Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ku gandzela ka la misaveni ni ka le tilweni

91Sweswi ke, hambi wu ri ntwanano lowo sungula a wu ri ni milawu ya magandzelele ni xivandla lexi hlawulekeke xo endliwa hi vanhu. 2

9:2
Eks. 26:1-30
25:23-30,31-40
Hikuva a ku lunghisiwile ntsonga wa le handle, lowu a wu ri ni xitlhoma-timboni endzeni ka wona, ni tafula, ni swinkwa swo humesela Xikwembu; vito ra wona i “Xivandla xo Hlawuleka”. 3
9:3
Eks. 26:31-33
Le ndzhaku ka nguvu leya vumbirhi ya xisirhelelo, a ku ri ni ntsonga lowu vuriwaka “Xivandla xo Hlawuleka ngopfu”. 4
9:4
Eks. 30:1-6
25:10-16
16:33
Tinhl. 17:8-10
Eks. 25:16
Dut. 10:3-5
A wu ri ni alitari ya nsuku ya mirhi ya risuna, ni areka ya ntwanano leyi namekiweke hinkwako hi nsuku; endzeni ka areka a ku ri ni nkambana wa nsuku wo hlayisa manna, ni nhonga ya Aroni leyi hlukeke matluka, ni maribye ya ntwanano. 5
9:5
Eks. 25:18-22
Ehenhla ka areka ya ntwanano a ku ri ni tikerubu leto vangama leti a ti ungamerile xitshamu xa ndzivalelo. Kambe hi nga ka hi nga hlayi swilo leswi ha xin'we-xin'we.

6

9:6
Tinhl. 18:2-6
Leswi swilo swa kona swi lunghisiweke hi ndlela yoleyo, vaprista va nghena kambe na kambe entsongeni wo rhanga wa le handle, va endla ntirho wa vona wa magandzelo. 7
9:7
Levh. 16:2-34
Kasi eka ntsonga wa vumbirhi wa le mpfungwe, ku nghena ntsena Muprista Lonkulu, a nghena kan'we ntsena hi lembe, a nga siyi ngati leyi a tihumeselaka magandzelo ha yona, ni ku humesela swidyoho leswi tiko ri swi endleke ku nga ri ha vomu. 8Hi mukhuva lowu, Moya lowo Kwetsima wu komba leswaku ndlela yo ya nghena exivandleni lexi hlawulekeke a yi si pfuleka, loko ntsonga wa le handle wa ha yimile. 9Wona wu fanisa swa nguva leyi, kutani hi maendlele ya wona, ku humesiwa tinyiko ni magandzelo; swona a swi koti ku miyeta ripfalo ra loyi a gandzelaka, 10kambe swo tirha eka swakudya, ni swakunwa, ni mikhuva leyo tala ya ku tibasisa, ni milawu ya swa miri leyi vekiweke, ku ko ku fika nkarhi wa ku ololoxa hinkwaswo.

11Kambe Kriste ú tile a ri Muprista Lonkulu wa swilo leswinene leswi humeleleke,Van'wana va ri: Muprista Lonkulu wa swilo leswinene leswi nga ta humelela kutani ú tirha swa vuprista entsongeni lowu tlulaka mintsonga yin'wana hi vukulu ni ku hetiseka, lowu nga akiwangiki hi mavoko, hileswaku lowu nga riki wa laha misaveni leyi. 12Ú nghenile kan'we ntsena exivandleni lexo hlawuleka ngopfu, kutani a nga tekanga ngati ya timbuti ni ya marhole ku ya gandzela hi yona, kambe ú lo gandzela hi ngati ya yena, a hi kumela ha yona ku kutsuriwa loku nga heriki. 13

9:13
Levh. 16:15-16
Tinhl. 19:9,17-19
Hikuva, leswi vanhu lavo ka va nga tenganga va hlawulekisiwaka hi ku kuma ku basisiwa emirini wa vona, loko va xuviwa hi ngati ya timbuti, ni ya tinkuzi, kumbe hi nkuma wa thokazi leri hisiweke, 14ngati ya Kriste yona yi ta va leyi tlurisaka ngopfu hi matimba; hikuva Kriste ú tinyiketile hi yexe, hi moya lowu nga heriki, a nga ri na xivati emahlweni ka Xikwembu, kutani ngati ya yena yi basisa mapfalo ya hina emintirhweni leyi nga pfuniki nchumu, leswaku hi tirhela Xikwembu lexi hanyaka.

