Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta ku hela ka ndhambi ya mati

81Kutani Xikwembu xi tsundzuka Nowa ni swiharhi hinkwaswo ni swifuwo hinkwaswo leswi a a ri na swona engalaveni; hiloko xi hungisa moya emisaveni, kutani mati ma sungula ku hunguteka. 2Mati ya le swidziveni ma yima ku khapa, ni tinyangwa ta mati ya le tilweni ti pfaleka, mpfula yi xa. 3Kutani hi kutsongo-tsongo, mati ma sungula ku ya ehansi. Endzhaku ka masiku ya 150, mati a ma hungutekile swinene. 4Hi siku ra vu-17 ra n'hweti ya vu-7, ngalava yi ya yima entshaveni le Ararata. 5Mati ma ya emahlweni ma hunguteka, ku kondza ku fika n'hweti ya vukhume, kutani hi siku ro sungula ra n'hweti ya vukhume, tinhlohlorhi ta tintshava ti sungula ku vonaka.

6Loko ku hundzile masiku ya 40, Nowa a pfula fasiterefasitere, kumbe: jinela leri a ri endleke engalaveni, 7a humesa wukuwuku, kutani rona ri ya haha-haha ehandle mati ma kondza ma phya. 8Hiloko a humesa tuva, leswaku ri ya kamba loko mati ma phyile emisaveni. 9Kambe tuva a ri kumanga laha ri nga phatsamaka kona, hikuva mati a ma ha funengetile misava hinkwayo. Hiloko ri tlhelela eka Nowa engalaveni, kutani Nowa a humesa voko a teka tuva, a ri tlherisela engalaveni laha a a ri kona. 10Nowa a tshama masiku ya 7, kutani a tlhela a humesa tuva engalaveni. 11Kutani tuva ri vuya nimadyambu ri lumile tluka lera ha ku khiwaka emurhini wa mutlhwari. Kutani Nowa a swi tiva leswaku mati ma hungutekile emisaveni. 12A tlhela a tshama masiku ya 7, kutani a humesa tuva engalaveni, kambe rona a ra ha vuyanga.

13Loko Nowa a ri ni malembe ya 601, hi siku ro sungula ra n'hweti yo sungula, mati a ma phyile emisaveni; kutani Nowa a pfula lwangu ra ngalava, a hlometela emisaveni, kutani a kuma leswaku misava a yi sungula ku oma. 14Hi siku ra 27 ra n'hweti ya vumbirhi, misava a yi omile. 15Kutani Xikwembu xi ku ka Nowa: 16“Huma engalaveni ni nsati wa wena, ni vana va wena ni vasati va vona, 17u huma ni swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka leswi u nga na swona, ti nga tinyanyana, ni swiharhi, ni swikokovi hinkwaswo, leswaku swi ta tswalana, swi andza, swi tata misava.” 18Kutani Nowa ni nsati wa yena, ni vana va yena ni vasati va vona, va huma engalaveni. 19Swiharhi hinkwaswo, ni swikokovi hinkwaswo, ni tinyanyana hinkwato, ni swilo hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni, swi huma engalaveni hi tinxaka ta swona.

Ta gandzelo ra Nowa

20Nowa a akela HOSI Xikwembu alitari, kutani a pambula xiharhi xin'we exikarhi ka rixaka rin'wana ni rin'wana ra swiharhi leswi tengeke, a pambula ni xinyanyana xin'we exikarhi ka rixaka rin'wana ni rin'wana ra tinyanyana leti tengeke, a humesa gandzelo leri hisiwaka. 21Loko HOSI Xikwembu xi twa ku nun'hwela ka gandzelo ra kona, yi vulavula hi mbilu yi ku: “A ndzi nga ha tlheli ndzi rhuketela misava hikwalaho ka ku dyoha ka munhu, hambileswi munhu a ehleketaka swo biha ku sukela evuhlangini bya yena. Naswona a ndzi nga ha engeti ndzi herisa swivumbiwa leswi hanyaka, tani hilaha ndzi endleke hakona.

22“Loko misava ya ha ri kona,

ku byala ni ku tshovela,

xirhami ni mumu,

ximumu ni xixika,

nhlekanhi ni vusiku,

swi nga ka swi nga yimi!”

