Xitsonga 1989 (TSO89)
17

Xifaniso xa murhi wa vhinya ni xa magama

171HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2-3“Wena munhu, yana eka Vaisraele, u tirhisa ntshayitontshayito, kumbe: xitekatekana, xihitana, mawetana kumbe xifaniso ku va hlamusela leswi mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi lavaka ku va byela swona; xifaniso xa kona hi lexi:

“A ku ri ni gama lerikulu

ra timpapa to leha to anama,

ni tinsiva to tala ta mavalavala;

siku rin'wana ri fika entshaveni ya Lebanoni,

ri phatlula xirhabyana emaninginingini ya murhi wa Kedari.

4Loko ri tshovile xirhabyana lexi xa le henhla,

ri xi yisa etikweni ra van'wamabindzu,

ri xi veka emutini wa vaxavisi.

5Kutani gama leri ri teka ni ximilana xin'wana etikweni ra Israele,

ri xi byala ensin'wini leyo nona,

ri xi simeka kusuhi ni nambu lowu khulukaka,

xi fana ni hluke ra murhi wa munengenedzi.

6Ximilana lexi xi hluka xi va murhi wa vhinya,

xi phaka marhavi xi nava,

marhavi ya kona xi ma kongomisa eka gama,

xi tlhava ni timitsu laha a xi ri kona.Kumbe: ni timitsu ta xona ti kongoma eka rona

Kutani ximilana xi hundzuka murhi wa vhinya

xi engeta xi phaka marhavi,

xi va ni matluka layo tala.

7“Kambe a ku ri ni gama rin'wana lerikulu

ra timpapa to leha ni tinsiva leto tala;

kutani murhi wolowo wa vhinya

wu hatla wu kongomisa timitsu ta wona eka rona leswaku ri ta wu cheleta swinene,

wu phaka marhavi ematlhelweni ya rona,

wu ringeta ku suka laha wu simekiweke kona eku sunguleni.

8Kasi murhi lowu a wu byariwile ensin'wini leyinene,

kusuhi ni nambu lowu khulukaka,

leswaku wu ta hluka swinene wu veka mihandzu,

wu va murhi lowo saseka wa vhinya.

9“Kambe byela Vaisraele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndza vutisa, ndzi ri:

Xana murhi lowu wa vhinya wa ha ta hluka xana? E-e!

Gama lero sungula ri ta wu tsuvula,

ri herisa ni mihandzu ya wona,

kutani matluka ya wona hinkwawo ma ta vuna;

wu ta tsuvuleka hi ku olova,

swi nga lavi vanhu vo tala va matimba!

10Hambileswi wu byariweke khale, a wu nga ha hluki,

wu ta biwa hi moya wa le vuxeni,

kutani wu ta vuna,

wu omela kwala wu byariweke kona!”

Ezekiele a hlamuseriwa xifaniso

11Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 12

17:12-15
II Tih. 24:15-20
II Tikr. 36:10-13
“Vutisa vatiarisi lava leswaku xana va yi tiva nhlamuselo ya xifaniso lexi xana? Va tsundzuxe leswaku hosi ya Babilona yi tile eYerusalema yi ta teka hosi ni tindhuna ta yona, yi famba na vona eBabilona. 13Kutani yi hlawurile un'wana wa le ndlwini ya vuhosi yi endla ntwanano na yena hi ku n'wi hlambanyisa. Naswona hosi ya Babilona yi tekile vanhu va swiyimo swa le henhla yi famba na vona, 14leswaku tiko ra Israele ri nga ha vi na matimba, ri nga tikurisi, ri chava ni ku tshova ntwanano. 15Kambe hosi ya le Yerusalema yi tiarisile hi ku rhuma vanhu va ya kombela masocha layo tala ni tihanci etikweni ra Egipta. Xana munhu loyi ú ta humelela emakungwini ya yena xana? Loko a endla mhaka yo tano a tshova ni ntwanano, xana a nga pona xana? E-e! 16Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa hi ku hlambanya ndzi ri: Ú ta ya fela etikweni ra Babilona, emahlweni ka loyi a n'wi vekeke ku va hosi, hikuva ú tshovile ntwanano lowu a a hlambanyile ku wu hlayisa. 17Vababilona va le ku fumbeteleni ka misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra Yerusalema, va ya dlaya vanhu lavo tala emutini. Kutani hambiloko hosi ya le Yerusalema yi nga kombela ku pfuniwa hi mavuthu layo tala ya matimba ya hosi Faro, a swi nga pfuni nchumu, 18hikuva hosi ya Yerusalema yi rivarile ntwanano lowu yi wu hlambanyeleke; yi wu tshovile hi ku endla swilo leswi hinkwaswo, hikokwalaho yi nga ka yi nga poni. 19Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa hi ku hlambanya ndzi ri: Hosi ya le Yerusalema ndzi ta yi ba, hikuva yi rivarile ntwanano wa mina, yi wu tshova. 20Ndzi ta tlharamula ritavala ndzi phasa munhu loyi ha rona, kutani ndzi n'wi yisa eBabilona, laha a nga ta avanyisiwa a ri kona, a beriwa leswi a ndzi dyoheleke ha swona. 21Masocha ya yena hinkwawo lama nga ta ringeta ku baleka, ma ta dlawa hi matlhari,Van'wana va ri: tinhenha ta yena hinkwato ti ta dlawa hi matlhari kambe lava nga ta pona, va ta hangalasiwa va ya ematikweni. Kutani hi kona va nga ta tiva leswaku loyi a vulavuleke na vona, hi mina HOSI!”

