Xitsonga 1989 (TSO89)
31

Tiko ra Egipta ri fananisiwa ni murhi lowukulu

311Hi lembe ra vu-11 hi ri evukhumbini, hi siku ro rhanga ra n'hweti ya vunharhu, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, byela Faro hosi ya le Egipta emahlweni ka vanhu va yena hinkwavo, u ku ka yena:

“A ku na la ringanaka na wena hi matimba!

3Ndzi ku fananisa ni murhi wa kipresi kumbe wa kedari eLebanoni,Van'wana va ri: Ndzi ku fananisa ni Asiriya, murhi wa kedari eLebanoni

wa marhavi layo saseka lama nyikaka ndzhuti,

murhi wo leha swinene lowu dlivaka ni tilo.

4A wu mirile kusuhi ni nambu,

wu cheletiwa hi mati lama pfelelaka, wu kula wu ya henhla;

ensin'wini leyi murhi wu byariweke ka yona,

a ku khuluka swinambyana swi wu rhendzela,

mati ya kona ma ya cheleta

ni mirhi hinkwayo ya le xihlahleni.

5Murhi lowu a wu lehile swinene,

wu tlula mirhi leyin'wana hinkwayo;

a wu phaka marhavi, wu mila ni matluka layo tala,

hikuva a wu kuma mati layo tala eku hlukeni ka wona.

6Tinyanyana ta tinxaka-xaka

a ti aka swisaka emarhavini ya wona,

swiharhi hinkwaswo swi vundza ehansi ka wona

swi ri ni vana va swona.

Vanhu hinkwavo va matiko lamakulu

a va wisa endzhutini wa wona.

7Ku leha ka murhi lowu ni ku nava ka marhavi ya wona

a swi sasekile swinene;

timitsu ta wona a ti tlhavile ti ya hansi,

ti kuma mati layo tala.

8

31:8
Gen. 2:9
Mirhi ya kedari leyi nga ntangeni wa Xikwembu a yi nga ringani na wona,

matluka ya wona a ma tlula ya kipresi hi ku tala;

hambi ya ri marhavi ya xirhombe-rhombe

a ma nga fiki eka marhavi ya murhi lowu;

entangeni wa Xikwembu a ku ri hava murhi wun'wana

lowu sasekeke kukota lowu.

9Mina HOSI a ndzi wu nyikile vumbhurhi loko ndzi wu endla,

wu sasekisiwa hi ku tala ka marhavi ya wona;

mirhi hinkwayo leyi nga ntangeni wa Edeni

a yi navela ku fana ni murhi lowu.

10“Hambiswiritano mina HOSI N'wini wa hinkwaswo, ndzi ri: Murhi lowu wa kedari wu kurile wu ya henhla wu dliva ni tilo, kambe wu tidzunisile hi vukulu bya wona. 11Hikokwalaho ndzi wu nyiketile emavokweni ya mufumi lonkulu wa matiko, kutani yena ú wu bile a wu bela ku homboloka ka wona; na mina ndzi wu cukumetile. 12Vanhu va tihanyi vo huma ematikweni man'wana va wu tsemile, va wu siyisa sweswo; marhavi ya wona ma wele etintshaveni ni le minkoveni hinkwayo; swirhabyana swa wona swi tshovekile swi wela ematini ya swinambyana hinkwaswo swa tiko, kutani vamatiko hinkwavo lava a va tshama endzhutini wa wona va sukile va famba, va wu siyisa sweswo. 13Tinyanyana hinkwato ti tile ti ta phatsama laha a wu ri kona, swiharhi hinkwaswo swi kandziyerile swirhabyana swa wona. 14Swi vile tano leswaku murhi wun'wana ni wun'wana lowu milaka kusuhi ni nambu wu nga tshuki wu kula, wu leha wu ya dliva ni tilo; mirhi leyo tano hinkwayo yi fanele ku tsemiwa, yi cukumetiwa exivandleni xa vafi yi ya hlangana ni vanhu lava feke khale.

