Xitsonga 1989 (TSO89)
24

Xifaniso xa mbita leyi vilaka

241Hi lembe ra vu-9 hi ri evukhumbini, hi siku ra khume ra n'hweti ya vukhume, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2

24:2
II Tih. 25:1
Yer. 52:4
“Wena munhu tsala leswaku siku ra namuntlha i ra vungani, hikuva hi siku rolero hosi ya le Babilona yi sungula ku hlasela muti wa Yerusalema. 3Vanhu lava vo sihalala, va byele xifaniso, u va tivisa leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ku lerisile hi marito lawa ya nge:

“ ‘Teka mbita u yi tseleka exitikweni,

u yi tata hi mati.

4Tsemelela nyama u yi hoxa embiteni,

yi nga nyama leyinene ya milenge ni mavoko,

yi hlanganile ni marhambu yo tala mongo.

5Sweka nyama leyi ya xifuwo lexi noneke;

hlanganyeta tihunyi ehansi ka mbita,Van'wana va ri: hlengeleta marhambu etshakwini ra mbita

u virisa mati, ma kaluma,

ma vupfisa nyama ni marhambu.’ ”

6HOSI N'wini wa hinkwaswo a engeta a ku: “Wu ni khombo muti lowu halateke ngati; wu fana ni mbita leyi thyakeke, leyi va tsandzekaka ku yi basisa. Nyama leyi nga mbiteni ya kona, yi ta tsavuleriwa kunene, yi kondza yi hela. 7Naswona ngati leyi vanhu va muti lowu va yi halateke, ya ha vonaka, hikuva yi halateriwile eribyeni, laha ku nga riki na misava yo yi seletela. 8Ngati leyi va yi halateke eribyeni yi nga seleteriwanga, ndzi yi tshikile kona, leswaku yi pfuxa vukari bya mina, yi ndzi tsundzuxa ku tirihisela.

9“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Wu ni khombo muti lowu halateke ngati! Ndzi ta wu hlengeletela tihunyi. 10Wena munhu hlengeleta tihunyi, u tshivela ndzilo; sweka nyama u hakasa murhu,Van'wana va ri: kambe u halata murhu u katinga ni marhambu. 11Kutani u tlhela u tseleka mbita leyi, yi nga ri na nchumu, leswaku yi hisa swinene, ni thyaka hinkwaro leri a ri namarhele eka yona, ri tshwa ri nyamalala. 12Kambe sweswo i ku tikarhatela mahala, hikuva thyaka ra kona a ri nga suki hambi ri hisiwa hi ndzilo. 13Thyaka rero i mintirho ya wena ya manyala, we Yerusalema. Ndzi ringetile ku ku basisa, kambe thyaka ra wena a ri suki, kutani a wu nga ha tlheli u basa, ku kondza ndzi heta ku ku ba eku hlundzukeni ka mina. 14Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vulavurile, swilo leswi swi ta humelela, ndzi ta swi endla, a ndzi nga tlheleli endzhaku. A ndzi nga ku tsetseleli, naswona a ndzi nga hundzuluxi makungu ya mina. Ndzi ta ku avanyisa hikwalaho ka mintirho ya wena ni swiendlo swa wena. Ndzi vula sweswo, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Ta rifu ra nsati wa Ezekiele

15HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 16“Swi tive we Ezekiele, ndzi le kusuhi ni ku ku tekela murhandziwa wa wena hi ndlela ya xitshuketa. U nga n'wi rili, ni mihloti ya wena yi nga humi. 17Hambi u twa ku vava, tikhome u miyela; u nga byewuli misisi kumbe ku hluvula tintanghu, u nga tifunengeti ni xikandza, naswona u nga dyi swa nkosi!”Van'wana va ri: naswona u nga pfumeli ku tiseriwa swakudya hi vaakelani

