Xitsonga 1989 (TSO89)
26

Rito eka va le Tiri

261

26:1 – 28:19
Es. 23:1-18
Yuw. 3:4-8
Am. 1:9-10
Zak. 9:1-4
Mt. 11:21-22
Lk. 10:13-14
Hi lembe ra vu-11 hi ri evukhumbini, hi siku ro rhanga ra n'hweti,Van'wana va ri: hi siku ro rhanga ra n'hweti yo rhanga HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Yingisa we Ezekiele, va le Tiri va tsakela ku wa ka Yerusalema, va ri: ‘Aháà muti lowu a wu vuriwa Nyangwa ya Vamatiko, sweswi wu hlaseriwile, hina hi ta teka ndhawu ya wona hi kuma mabindzu ya wona hinkwawo, hikuva Yerusalema i marhumbi ntsena!’ 3Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: N'wina va le Tiri, ndzi lava ku lwa na n'wina! Ndzi ta mi rhambela vanhu va tinxaka leto tala lava nga ta mi hlasela, va mi khubumeta ku fana ni magandlati ya lwandle. 4Va ta herisa rirhangu ra muti wa n'wina, va hirimuxa ni swihondzo swa wona; kutani mina ndzi ta hala misava ya kona yi suka, ndzi siya muti wu ri tambha ra ribye ntsena. 5Leswi wu rhendzeriweke hi lwandle, wu ta hundzuka ndhawu leyi vaphasi va tinhlampfi va anekelaka tinkoka ta vona eka yona. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. Loko vamatiko va hetile ku phangha leswi nga mutini, 6va ta ya lwa ni vaaki va swimitana swa Tiri leswi nga kusuhi ni lwandle va va dlaya, kutani va le Tiri va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina.”

7HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Nebukadnetsara, yena hosi ya Babilona leyi tlulaka tihosi tin'wana hinkwato hi matimba, ndzi ta n'wi vitana a suka en'walungwini, a ta hlasela muti wa Tiri; ú ta ta ni ntshungu lowukulu wa masocha, man'wana ma gadile tihanci, man'wana ma famba hi makalichi ya nyimpi; 8kutani na vona vaaki va swimitana swa Tiri leswi nga kusuhi ni lwandle va ta dlayiwa hi matlhari. Vababilona va ta ku rhendzela, wena Tiri, va fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra wena; va ta khandziya va tisirhelerile tinhloko hi switlhangu swa vona. 9Va ta ba rirhangu ra wena hi timhandze va ri faya, va wisa ni swihondzo swa wena hi tinyundzu. 10Ritshuri leri pfuxiwaka hi tihanci leto tala ta Nebukadnetsara ri ta ku funengeta; huwa ya vagadi ni vuntswikiri-ntswikiri bya mavhilwa ya makalichi swi ta ninginisa rirhangu ra wena; va ta nghena hi tinyangwa ta wena, ku fana ni loko ku ngheniwa emutini lowu hlaseriweke khale. 11Magondzo ya wena hinkwawo ma ta vupfisiwa hi swinyondzwana swa tihanci; lava akeke eka wena va ta dlawa hi matlhari, varhangeri va wena va matimbaKumbe: tiphuphu (tinsika) ta wena ta matimba va ta wela hansi. 12Vababilona va ta phangha rifuwo ra wena, va famba ni nhundzu ya mabindzu ya wena. Va ta faya rirhangu ra wena, va herisa ni tindlu ta wena leto saseka; maribye ni timhandze ni misava ya kona, va ta swi hoxa elwandle. 13

26:13
Nhlav. 18:22
Ndzi ta miyeta tinsimu ta wena ta ntsako, tiharipa ta wena a ti nga ha chayiwi hi munhu. 14Ndzi ta ku hundzula tambha ra ribye, ndhawu leyi vaphasi va tinhlampfi va anekelaka eka yona tinkoka ta vona; kutani a wu nga ha tlheli u akiwa hi vuntshwa. Hi swona leswi ndzi vulaka swona, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!”

15HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Wena Tiri, vanhu va matiko lama nga kusuhi ni lwandle va ta rhurhumela hi ku chava, loko va twa mpfumawulo wa ku wa ka wena ni ku konya ka lava vavisiweke kwala ka wena, siku valala va ku herisaka. 16

26:16-18
Nhlav. 18:9-10
Varhangeri va matiko hinkwawo lama nga kusuhi ni lwandle, va ta suka eswiluvelweni swa vona, va hluvula swiambalo swa vona swo saseka swa vuhosi; va ta ambala swa nkosi,Van'wana va ri: va ta khomiwa hi ku rhurhumela va titshamela ehansi va ri karhi va rhurhumela minkarhi hinkwayo, va chavisiwa hi leswi humelelaka kwala ka wena. 17Va ta ku rila hi risimu leri nge:

“ ‘Yo! Xana u herisiwe ha yini,

wena muti wo tiveka ngopfu wa vanhu lava humaka entsungeni wa malwandle!Van'wana va ri: Xana u lo nyamalarisa ku yini emalwandle xana, wena muti wo tiveka ngopfu?

Kasi vaaki va wena, khale a va ri ni matimba elwandle,

a va chavisa vaakelani va vona hinkwavo.

18Namuntlha va le swihlaleni va rhurhumela

esikwini leri ra ku wa ka wena,

lava akeke kusuhi ni lwandle va tsemeka nhlana

hikuva a wa ha ri kona!’

19“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Wena Tiri, siku leri ndzi nga ta ku endla rhumbi ndzi ku fananisa ni miti leyi ku nga ha tshamiki munhu eka yona, ndzi ri siku leri ndzi nga ta ku funengeta hi mati ya swidziva u mbombomela emagandlatini, 20ndzi ta ku rhelerisa exivandleni xa vafi, u ya hlangana ni lava feke khale; ndzi ta ku tshika etindhawini leti nga hansi ka misava, emarhumbini ya khale,Van'wana va ri: exivandleni xa le hansi lexi fanaka ni marhumbi ya khale u hlangana kona ni lava feke; hikokwalaho a ku nga ha tshami munhu eka wena, a ndzi nga ha ku nyiki vutshamo exikarhi ka lava hanyaka.Van'wana va ri: kutani ndzi ta veka ku dzuneka ka mina exikarhi ka lava hanyaka 21

26:21
Nhlav. 18:21
Ndzi ta ku herisa hi ndlela yo chavisa, kutani a wu nga ha vi kona; hambi vanhu va nga ku lava, a va nga ku kumi ni siku ni rin'we. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

27

Risimu ro rila Tiri, ngalava yo saseka

271HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, suma risimu ra xirilo, u rila Tiri, 3wona muti lowu akiweke ehlalukweni laha tingalava ti nghenaka ha kona, muti lowu endlaka mabindzu ni vanhu va matiko layo tala lama nga kusuhi ni lwandle. Byela Tiri leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge:

“Wena Tiri, u tidzunisa ngopfu u ri:

‘Vumbhurhi bya mina bya hetisekile!’

4Hakunene a wu fuma ni le xivindzini xa malwandle,

u akiwile kukota ngalava yo saseka ngopfu.

5Vavatli a va belerile rihlanguti rin'wana ni rin'wana ra wena

hi mapulangi ya murhi wa kipresi wa le Seniri,

va vatlile mhandze yo leha hi murhi wa kedari wa le Lebanoni,

va yimisa yona exikarhi ka wena va tlhiva maseyila.

6A va ku endlele timhandze to tluta ha tona

hi mirhi ya minkuhlu ya le Baxani,

va akile nhompfu ya wena hi mapulangi ya muphayini,Kumbe: mpinya (Xiphut.: pinheiro)

wu nga murhi lowu milaka exihlaleni xa Kipra,

va wu sasekisa hi matino ya tindlopfu.

7Maseyila ya wena a ma endliwile

hi ntsembyani wa le Egipta wo rhungeleriwa mavalavala,

u hatla u tiveka ha wona;

minceka ya muhlovo wa rihlaza ni wo tshwuka yo huma eswihlaleni swa Elixa

a yi funengeta tinhundzu ta wena.

8Lava va ku tlutaka

a va ri vavanuna vo huma eSidoni ni le Arivhadi;

we Tiri, vanhu va wena lavo tlhariha,Van'wana va ri: tintlhari ta le Zemere

hi vona lava a va ku fambisa.

9Vavatli va le Gebali lava tivaka ntirho wa vona

a va lema timfa ta wena;

vatluti va tingalava to huma hala ni hala

a va ta va ta xaviselana swilo na wena.