15“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, siku murhi lowu wu cukumetiweke exivandleni xa vafi, ndzi lerisile mati lama nga hansi ka misava leswaku ma wu funengeta, ma rila ku fa ka murhi wa kona; hikwalaho ka wona ndzi pfarile ni swinambyana swa le hansi, leswaku mati ya kona ma nga ha khuluki; ndzi funengetile ni ntshava ya Lebanoni hi xinyami hikwalaho ka wona, kutani mirhi hinkwayo ya le nhoveni yi vunile hi mhaka ya wona. 16Siku ndzi cukumeteke murhi lowu exivandleni xa vafi leswaku wu ya hlangana ni vanhu lava feke khale, ndzi tsekatsekisile matiko hinkwawo hi mpfumawulo wa ku wa ka wona; kutani mirhi hinkwayo leyinene yo saseka ya le Edeni, yona leyi nga ntshaveni ya Lebanoni kusuhi ni milambu, yi tsakisiwile hi ku wa ka wona, loko wu cukumetiwa exivandleni xa vafi. 17Kambe na yona mirhi leyi yi ta cukumetiwa exivandleni xa vafi, yi ya hlangana ni lava dlayiweke hi fumu, hikuva yi tirhisanile ni murhi wa kedari; swi tano ni vamatiko lava wiseke endzhutini wa wona: Va ta lova.Van'wana va ri: hikuva a yi ri vana va wona, yi sirheleriwa hi wona; kumbe: hinkwayo leyi a yi wisa endzhutini wa wona, yi ta hangalasiwa yi ya ematikweni

18“Murhi wa kedari lowu wu tlulaka mirhi hinkwayo ya le Edeni hi ku saseka ni vukulu, wu fanisa Faro ni vanhu va yena: Va ta rhelela va ya exivandleni xa vafi, va ya hlangana kona ni lavo soleka, va latiwa ni vanhu lava dlayiweke hi fumu. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!”

32

Risimu ro rila hosi Faro

321Hi lembe ra vu-12 hi ri evukhumbini, hi siku ro rhanga ra n'hweti ya vu-12, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina, xi ku: 2“Wena munhu, suma risimu ra xirilo, u rila Faro hosi ya le Egipta hi marito lama nge:

“Wena Faro, a wu tifananisa ni nghala ematikweni,

kasi a wu ri dragona nyoka ya le lwandle,

u hlambela emilambyeni ya wena,

u kandziya ndzhope, u thyakisa mati ya xinambyana!

3Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri:

Ndzi ta tlharamula ritavala ndzi ku khubumeta,

vamatiko lavo tala va ku rhendzerile;

ndzi ta ku tsavula ematini hi rikoka ra mina,

4ndzi ku cukumeta ehandle,

ndzi ku tshikisa sweswo erivaleni;

ndzi ta tisa tinyanyana hinkwato ti ta phatsama ehenhla ka wena,

swiharhi hinkwaswo swi dya ntsumbu wa wena swi xurha.

5Ndzi ta haxa swirho swa wena leswi boleke etintshaveni,

ndzi tata minkova ha swona.

6Ndzi ta halata ngati ya wena etikweni,

yi ko yi tsakamisa ni tintshava,

yi khulukela ni le minkoveni.

7

32:7
Es. 13:10
Mt. 24:29
Mk. 13:24-25
Lk. 21:25
Nhlav. 6:12-13
8:12
Siku ndzi ku herisaka, ndzi ta pfala tilo hi xinyami,

ndzi tima ni tinyeleti;

ndzi ta siva dyambu hi mapapa,

n'weti a wu nga ha voningi.

8Ndzi ta tima timboni hinkwato ta le tilweni,

ndzi funengeta tiko ra wena hi munyama.

Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

9“Siku ndzi twarisaka mahungu ya ku herisiwa ka wena,Van'wana va ri: Siku ndzi ku yisaka evukhumbini exikarhi ka tinxaka tin'wana vanhu lavo tala lava tshamaka ematikweni lawa u nga ma tiviki, va ta tsemeka nhlana. 10Ndzi ta chavisa vanhu lavo tala hikwalaho ka wena, na tona tihosi ti ta rhurhumela hi mhaka ya wena, loko ti ndzi vona ndzi ri karhi ndzi vangamisa tlhari ra mina; esikwini leri u nga ta wa ha rona, va ta tsemeka nhlana hinkwavo, va chava leswaku na vona va nga dlayiwa nkarhi wihi na wihi.”

11HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Wena Faro, u ta hlaseriwa hi hosi ya le Babilona!

12“Ndzi ta tshika ntshungu wa vanhu va wena

wu wela emavokweni ya tinhenha leto tala ta tihanyi;

ti ta va herisa ti nga siyi na un'we wa vona,

kutani ku tikurisa ka Vaegipta ku ta hela.

13Ndzi ta dlaya swifuwo swa vona hinkwaswo

leswi famba-fambaka kusuhi ni milambu;

a ku nga ha vi na munhu la petaka nenge

a pfindlusa mati ya kona,

hambi swi ri swifuwo a swi nga ha ma pfindlusi.

14Kutani ndzi ta dzikisa thyaka leri nga matini lawa,

milambu yi tlhela yi khuluka yi rhurile kukota mafurha lama xiririkaka.

Ndzi vula sweswo, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

15Siku ndzi nga ta hundzula tiko ra Egipta ri va mananga,

ndzi susa hinkwaswo leswi nga ka rona,

ndzi herisa ni vaaki va rona hinkwavo,

vanhu va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!

16“Risimu leri i ra xirilo; ri ta yimbeleriwa hi vavasati va matiko mambe, loko va rila tiko ra Egipta ni vaaki va rona hinkwavo. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Ta le xivandleni xa vafi

17Hi lembe ra vu-12 hi ri evukhumbini, esikwini ra vu-15 ra n'hweti,Van'wana va ri: esikwini ra vu-15 ra n'hweti yo rhanga HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 18“Wena munhu, yimbelela risimu ra xirilo, u rila mintshungu ya Vaegipta swin'we ni vanhu va matimba va tinxaka timbe, loko va ri karhi va rhelela hinkwavo va ya exivandleni xa vafi, va ya hlangana ni lava feke khale. 19Risimu ra kona hi leri:

“ ‘Xana mi ri mi tlula mani hi ku lulama?

Rhelelani mi ya latiwa ni lavo soleka emasirheni!’

20“Vaegipta va wele exikarhi ka lava dlayiweke hi fumu, matlhari ma tirhile ntirho wa wona! Kokani Egipta ni vanhu va yena, mi ya va cukumeta!Van'wana va ri: Egipta ú ta latiwa swin'we ni vanhu va yena hinkwavo 21Tinhenha ta matimba ti ta vulavula hi Egipta ni vapfuni va yena ti ri exivandleni xa vafi, ti ku: ‘Lavo soleka lava dlayiweke hi fumu, va rhelerile va fika va latiwa haleno!’

22“Asiriya hi yaloyi, ni mavuthu ya yena hinkwawo. Ú rhendzeriwile hi masirha ya vanhu va yena hinkwavo lava tlhaviweke hi fumu va fa. 23Masirha ya kona ma lulamisiwile emakorhweni ya xivandla xa vafi, ra yena sirha ri rhendzeriwile hi vanhu va yena hinkwavo, va nga lava tlhaviweke hi fumu va fa; kasi khale vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni a va va chava.

24“Elamu hi yaloyi, ni vanhu va yena hinkwavo lava rhendzelaka sirha ra yena, va nga hinkwavo lava tlhaviweke hi fumu va fa; va rhelela va ya exivandleni xa vafi va ri lava solekaka, kasi khale vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni a va va chava; namuntlha va hlangana ni lava feke khale, va ri ni tingana letikulu. 25Elamu ni vanhu va yena hinkwavo va latiwile exikarhi ka lava tlhaviweke va fa; yena ú rhendzeriwile hi masirha ya vona, va nga vanhu vo soleka lava dlayiweke hi fumu; khale vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni a va va chava, kambe sweswi Vaelamu va hlangana ni lava feke khale, va ri ni tingana letikulu; hinkwavo va latiwa ni lava tlhaviweke va fa.