15Hikokwalaho, hi yena muyimeri wa papila lerintshwa ra ndzhaka, leswaku lava vitaniweke, va ta kota ku amukela ndzhaka leyi nga heriki leyi va tshembisiweke yona; hikuva ku humelele rifu leri ri va kutsulaka emilandzwini leyi a va ri na yona, ehansi ka papila lero rhanga.

16Laha ku nga na papila ra ndzhaka, swi fanele ku kombisiwa swinene leswaku mutsari wa rona ú file. 17Hikuva papila ra ndzhaka ri tirha ntsena loko mutsari wa rona a nga ha ri kona, hikuva loko a ha hanya, papila a ri koti ku tirha. 18Hikokwalaho, hambi ri ri papila lero rhanga ra ndzhaka, a ri sungulanga ku tirha ehandle ka ngati: 19

9:19-20
Eks. 24:6-8
Hikuva loko xileriso xin'wana ni xin'wana xa Nawu xi tivisiwile hi Muxe eka vanhu hinkwavo, ú tekile ngati ya marhole ni mati, a teka ni voya byo tshwuka ni matluka ya hisopa, a xuva ha swona buku ya Nawu ni vanhu hinkwavo, 20a ku: “Leyi i ngati ya ntwanano lowu Xikwembu xi mi leriseke ta wona.” 21
9:21
Levh. 8:15
Hi mukhuva wolowo, ú xuvile hi ngati ya kona entsonga ni swibya hinkwaswo leswi tirhisiwaka eku gandzeleni. 22
9:22
Levh. 17:11
Hikuva hakunene, ehansi ka Nawu, hi nga ku hinkwaswo swi basisiwa hi ku cheriwa ngati, kutani ehandle ka ku halatiwa ka ngati ku hava ku rivaleriwa ka swidyoho.

Ku tinyiketa ka Kriste, ku susa swidyoho

23Loko swi ri tano, a swi fanerile leswaku swilo leswi swi fanisaka kunene swa le tilweni, swi basisiwa hi ndlela leyi; kambe swilo swa le tilweni hi swoxe, a swi fanele ku basisiwa hi magandzelo lama tlulaka walawo. 24Hikuva Kriste a nga nghenanga exivandleni lexo hlawuleka xo endliwa hi mavoko, lexi ngo va xifaniso ntsena xa lexa xiviri, kambe ú nghenile etilweni hi koxe, a ta humelela sweswi emahlweni ka Xikwembu ku hi yimela. 25Naswona, a nga nghenanga kona ku ta tinyiketa kambe na kambe a va mhamba, kukota Muprista Lonkulu loko a nghena exivandleni lexi hlawulekeke lembe ni lembe, a ri ni ngati leyi yi nga riki ya yena. 26Hikuva loko swi ri tano, Kriste a a ta va a fanele ku twisiwa ku vaviseka kambe na kambe, ku sukela loko misava yi tumbuluka. Kasi, hilaha swi nga hakona, ú humelele kan'we swi hela kwalaho, sweswi ku nga fika minkarhi ya makumu, a endlela ku susa xidyoho hi ku tinyiketa ka yena a va mhamba. 27Tanihi leswi ku lulamisiweke leswaku vanhu va fa kan'we, kutani endzhaku ka swona ku ta ku avanyisiwa, 28

9:28
Es. 53:12
swi tano na Kriste: Ú nyiketiwile kan'we ku rhwala swidyoho swa lavo tala; hikokwalaho, ú ta humelela ra vumbirhi, ku nga ri ku ta susa swidyoho, kambe ku ta ponisa lava va n'wi languteleke hi ku hiteka.