18Esikwini rero, ndzi vulavurile ni vanhu nimixo, kutani nimadyambu nsati wa mina a lova. Loko ri xile esikwini leri tlhandlamaka, ndzi endla hilaha Xikwembu xi ndzi leriseke hakona. 19Kavaloko varikwerhu va ta ka mina va ku: “Xana u endlela yini swilo leswi xana? Hi hlamusele leswaku maendlele lawa ya wena ma vula yini.” 20Hiloko ndzi va hlamula ndzi ku: “Maendlele lawa, ndzi lo lerisiwa wona hi HOSI Xikwembu. 21Hikokwalaho, yingisani n'wina Vaisraele! HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ndzi byerile ku mi fikisela mahungu ya yena lawa ya nge: ‘Tempele ya mina, yona leyi mi tiyaka ni ku tidzunisa ha vona, yona leyi mi yi rhandzaka swinene ni ku yi anakanya minkarhi hinkwayo, ndzi ta yi onha. Vana va n'wina va xinuna ni va xisati lava saleke eYerusalema, va ta dlawa hi matlhari. 22Kutani mi fanele ku tekelela leswi ndzi swi endleke: Mi nga tifunengeti swikandza, mi nga dyi swa nkosi. 23Mi nga byewuli misisi, ambalani ni tintanghu ta n'wina, tikhomeni, mi nga rili. Hambiswiritano mintirho ya n'wina leyo homboloka yi ta mi ondzisa, mi ta tshamela ku vilela hikwalaho ka varikwenu. 24Kutani mina HOSI ndzi ri: Leswi humeleleke eka Ezekiele i xitsundzuxo eka n'wina. Mi fanele ku landza maendlele ya yena hinkwawo. Loko swilo leswi swi mi wela, mi ta tiva leswaku HOSI N'wini wa hinkwaswo, hi mina!’ ”

25HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka mina: “Wena Ezekiele, tiva leswaku siku ri le kusuhi leri ndzi nga ta tekela Vaisraele ekhokholo ra vona, yona Tempele leyi va tiyaka ni ku tidzunisa ha yona, leyi va yi rhandzaka swinene ni ku yi anakanya minkarhi hinkwayo; ri fikile siku leri vana va vona va xinuna ni va xisati va nga ta dlayiwa ha rona. 26Esikwini rero, munhu un'wana ú ta baleka eYerusalema, a ku tisela mahungu kwala Babilona. 27Kutani nomo wa wena wu ta pfuleka, u ta hlamulana ni munhu loyi u nga siveriwi hi nchumu. Hi mukhuva lowu, u ta va xitsundzuxo eka vanhu va mina, kutani vona va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”

25

Rito eka Vaamoni

251

25:1-7
Yer. 49:1-6
Ez. 21:28-32
Am. 1:13-15
Sof. 2:8-11
HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, languta leswi humelelaka eka Vaamoni, kutani u va tshinya. 3Byela Vaamoni ku ndzi yingisa, hikuva mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Tempele ya mina yi nyamisiwile, tiko ra Israele ri hundzuke mananga, va ka Yuda va yisiwile evukhumbini, kambe n'wina Vaamoni mi tsaka ha swona mi ku: Aháà! 4Hikokwalaho ndzi le kusuhi ni ku mi nyiketa emavokweni ya vanhu va le vuxeni, va mi fuma. Va ta dzima mixaxa etikweni ra n'wina, va tshama kwala xikarhi ka n'wina. Va ta dya mihandzu ya tiko ra n'wina, va nwa ni ntswamba wa kona. 5Muti wa Rhaba ndzi ta wu hundzula madyelo ya tikamela, ni miti ya n'wina Vaamoni yi ta hundzuka mapuwa ya swifuwo leswitsongo. Hi kona mi nga ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina. 6Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, leswi mi nga phokotela mavoko mi giya, ni leswi mi tsakelaka ku wa ka Vaisraele mi va hlekula, 7ndzi ta tlakusa voko ra mina ndzi mi ba; ndzi ta mi nyiketa emavokweni ya vamatiko, va phangha na swilo swa n'wina hinkwaswo. A mi nga ha hlayiwi exikarhi ka vanhu, ni tiko ra n'wina a mi nga ha vi na rona. Hakunene ndzi ta mi herisa, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina!’ ”

Rito eka va le Mowabu

8

25:8-11
Es. 15:1 – 16:14;
HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Vanhu va le Mowabu ni va le SeyiraVan'wana va ri: Vanhu va le Mowabu va vula leswaku a ku na ku hambana exikarhi ka va ka Yuda ni vanhu va tinxaka tin'wana hinkwato; 9hikokwalaho ndzi ta tshika valala va hlasela miti hinkwayo leyi nga magangeni, endzilekaneni wa tiko ra Mowabu; ku ta hlaseriwa muti wa Beta-Yeximoto, ni wa Baala-Meyoni, ni wa Kiriyatayimi, yi nga miti leyo saseka ngopfu etikweni. 10Va le Mowabu, ndzi ta va nyiketa swin'we ni Vaamoni emavokweni ya vanhu va le vuxeni, va va fuma. Vaamoni a va nga ha tsundzukiwi hi munhu.Kumbe: Tiko ra n'wina Vaamoni a ri nga ha tsundzukiwi hi munhu 11Va le Mowabu ndzi ta va avanyisa kutani va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”