26“Mexeke na Tubala ni vanhu va vona hinkwavo, hi lava. Va rhendzeriwile hi masirha ya va ka vona, hinkwavo va ri lavo soleka, lava dlayiweke hi fumu, hambileswi khale a va chaviwa hi vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni. 27A va latiwanga laha ku etleleke tinhenha leti feke khale, leti nga rhelela ti ya exivandleni xa vafi ti ri ni matlhari ya tona; Mexeke na Tubala a va khegelanga matlhari, naswona mintsumbu ya vona a yi tlhandlekiwanga switlhangu; a va fani ni tinhenha letiya ta khale leti a ti chaviwa hi vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni. 28Wena Egipta, u ta dlawa u latiwa ni lava soleka, vona lava dlayiweke hi fumu.

29“Edomu hi yaloyi, yena ni tihosi ta yena ni tindhuna ta yena hinkwato; khale a va ri tinhenha, kambe sweswi va rhelerile va ya exivandleni xa vafi eka lava dlayiweke hi fumu, va ya latiwa ni lavo soleka lava feke khale.

30“Vafambisi va matiko ya le n'walungwini va kona hinkwavo, swin'we ni va le Sidoni hinkwavo lava nga rhelela va ya exivandleni xa vafi va ri ni tingana letikulu; khale a va chaviwa hikuva a va ri tinhenha, kambe sweswi va latiwa ni lavo soleka lava dlayiweke hi fumu; va tshama ni lava feke khale, va ri ni tingana letikulu.

31“Loko Faro a vona vanhu lava exivandleni xa vafi, ú ta twisisa leswaku a hi yena ni vanhu va yena ntsena lava dlayiweke hi fumu, kutani a nge he vileli ngopfu. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 32Hosi Faro, ndzi n'wi nyikile nkarhi wa ku chavisa vanhu lava hanyaka emisaveni, kambe sweswi ú latiwile ni lavo soleka, lava dlayiweke hi fumu, va nga vanhu va yena hinkwavo. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!”

33

Xikwembu xi veka Ezekiele ku va mulanguteri wa Vaisraele

(Ez. 3:16-21)

331HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu tsundzuxa varikwenu, u va komba leswi humelelaka loko ndzi vitana valala va ta hlasela tiko ro karhi: Vaaki va tiko ra kona va hlawula un'wana exikarhi ka vona, va n'wi veka ku va murindzi wa muti. 3Loko murindzi loyi a vona leswaku tiko ri ngheneriwile hi mavuthu ya valala, ú fanele ku tsundzuxa varikwavo hi ku ba mhalamhala. 4Loko munhu un'wana etikweni rero a twa mhalamhala, kambe a swi ba hi makatla, munhu loyi ú ta va a lo tivangela rifu hi yexe; 5ú twile mhalamhala loko yi biwa, kambe a nga endlanga nchumu ha swona; hikokwalaho rifu ra yena i mhangu ku tilavela. Loko ingi a pfumerile ku tsundzuxiwa, a a ta va a ponisile vutomi bya yena. 6Nkarhi wun'wana, swi nga endleka leswaku tiko ri ngheneriwa hi valala, kambe murindzi a nga bi mhalamhala; leswi vaaki va tiko va nga tiviki nchumu, valala va nga khoma munhu wihi kumbe wihi etikweni rero, va n'wi dlaya; munhu loyi ú ta va a file hikwalaho ka swidyoho swa yena, kambe murindzi, mina ndzi ta n'wi vona nandzu emhakeni ya ku dlawa ka warikwavo.