9

Ta ntwanano wa Xikwembu na Nowa

91

9:1
Gen. 1:28
Kutani Xikwembu xi katekisa Nowa ni vana va yena, xi ku ka vona: “Tswalanani mi andza, mi tata misava. 2Swiharhi hinkwaswo, ni tinyanyana hinkwato, ni swikokovi hinkwaswo, ni tinhlampfi hinkwato, swi ta mi chava swinene; swilo leswi swi ta lawuriwa hi n'wina. 3Swilo hinkwaswo leswi hanyaka swi ta va swakudya swa n'wina; ndzi mi nyika swona hinkwaswo, ku fana ni leswi ndzi mi nyikeke swimila swa rihlaza. 4
9:4
Levh. 7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 12:16,23
15:23
Kambe mi nga tshuki mi dya nyama ni ngati ya yona, hikuva ngati i vutomi. 5Loko ngati ya munhu yi halatiwa, ndzi ta endla leswaku yi rihiwa: Hambi yi halatiwa hi xiharhi kumbe hi munhu, yi ta rihiwa.

6

9:6
Gen. 1:26
Eks. 20:13
“Un'wana ni un'wana loyi a halataka ngati ya munhu,

ni ya yena ngati yi ta halatiwa hi munhu,

hikuva Xikwembu xi endlile munhu

hi xifaniso xa xona.

7
9:7
Gen. 1:28
“Kambe n'wina tswalanani mi andza, mi tata misava mi yi fuma.”Van'wana va ri: mi tata misava mi andza eka yona

8Kutani Xikwembu xi byela Nowa ni vana va yena, xi ku: 9“Sweswi ndzi endla ntwanano na n'wina, ni vana va n'wina lava nga ta velekiwa, 10ni swivumbiwa hinkwaswo leswi mi hanyaka na swona emisaveni, ku nga tinyanyana, ni swifuwo, ni swiharhi hinkwaswo, swi nga swilo hinkwaswo leswi humeke engalaveni. 11Ntwanano lowu ndzi wu endlaka na n'wina hi lowu: Ni siku ni rin'we swivumbiwa swi nge he pfuki swi herisiwile hinkwaswo hi ndhambi ya mati; naswona, ku nga ka ku nga ha vi na ndhambi yin'wana ya mati leyi nga ta herisa misava.” 12Xikwembu xi ku: “Ku ta va ni xitsundzuxo xa ntwanano lowu ndzi wu endlaka exikarhi ka mina na n'wina, ni swivumbiwa hinkwaswo leswi mi hanyaka na swona, ni leswi nga ta velekiwa eminkarhini leyi taka. Xitsundzuxo xa kona hi lexi: 13Ndzi vekela nkwangulatilo emapapeni lowu nga ta va xitsundzuxo xa ntwanano exikarhi ka mina ni misava. 14Loko ndzi funengeta misava hi mapapa, kutani ku vonaka nkwangulatilo, 15ndzi ta tsundzuka ntwanano lowu nga kona exikarhi ka mina na n'wina ni swivumbiwa hinkwaswo swa tinxaka-xaka leswi hanyaka. Ku nga ka ku nga ha vi na mati ya ndhambi lama nga ta herisa swivumbiwa hinkwaswo. 16Loko nkwangulatilo wu humelela emapapeni, ndzi ta wu vona, kutani ndzi ta tsundzuka ntwanano lowu nga kona hilaha ku nga heriki exikarhi ka mina Xikwembu ni swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni.” 17Kutani Xikwembu xi ku ka Nowa: “Lexi hi xona xitsundzuxo xa ntwanano lowu ndzi wu endleke exikarhi ka mina ni swivumbiwa hinkwaswo leswi nga kona emisaveni.”

Ta Nowa ni vana va yena

18Vana va Nowa lava nga huma engalaveni i Xeme, na Hamu, na Yafeta. Hamu a a ri tata wa Kanana. 19Lava hi vona vana vanharhu va Nowa; eka vona ku humile vanhu hinkwavo lava tateke misava.

20Nowa a a ri murimi; hi yena munhu wo sungula ku rima nsimu a byala vhinya. 21Siku rin'wana, a nwa vhinyo ya kona, a pyopyiwa, kutani a ya etlela entsongeni wa yena a nga ambalanga nchumu. 22Kutani Hamu tata wa Kanana a vona tata wa yena a nga ambalanga nchumu, hiloko a suka a ya byela vamakwavo ehandle. 23Kutani Xeme na Yafeta va teka nkumba va wu kapeka emakatleni ya vona havambirhi, va tlhentlha hi xindzhakwa-ndzhakwani, va ya funengeta tata wa vona; a va langutile etlhelo, hikokwalaho a va n'wi vonelanga.

24Loko vhinyo leyi Nowa a a yi nwile yi hangalaka, a twa leswi n'wana wa yena lontsongo a n'wi endleke swona, 25kutani a ku:

“Kanana a a rhukaniwe;

yena ú to tshama a ri hlonga ra vamakwavo.”

26Nowa a ya emahlweni a ku:

“HOSI Xikwembu xa mina a xi katekise Xeme;Kumbe: Dzunisani HOSI, xona Xikwembu xa Xeme

Kanana a a ve hlonga ra yena.

