Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Ta Ezekiele ni ku rhendzeriwa ka Yerusalema hi valala

41HOSI Xikwembu xi engeta xi ku: “Wena munhu, teka xitina, u xi yimisa emahlweni ka wena, kutani u kovotla eka xona xifaniso xa muti wa Yerusalema. 2Komba leswaku muti lowu wu rhendzeriwile hi valala, u fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti; komba ni minxaxa ya valala, u tlhoma ni timhandze to hlanhla rirhangu ha tona, ti rhendzela muti. 3Kutani u tilavela nsimbhi ya xiphepherhele, u yi yimisa exikarhi ka wena ni muti kukota xisirhelelo, kutani u honokela muti wa kona. A wu ve lowu rhendzeriweke, wu rhendzerisiwa hi wena, kutani leswi swi ta va xitsundzuxo eka Vaisraele.

4“Endzhaku ka sweswo, u fanele ku etlela hi rivambu ra wena ra ximatsi, u tirhwexa nandzuVan'wana va ri: kutani ndzi ta ku rhwexa nandzu wa swidyoho swa Vaisraele; u ta rhwala nandzu lowu ku ringana masiku lawa u nga ta va u etlele hi rivambu. 5Mina ndzi ku vekela masiku ya 390, lama ringanaka ni malembe lawa Vaisraele va dyoheke ha wona; masiku lawa hinkwawo u ta byarha nandzu wa ku dyoha ka vona. 6Loko nkarhi lowu wu ta va wu herile, u ta hundzuluka u etlela hi rivambu ra xinene, u byarha nandzu wa swidyoho swa va ka Yuda. Ndzi ku vekela masiku ya 40, siku rin'wana ni rin'wana ra kona ri yimela lembe rin'we. 7Muti wa Yerusalema lowu rhendzeriweke hi valala, u ta wu honokela, u wu komba hi xibakela, u tshinya vaaki va wona. 8Kutani yingisa, ndzi ta ku boha hi tintambhu leswaku u nga hundzuluki u etlela hi rivambu rin'wana, ku kondza u heta masiku ya wena ya ku komba ku rhendzeriwa ka muti hi valala.

9“Kutani u ta nusa koronikoroni, kumbe: trigo ni maxalana ni tindluwa ni timbaweni ni mphoho ni n'wahuva, u swi chela exibyeni xin'we u endla swakudya ha swona. Emasikwini ya 390 lawa u nga ta va u etlele hi rivambu, u ta hamba u dya swona. 10Swakudya leswi u nga ta hanya ha swona, u ta pimeriwa swona, u dya ximbhundzwa xin'we hi siku. 11Mati yo nwa u ta pimeriwa na wona, u nwa jomela rin'we hi siku. 12U ta tiendlela ximbhundzwa xa kona, u xi sweka endzilweni lowu tshiveriweke hi vulongo bya vanhu, kutani u xi dya, ntshungu wu ri karhi wu ku vona. 13Kutani mina HOSI ndzi ri, Vaisraele va ta dya swakudya leswi nga tengangiki, ematikweni lawa ndzi nga ta va ndzi va hangalasile va ya eka wona.”

14Hiloko ndzi hlamula ndzi ku: “Yo HOSI N'wini wanga, a ndzi si tinyamisa ku sukela evuhlangini bya mina ku ta fika namuntlha; a ndzi si tshama ndzi dya nyama ya xifuwo lexi feke hi xoxe, kumbe lexi dlayiweke hi swiharhi swa nhova. Hambi swi ri leswi yirisiweke, a ndzi si dya ni siku ni rin'we!” 15Xikwembu xi ndzi hlamula xi ku: “Hiswona, ndzi ta ku pfumelela ku sweka swakudya swa wena hi ndzilo wa vulongo bya tihomu, ku nga ri bya vanhu.” 16Xi engeta xi ku ka mina: “Yingisa we Ezekiele! Ndzi ta vanga ndlala eYerusalema; swakudya swa kona, va to pimeriwa kunene va dya va ri karhi va rhurhumela; ni mati yo nwa va ta pimeriwa, va nwa hi ku chava. 17Loko ndzi ta va ndzi vangile ndlala leyi, va ta pfumala swakudya ni mati, kutani va ta langutana hi ku chava, va herisiwa hi nandzu wa swidyoho swa vona.”