7“Na wena Ezekiele, ndzi ku vekile ku va mulanguteri wa Vaisraele. Nkarhi wihi na wihi, u ta fanela ku va tshinya hi vito ra mina, loko ndzi ta va ndzi vulavurile na wena. 8Loko ndzi tivisa mudyohi ndzi ku: ‘We mudyohi, hakunene u ta fa!’ kambe wena u nga n'wi tsundzuxi kumbe ku n'wi tshinya leswaku a tshika tindlela ta yena, mudyohi yoloye ú ta fa hikwalaho ka swidyoho swa yena; kambe mina ndzi ta ku vona nandzu emhakeni ya ku dlawa ka warikwenu. 9Kasi loko u tshinya mudyohi, u n'wi khongotela ku hundzuka a tshika tindlela ta yena, kutani yena a ala ku endla sweswo, ú ta fa hikwalaho ka swidyoho swa yena, kambe wena u ta va u ponisile vutomi bya wena.

Vaisraele va khongoteriwa ku hundzuka

(Ez. 18:21-32)

10“We Ezekiele, u tiva leswaku Vaisraele va tala ku vilela, va ku va tikeriwa hi nandzu wa swidyoho swa vona, va nga ha koti nchumu hikwalaho ka swona, naswona va nga ha tshembi leswaku va ta kuma ku hanya. 11Va byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tibohile hi ku hlambanya ndzi ri: A ndzi tsakeli rifu ra mudyohi, kambe ndzi lava leswaku a hundzuka etindleleni ta yena leto homboloka, kutani a kuma ku hanya. Hikokwalaho, n'wina Vaisraele, hundzukani! Ina, hundzukani, mi tshika tindlela ta n'wina leto biha. Hikwalaho ka yini mi lava ku tivangela rifu xana?

12“Wena munhu, engeta u vulavula na varikwenu, u ku: ‘Loko munhu wo lulama a sungula ku tlula nawu, ku lulama ka yena a ku nga n'wi humesi ekhombyeni. Kasi loko munhu wo homboloka a hundzuka a tshika mintirho ya yena leyo biha, yona a yi nga ha n'wi vangeli rifu. Loyi a sungulaka ku dyoha kasi khale a a tiviwa a ri munhu wo lulama, a nga ka a nga ponisiwi hi ku lulama ka yena. 13Nkarhi wun'wana ndzi nga tshuka ndzi tshembisa munhu wo lulama leswaku ú ta kuma ku hanya; kambe loko munhu loyi a sungula ku tshemba ngopfu ku lulama ka yena, kutani a endla leswo biha, ku lulama ka yena a ku nga ha tsundzukiwi: Ú ta fa hikwalaho ka mintirho ya yena leyo biha. 14Hi tlhelo rin'wana, ndzi nga tshuka ndzi byela munhu wo homboloka leswaku ú ta fa hakunene, kambe munhu loyi a hundzuka a tshika swidyoho swa yena, a endla leswi nga swona, swi nga leswo lulama; 15a tlherisela xisiwana swilo swa xona swo khomela nandzu, a teka ni swilo leswi a swi yiveke a swi tlherisela vinyi va swona, a hlayisa milawu leyi nyikaka vutomi, a nga endli nchumu xo biha; loko swi va tano, munhu loyi ú ta kuma ku hanya, a nga ka a nga fi hikwalaho ka swidyoho swa yena. 16Ú ta huma enandzwini wa swidyoho hinkwaswo leswi a swi endleke, kutani a kuma ku hanya, hikuva ú endlile leswi nga swona, swi nga leswo lulama.’

17“Vanhu va ka n'wina va tshamela ku vula leswaku matirhele ya mina HOSI N'wini wa hinkwaswo a ma twali. Kasi i matirhele ya vona vinyi lama nga twaliki! 18Loko munhu wo lulama a tshika mintirho ya yena leyo lulama, kutani a sungula ku endla leswo homboloka, ú tivangela rifu hikwalaho ka swona. 19Kambe loko munhu wo homboloka a hambana ni mintirho ya yena leyo biha, kutani a sungula ku endla leswi nga swona, swi nga leswo lulama, munhu yoloye ú ta ponisa vutomi bya yena. 20N'wina Vaisraele mi vula leswaku matirhele ya mina a ma twali; kasi mina ndzi avanyisa un'wana ni un'wana wa n'wina hi ku ya hi mintirho ya yena.”