10

101Leswi Nawu wu nga ndzhuti ntsena wa leswo saseka leswi nga ta humelela, ematshan'wini ya ku va xivumbeko xa xiviri xa swilo swa kona, wu nga ka wu nga swi koti, hi magandzelo man'we ni lama humesiwaka kambe na kambe malembe hinkwawo, ku endla leswaku lava tshinelelaka Xikwembu va va lava hetisekeke. 2Loko onge wu swi kotile, xana magandzelo a ma nga ta yima ku humesiwa xana? Hikuva lava gandzelaka Xikwembu, loko onge va basisiwile hi ku hetiseka, a va ta titwa va nga ha ri na swidyoho! 3Kasi, hi ku humesa magandzelo lawa, vanhu va tsundzuxiwa swidyoho swa vona, lembe rin'wana ni rin'wana. 4Hikuva swi nga ka swi nga endleki leswaku ngati ya tinkuzi ni ya timbuti yi susa swidyoho.

5

10:5-7
Ps. 40:6-8
Hikwalaho ka swona, loko Kriste a ri kusuhi ni ku ta laha misaveni, ú te ka Xikwembu:

“A wu navelanga timhamba ni magandzelo,

kambe u ndzi vumbele miri.Kumbe: u ndzi nyikile miri leswaku ndzi ku tirhela ha wona

6Magandzelo lama hisiwaka ni timhamba to susa swidyoho,

a wu swi tsakelanga.

7Kutani ndzi te: ‘Hi mina loyi, we Xikwembu, ndzi tile ku ta endla ku rhandza ka wena,

hilaha swi nga tsariwa hakona ehenhla ka mina ebukwini ya Nawu.’ ”

8Eku sunguleni, ú te: “A wu navelanga ni ku tsakela timhamba ni magandzelo, kumbe magandzelo lama hisiwaka ni timhamba leti susaka swidyoho.” Ú vurile sweswo hambiloko swilo leswi swi humesiwa hi ku landza Nawu. 9Kutani a engeta a ku: “Vona, ndzi tile ku ta endla ku rhandza ka wena.” Hikokwalaho, Yesu Kriste ú herisa leswo sungula leswaku a ta nghenisa leswa vumbirhi. 10Kutani, leswi a endleke ku rhandza loku ka Xikwembu, hina hi endliwile lava hlawulekeke hi miri wa yena, lowu a wu nyiketeke ku va mhamba kan'we swi hela kwalaho.

11

10:11
Eks. 29:38
Naswona, muprista un'wana ni un'wana ú yima a tirha ntirho wa yena masiku hinkwawo, a humesa kambe na kambe magandzelo yo fana, lama nga kotiki ku susa swidyoho ni siku ni rin'we. 12
10:12-13
Ps. 110:1
Kasi Kriste ú humesile kan'we gandzelo rin'we ro susa swidyoho, a ri humesela vanhu va minkarhi hinkwayo, kutani ú yile a ya tshama evokweni ra xinene ra Xikwembu. 13Ku sukela kwalaho ú yimele leswaku Xikwembu xi veka valala va yena ehansi ka minkondzo ya yena. 14Hikuva, hi ku humesa magandzelo kan'we ntsena, ú endlile leswaku lava nga hlawulekisiwa, va kuma ku hetiseka loku nga heriki.

15Moya lowo Kwetsima na wona wu veka vumbhoni bya swona eka hina; hikuva wu rhange wu ku:

16

10:16
Yer. 31:33
“Lowu hi wona ntwanano, lowu ndzi nga ta wu endla na vona,

endzhaku ka masiku walawo, ku vula Hosi:

Ndzi ta nghenisa milawu ya mina etimbilwini ta vona,

ndzi yi tsala emiehleketweni ya vona.”

