Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Mavito ni mintsengo ya lava vuyeke hi le vukhumbini

(Neh. 7:4-73)

21Vanhu lava Nebukadnetsara hosi ya Babilona a a va khomile a va yisa evukhumbini, va sukile exifundzheni lexi a va tshama eka xona, va tlhelela eYerusalema ni le Yuda, un'wana ni un'wana a kongoma emutini wa yena. 2Varhangeri va vona a va ri lava: Zerubabele, na Yexuwa,Kumbe: Yoxuwa na Nehemiya, na Seraya, na Relaya, na Mordekayi, na Bilixani, na Mispara, na Bigivhayi, na Rehumi, na Baana.

Mintsengo ya Vaisraele lava vuyeke, hi leyi: 3Va ka Paroxi i 2 172; 4va ka Xefatiya i 372; 5va ka Ara i 775; 6va ka Pahata-Mowabu, vona vatukulu va Yexuwa na Yowabu, i 2 812; 7va ka Elamu i 1 254; 8va ka Zatu i 945; 9va ka Zakayi i 760; 10va ka Bani i 642; 11va ka Bebayi i 623; 12va ka Azagadi i 1 222; 13va ka Adonikama i 666; 14va ka Bigivhayi i 2 056; 15va ka Adina i 454; 16va ka Atere, va nga vona va ka Hezekiya, i 98; 17va ka Besayi i 323; 18va ka Yora i 112; 19va ka Haxumu i 223; 20va ka Gibara i 95; 21va le Betlehema i 123; 22va le Netofa i 56; 23va le Anatoto i 128; 24va le Azimavhete i 42; 25va le Kiriyata-Arimi, ni va le Kefira, ni va le Beroto, i 743; 26va le Rhama ni va le Geba i 621; 27va le Mikamasa i 122; 28va le Betele ni va le Ayi i 223; 29va le Nebo i 52; 30va le Magibixi i 156; 31va le mutini lowun'wana wa Elamu i 1 254; 32va le Harimi i 320; 33va le Lodo, ni va le Hadidi, ni va le Ono, i 725; 34va le Yeriko i 345; 35va le Sena i 3 630.

36Vaprista hi lava: Va ka Yedaya, va nga va ndyangu wa ka Yexuwa, i 973; 37va ka Imere i 1 052; 38va ka Paxahuru i 1 247; 39va ka Harimi i 1 017.

40Valevhi hi lava: Va ka Yexuwa, ni va ka Kadimiele, va nga vatukulu va Hodavhiya, i 74. 41Vayimbeleri, va nga va ka Asafa, i 128. 42Lava nga ntlaweni wo rindza enyangweni, va nga va ka Xalumi, ni va ka Atere, ni va ka Talimoni, ni va ka Akubu, ni va ka Hatita, ni va ka Xobayi, loko va hlangene i 139.

43Lava tirhaka eTempeleni hi lava: Va ka Siha, ni va ka Hasufa, ni va ka Tabawoto, 44ni va ka Kerosi, ni va ka Siyaha, ni va ka Padoni, 45ni va ka Lebana, ni va ka Hagaba, ni va ka Akubu, 46ni va ka Hagabu, ni va ka Xamilayi, ni va ka Hanana, 47ni va ka Gidela, ni va ka Gahara, ni va ka Reyaya, 48ni va ka Resini, ni va ka Nekoda, ni va ka Gazamu, 49ni va ka Uza, ni va ka Paseyaka, ni va ka Besayi, 50ni va ka Asina, ni va ka Mewunimi, ni va ka Nefisimi, 51ni va ka Bakibuku, ni va ka Hakufa, ni va ka Hare-Huru, 52ni va ka Basiluti, ni va ka Mehida, ni va ka Harexa, 53ni va ka Barkosi, ni va ka Sisera, ni va ka Tema, 54ni va ka Nesiya, ni va ka Hatifa.

55Lava nga ntlaweni wa malandza ya Solomoni, hi lava: Va ka Sotayi, ni va ka Hasoferete, ni va ka Peruda, 56ni va ka Yaala, ni va ka Darkoni, ni va ka Gidela, 57ni va ka Xefatiya, ni va ka Hatili, ni va ka Pokerete-Hasebayimi, ni va ka Ami.

58Vatirhi hinkwavo va le Tempeleni, ni lava nga ntlaweni wa malandza ya Solomoni, i 392.