Mahungu ya ku wa ka Yerusalema

21

33:21
II Tih. 25:3-10
Yer. 39:2-8
52:4-14
Hi lembe ra vu-12 hi ri evukhumbini, hi siku ra vuntlhanu ra n'hweti ya vukhume, ku ta munhu un'wana eka mina loyi a balekeke eYerusalema, a fika a ndzi byela leswaku muti wa Yerusalema wu wile. 22Nimadyambu ya siku leri rhangelaka ra ku fika ka mubaleki loyi, HOSI Xikwembu a xi ndzi khomile hi matimba ya xona, xi ndzi pfula nomo; kutani nimixo loko wanuna loyi a fika a ndzi nga ha ri mbheveve, kambe a ndzi kota ku vulavula.

Tiko ra Vaisraele ri ta hundzuka mananga

23HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 24“Wena Ezekiele, tiva leswaku lava saleke marhumbini etikweni ra Israele, va tshamela ku vula va ku: ‘Abrahama a a ri yexe loko a nyikiwa tiko leri ri va ra yena. Kutani hina hi tele, swo fanela leswaku hi nyikiwa tiko leri ri va ra hina!’ 25Hikokwalaho va byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Mi nga ka mi nga kumi tiko ri va ra n'wina, hikuva ma ha dya tinyama letimbisi, mi khongela swikwembu swa n'wina swa hava, mi halata ni ngati. 26Ma ha tshemba ngopfu matlhari, mi endla swilo swa manyala, un'wana ni un'wana a etlela ni nsati wa muakelani. Xana mi nga ri kumisa ku yini tiko leri, ri va ra n'wina xana?’ 27Naswona va byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa hi ku hlambanya ndzi ri: Lava seleke emarhumbini va ta dlawa hi matlhari; lava nga nhoveni ndzi ta va tshika va dyiwa hi swiharhi; lava nga makocokocwenimakocokocweni, kumbe: makhokholweni ni le mabakweni ya tintshava va ta dlawa hi mintungu. 28Tiko ra Israele, ndzi ta ri hundzula mananga layo chavisa. Matimba lawa ri tidzunisaka ha wona ma ta hela; tintshava ti ta tlhuma, ku pfumaleka ni munhu loyi a nga chochovelaka, a hundza hi le xikarhi ka tona. 29Siku ndzi nga ta hundzula tiko ri va mananga layo chavisa, hikwalaho ka swilo hinkwaswo swa manyala leswi va swi endleke, hi kona va nga ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!

Mihandzu ya ntirho wa Ezekiele

30“We Ezekiele, tiva leswaku varikwenu va le ku vulavuleni hi wena, va ri emakhumbini ni le tinyangweni ta tindlu. Va byelana va ku: ‘A hi yeni hi ya twa timhaka leti humaka eka HOSI Xikwembu!’ 31Va khitikana va ta eka wena, va tshama emahlweni ka wena, vanhu lava va mina. Leswi u swi vulaka, va swi twa kambe a va endli. Hi milomo va ri, va ndzi rhandza ngopfu mina Xikwembu, kambe etimbilwini va anakanya ntsena ku tikumela swa vona. 32Va ri, wena wo va nsini, u va yimbelelela risimu ro tsakisa, u fana ni loyi a kotaka ku chaya swichaya-chayani, hikuva leswi u swi vulaka, va swi twa kambe a va nga endli. 33Kasi leswi u swi vulaka, swi ta humelela hakunene! Esikwini rero, hi kona va nga ta tiva leswaku a ku ri ni muprofeta wa xiviri exikarhi ka vona.”