Xitsonga 1989 (TSO89)
31

Ta Yakobo loko a suka eka Labani

311Kutani Yakobo a twa leswaku vana va Labani va xinuna va ri: “Yakobo ú tekile swilo hinkwaswo leswi a swi ri swa tatana; rifumo hinkwaro leri a nga na rona ú ri kuma eka tatana.” 2Yakobo a tlhela a swi vona leswaku Labani a nga ha n'wi tsakeli ku fana ni khale. 3Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yakobo: “Tlhelela etikweni ra rikwenu, eka va ka n'wina; mina ndzi ta va na wena.” 4Kutani Yakobo a rhuma vanhu va ya vitana Rahele na Leya leswaku va ta emadyelweni laha swifuwo swa yena a swi ri kona. 5Kutani a fika a ku ka vona: “Ndza swi vona leswaku tata wa n'wina a nga ha ndzi tsakeli ku fana ni khale, kambe Xikwembu xa tatana xi na mina. 6Ma swi tiva leswaku ndzi tirhele tata wa n'wina hi matimba ya mina hinkwawo. 7Hambiswiritano, tata wa n'wina ú ndzi kanganyisile, a hundzuluxa hakelo ya mina ka khume, kambe Xikwembu a xi n'wi pfumelelanga leswaku a ndzi vavisa. 8Loko a ku: ‘Leswi swi nga ta va ni mavalavala entlhambini swi ta va swa wena’, ntlhambi hinkwawo a wu veleka swa mavalavala, ni loko a ku: ‘Leswi nga ni minkhwati-nkhwati swi ta va swona hakelo ya wena’, ntlhambi hinkwawo a wu veleka swa minkhwati-nkhwati. 9Hi ndlela leyi, Xikwembu xi tekile swifuwo swa tata wa n'wina xi ndzi nyika swona. 10Enkarhini wa ku mithisana ka swifuwo, ndzi lorhile ndzi vona swiphongho hinkwaswo leswi khandziyaka ntlhambi, swi ri swa mavalavala ni swa minkhwati-nkhwati. 11Kutani ntsumi ya Xikwembu yi vulavula na mina enorhweni yi ku: ‘Yakobo’, ndzi hlamula ndzi ku: ‘Hi mina loyi!’ 12Kutani yi ku: ‘Tlakusa mahlo u vona: Swiphongho hinkwaswo leswi khandziyaka ntlhambi i swa mavalavala ni swa minkhwati-nkhwati, hikuva hinkwaswo leswi Labani a ku endleke swona ndzi swi vonile. 13

31:13
Gen. 28:18-22
Hi mina Xikwembu xa le Betele, kona laha wena u nga chela mafurha eribyeni ra xitsundzuxo, u tiboha emahlweni ka mina hi ku hlambanya. Kutani sweswi, suka laha tikweni u famba, u tlhelela etikweni leri u velekiweke eka rona.’ ” 14Kutani Rahele na Leya va ku: “Xana emutini wa tatana ka ha sele nchumu lexi xi nga vaka ndzhaka ya hina xana? 15Sweswi, tatana ú hi teka hi ri vanhu va le handle, hikuva ú hi xavisile, naswona ú dyile mali leyi hi xaviweke ha yona. 16Swilo hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi tekela tata wa hina, i swa hina ni vana va hina. Kutani sweswi, hina hi ri, endla xin'wana ni xin'wana lexi Xikwembu xi ku byelaka xona.”

17Kutani Yakobo a teka vana va yena ni vasati va yena a va gadisa tikamela, 18a byisa swifuwo swa yena hinkwaswo leswi a swi kumeke ePadani-Aramu, a tlhelela eka Isaka tata wa yena etikweni ra Kanana. 19Enkarhini wa kona Labani a a yile eku tsemeteni ka voya bya tinyimpfu ta yena, kutani Rahele n'wana wa yena a n'wi yivela swifaniso leswi vatliweke swa swikwembu.swifaniso leswi vatliweke swa swikwembu (swa le ndyangwini), kumbe: titerafi 20Yakobo ú kanganyisile Labani lowa Muaramu: A nga n'wi byelanga leswaku ú ta famba. 21Kutani a suka ni hinkwaswo leswi a a ri na swona, a baleka a tsemakanya nambu wa Yufrata, a kongoma emagangeni ya Giliyadi.