17
10:17
Yer. 31:34
Kutani wu engeta wu ku:

“A ndzi nga ha tsundzuki kambe swidyoho swa vona,

ni mintirho ya vona leyo homboloka.”

18Hikokwalaho, laha ku nga ni ku rivalela ka swilo leswi, magandzelo yo susa swidyoho a ya ha laveki.

A hi tshineleleni Xikwembu!

19Kutani ke, vamakwerhu, leswi hi nga ni xitshembo lexi tiyeke xa ku nghena exivandleni xo hlawuleka hikwalaho ka ku fa ka Yesu, 20hi ndlela leyintshwa, leyi hanyaka, leyi a hi pfuleleke yona yi hundza hi le xikarhi ka nguvu ya xisirhelelo (wu nga miri wa yena), 21naswona, leswi hi nga ni Muprista wa matimba loyi a fumaka yindlu ya Xikwembu, 22

10:22
Levh. 8:30
Ez. 36:25
a hi tshineleleni Xikwembu hi mbilu leyi namarhelaka ntiyiso ni ku pfumela loku hetisekeke; timbilu ta hina leti xuviweke, a ti base ti hambana ni ripfalo lero biha, ni miri wa hina wu va lowu hlantswiweke hi mati layo tenga. 23A hi khomeleleni hi tiya eku languteleni loku hi ku twarisaka, hi nga kanakani, hikuva loyi a hi tshembiseke wa tshembeka. 24A hi laveni tindlela to pfuxana, hi kombana rirhandzu ni mintirho leyinene. 25Hi nga tshiki ku hlengeletana, kukota leswi van'wana va toloveleke ku endla swona, kambe hi khongotelana, ngopfu-ngopfu leswi mi vonaka leswaku siku ra Hosi ri ya ri tshinela.

26Loko hi dyoha ha vomu endzhaku ka loko hi nyikiwile ku tiva ntiyiso, a ka ha ri na mhamba yin'wana yo susa swidyoho, 27

10:27
Es. 26:11
kambe ku lo sala ntsena ku langutela loku chavisaka ka ku avanyisiwa, ni vukari lebyi pfurhaka lebyi nga ta herisa valala va Xikwembu. 28
10:28
Dut. 17:6
19:15
Munhu loyi a tlulaka nawu wa Muxe ú dlawa a nga tsetseleriwanga, loko vumbhoni bya vanhu vambirhi kumbe vanharhu byi humesiwile. 29
10:29
Eks. 24:8
Kutani, xana mi ehleketa yini hi munhu loyi a soleke N'wana wa Xikwembu, a nga vuli nchumu hi ngati ya ntwanano leyi a nga hlawulekisiwa ha yona, a tlhela a rhuketela Moya wa tintswalo, xana? Xana yena ú ta biwa hi nkhavi lowo vavisa ku yini? 30
10:30
Dut. 32:35,36
Hikuva ha n'wi tiva loyi a nga te: “Ku rihisa i ka mina, hi mina ndzi nga ta ba vadyohi.” A engeta a ku: “Hosi yi ta avanyisa tiko ra yona.” 31I mhaka leyi chavisaka ku wela emavokweni ya Xikwembu lexi hanyaka.