5

Xikwembu xi le kusuhi ni ku ba Yerusalema

51Xikwembu xi ku ka mina: “Wena munhu, tiendlele rikari hi banga ro kariha, u ri tirhisa ku byewula misisi ni malebvu, misisi ya kona u yi pima exikalwini, u yi avanyisa hi swiputsa swinharhu. 2Xiputsa lexo rhanga, u ta xi hisa exikarhi ka muti, loko valala va ta va va sukile va nga ha wu rhendzeli; xiputsa xa vumbirhi, u ta xi tsemelela hi banga u ri karhi u famba-famba ehandle ka muti; xiputsa lexo hetelela, u ta xi tshika xi haha emoyeni, kutani mina ndzi ta hlomula fumu ra mina ndzi xi sala ndzhaku. 3Kutani u ta teka misisinyana leyi saleke, u yi phutsela u yi hoxa exikhwameni; 4eka yona, u ta pambula yin'wana, u yi hoxa endzilweni yi tshwa; ndzilo wa kona wu ta hangalaka wu hisa Vaisraele hinkwavo!

5“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Muti wa Yerusalema, ma wu vona. Ndzi wu vekile exikarhi ka matiko, kutani wona ma wu rhendzerile. 6Vaaki va muti lowu va arile ku yingisa swiletelo swa mina ni milawu ya mina; va endlile leswo homboloka ku tlula vamatiko hinkwavo lava va akelaneke na vona; hakunene Vaisraele va cukumetile swiletelo swa mina ni milawu ya mina, va ala ku swi yingisa. 7Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vulavula na n'wina va le Yerusalema, ndzi ri: Mi vanhu vo karhata ku tlula vamatiko lava akelaneke na n'wina. Mi arile ku yingisa milawu ni swiletelo swa mina; a mi swi hlayisanga, mi tsandzeka ni ku hlayisa milawu leyinene ya vamatiko.Van'wana va ri: kambe mi landzelela mikhuva ya vamatiko lava akelaneke na n'wina 8Leswi timhaka ti nga yimisa leswi, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa leswaku ndzi ta lwa na n'wina, mina hi ndzexe; ndzi ta mi ba vamatiko hinkwavo va ri karhi va swi vona. 9Ndzi ta mi endla leswi ndzi nga si tshamaka ndzi swi endla eka vanhu van'wana, naswona a ndzi nga ha tlheli ndzi swi endla; ndzi ta mi ba hikwalaho ka manyala hinkwawo lawa mi ma endleke: 10

5:10
Swir. 4:10
Exikarhi ka n'wina, ku ta va ni vatatana van'wana lava nga ta dlaya vana va vona va va dya; naswona ku ta va ni vana van'wana lava nga ta dlaya vatata wa vona va va dya. Kutani lava nga ta pona exikarhi ka n'wina, ndzi ta va hangalasa va ya ematlhelweni hinkwawo ya misava. 11Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo, ndza tiboha hi ku hlambanya ndzi ri: Leswi mi nyamiseke Tempele ya mina hi swilo swa n'wina leswo nyangatsa ni manyala ya n'wina, ndzi ta mi byewula tinhloko, ndzi nga ha mi tsetseleli kumbe ku mi twela vusiwana. 12Ndzi ta mi avanyisa hi mintlawa minharhu: Vanhu va ntlawa wo sungula va ta fa hi mintungu, va dlayiwa hi tindlala exikarhi ka n'wina. Va ntlawa wa vumbirhi va ta dlayiwa etinyimpini loko valala va hlasela muti wa n'wina. Kutani va ntlawa wo hetelela, ndzi ta va hangalasa va ya ematlhelweni hinkwawo ya misava, kutani ndzi ta hlomula fumu ra mina ndzi va hlongorisa.

13“Vukari bya mina byi ta pfurha byi ya emahlweni; ndzi ta mi ba ndzi vuyelela, kutani loko swilo leswi swi humelela, mi ta swi tiva leswaku loyi a vulavulaka, hi mina HOSI ya rilaveta. 14We Yerusalema, ndzi ta ku hundzula rhumbi ni xihlekiso eka vaakelani va wena ni ka vahundzi va ndlela hinkwavo. 15Vanhu lava akelaneke na wena va ta ku hlekula va ku rhuketela, kutani u ta hundzuka xikombiso xo chavisa exikarhi ka vanhu, hikuva va ta vona ndlela leyi ndzi ku avanyisaka ni ku ku ba ha yona, eku hlundzukeni ka mina lokukulu. Ndzi vula sweswo mina HOSI. 16Loko ndzi mi copa hi miseve ya mina leyi dlayaka, mi ta fa mi hela, mi herisiwa hi ndlala leyi ndzi nga ta mi vangela yona; ndlala ya kona yi ta ya yi kula swakudya swi ko swi nga ha kumeki emutini wa n'wina. 17