Ta Labani loko a landza Yakobo

22Endzhaku ka masiku manharhu, Labani a twa leswaku Yakobo ú balekile. 23Kutani Labani a rhamba va ka vona, va landza Yakobo. Va hetile masiku ya 7 va ri karhi va n'wi landza, ku kondza va ya n'wi kuma emagangeni ya Giliyadi. 24Kutani Xikwembu xi ta hi norho eka Labani lowa Muaramu nivusiku, xi ku ka yena: “Tivonele leswaku u nga tshuki u vula nchumu eka Yakobo, hambi xo biha kumbe xo saseka.”

25Hiloko Labani a kuma Yakobo. Enkarhini lowu, Yakobo a a dzimile ntsonga wa yena emagangeni ya Giliyadi, kutani Labani ni va ka vona va fika va gova kwala magangeni ya Giliyadi. 26Kutani Labani a ku ka Yakobo: “I mhaka muni leyi u yi endleke xana? U ndzi kanganyisile, u tlhela u teka vana va mina va xisati u famba na vona wonge vo va vanhu lava khomiweke enyimpini. 27Hikwalaho ka yini u balekile kunene, u tlhela u ndzi kanganyisa xana? Hikwalaho ka yini u nga ndzi tivisanga xana? A ndzi ta va ndzi lelanile na wena hi ntsako, hi yimbelela hi chaya swingomana ni switende! 28Hikokwalaho ka yini u nga ndzi nyikanga nkarhi wo ntswontswa vatukulu va mina ni vana va mina xana? Mhaka leyi u yi endleke, i ya vuphukuphuku swinene! 29Ndzi na wona matimba yo ku twisa ku vava, kambe Xikwembu xa tata wa n'wina xi vulavule na mina vusiku bya tolo xi ku: ‘Tivonele leswaku u nga tshuki u vula nchumu eka Yakobo, hambi xo biha kumbe xo saseka.’ 30Ndza swi twisisa leswaku u sukile eka mina hikuva u navela va ka n'wina, kambe hikwalaho ka yini u yivile swikwembu swa mina xana?” 31Kutani Yakobo a hlamula Labani a ku: “Ndzi balekile, hikuva a ndzi chava leswaku u nga ala ni vana va wena va xisati, u ndzi tekela vona. 32Munhu loyi u nga ta n'wi kuma a ri ni swikwembu swa wena, ú ta dlayiwa. Ndzi kombela leswaku u ndzi komba xilo xin'wana ni xin'wana lexi nga xa wena kwala mahlweni ka va ha hina, kutani u xi teka.” Yakobo a a nga swi tivi leswaku Rahele ú yivile swifaniso leswi vatliweke swa swikwembu.

33Kutani Labani a ya a ya nghena entsongeni wa Yakobo, ni le ntsongeni wa Leya, ni le ntsongeni wa vavasati lavambirhi va malandza, kambe a nga swi kumanga. Loko a huma entsongeni wa Leya, ú yile a ya nghena entsongeni wa Rahele. 34Rahele a a tekile swifaniso leswi vatliweke swa swikwembu a swi veka exitshan'wini lexi boheleriwaka ekameleni, kutani a tshama ehenhla ka swona. Labani ú fike a hangunuxa hinkwako entsongeni wa Rahele, kambe a nga swi kumanga. 35Kutani Rahele a ku ka tata wa yena: “We n'wini wanga, u nga tshuki u ndzi hlundzukela hi mhaka ya leswi ndzi nga sukiki ndzi yima loko ndzi ku vona, mhaka hi leswaku sweswi ndzi le masikwini ya mina.” Kutani Labani a hangunuxa hinkwako, kambe a nga swi kumi swifaniso leswi vatliweke swa swikwembu.