59Lava a va tshama le Teli-Mela, ni le Teli-Harixa, ni le Keruba, ni le Adani, ni le Imere, kambe va nga tivi lomu vakokwa wa vona va humaka kona, naswona va nga ri na vumbhoni bya leswaku i Vaisraele, hi lava: 60Va ka Delaya, ni va ka Tobiya, ni va ka Nekoda; hinkwavo i 652. 61Vaprista lava nga tiviki lomu vakokwa wa vona va humaka kona, hi lava: Va ka Habaya, ni va ka Hakosi, ni va ka Barizilayi (Barizilayi a a tekile un'wana wa vana va Barizilayi wa Mugiliyadi, kutani a thyiwa vito ra mukon'wana loyi wa yena). 62Vanhu lava a va ehleketa leswaku mavito ya vona ma tsariwile ebukwini ya swivongo swa Vayuda, kasi a ma kona; hikokwalaho a va amukeriwanga exikarhi ka vaprista; a va tekiwa va ri lava nga tengangiki. 63

2:63
Tinhl. 27:21
Ndhunankulu yi va byerile leswaku va nga tshuki va dya swakudya leswi humeseriweke Xikwembu, ku kondza muprista a vutisa mhaka ya vona eka Xikwembu, hi “Urimi” na “Thumimi”.Urimi na Thumimi: Vonani Nhlamuselo ya Marito

64Ntshungu hinkwawo a wu ri 42 360, 65loko ku nga hlayiwi malandza ya vona ya xinuna ni ya xisati; wona a ma ri 7 337. Vayimbeleri va xinuna ni va xisati a va ri 200. 66A va ri ni tihanci ta 736 ni timeyilatimeyila, kumbe: timula ta 245, 67ni tikamela ta 435, ni timbhongolo ta 6 720.

68Kuteloko lava vuyaka hi le vukhumbini va fika endlwini ya HOSI Xikwembu le Yerusalema, van'wana va tinhloko ta mindyangu va tinyiketa ku humesa swo pfuxa yindlu ya Xikwembu hi vuntshwa exivandleni xa yona. 69Va humesile hilaha va swi koteke hakona ku pfuneta ntirho wa ku aka, va humesa nsuku wa 366 kg,nsuku wa 366 kg, kumbe: nsuku wa tidrakema ta 61 000; van'wana va ri: nsuku wa tidariki ta 61 000, hileswaku 7 320 kg. Vonani Nhlamuselo ya Marito, eka “drakema” ni silivhere ya 3 600 kg, ni swiambalo swa vaprista swa 100.

70

2:70
I Tikr. 9:2
Neh. 11:3
Vaprista, ni Valevhi, ni van'wana va vanhu ntsena, va fikile va tshama eYerusalema ni kwala kusuhi, kutani vayimbeleri,Van'wana va ri: Vaprista, ni Valevhi, ni vanhu ntsena, ni vayimbeleri ni lava rindzaka etinyangweni, ni lava tirhaka eTempeleni, a va tshama emitini ya vona. Na vona Vaisraele lavan'wana hinkwavo a va tshama emitini ya vona.

3

Alitari yi akiwa hi vuntshwa eYerusalema

31Hi n'hweti ya vu-7, Vaisraele a va tshamisekile emitini ya vona, kutani va huma hinkwavo va ya hlengeletana eYerusalema. 2

3:2
Eks. 27:1
Kutani Yexuwa n'wana Yosadaka, ni vaprista-kulobye, na Zerubabele n'wana Salatiele, ni va ka vona, va aka hi vuntshwa alitari ya Xikwembu xa Israele, leswaku va ta humesela eka yona magandzelo lama hisiwaka, hilaha swi tsariweke hakona enawini wa Muxe munhu wa Xikwembu. 3
3:3
Tinhl. 28:1-8
Hambileswi lava vuyeke evukhumbini a va chava vanhu lava a va ri etikweni leri, va akile alitari laha a yi ri kona khale; kutani va humesela HOSI Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka, mpundzu ni madyambu. 4
3:4
Tinhl. 29:12-38
Va endla ni Nkhuvo wa Mintsonga hilaha swi lerisiweke hakona, va humesa ni magandzelo lama hisiwaka hi ku landza ntsengo lowu vekiweke wa siku rin'wana ni rin'wana. 5
3:5
Tinhl. 28:11 – 29:39
Va humesa ni magandzelo lama hisiwaka ya masiku hinkwawo, ni magandzelo ya ku tshama ka n'weti, ni ya minkhuvo hinkwayo ya lembe ya HOSI Xikwembu, ni magandzelo lawa munhu un'wana ni un'wana a humeselaka HOSI Xikwembu hi ku titwa. 6Magandzelo lama hisiwaka lawa, va sungurile ku ma humesa hi siku ro rungula ra n'hweti ya vu-7, va ma humesela HOSI Xikwembu. Kambe Tempele ya HOSI Xikwembu a va nga si sungula ku yi aka hi vuntshwa.