32Anakanyani masiku lama hundzeke lawa, kungateloko mi voningiwile, mi nga tiyisela eku lweni lokukulu ni le ku vavisekeni. 33Nkarhi wun'wana a mi nyumisiwa emahlweni ka vanhu hi ku rhukaniwa ni ku xanisiwa; nkarhi wun'wana a mi yima ni lava a va xanisiwa hi ndlela yoleyo. 34Mi kombile tintswalo eka lava bohiweke ekhotsweni; naswona mi swi tekile hi moya wa ku tsaka loko swilo swa n'wina swi phanghiwa, hikuva a mi tiva leswaku mi ni rifuwo leri tlulaka sweswo, leri nga ta va kona hilaha ku nga heriki. 35Hikokwalaho, mi nga heli mbilu, hikuva ku tiyisela ku ni hakelo leyikulu. 36Swa fanela leswaku mi tiyisela, leswaku mi ta kota ku endla ku rhandza ka Xikwembu, mi ta amukela leswi xi nga mi tshembisa swona. 37

10:37-38
Hab. 2:3-4
Hikuva, hilaha Matsalwa ma vulaka hakona,

“Ka ha sele nkarhinyana ntsena,

kutani loyi a taka ú ta fika, a nga ka a nga hlweli.

38Nandza wa mina wo lulama, ú ta hanya hi ku pfumela,

kutani loko a tlhelela endzhaku, moya wa mina a wu nga n'wi tsakeli.”

39Kutani hina a hi va ntlawa wa lava tlhelelaka endzhaku va ya eku loveni, kambe hi va ntlawa wa lava nga ni ku pfumela, leswaku hi hlayisa mimoya ya hina.

11

Ta ku pfumela

111Kutani ke, ku pfumela i ku tshemba loku tiyeke ehenhla ka swilo leswi languteriwaka, ni ku kholwa swinene hi tlhelo ra swilo leswi nga voniwiki. 2Hikuva ha kona, vanhu va khale va kumile ku nkhensiwa hi Xikwembu.

3

11:3
Gen. 1:1
Ps. 33:6,9
Yoh. 1:3
Hi ku pfumela, hi twisisa leswaku tilo ni misava swi tumbuluxiwile hi rito ra Xikwembu, hileswaku leswi voniwaka swi endliwile swi huma eka leswi nga voniwiki.

4

11:4
Gen. 4:3-10
Hi ku pfumela, Avele ú humesele Xikwembu magandzelo lama amukelekeke ku tlula ya Kayini, kutani hikwalaho ka swona ú nkhensiwile a vuriwa loyi a lulameke, Xikwembu xi ri karhi xi tiyisa sweswo hi ku amukela tinyiko ta yena. Ú file, kambe hi mhaka ya ku pfumela ka yena, wa ha vulavula.

5

11:5
Gen. 5:21-24
Hi ku pfumela, Enoko ú tlakuriwile a ya henhla, leswaku a ta ka a nga voni rifu; kutani a nga ha voniwanga, hikuva Xikwembu a xi n'wi tekile. A a ri ni ku pfumela, hikuva loko a nga si tlakuriwa a ya henhla, ú vuriwile hi Matsalwa leswaku “a a tsakisile Xikwembu”, 6kutani ehandle ka ku pfumela a swi endleki ku tsakisa Xikwembu. Un'wana ni un'wana loyi a lavaka ku tshinelela Xikwembu ú fanele ku pfumela leswaku xi kona, ni leswaku xi hakela lava va xi lavaka.

7

11:7
Gen. 6:13-22
Hi ku pfumela, Nowa ú yingisile swinene loko Xikwembu xi n'wi tsundzuxa hi ku n'wi byela leswi a swi nga si vonaka; kutani a aka ngalava ku ta ponisa va ndyangu wa yena; hi ku endla sweswo, ú avanyisile misava, a va a amukela ku lulama loku nyikiwaka hi mhaka ya ku pfumela.

8

11:8
Gen. 12:1-5
Hi ku pfumela, Abrahama, siku a vitaniweke ku rhurha a ya etikweni leri Xikwembu a xi n'wi tshembisile rona, ú yingisile, a rhurha a nga tivi lomu a fanelaka ku ya kona. 9
11:9
Gen. 35:27
Hi ku pfumela, ú tshamile etikweni leri a tshembisiweke rona wonge hi loko a ri etikweni ra van'wana, a hanya emintsongeni a ri na Isaka na Yakobo, vadyandzhaka va xitshembiso xin'we ni xa yena. 10Mhaka hileswaku a a langutela muti lowu nga ni masungulo lamanene, lowu muaki ni muendli wa wona xi nga Xikwembu.