Xikwembu xi ta pfuxa tiko ra xona

22HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Ndzi ta phatlula xirhabyana xa murhi wo leha wa kedari, ndzi xi byala; ndzi ta tsema hluke emaninginingini ya murhi wa kona ndzi ri byala enhlohlorhini ya ntshava leyo leha. 23Murhi lowu ndzi ta wu byala entshaveni leyo leha ya Israele. Wu ta kula wu phaka marhavi, wu veka ni mihandzu, wu hundzuka murhi lowukulu wa kedari. Tinyanyana ta tinxaka-xaka ti ta tshama endzhutini wa wona,Van'wana va ri: Swiharhi swa tinxaka-xaka swi ta vundza endzhutini wa wona ti aka swisaka emarhavini ya wona. 24Mirhi hinkwayo etikweni yi ta swi tiva leswaku HOSI hi mina: Mirhi leyo leha ndza yi tsema, kasi leyo koma ndza yi kurisa yi leha. Ndzi vunisa mirhi leyo tsakama, kambe leyi omeke ndza yi hlukisa. Swilo leswi, ndzi ta swi endla, ku vula mina HOSI!”

18

Munhu la dyoheke hi yena ntsena la fanelaka ku fa

181HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: 2

18:2
Yer. 31:29
“Laha tikweni ra Israele, mi tolovele ku vula xivuriso lexi nge:

“ ‘Vatata wa hina va dyile mihandzu leyo dzunga,

kutani meno ya hina vana va vona ma dzedzemela.’

“Xana mi susumetiwa ha yini ku vula sweswo xana? 3Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa hi ku hlambanya leswaku xivuriso lexi a xi nga ha tirhisiwi etikweni ra Israele. 4Vutomi bya vanhu hinkwavo i bya mina: Vutomi bya vatswari ku fana ni vutomi bya vana va vona; kutani exikarhi ka vona, loyi a dyoheke, hi yena ntsena la fanelaka ku fa.

5“Ndzi nga fanisa mhaka leyi hi munhu wo lulama: Ú hlayisa milawu, a endla leswi lulameke ntsena. 6A nga khongeli swikwembu swa hava swa Vaisraele, a nga swi humeseli magandzelo eswitsungeni. Munhu wo tano a nga nyamisi nsati wa muakelani, naswona a nga etleli ni wansati la nga masikwini ya yena ya n'hweti. 7A nga xanisi munhu-kulobye, kumbe ku n'wi tekela swa yena; loko xisiwana xi n'wi tamerisa xilo xo khomela nandzu wa mali, ú hatla a tlherisa xilo xa kona. Lava sikaka, wa va phamela, a ambexa lava pfumalaka swiambalo. 8Loko a lombisa mali, a nga lavi ntswalo wa yona, a nga bindzuli ha yona. Ú chava ku endla leswo homboloka; timhaka ta vanhu, wa ti tsema hi ku lulama. 9

18:9
Levh. 18:5
Ú landzelela milawu ya mina, a hlayisa ni swiletelo swa mina, a hanya ha swona. Hakunene munhu wo tano ú ta kuma ku hanya, hikuva ú lulamile. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

10“Kambe swi nga endleka leswaku munhu loyi wo lulama a kuma n'wana wa xinuna la nga xigevenga kumbe mudlayi, n'wana la endlaka xin'wana ni xin'wana xa leswo biha, 11leswi tata wa yena a chavaka ku swi endla: N'wana wa kona ú humesela swikwembu swa hava emagandzelo eswitsungeni, a nyamisa nsati wa muakelani, 12a xanisa swisiwana ni vapfumari, a va tekela swilo swa vona; a nga va tlheriseli swilo leswi va n'wi tameriseke swona ku khomela nandzu wa mali, a endla swa manyala hi ku khongela swikwembu swa hava; 13loko a lombisa mali, ú lava ntswalo wa yona, a bindzula ha yona. Xana munhu wo tano a nga kuma ku hanya xana? E-e, a nge hanyi, ú ta fa hakunene, hikuva ú endlile swilo leswi hinkwaswo swa manyala; rifu ra yena, ú ta va a lo tivangela yena n'winyi.