10Exikarhi ka mavuthu ya wena,

a ku ri ni tinhenha ta Vaperesi, ni ta le Ludu, ni ta le Putu,

va nga vavanuna lava tivaka matlhari;

a va hayeka switlhangu ni swihuku swa vona emakhumbini ya wena,

u kuma ku dzuneka ha swona.

11Tinhenha ta le Arivhadi a ti kumiwa emavuthwini ya wena,

ti famba-famba erirhangwini ra wena,Van'wana va ri: Tinhenha ta le Arivhadi ni ta le Heleke a ti famba-famba erirhangwini ra wena

tin'wana ta le Gamada a ti rindza eswihondzweni swa wena,

ti hayeka switlhangu swa tona emakhumbini ya wena,

vumbhurhi bya wena byi hetiseka ha swona.

12“Va le Tarxixi a va endla mabindzu na wena, va kuma nhundzu eka wena ya swilo swo saseka swa tinxaka-xaka, va swi hakela hi silivhere na nsimbhi na thini na ntsopfu. 13Va le Yavhani ni va le Tubala ni va le Mexeke a va xaviselana swilo na wena; a va kuma nhundzu eka wena, va hakela hi mahlonga ni swibya swa koporo. 14Va le Beta-Togarima a va xava nhundzu eka wena hi tihanci leti paniwaka, ni tihanci ta nyimpi, ni timeyila.Kumbe: timula 15Va le RhodaVan'wana va ri: Va le Dedani a va xaviselana swilo na wena. Vaaki va swihlale leswo tala a va tsakela ku endla mabindzu na wena, va ku humesela ni ndzuvo hi matino ya tindlopfu ni mapulangi ya murhi wa xipalatsi. 16Va le EdomuVan'wana va ri: Va le Aramu a va endla mabindzu na wena, va kuma tinhundzu leto tala eka wena, va xava hi maribye ya nkoka ya ‘emeralda’, ni minceka ya muhlovo wo tshwuka ni leyi rhungeleriweke mavalavala, ni ntsembyani wo saseka, ni tinkatla ta ntima, ni maribye ya nkoka ya ‘rubi’. 17Va ka Yuda ni Vaisraele a va xaviselana swilo na wena, va xava nhundzu eka wena hi koroni ya le Miniti, ni mapa,Van'wana va ri: koroni ni mihandzu ya mirhi ya mitlhwari ni makuwa ya matatani ni vulombe, ni mafurha, ni mirhi yo tola. 18Va le Damaska a va endla mabindzu na wena, va navela tinhundzu ta wena leto tala ta nkoka ni swilo swa wena swa tinxaka-xaka, va hakela hi vhinyo ya le Heliboni ni voya byo basa bya tinyimpfu.Kumbe: voya bya tinyimpfu ta le Sahari 19Va le Dani ni va le Yavhani a va endla mabindzu na wena hi swilo swo huma emutini wa Uzala, va ku hakela hi swilo swa nsimbhi ni murhi wa ‘kasiya’ ni tinhlanga ta ‘khalamusi’. 20Va le Dedani a va ku xavisela minkumba yo kapekela tihanci leti gadiwaka. 21Va le Arabiya ni varhangeri hinkwavo va le Kedari, a va tsakela ku endla mabindzu na wena, va xava tinhundzu eka wena hi swinyimpfana ni makhuna ni timbuti; a va bindzula hi swona sweswo. 22Van'wamabindzu va le Xeba ni va le Rhama a va xaviselana swilo na wena, va xava tinhundzu eka wena hi mirhi ya tinxaka-xaka yo nandzihisa swakudya, ni maribye ya nkoka ya mihlovo-hlovo, ni nsuku. 23Va le Harana ni va le Kana ni va le Edeni a va xaviselana swilo na wena, swin'we ni van'wamabindzu va le Xeba ni va le Asuru ni va le Kilimada;Van'wana va ri: Va le Harana ni va le Kana ni va le Asuru ni va le Kilimada a va xaviselana swilo na wena 24a va ku xavisela minceka yo saseka ya muhlovo wa rihlaza ni leyi rhungeleriweke mavalavala, ni masangu ya mihlovo mimbirhi lama lukiweke hi tingoti leto tiya, ma dlayisetiwile hi nawu wa kona; a va bindzula hi swona sweswo.

25

27:25-26
Nhlav. 18:11-19
“Nhundzu ya wena yi tatile tingalava ta le Tarxixi,

na wena a wu fana ni ngalava leyi rhwaleke swilo leswo tala, yi pela malwandle.

