Xitsonga 1989 (TSO89)
36

Ta va ka Esawu

(I Tikr. 1:34-37)

361Leti i timhaka ta va ka Esawu (hileswaku: Edomu). 2

36:2
Gen. 26:34
Esawu a a tekile vasati exikarhi ka Vaedomu: Ada n'wana MuhitiVan'wana va ri: Muhivhi loyi a va ku i Elone, na Oholibama n'wana Muhori loyi a va ku i Ana n'wana Sibeyoni. 3
36:3
Gen. 28:9
A teka na Basemati makwavo wa Nebayoto n'wana Iximaele. 4Ada ú velekele Esawu n'wana loyi a va ku i Elifasi, kasi Basemati yena a veleka Rhuwele. 5Oholibama a veleka vana lava: Yewuxi, na Yalamu, na Kora. Lava hi vona vana va Esawu lava velekiweke etikweni ra Kanana.

6Kutani Esawu a teka vasati va yena ni vana va yena va xinuna ni va xisati, ni vanhu hinkwavo lava a va tshama emutini wa yena, ni swifuwo swa yena leswikulu ni leswitsongo, a teka ni swilo hinkwaswo leswi a swi kumeke etikweni ra Kanana, kutani a suka a famba a hambana ni makwavo Yakobo, a ya tshama etikweni rin'wana.Van'wana va ri: a ya tshama emagangeni ya Seyira 7Esawu na Yakobo a va ri na swilo swo tala swinene, lero a va nga ta tshama endhawini yin'we, naswona eka tiko leri a va luvele eka rona a va nga ta kuma madyelo yo ringana ya swifuwo swa vona. 8Hikokwalaho Esawu a ya a ya tshama emagangeni ya Seyira. Esawu loyi hi yena Edomu.

9Leti i timhaka ta va ka Esawu, yena tata wa Vaedomu lava tshamaka emagangeni ya Seyira. 10Esawu a a ri ni n'wana loyi a va ku i Elifasi loyi a n'wi kumeke na nsati wa yena Ada, na n'wana loyi a va ku i Rhuwele loyi a n'wi kumeke na Basemati. 11Vana va Elifasi hi lava: Temani, na Omara, na Sefo, na Gatamu, na Kenazi. 12Elifasi n'wana Esawu a a ri ni nsati lontsongo loyi a va ku i Timina, kutani Timina a velekela Elifasi n'wana loyi a va ku i Amaleke. Lava hi vona vatukulu va Ada nkata Esawu. 13Vana va Rhuwele hi lava: Nahata, na Zera, na Xama, na Miza. Lava hi vona vatukulu va Basemati nkata Esawu. 14Vana va Oholibama nkata Esawu hi lava: Yewuxi, na Yalamu, na Kora. Oholibama i n'wana Ana n'wana Sibeyoni.

15Vatukulu va Esawu a va ri tindhuna. Vana va Elifasi mativula ya Esawu lava a va ri tindhuna, hi lava: Temani, na Omara, na Sefo, na Kenazi, 16na Kora, na Gatamu, na Amaleke. Lava hi vona lava a va ri tindhuna ta va ka Elifasi etikweni ra Edomu, va nga vona vatukulu va Ada. 17Vana va Rhuwele, n'wana Esawu, lava a va ri tindhuna hi lava: Nahata, na Zera, na Xama, na Miza. Lava hi vona lava a va ri tindhuna ta va ka Rhuwele etikweni ra Edomu, va nga vona vatukulu va Basemati nkata Esawu. 18Vana va Oholibama nkata Esawu lava a va ri tindhuna hi lava: Yewuxi, na Yalamu, na Kora. Lava hi vona vana va Oholibama nkata Esawu n'wana Ana, lava a va ri tindhuna. 19Kutani lava hi vona vatukulu va Esawu (hileswaku Edomu) lava a va ri tindhuna.

Ta va ka Seyira

(I Tikr. 1:38-42)

20Vana va Seyira lowa Muhori, vona vaaki va tiko ra Edomu hi lava: Lotani, na Xobala, na Sibeyoni, na Ana, 21na Dixoni, na Esere, na Dixani. Lava hi vona vana va Seyira, ti nga tona tindhuna ta Vahori etikweni ra Edomu. 22Vana va Lotani hi lava: Hori, na Hemami. Makwavo wa Lotani wa xisati a a ri Timina. 23Vana va Xobala hi lava: Alivhani, na Manahate, na Ebali, na Xefo, na Onamu. 24Vana va Sibeyoni hi lava: Aya, na Ana. Ana loyi, hi yena a kumeke swihlovo swa mati layo hisa emananga, loko a ri karhi a risa timbhongolo ta tata wa yena Sibeyoni. 25Vana va Ana hi lava: Dixoni, na Oholibama n'wana wa yena wa xisati. 26Vana va Dixoni hi lava: Hemi-Dani, na Exibani, na Yitirana, na Kerani. 27Vana va Esere hi lava: Bilihani, na Savhana, na Akani. 28Vana va Dixani hi lava: Usi, na Arani. 29Tindhuna ta Vahori hi leti: Lotani, na Xobala, na Sibeyoni, na Ana, 30na Dixoni, na Esere, na Dixani. Leti hi tona tindhuna ta Vahori etikweni ra Seyira, hi ku ya hi mindyangu ya vona.

Ta tihosi ta le Edomu

(I Tikr. 1:43-54)

31Tiko ra Edomu ri vile ni tihosi tiko ra Israele ri nga si va na tona. 32Bela n'wana Beyori ú fumile tiko ra Edomu a ri karhi a tshama emutini wa Dinihaba. 33Loko Bela a fa, Yobabu n'wana Zera wa le Bosira, a sala a fuma. 34Loko Yobabu a fa, Huxama wa le tikweni ra Vatemani, a sala a fuma. 35Loko Huxama a fa, Hadadi n'wana Bedadi, yena loyi a hluleke Vamidiyani etikweni ra Mowabu, a sala a fuma, a ri karhi a tshama emutini wa Avhiti. 36Loko Hadadi a fa, Samila wa le Masireka a sala a fuma. 37Loko Samila a fa, Xawulu wa le Rehoboto eribuweni ra Yufrata, a sala a fuma. 38Loko Xawulu a fa, Baali-Hanani n'wana Akibora, a sala a fuma. 39Loko Baali-Hanani n'wana Akibora a fa, Hadari a sala a fuma, a ri karhi a tshama emutini wa Pawu. Nsati wa yena a ri Mehetabele n'wana Matirede wa Mezahaba.

40Tihosi ta va ka Esawu hi ku ya hi mindyangu ya vona ni miganga ya vona hi leti: Timina, na Alivha, na Yetete, 41na Oholibama, na Ela, na Pinoni, 42na Kenazi, na Temani, na Mibisara, 43na Magadiele, na Iramu. Leti hi tona tihosi ta Vaedomu hi ku ya hi miganga ya vona etikweni ra vona. Esawu hi yena tata wa Vaedomu.