14“Hi tlhelo rin'wana swi nga endleka leswaku n'wana loyi wo homboloka na yena a kuma n'wana wa xinuna; loko n'wana wa kona a vona swidyoho hinkwaswo leswi tata wa yena a swi endleke, a chava ku tekela mutswari: 15A nga khongeli swikwembu swa hava swa Vaisraele, a nga swi humeseli magandzelo eswitsungeni; a nga nyamisi nsati wa muakelani, 16a nga xanisi munhu-kulobye, kumbe ku n'wi tekela swa yena, a n'wi tlherisela swo khomela nandzu wa mali. Lava sikaka, wa va phamela, a ambexa lava pfumalaka swiambalo. 17Ú chava ku endla leswo homboloka;Van'wana va ri: Ú chava ku ba xisiwana loko a lombisa mali, a nga lavi ntswalo wa yona, a nga bindzuli ha yona. Ú hlayisa milawu ya mina ni switsundzuxo swa mina, a hanya ha swona. Munhu wo tano a nge feli swidyoho swa tata wa yena; hakunene, ú ta kuma ku hanya. 18Kambe tata wa kona yena ú ta fela mintirho ya yena leyo homboloka, hikuva ú xanisile varikwavo, a va tekela swa vona, a endla leswi biheke exikarhi ka va ka vona.

19“N'wina vanhu mi ri: ‘Hikwalaho ka yini n'wana loyi a nga beriwi mintirho leyo homboloka ya tata wa yena xana?’ Nhlamulo hileswaku n'wana loyi ú endlile leswi nga swona, swi nga leswi lulameke; ú hlayisile milawu ya mina hinkwayo, a hanya ha yona; hikokwalaho ú ta kuma ku hanya hakunene. 20

18:20
Dut. 24:16
Munhu la dyoheke, hi yena ntsena loyi a fanelaka ku fa. N'wana a nge beriwi ku homboloka ka tata wa yena, na yena tatana a nge beriwi ku homboloka ka n'wana wa yena. Ku lulama ka munhu wo lulama, ku ta hanyisa yena ntsena, ni ku homboloka ka munhu wo homboloka ku ta dlayisa yena ntsena.

Vaisraele va khongoteriwa ku hundzuka

(Ez. 33:10-20)

21“Loko munhu wo homboloka o tshuka a hambene ni swidyoho hinkwaswo leswi a a tolovele ku swi endla, kutani a sungula ku hlayisa milawu ya mina, a endla leswi nga swona, swi nga leswo lulama, munhu yoloyi hakunene ú ta kuma ku hanya, a nga ka a nga fi. 22Milandzu hinkwayo leyi a nga tivangela yona, ú ta rivaleriwa yona, kutani a kuma ku hanya hi mhaka ya leswo lulama leswi a swi endlaka sweswi. 23Xana mi anakanya leswaku ndzi tsakela rifu ra munhu wo homboloka xana? E-e! Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi lava leswaku munhu loyi a hambana ni mikhuva ya yena leyo biha, kutani a kuma ku hanya.

24“Kambe hi tlhelo rin'wana, loko munhu wo lulama o tshuka a tshikile ku endla leswo lulama, kutani a sungula ku dyoha, a tinyiketa emintirhweni ya manyala ya lavo homboloka, xana munhu loyi ú ta kuma ku hanya xana? E-e! Mintirho ya yena ya khale leyo lulama yi ta rivariwa hinkwayo, kutani ú ta fela eku tiariseni ka yena ne ku dyoheni ka yena.

25“N'wina Vaisraele mi tala ku vula leswaku matirhele ya mina HOSI N'wini wa hinkwaswo a ma twali. Ndzi yingiseni! Xana i matirhele ya mani lama nga twaliki xana? I matirhele ya n'wina, ku nga ri ya mina! 26Loko munhu wo lulama a tshika mintirho ya yena leyo lulama kutani a sungula ku endla leswo homboloka a kondza a dlawa hi swona, ú ta va a lo tivangela rifu hi ku homboloka loku ka yena. 27Kambe loko munhu wo homboloka a hambana ni mintirho ya yena leyo biha, kutani a sungula ku endla leswi nga swona, swi nga leswo lulama, munhu yoloyi ú ta ponisa vutomi bya yena, a kuma ku hanya. 28Leswi a nga tikamba, kutani a hambana ni mintirho ya yena hinkwayo leyo homboloka, hakunene ú ta kuma ku hanya, a nga ka a nga fi. 29N'wina Vaisraele mi vula leswaku matirhele ya mina HOSI N'wini wa hinkwaswo a ma twali. Xana i matirhele ya mani lama nga twaliki xana? I matirhele ya n'wina Vaisraele, ku nga ri ya mina!