Rito eka va le Edomu

12

25:12-14
Es. 34:5-17
63:1-6
Yer. 49:7-22
Ez. 35:1-15
Am. 1:11-12
Ob. 1-14
Mal. 1:2-5
HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Vanhu va le Edomu va tivangele nandzu, hikuva va tirihiserile eka va ka Yuda, va va dyohela ku tlula mpimo. 13Hikokwalaho ndzi ta tlakusa voko ra mina ndzi va ba, ndzi dlaya vanhu ni swifuwo, tiko ra vona ndzi ri hundzula mananga. Vanhu va ta dlawa hi matlhari ku sukela Temani ku ya fika Dedani. 14Vaisraele vona vanhu va mina, va ta va voko ra mina loko ndzi tirihisela eka va le Edomu. Vaisraele va ta endla leswi ndzi va lerisaka swona eku hlundzukeni ka mina lokukulu, kutani va le Edomu va ta tiva leswaku ndzi tirihisela hi mukhuva wihi! Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Rito eka Vafilista

15

25:15-17
Es. 14:29-31
Yer. 47:1-7
Yuw. 3:4-8
Am. 1:6-8
Sof. 2:4-7
Zak. 9:5-7
HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Vafilista va xanisile va ka Yuda ku tlula mpimo. I khale va ri karhi va va venga, kutani va ringetile ku va dlaya va va heta. 16Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ta tlakusa voko ndzi ba Vafilista, ndzi herisa vona Vakereti, swin'we ni hinkwavo lava akeke kusuhi ni lwandle. 17Hakunene ndzi ta va rihiseta, ndzi va ba ndza ha hlundzukile. Loko ndzi hetile sweswo, va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”

26

Rito eka va le Tiri

261

26:1 – 28:19
Es. 23:1-18
Yuw. 3:4-8
Am. 1:9-10
Zak. 9:1-4
Mt. 11:21-22
Lk. 10:13-14
Hi lembe ra vu-11 hi ri evukhumbini, hi siku ro rhanga ra n'hweti,Van'wana va ri: hi siku ro rhanga ra n'hweti yo rhanga HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Yingisa we Ezekiele, va le Tiri va tsakela ku wa ka Yerusalema, va ri: ‘Aháà muti lowu a wu vuriwa Nyangwa ya Vamatiko, sweswi wu hlaseriwile, hina hi ta teka ndhawu ya wona hi kuma mabindzu ya wona hinkwawo, hikuva Yerusalema i marhumbi ntsena!’ 3Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: N'wina va le Tiri, ndzi lava ku lwa na n'wina! Ndzi ta mi rhambela vanhu va tinxaka leto tala lava nga ta mi hlasela, va mi khubumeta ku fana ni magandlati ya lwandle. 4Va ta herisa rirhangu ra muti wa n'wina, va hirimuxa ni swihondzo swa wona; kutani mina ndzi ta hala misava ya kona yi suka, ndzi siya muti wu ri tambha ra ribye ntsena. 5Leswi wu rhendzeriweke hi lwandle, wu ta hundzuka ndhawu leyi vaphasi va tinhlampfi va anekelaka tinkoka ta vona eka yona. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. Loko vamatiko va hetile ku phangha leswi nga mutini, 6va ta ya lwa ni vaaki va swimitana swa Tiri leswi nga kusuhi ni lwandle va va dlaya, kutani va le Tiri va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina.”

7HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Nebukadnetsara, yena hosi ya Babilona leyi tlulaka tihosi tin'wana hinkwato hi matimba, ndzi ta n'wi vitana a suka en'walungwini, a ta hlasela muti wa Tiri; ú ta ta ni ntshungu lowukulu wa masocha, man'wana ma gadile tihanci, man'wana ma famba hi makalichi ya nyimpi; 8kutani na vona vaaki va swimitana swa Tiri leswi nga kusuhi ni lwandle va ta dlayiwa hi matlhari. Vababilona va ta ku rhendzela, wena Tiri, va fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra wena; va ta khandziya va tisirhelerile tinhloko hi switlhangu swa vona. 9Va ta ba rirhangu ra wena hi timhandze va ri faya, va wisa ni swihondzo swa wena hi tinyundzu. 10Ritshuri leri pfuxiwaka hi tihanci leto tala ta Nebukadnetsara ri ta ku funengeta; huwa ya vagadi ni vuntswikiri-ntswikiri bya mavhilwa ya makalichi swi ta ninginisa rirhangu ra wena; va ta nghena hi tinyangwa ta wena, ku fana ni loko ku ngheniwa emutini lowu hlaseriweke khale. 11Magondzo ya wena hinkwawo ma ta vupfisiwa hi swinyondzwana swa tihanci; lava akeke eka wena va ta dlawa hi matlhari, varhangeri va wena va matimbaKumbe: tiphuphu (tinsika) ta wena ta matimba va ta wela hansi. 12Vababilona va ta phangha rifuwo ra wena, va famba ni nhundzu ya mabindzu ya wena. Va ta faya rirhangu ra wena, va herisa ni tindlu ta wena leto saseka; maribye ni timhandze ni misava ya kona, va ta swi hoxa elwandle. 13

26:13
Nhlav. 18:22
Ndzi ta miyeta tinsimu ta wena ta ntsako, tiharipa ta wena a ti nga ha chayiwi hi munhu. 14Ndzi ta ku hundzula tambha ra ribye, ndhawu leyi vaphasi va tinhlampfi va anekelaka eka yona tinkoka ta vona; kutani a wu nga ha tlheli u akiwa hi vuntshwa. Hi swona leswi ndzi vulaka swona, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!”

15HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Wena Tiri, vanhu va matiko lama nga kusuhi ni lwandle va ta rhurhumela hi ku chava, loko va twa mpfumawulo wa ku wa ka wena ni ku konya ka lava vavisiweke kwala ka wena, siku valala va ku herisaka. 16

26:16-18
Nhlav. 18:9-10
Varhangeri va matiko hinkwawo lama nga kusuhi ni lwandle, va ta suka eswiluvelweni swa vona, va hluvula swiambalo swa vona swo saseka swa vuhosi; va ta ambala swa nkosi,Van'wana va ri: va ta khomiwa hi ku rhurhumela va titshamela ehansi va ri karhi va rhurhumela minkarhi hinkwayo, va chavisiwa hi leswi humelelaka kwala ka wena. 17Va ta ku rila hi risimu leri nge:

“ ‘Yo! Xana u herisiwe ha yini,

wena muti wo tiveka ngopfu wa vanhu lava humaka entsungeni wa malwandle!Van'wana va ri: Xana u lo nyamalarisa ku yini emalwandle xana, wena muti wo tiveka ngopfu?

Kasi vaaki va wena, khale a va ri ni matimba elwandle,

a va chavisa vaakelani va vona hinkwavo.

18Namuntlha va le swihlaleni va rhurhumela

esikwini leri ra ku wa ka wena,

lava akeke kusuhi ni lwandle va tsemeka nhlana

hikuva a wa ha ri kona!’

19“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Wena Tiri, siku leri ndzi nga ta ku endla rhumbi ndzi ku fananisa ni miti leyi ku nga ha tshamiki munhu eka yona, ndzi ri siku leri ndzi nga ta ku funengeta hi mati ya swidziva u mbombomela emagandlatini, 20ndzi ta ku rhelerisa exivandleni xa vafi, u ya hlangana ni lava feke khale; ndzi ta ku tshika etindhawini leti nga hansi ka misava, emarhumbini ya khale,Van'wana va ri: exivandleni xa le hansi lexi fanaka ni marhumbi ya khale u hlangana kona ni lava feke; hikokwalaho a ku nga ha tshami munhu eka wena, a ndzi nga ha ku nyiki vutshamo exikarhi ka lava hanyaka.Van'wana va ri: kutani ndzi ta veka ku dzuneka ka mina exikarhi ka lava hanyaka 21

26:21
Nhlav. 18:21
Ndzi ta ku herisa hi ndlela yo chavisa, kutani a wu nga ha vi kona; hambi vanhu va nga ku lava, a va nga ku kumi ni siku ni rin'we. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”