Ntirho wa ku aka Tempele hi vuntshwa wu sungula

7Kutani va humesa mali va nyika vavatli va maribye ni va mapulangi; va rhumela va le Sidoni ni va le Tiri swakudya ni swakunwa ni mafurha, leswaku va ta va lavela timhandze ta kedari eLebanoni, va ta na tona emutini wa YopaYopa, kumbe: Yafo hi ndlela ya lwandle. Leswi va swi endlile hi ku pfumeleriwa hi Korexe hosi ya Vaperesi.

8Hi n'hweti ya vumbirhi elembeni ra vumbirhi loko va fikile endlwini ya Xikwembu eYerusalema, Zerubabele n'wana Salatiele, na Yexuwa n'wana Yosadaka, kun'we ni vamakwavo lavan'wana, va nga vaprista ni Valevhi, ni hinkwavo lava vuyeke hi le vukhumbini, va sungula ntirho wa ku aka yindlu ya HOSI Xikwembu hi vuntshwa, kutani va hlawula Valevhi lava nga ni malembe ya 20 ni ku tlula, leswaku va va valanguteri va ntirho wa kona. 9Vatirhi endlwini ya Xikwembu a va languteriwa hi Yexuwa ni vana va yena ni va ka vona, na Kadimiele ni vana va yena, va nga va ka Hodavhiya,Van'wana va ri: va ka Yuda kun'we ni va ka Henadada ni vana va vona ni maxaka ya vona, va nga Valevhi.

10

3:10
I Tikr. 25:1
Kuteloko vaaki va cela masungulo ya Tempele ya HOSI Xikwembu, vaprista va ta va ambele swa vuprista, va khomile ni timhalamhala; Valevhi, va nga va ka Asafa, va ta va khomile swiphambati swa nsimbhi, hinkwavo va dzunisa HOSI Xikwembu, hilaha Davhida hosi ya Israele a leriseke hakona; 11
3:11
I Tikr. 16:34
II Tikr. 5:13
7:3
Ps. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Yer. 33:11
kutani va yimbelela va ri karhi va hlavelelana, va dzunisa HOSI Xikwembu ni ku xi nkhensa, va ku:

“HOSI Xikwembu xi lulamile,

hikuva tintswalo ta xona eka Vaisraele hi leti nga heriki.”

Vanhu hinkwavo va tlakusa rito va dzunisa HOSI Xikwembu hikwalaho ka masungulo lama endliweke ya yindlu ya xona. 12Kambe vaprista lavo tala, ni Valevhi, ni varhangeri va mindyangu, ni vakulukumba lava voneke yindlu leyo sungula, va tlhava mukhosi, loko va vona ku ceriwa ka masungulo ya Tempele leyintshwa, hambileswi van'wana a va ri karhi va ba huwa ya ntsako, 13kutani munhu a a nga koti ku hambanyisa huwa ya lava tsakeke ni ya lava rilaka, hikuva a va ba huwa leyikulu leyi a yi twala kule swinene.
4

Makungu ya ku aka Tempele ma kavanyetiwa

41Kuteloko valala va va ka Yuda ni va ka Benjamini va twa leswaku lava vuyeke hi le vukhumbini va le ku akeni ka Tempele ya HOSI Xikwembu xa Israele, 2

4:2
II Tih. 17:24-41
va ya eka ZerubabeleVan'wana va ri: va ya eka Zerubabele ni ka Yexuwa ni le ka tinhloko ta mindyangu, va fika va ku ka vona: “Hi pfumeleleni hi aka na n'wina Tempele, hikuva hina na n'wina hi khongela Xikwembu xin'we; ku sukela loko Esari-Hadoni hosi ya Asiriya a hi tisile haleno, a hi hamba hi xi humesela magandzelo.” 3Kambe Zerubabele na Yexuwa ni tinhloko ta mindyangu ya Vaisraele, va va hlamula va ku: “Hina a hi swi lavi leswaku mi aka na hina yindlu ya Xikwembu xa hina. Yindlu ya HOSI Xikwembu, hi ta yi aka hi ri hexe, hilaha Korexe hosi ya Vaperesi a hi leriseke hakona.”

4Hiloko vanhu lava va heta va ka Yuda matimba, va va chavisa ku aka, 5va xava ni vatsundzuxi va hosi leswaku va onha makungu ya va ka Yuda. Va endlile sweswo nkarhi hinkwawo lowu Korexe a fumeke ha wona etikweni ra Vaperesi, ni le nkarhini wa ku fuma ka Dariyosi etikweni rero.

Ta ku kavanyetiwa ka makungu ya ku pfuxa muti wa Yerusalema

6

4:6
Est. 1:1
Kuteloko AhasuwerusiAhasuwerusi, kumbe: Asuwerusi. Hi Xigriki: Serkisi (Xerxes) a ha ku sungula ku fuma, valala va va ka Yuda ni va le Yerusalema, va tsala papila va va hehla.