36Kutani Yakobo a hlundzuka, a holovela Labani a ku: “Nandzu wa mina hi wihi xana? Xana ndzi lo dyoha yini leswi u ndzi salaka ndzhaku xana? 37Leswi u hangunuxeke tinhundzu ta mina hinkwato, xana u kumile yini lexi humaka eka tinhundzu ta wena hinkwato xana? Xilo xa kona xi veke laha mahlweni ka va ka hina ni va ka n'wina, va va vona va avanyisaka mhaka ya hina vambirhi. 38Ndzi vile na wena eka malembe ya 20 lama hundzeke, kambe tinyimpfu ta wena ni timbuti ta wena a ti fisanga ni siku ni rin'we; hambi ma ri makhuna ya ntlhambi wa wena a ndzi tlhavanga ni rin'we ra wona ndzi dya. 39Swifuwo leswi a swi dlayiwa hi swiharhi swa nhova, a ndzi nga vuyi na swona ndzi ta ku komba, kambe mina hi ndzexe a ndzi swi riha. Wena a wu ndzi rihisa ni loko swifuwo swi yiviwile ninhlekanhi kumbe nivusiku. 40Masiku hinkwawo, dyambu a ri tlanga hi mina, kasi nivusiku xirhami a xi ndzi dlaya, vurhongo byi hangalaka hinkwabyo. 41Ndzi tshamile na wena malembe ya 20: Ndzi ku tirherile malembe ya 14 leswaku u ndzi nyika vana va wena vambirhi va vanhwanyana, kasi eka lawa ya 6, a ndzi ku risela swifuwo swa wena, kambe u hundzuluxile hakelo ya mina ka khume. 42Loko Xikwembu xa tatana, xona Xikwembu xa Abrahama lexi Isaka a xi chavaka, a xi nga yimanga na mina, wena a wu ta va u ndzi hlongorile ndzi suka eka wena ndzi nga ri na nchumu. Xikwembu xi vonile ku xaniseka ka mina, ni leswi a ndzi tirha swona eka wena, kutani vusiku bya tolo xi ku tshinya.”

Ntwanano exikarhi ka Yakobo na Labani

43Kutani Labani a hlamula Yakobo a ku: “Lava i vana va mina va xisati, hambi va ri vana va vona i va mina, ni mintlhambi leyi i ya mina. Hinkwaswo leswi u swi vonaka i swa mina. Kambe sweswi ndza swi vona leswaku a ku na nchumu lexi ndzi nga xi endlaka hi tlhelo ra vana lava va mina ni vana va vona. 44Hikokwalaho, tana hi ta endla ntwanano wa xinakulobye lowu nga ta va xitsundzuxo exikarhi ka mina na wena.” 45Kutani Yakobo a teka ribye a ri yimisa, leswaku ri ta va ra xitsundzuxo. 46Kutani Yakobo a ku ka va ka vona: “Hlengeletani maribye.” Kutani va hlengeleta maribye ma endla nhulu. Hiloko va dyela swakudya kwala tlhelo ka maribye lawa. 47Kutani Labani a thya nhulu leyi vito ra Yegara-Sahaduta,Yegara-Sahaduta, swi vula “nhulu ya xitsundzuxo” hi Xiaramu, kasi hi Xiheveru i Galede kasi Yakobo yena a yi thya vito ra Galede. 48Labani a ku: “Nhulu leyi, i xitsundzuxo exikarhi ka mina na wena.” Hikokwalaho yi thyiwa vito ra Galede (hileswaku: “Nhulu ya xitsundzuxo”). 49Vito rin'wana leri yi thyiweke rona i Mispa (hileswaku: “Ku languta”), hikuva Labani a a ku: “Loko hi hambanile, HOSI yi ta va yona yi hi languteke. 50Loko wo xanisa vana lava va mina va xisati, kumbe u teka vasati van'wana ehandle ka vona, swi tive leswaku hambiloko ndzi nga ri kona, Xikwembu hi xona mbhoni ya mina.”

51Kutani Labani a ku ka Yakobo: “Wa yi vona nhulu leyi ya maribye, ni ribye ra xitsundzuxo leri ndzi ri yimiseke! 52Nhulu leyi, ni ribye leri, swi ta hi tsundzuxa leswaku hi nga swi tluli. Mina ndzi nge tluli nhulu leyi ndzi ta eka wena ndzi ta ku vavisa, kasi na wena u nge tluli nhulu leyi ni ribye leri u ta eka mina u ta ndzi vavisa. 53Xikwembu xa Abrahama, ni Xikwembu xa Nahoro, a swi ve swona leswi nga ta hi avanyisa.” Kutani Yakobo a hlambanya emahlweni ka Xikwembu lexi Isaka tata wa yena a xi chavaka. 54Hiloko Yakobo a humesa magandzelo entshaveni, a vitana va ka vona va ya dya swakudya, kutani va xwa kona vusiku byebyo. 55Kutani Labani a pfuka ka ha ri mpundzu swinene, a ntswontswa vatukulu va yena ni vana va yena va xisati, a tlhela a va kombelela minkateko, kutani a tlhelela ekaya.