5:17
Nhlav. 6:8
Ndzi ta vanga ndlala ndzi tisa ni swiharhi swa nhova, kutani swilo leswi swi ta dlaya vana va n'wina. Mi ta wela hi mintungu, mi hlaseriwa hi tinyimpi leti ndzi nga ta mi rhambela tona. Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

6

Xikwembu xi ta herisa vukhongeri bya hava

61HOSI Xikwembu xi vulavula na mina, xi ku: 2“Wena munhu, languta leswi humelelaka etintshaveni ta Israele, kutani u twarisa mahungu ya mina, 3u byela tintshava leti ni swintshabyana swa kona, u lerisa ni minkova ni timbala leswaku swi yingisa rito na mina leri nge: ‘Vonani, ndzi ta mi vangela tinyimpi, mina hi xiviri, ndzi onhetela switsunga swa n'wina swa vukhongeri bya hava. 4Ndzi ta herisa tialitari ta n'wina ta magandzelo ya nyama ni ta mirhi ya risuna, ndzi ti faya. Varikwenu lava khongelaka swikwembu swa swifaniso, ndzi ta va dlayela emahlweni ka swifaniso swa kona. 5Mintsumbu ya n'wina Vaisraele ndzi ta yi cukumeta emahlweni ka swikwembu leswi swa hava, ndzi ta sala ndzi hangalasa ni marhambu ya kona kusuhi ni tialitari ta n'wina. 6Tivani leswaku hambi mi nga tshama kwihi na kwihi, miti ya n'wina yi ta hlaseriwa; switsunga swa vukhongeri bya hava ni tialitari ta kona swi ta hirimuxiwa swi hundzuka marhumbi; swikwembu swa swifaniso swi ta fayiwa, ku herisiwa ni tialitari ta mirhi ya risuna, kutani ntirho wa mavoko ya n'wina wu ta hela.Van'wana va ri: hikuva swi mi vangela nandzu 7Loko mintsumbu yi ta ku n'walálálá, exikarhi ka n'wina, mi ta pfumela leswaku HOSI hi mina!’

8“Hambiswiritano, ndzi ta tshika van'wana va n'wina va hanya; va ta pona ku dlawa, va hangalasiwa va ya ematikweni mambe, 9kutani varikwenu lava, lava nga ta va va ponile ku dlawa, va ta ndzi anakanya loko va ri evukhumbini exikarhi ka vamatiko. Va ndzi vavisile ngopfu,Van'wana va ri: Ndzi ta va twisa ku vava hikuva timbilu ta vona ti ndzi tshikile ti ndzi fularhela; va langutile eka swikwembu swa vona swa hava, mina va nga ha ndzi tshembi. Kambe eku heteleleni va ta tisola ehenhla ka mintirho ya vona leyo homboloka ni manyala ya vona hinkwawo, 10kutani va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina! Loko ndzi vula leswaku ndzi ta va vangela makhombo, a ndzi vungunyi!”

11HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Rhwalani mavoko mi cina-cina, mi rila mi ku ‘Yo!’ hikuva Vaisraele va herisiwa hi matlhari ni tindlala ni mintungu, hikwalaho ka manyala hinkwawo lawa va ma endleke. 12Lava nga ya tumbela kule va ta fa hi ntungu, lava lwaka kusuhi ni muti va ta dlawa hi matlhari; kutani lava nga ta sala emutini va rhendzeriwe hi valala,Kumbe: va titwa va hlayisekile vona va ta fa hi tindlala. Hi swona leswi ndzi nga ta va vangela swona eku hlundzukeni ka mina, 13kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina! Lava gandzelaka swikwembu swa swifaniso, va ta dlayeriwa emahlweni ka swona; mintsumbu ya vona yi ta cukumetiwa kusuhi ni tialitari ta vona, yi kumeka eswitsungeni hinkwaswo, ni le tinhlohlorhini hinkwato ta tintshava, ni le murhini wun'wana ni wun'wana lowu tlhumeke, ni le hansi ka minkuhlu, ti nga tindhawu hinkwato leti Vaisraele va gandzelaka swikwembu swa vona swa swifaniso eka tona, loko va swi humesela magandzelo layo nun'hwela. 14Ndzi ta tshambuluta voko ra mina ndzi va ba; ndzi ta hlasela tiko ra vona ni miti ya yona, ndzi swi onhetela, ku sukela emananga ya le dzongeni ku ya fika emutini wa Ribila le n'walungwini;Van'wana va ri: ku sukela emananga ya Dibilata kutani va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”