26Vatluti va sukile na wena ehlalukweni,

va ku yisa exikarhi ka lwandle,

kambe moya wa le vuxeni wu ku bile,

u mbombomela exidziveni.

27Siku leri u herisiweke ha rona,

u mbombomerile exidziveni u nyamalala,

ku mbombomela rifuwo ra wena ni nhundzu ya wena hinkwayo,

ni vatluti va wena, ni vafambisi va wena,

ni vavatli lava a va lema timfa ta wena, ni lava a va xaviselana swilo na wena,

ni masocha ya wena hinkwawo,

ni ntshungu hinkwawo lowu a wu ri kwala ka wena.

28Nkalanga wa vafambisi va ngalava

wu tsekatsekisile ni ribuwu ra lwandle.

29“Vatluti ni vafambisi hinkwavo va tingalava tin'wana

va huma etingalaveni ta vona va ya yima eribuweni,

30va tlhava mukhosi, va ku rila hi xiviti lexikulu,

va tichela ritshuri etinhlokweni, va vumbuluka enkumeni;

31va byewula tinhloko, va ambala swa nkosi,

va halata mihloti, va twa ku vava ngopfu.

32Loko va ri karhi va ku rila, va yimbelela risimu ra xirilo

va ku: ‘We Tiri, i mani loyi a a fana na wena exikarhi ka malwandle!’Van'wana va ri: We Tiri, i mani la herisiweke ku fana na wena exikarhi ka malwandle!

33Khale loko nhundzu ya wena ya ha fika ehlalukweni,

a yi tsakeriwa hi vanhu lavo tala;

tihosi hinkwato a ti fumisiwa

hi rifuwo ra wena ni mabindzu ya wena.

34Kambe sweswi u khubumetiwile hi magandlati,

u dzikile u ya hansi;

nhundzu ya wena ni vanhu va wena hinkwavo

swi mbombomerile na wena.

35Leswi humeleleke eka wena,

swi chavisile hinkwavo lava akeke kusuhi ni lwandle;

tihosi ta kona ti chavisiwile ku tlula mpimo,

ti basuluka ni swikandza.

36Van'wamabindzu ematikweni va hlakahla tinhloko,

loko va vona khombo ra wena,

hikuva u herisiwile hi ndlela yo chavisa,

a wu nga ha vi kona ni siku ni rin'we!”

28

Rito eka hosi ya le Tiri

281HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, byela hosi ya le Tiri leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yona leri nge: U tikurisa ngopfu, u ri: ‘Mina ndzi xikwembu! Ndzi tshamile xiluvelweni xa swikwembu exivindzini xa malwandle!’ Kasi wena u munhu ntsena, a wu xin'wana xa swikwembu! Wo tixisa loko u anakanya leswaku u tlharihile kukota swona. 3U tivula la tlhariheke ku tlula Daniele;Daniele, kumbe: Danele. Vonani Ezekiele 14:14 u ri, u kota ku paluxa mhaka yihi ni yihi leyi fihliweke. 4Hi vutlhari lebyi bya wena ni ku twisisa ka wena, u tihlengeletele xuma lexo tala, u veka nsuku ni silivhere etindlwini ta wena ta vuhlayiselo. 5Hi vutivi bya wena bya mabindzu, u andzisile rifuwo ra wena, kambe rona ri ku vangele ku tikurisa.

6“Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Leswi u titwaka leswaku u tlharihile kukota xin'wana xa swikwembu, 7mina ndzi ta ku rhambela vanhu va tinxaka timbe, lava nga ni tihanyi letikulu; va ta hloma matlhari, va herisa leswo saseka leswi u swi endleke hi vutlhari bya wena, va onha ku dzuneka ka wena. 8Va ta ku tlhava u fa, va ku hoxa exivandleni xa vafi, kwale xivindzini xa malwandle. 9Loko valala va ri karhi va ku dlaya, a wu nga ha vuli leswaku u tlharihile ku fana ni xin'wana xa swikwembu; hakunene, emahlweni ka lava va ku tlhavaka, a wu nga ha vi xin'wana xa swikwembu, u to va munhu ntsena! 10U ta fa kukota xikamba, u dlawa hi vanhu vambe. Lawa hi wona marito ya mina, ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Risimu ro rila hosi ya le Tiri

11HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 12“Wena munhu, suma risimu ra xirilo u rila hosi ya le Tiri; n'wi byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge:

“Khale a wu fana ni mfungho lowu endliweke hi vukheta;

a wu tlharihile, vumbhurhi bya wena a byi hetisekile.