30“Hikokwalaho, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndza mi byela n'wina Vaisraele leswaku ndzi ta avanyisa un'wana ni un'wana wa n'wina hi ku ya hi mintirho ya yena. Hundzukani ke, mi hambana ni mintirho ya n'wina hinkwayo leyo homboloka, leswaku swidyoho swa n'wina swi nga tshuki swi mi vangela ku lova. 31Swidyoho hinkwaswo leswi a mi hanya eka swona,Van'wana va ri: Hinkwaswo leswi a mi ndzi dyohela ha swona swi cukumeteni kule na n'wina, kutani mi tilavela mianakanyo leyintshwa ni moya lowuntshwa! Xana mi susumetiwa ha yini ku tivangela rifu n'wina Vaisraele xana? 32Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa leswaku a ndzi tsakeri rifu ra munhu na un'we! Hikokwalaho hundzukani, mi kuma ku hanya!”

19

Xirilo ehenhla ka tihosi ta Israele

191Xikwembu xi byela Ezekiele ku suma risimu ra xirilo, a rila tihosi ta Israele 2hi marito lawa ya nge:

Mana wa n'wina a a ri nghala ya xisati,

a hlamarisa exikarhi ka tinghala tin'wana,

loko a etlela ni swinghalana swa yena,

a rhendzeriwa ha swona a swi kurisa.

3Ú hlawurile xin'wana exikarhi ka swona,

xi kula xi va nghala

leyi nga dyondza ku handzulela leswi yi swi khomeke,

yi dlaya ni vanhu.

4Vanhu va matiko va twile timhaka ta yona,

kutani yi wele ekheleni leri va ri celeke;

va yi boxe nhompfu va hulela muhalo,

va famba na yona etikweni ra Egipta.

5Mana wa kona ú yi languterile nkarhi wo leha,

a kondza a lahlekeriwa hi ku tshemba,

kutani a hlawula xin'wana xinghalana,

a xi kurisa xi va nghala.

6Loko yi kurile,

yi sungula ku rhendzeleka ni tinghala tin'wana,

yi dyondza ku handzulela leswi yi swi khomeke,

yi dlaya ni vanhu;

7yi hirimuxa makhokholo ya valala,Van'wana va ri: yi tekile tinoni ta lava yi va dlayeke

yi herisa ni miti ya vona,

kutani vamatiko hinkwavo va rhurhumela

loko va yi twa yi bonga.

8Vamatiko lava va humile ematlhelweni hinkwawo,

va yi tela va yi rhendzela,

va tlharamule ritavala va yi khubumeta,

yi wela ekheleni leri va ri celeke;

9va yi boxa nhompfu va hulela muhalo, va yi boha,

va famba na yona eka hosi ya le Babilona,

va fika va yi nghenisa ekhotsweni,

leswaku ku bonga ka yona ku nga ha twiwi

emagangeni ya Vaisraele.

10Mana wa n'wina a a fana ni murhi wa vhinya

lowu byariweke kusuhi ni nambu,

wu hluka swinene wu veka ni mihandzu,

hikuva a wu kuma mati yo tala.

11Marhavi ya wona a ma lehile no tiya,

tihosi ti vatleriwa tinhonga ha wona;

a ma kula ma ya henhla,

ma ya dliva ni mapapa;Van'wana va ri: ma hundza ni swirhabyana leswi tlhumeke

a ma lehile ma tlhuma swinene,

ma vonaka ni le kule.

12Kambe vanhu va tihanyi va simurile murhi lowu,

va wu cukumeta ehansi,

wu omisiwa hi moya wa le vuxeni,

mihandzu ya wona yi dzudzeka,

na wona nsinya wa kona lowukulu wu oma,

wu hisiwa hi ndzilo.

13Sweswi wu simekiwile emananga,

etikweni leri omeke ra makwandzasi.

14Nsinya wa kona wu tshwile,

ku tshwa marhavi ni mihandzu,

ku nga ha sali ni rhavi ni rin'we

ro vatla nhonga ya hosi ha rona!

Leri i risimu ra xirilo, ra ha tirha na sweswi.