27Xikwembu a xi kurise Yafeta,Hi Xiheveru, rito leri “Yafeta” ri yelana ni rito leri vulaka “ku kurisa”

xi n'wi tshamisa emintsongeni ya Xeme,

Kanana a va hlonga ra yena.”

28Endzhaku ka ndhambi ya mati, Nowa ú hanyile malembe ya 350, 29kutani a lova a ri ni malembe ya 950.

10

Ta vatukulu va Nowa

(I Tikr. 1:5-23)

101Lava i vatukulu va Nowa, va nga vana va Xeme na Hamu na Yafeta, lava velekiweke endzhaku ka ndhambi ya mati.

2Vana va Yafeta hi lava: Gomere, na Magogo, na Madayi, na Yavhani, na Tubala, na Mexeke, na Tirasi. 3Vana va Gomere hi lava: Axikenazi, na Rifata, na Togarima. 4Vana va Yavhani hi lava: Elixa, na Tarxixi, na Kipra, na Rhoda. 5Eka vona lava, ku humile vanhu lava hangalakeke ematikweni lama nga etibuweni ta malwandle, hi ku ya hi tinxaka ta vona leti vulavulaka tindzimi to hambana-hambana.

6Vana va Hamu hi lava: Kuxi, na Egipta, na Putu, na Kanana. 7Vana va Kuxi hi lava: Seba, na Havhila, na Sabita, na Rhama, na Sabiteka. Vana va Rhama hi lava: Xeba na Dedani. 8Kuxi ú velekile Nimrodo, yena loyi a nga va nhenha yo sungula laha misaveni. 9Emahlweni ka HOSI Xikwembu, Nimrodo a a tiveka a ri muhloti lonkulu. Hikokwalaho ku hume xivuriso lexi nge: “Ú fana na Nimrodo, muhloti lonkulu emahlweni ka HOSI Xikwembu.” 10Loko Nimrodo a sungula ku fuma, a a fuma miti leyi: Babele, na Ereke, na Akade, hinkwayo yi ri etikweni ra Xinara. 11Ú suke laha tikweni leri, a ya le Asiriya a fika a aka miti leyi: Ninivha, na Rehoboto-Ira, na Kala, 12ni muti wa Resene lowu nga xikarhi ka Ninivha ni muti lowukulu wa Kala. 13Egipta ú velekile vana lava: Ludu, na Anamu, na Lehaba, na Nafetuhi, 14na Patroso, na Kasiluhi, na Kafitoro, yena kokwa wa Vafilista.

15Kanana a veleka Sidoni mativula ya yena, a veleka na Heti. 16Kanana hi yena tata wa Vayebusi, ni Vaamori, ni Vagirigaxi, 17ni Vahivhi, ni Vaariki, ni Vasini, 18ni Vaarivhada, ni Vasemari, ni Vahamata. Kutani va ka Kanana va sungula ku hangalaka ni matiko; 19ndzilekana wa tiko ra vona wu sungula eSidoni wu kongoma eGerara, wu ya fika eGaza; kutani wu jika wu kongoma etlhelo ra Sodoma na Gomora, na Adama, na Seboyimi, wu ya helela eLaxa. 20Lava hi vona vana va Hamu, lava tshameke ematikweni ya vona, va vulavula tindzimi to hambana-hambana hi ku ya hi tinxaka ta vona.

21Xeme, yena hosi ya Yafeta, kokwa wa va ka Ebere hinkwavo, ú velekile vana lava: 22Elamu, na Axuru, na Aripakixada, na Ludi, na Aramu. 23Vana va Aramu hi lava: Usi, na Hulu, na Getere, na Maxa. 24Aripakixada ú velekile Xela, kutani Xela a veleka Ebere, 25Ebere a veleka vana vambirhi: Un'wana vito ra yena a a ri Pelege (hileswaku “ku avana”, hikuva enkarhini wa yena matiko ma avene). Makwavo wa yena a a ri Yokotani. 26Yokotani ú velekile Alimodada, na Xelefi, na Hasari-Mavheti, na Yera, 27na Hadorama, na Uzala, na Dikila, 28na Obala, na Abimaele, na Xeba, 29na Ufira, na Havhila, na Yobabu. Lava hinkwavo hi vona vana va Yokotani. 30Tiko leri a va tshama eka rona a ri sukela eMexa, ri ya fika eSefara, emagangeni ya le vuxeni. 31Lava hi vona vana va Xeme lava tshamaka ematikweni ya vona va vulavula tindzimi to hambana-hambana, hi ku ya hi tinxaka ta vona.

32Lava hi vona vatukulu va Nowa hi ku ya hi mindyangu ya vona ni matiko ya vona. Ematikweni lawa, ku humile vanhu lava hangalakeke emisaveni, endzhaku ka ndhambi ya mati.