13A wu tshama entangeni wa mina wa le Edeni,

u sasekisiwile hi maribye ya nkoka ya tinxaka-xaka,

yo fana ni ‘sardiyo’, ni ‘topazi’, ni ‘dayimani’,

ni ‘berila’, ni ‘onikisi’, ni ‘yaspere’,

ni ‘safiri’, ni ‘emeralda’, ni ‘garnete’;

swiangarhelo swa maribye lawa a swi ri swa nsuku lowu furiweke,

swi lulamisiwile siku u tumbuluxiweke.

14A wu ri ntsumi yo chavisa, ndzi ku endlile musirheleri,Van'wana va ri: A ndzi vekile ntsumi yo chavisa, yi ku sirhelela

u tshama entshaveni ya mina leyo hlawuleka,

u famba-famba exikarhi ka maribye lama vangamaka.

15A wu ri ni mahanyelo lamanene

ku sukela siku leri u tumbuluxiweke ha rona,

kambe u sungurile ku endla leswo homboloka.

16Loko u ri karhi u andzisa mabindzu ya wena,

u andzisile ni mintirho ya wena ya tihanyi, kutani u dyoha;

hikokwalaho ndzi ku hlongorile u suka entshaveni ya mina

ku fana ni xilo lexi nyameke;

wena musirheleri, ntsumi yo chavisa,

ndzi ku susile exikarhi ka maribye lama vangamaka.

17Vumbhurhi bya wena byi ku vangele ku tikurisa,

kutani u onha vutlhari bya wena hi ku navela ku dzunisiwa hi vanhu.

Ndzi ku bile u wela hansi,

tihosi letin'wana ti ri karhi ti swi vona, kutani ti tsaka.

18U andzisile mintirho ya wena leyo homboloka

hi vukanganyisi bya wena emabindzwini,

u nyamisa ha swona tindhawu ta wena ta vukhongeri;

hikokwalaho ndzi vangile ndzilo emutini wa wena,

wu ku hisa, u hela, ku sala nkuma ntsena,

lavo tala va ri karhi va swi vona.

19Vanhu hinkwavo lava a va ku tiva,

va chavisiwile ngopfu hi leswi swi ku humeleleke;

u herisiwile hi ndlela yo chavisa,

a wu nga ha vi kona ni siku ni rin'we.”

Rito eka va le Sidoni

20

28:20-26
Yuw. 3:4-8
Zak. 9:1-2
Mt. 11:21-22
Lk. 10:13-14
HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 21“Wena munhu languta leswi humelelaka emutini wa Sidoni, u tshinya vaaki va kona, 22u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge:

“N'wina va le Sidoni, ndzi lwa na n'wina!

Ndzi ta komba ku dzuneka ka mina exikarhi ka n'wina.

Siku ndzi nga ta mi avanyisa, ni ku mi komba ku hlawuleka ka mina,

mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina.

23Ndzi ta mi vangela mintungu,

ngati yi ta halatiwa emagondzweni ya n'wina;

valala va ta mi hlasela va huma ematlhelweni hinkwavo,

va ta dlaya lavo tala exikarhi ka n'wina,

kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina.”

Xikwembu xi ta tlhela xi katekisa Vaisraele

24Xikwembu xi ri: “Vamatiko hinkwavo lava akelaneke ni Vaisraele va ta tshika ku va sandza, a va nga ha va tlhavi kukota mitwa leyi nga hlomukiki kumbe mahlwehlwe. Hi kona Vaisraele va nga ta tiva leswaku HOSI N'wini wa hinkwaswo, hi mina!”

25HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Ndzi ta hlengeleta Vaisraele va huma ematikweni lawa va hangalasiweke va ya eka wona; ndzi ta komba ku hlawuleka ka mina exikarhi ka vona, vamatiko va ri karhi va swi vona, kutani va ta tshama etikweni leri ndzi ri nyikeke nandza wa mina Yakobo, ri va ra vona. 26Va ta tiakela tindlu va rima ni masimu ya vhinya, va titshamerile hi ku rhula. Leswi swi ta humelela loko ndzi ta va ndzi bile vamatiko hinkwavo lava akelaneke ni Vaisraele, lava va va sandzaka, kutani Vaisraele va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu xa vona, hi mina!”