11

11:11
Gen. 18:11-14
21:2
Hi ku pfumela, Sara hi xiviri xa yena ú kotile ku va a tika hambileswi a a ri mhika, a hundzeriwile hi nkarhi,Van'wana va ri: Hi ku pfumela, Abrahama ú kotile ku kuma n'wana hambileswi a a dyuharile, na Sara hi xiviri xa yena a ri mhika hikuva ú tivile leswaku loyi a n'wi tshembiseke wa tshembeka. 12
11:12
Gen. 15:5
22:17
32:12
Hikokwalaho, eka munhu un'we loyi a swo fana na loko a file, ku humile vatukulu lavo tala vo kota tinyeleti ta tilo ni sava leri nga hlayekiki leri nge ribuweni ra lwandle.

13

11:13
Gen. 23:4
I Tikr. 29:15
Ps. 39:12
Vanhu lava hinkwavo va fele eku pfumeleni, va nga kumanga leswi a va tshembisiwile swona, kambe va swi vonile ni ku swi tsakela hi le kule, va ri karhi va tivula valuveri ni vaendzi emisaveni. 14Vanhu lava va vulavurisaka leswi, va kombisa swinene leswaku va lava kaya leri nga ra vona. 15Loko onge va tsundzukile tiko leriya leri va humeke eka rona, a va ta va va kumile nkarhi wa ku tlhelela eka rona. 16Kambe, hilaha swi nga hakona, va navela tiko lerinene ku tlula leriya, hileswaku ra le tilweni; hikokwalaho Xikwembu a xi na tingana hi vona loko va xi vula Xikwembu xa vona, hikuva xi va lunghisele muti.

17

11:17
Gen. 22:1-14
Hi ku pfumela, Abrahama, siku a ringiweke, ú nyiketile Isaka egandzelweni. Abrahama a a nyikiwile switshembiso, kutani a tiyimisela ku gandzela hi n'wana yoloyi un'we eka yena, 18
11:18
Gen. 21:12
kasi Xikwembu a xi te eka yena: “Vatukulu va wena va ta huma eka Isaka.” 19Ú ehleketile leswaku Xikwembu xa swi kota ni ku pfuxa vanhu eku feni; hikokwalaho, hi nga vula leswaku ú tlhele a kuma Isaka onge hi loko Isaka loyi a a lo vuya hi le sirheni.

20

11:20
Gen. 27:27-29,39-40
Hi ku pfumela, Isaka ú kombelele Yakobo na Esawu eminkateko ya mundzuku.

21

11:21
Gen. 47:31 – 48:20
Hi ku pfumela, Yakobo, loko a ri karhi a fa, ú katekisile un'wana ni un'wana wa vana va Yosefa, a khongela a tiseketerile ehenhla ka nhonga ya yena.

22

11:22
Gen. 50:24-25
Eks. 13:19
Hi ku pfumela, Yosefa, eku heteleleni ka vutomi bya yena, ú vurile ta ku huma ka Vaisraele etikweni ra Egipta, kutani a lerisa leswi a nga ta lahlisiwa xiswona.

23

11:23
Eks. 2:2
1:22
Hi ku pfumela, loko Muxe a velekiwile, vatswari va yena va n'wi tumbetile nkarhi wo ringana tin'hweti tinharhu, hi ku vona ku saseka ka n'wana, kutani a va chavanga swileriso swa hosi.

24

11:24
Eks. 2:10-12
Hi ku pfumela, Muxe, loko a kurile, ú arile ku vuriwa n'wana wa N'wa-Faro. 25Ematshan'wini ya sweswo, ú tihlawulele ku xaniseka swin'we ni vanhu va Xikwembu, ku ri na ku titsakisa nkarhinyana hi ku hanya eku dyoheni. 26Ú ehleketile leswaku ku rhuketeriwa hikwalaho ka Mesiya i rifuwo leri tlulaka vukosi hinkwabyo bya Egipta, hikuva a a langutela hakelo leya ha taka.