7Enkarhini wa Ataserkisi, Bixilama na Mitiredata na Tabele ni vanghana va vona va tsalela Ataserkisi hosi ya Vaperesi epapila hi ririmi ra Xiaramu, leswaku ri ta hlamuseleka.Van'wana va ri: hi ririmi ra Xiaramu ni matsalele ya Xiaramu 8Rehumi ndhunankulu, na Ximixayi matsalani, va tsalela hosi Ataserkisi epapila, va hehla vaaki va Yerusalema, 9va ri tsala ni vanghana va vona hinkwavo va nga vaavanyisi, ni tindhuna, ni valanguteri, ni malandza ya hosi,Kumbe: va ri tsala ni vanghana va vona hinkwavo va nga va le Dina, ni va le Afarsataka, ni va le Tarpela, ni va le Afarasi, ... swin'we ni va le Ereka, ni va le Babilona, ni va le Susa va nga va le Elamu, 10ni vanhu lava rhurhisiweke hi nganakana leyikulu AsinaparaAsinapara, kumbe: Osinapara leswaku va ya tshama emitini ya Samariya ni le xifundzheni xa le vupeladyambu bya nambu wa Yufrata. 11Papila ra kona a ri ku: “Eka wena hosi Ataserkisi, hina malandza ya wena lama tshamaka evupeladyambu bya nambu wa Yufrata, hi ri: Xewani! 12We hosi, hi ku tivisa leswaku Vayuda lava u va tlheriseleke haleno, va yile eYerusalema, kutani sweswi va le ku pfuxeni ka muti lowu wo tiarisa, wo karhata; va sungurile ku pfuxa rirhangu, kutani va ta heta ku aka ku nga ri khale. 13We hosi, swi tive leswaku loko va nga kota ku heta rirhangu ra muti lowu, a va nga ha humesi xibalo kumbe ndzuvo, kutani tiko a ri nga ha vi ni xuma xo ringana. 14Hina hi tshembile wena ntsena, kutani swi nge hi tsakisi ku ku vona u wa, we hosi ya hina; hikokwalaho, hi ku tsundzuxa 15leswaku u kambisisa buku ya matimu ya vatata wa wena. Loko u kambisisile, u ta swi vona leswaku vaaki va muti lowu i vanhu vo tiarisa, lava lwaka ni tihosi ni tindhuna. Ku sukela khale, hi vona va pfuxaka mpfilumpfilu; hi swona leswi swi endleke leswaku muti lowu wu herisiwa. 16We hosi, ha ku tsundzuxa leswaku loko wo tshika vanhu lava va pfuxa muti lowu ni rirhangu ra wona, wena a wu nga ha vi na nchumu exifundzheni xa le vupeladyambu bya nambu wa Yufrata.”

17Kutani hosi yi hlamula yi ku: “Eka Rehumi ndhunankulu, na Ximixayi matsalani, ni vanghana va n'wina lava tshamaka eSamariya ni le xifundzheni hinkwaxo xa vupeladyambu bya nambu wa Yufrata, xewani! 18Papila leri mi hi tsaleleke rona ri fikile, kutani va ndzi hlayerile rona hi ndlela leyi twakalaka. 19Kutani ndzi veke nawu wa leswaku mhaka leyi yi kambisisiwa, swi kumeka leswaku hakunene vaaki va muti lowu ku sukela ni khale a va nga twanani ni tihosi. Hi vona va pfuxaka mpfilumpfilu ni madzolonga. 20Naswona a ku ri ni tihosi ta matimba eYerusalema, ti fuma xifundzha hinkwaxo xa le vupeladyambu bya nambu wa Yufrata, kutani xibalo ni ndzuvo a to teka swi va swa tona. 21Kutani mina, ndzi ri, lerisani vanhu valavo leswaku va tshika ku aka muti wolowo; va nga endli nchumu, loko va nga si kuma rito leri humaka eka mina. 22Vonani leswaku mi nga tshuki mi hlwela emhakeni leyi, hikuva mina hosi ndzi nga lahlekeriwa ngopfu.”

23Kuteloko papila ra hosi Ataserkisi ri hlayeriwile Rehumi na Ximixayi matsalani ni vanghana va vona, vona va hatla va suka, va ya eYerusalema, va xanisa Vayuda, va va tshimbisa ku aka.

24Kutani ntirho wa ku aka yindlu ya Xikwembu le Yerusalema wu yima; wu yimise sweswo ku fikela lembe ra vumbirhi ra ku fuma ka Dariyosi hosi ya Vaperesi.