27

11:27
Eks. 2:15
Hi ku pfumela, Muxe ú sukile etikweni ra Egipta a nga chavi vukari bya hosi, hikuva ú tiyiserile onge hi loko a ri karhi a vona loyi a nga voniwiki. 28
11:28
Eks. 12:21-30
Hi ku pfumela, ú lunghisile Paseka, a xuva timbanti hi ngati leswaku Muherisi wa mativula a nga khumbi mativula ya Vaisraele.

29

11:29
Eks. 14:21-31
Hi ku pfumela, Vaisraele va perile Lwandle-ro-Tshwuka onge hi loko ku ri laha ku omeke. Kambe loko Vaegipta va ringetile ku endla sweswo, va dyiwile hi mati.

30

11:30
Yox. 6:12-21
Hi ku pfumela, rirhangu ra muti wa Yeriko ri hindzimuxiwile, endzhaku ka loko ri rhendzelekeriwe hi masiku ya 7. 31
11:31
Yox. 2:1-21
6:22-25
Hi ku pfumela, Rahava lowa nghwavava a nga lovanga ni lava va nga ala ku yingisa, hikuva ú amukerile tinhlori hi malwandla.

32

11:32
Vaav. 6:11 – 8:32; 4:6 – 5:31; 13:2 – 16:31; 11:1 – 12:7;
Kutani ndzi nga ha vula yini swin'wana? Hikuva nkarhi wu nga ndzi helela loko ndzi nga mi byela hi ta Gidiyoni, na Baraka, na Samsoni, na Yefta, ni ta Davhida na Samiele, ni ta vaprofeta. 33
11:33
Dan. 6:1-27
Vanhu lava, hi mhaka ya ku pfumela, va hlurile matiko; va avanyisile hi ku lulama, va kumile leswi a va tshembisiwile swona; va pfarile milomo ya tinghala. 34
11:34
Dan. 3:1-30
Va timile mindzilo leyo leva, va pona ku tlhaviwa hi mabanga, va kuma matimba va ri lava tsaneke, va hundzuka tinghwazi ta matimba eku lweni, va tsutsumisa tinyimpi ta valala. 35
11:35
I Tih. 17:17-24
II Tih. 4:25-37
Vavasati va tlhele va kuma vafi va vona lava pfuxiweke eku feni.

Van'wana va kombiwile maxangu, kambe va ala ku ntshunxiwa, leswaku va ta pfukela evuton'wini lebyi antswaka. 36

11:36
I Tih. 22:26-27
II Tikr. 18:25-26
Yer. 20:2
37:15
38:6
Van'wana va xanisiwile hi ku hlekuriwa ni ku biwa, hambi ku ri ku bohiwa hi tinketani, va hoxiwa ekhotsweni. 37
11:37
II Tikr. 24:21
Va khandliwile hi maribye, va pulukanyisiwile hi le xikarhi hi ku sahiwa, va dlayiwile hi mabanga, va famba-famba hinkwako va ambele madzovo ya tinyimpfu ni ya timbuti, va swerile, va ri emaxangwini, va twisiwa ku vaviseka, 38vona lava misava a yi nga va fanelanga! Va tsendzelekile emananga ni le tintshaveni, ni le mabakweni, ni le makheleni ya laha misaveni. 39Kutani vanhu lava hinkwavo, hambiloko ku pfumela ka vona ku tikombile swinene, a va kumanga leswi a va tshembisiwile swona. 40Hikuva Xikwembu a xi ri ni makungu man'wana lama antswaka hi tlhelo ra hina, leswaku va nga endliwi lava hetisekeke ehandle ka hina.