Xitsonga 1989 (TSO89)
16

Yerusalema i n'wana la cukumetiweke hi vatswari

161HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, komba Yerusalema eswilo swa manyala leswi a swi endleke! 3N'wi byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge: U tumbulukile ni ku velekiwa u ri Mukanana; tata wa wena i Muamori, ni mana wa wena i Muhiti. 4Esikwini leri u velekiweke ha rona, a va bohanga xinkavana xa wena; a va ku hlambisanga, a va tiyisanga miri wa wena hi ku wu khuxa hi munyu, ni ku ku ambexa a va ku ambexanga. 5A ku vanga na munhu la nga ku twela vusiwana a ku endlela swilo leswi hinkwaswo hi tintswalo, kambe esikwini leri u velekiweke ha rona, va ku tshikile ehandle, hikuva a va ku nyenya.

6“Enkarhini lowu a wa ha ku velekiwa, ndzi hundzile kusuhi na wena, ndzi ku kuma u ri karhi u thaka-thakisa swinengana, u lo tshwukelana ni ngati; hiloko ndzi ku: ‘Hambileswi u nga lo pyì, hi ngati, u fanele ku hanya! Ina u fanele ku hanya, hambileswi u nga lo pyì, hi ngati!’ 7Hakunene ndzi ku kurisile kukota ximila ensin'wini. U kurile u tlhela u leha u va nhwana wo saseka swinene;Van'wana va ri: u va nhwana la hetisekeke u phundlile mavele u fuwa ni misisi, kambe a wu nga ambalanga nchumu!

8“Loko ku hundzile nkarhi, ndzi tlhele ndzi ta eka wena ndzi ta ku kamba, ndzi kuma leswaku u nhwana la tiyeleke; hiloko ndzi ku funengeta hi xiambalo ndzi siva tingana ta wena. Ndzi twananile na wena, ndzi tshembisa ku ku teka, ku vula mina HOSI N'wini wa hinkwaswo, kutani u vile wa mina. 9Ndzi ku hlambisile hi mati ndzi susa ngati leyi a wu ri na yona, ndzi ku tota ni mafurha. 10Ndzi ku ambexile xiambalo xo rhungeleriwa mavalavala, ndzi tlhandleka ni swiambalo swin'wana swa ntsembyani wo saseka ni swa silika, ndzi ku ambexa ni tintanghu ta dzovo. 11Ndzi ku sasekisile hi swilo swo vangama, ndzi ku bela masindza emavokweni ni vuhlalu enhan'wini. 12Ndzi ku hoxile xingwavila enhompfini ni swingwavila swin'wana etindleveni, kutani ndzi ku tlhandleka harhi yo saseka enhlokweni. 13Ndzi ku bombisile hi nsuku ni silivhere; swiambalo swa wena a swi ri swa ntsembyani wo saseka, swin'wana a swi ri swa silika swi rhungeleriwile mavalavala. Swakudya swa wena a swi ri swa mapa lamanene, swi totiwile vulombe ni mafurha. U kurile u va mbhurhi ya wanhwana, loyi swi n'wi faneleke ku tekiwa hi tihosi. 14Ematikweni a wu tiveka hikwalaho ka vumbhurhi lebyi ndzi ku nyikeke byona, hikuva a byi hetisekile, ku vula mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Yerusalema ú tinyiketile eka swikwembu swa hava

15Xikwembu xi ri: “Wena Yerusalema, u sungurile ku titshemba hi mhaka ya vumbhurhi bya wena ni ku dzuneka ka wena, kutani u hundzukile nghwavava; vunghwavava bya kona u byi endlile ni vahundzi va ndlela hinkwavo, u tinyiketa eka un'wana ni un'wana wa vona.Van'wana va ri: u byi endlile ni muhundzi wa ndlela wihi na wihi, u ku: ‘Leswi i swa yena!’ 16U tekile swin'wana swa swiambalo swa wena, u ya sasekisa ha swona switsunga swa vukhongeri bya hava, u swi andlalela vunghwavava bya wena. Mhaka yo tano a yi nga fanelanga ku va kona, naswona yi nga tshuki yi va kona nakambe! 17U tekile swibombiso swa nsuku ni silivhere leswi ndzi ku nyikeke swona, u vumba ha swona swifaniso swa vavanuna, u tiendla xigangu xa swona. 18U funengetile swifaniso leswi hi swiambalo swa wena swo rhungeleriwa mavalavala, kutani u tekile mafurha ya mina ni mirhi ya mina ya risuna, u swi humesela swifaniso leswi. 19Naswona swakudya leswi ndzi ku nyikeke swona, swi nga swa mapa lamanene ni mafurha ni vulombe leswi ndzi ku phameleke swona, u endlile ha swona magandzelo layo nun'hwela, u swi hisela swifaniso swa hava. Ina, swi vile tano; ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 20U tekile ni vana va wena va xinuna ni va xisati lava u nga ndzi velekela vona, u humesa ha vona magandzelo lama fanelaka ku dyiwa hi swifaniso leswi! Xana mintirho ya wena ya vunghwavava a yi nga bihanga ku ringana, 21leswi u dlayeke vana va mina, u humesa ha vona magandzelo lama nga hiseriwa swifaniso swa hava, xana? 22Loko u ri karhi u endla swilo leswi hinkwaswo swa manyala ni vunghwavava, a wu tsundzukanga minkarhi ya vuhlangi bya wena, loko wa ha tshwukelene ni ngati, u thaka-thakisa swinengana u nga ambalanga nchumu!”

Yerusalema ú tinyiketile eka vanhu va tinxaka timbe

23HOSI N'wini wa hinkwaswo u ri: “U ni khombo lerikulu wena Yerusalema: U andzisile mintirho ya wena hinkwayo leyo biha, 24hikuva etimbaleni ta wena hinkwato u tiendlele byetlelo; u tilunghiserile mibedo leyo tlakuka, 25u yi veka emahandzeni ya magondzo hinkwawo, u sungula ku tlanga hi vumbhurhi bya wena. U etlerile ni vahundzi va ndlela hinkwavo, u nyanyisa mintirho ya wena ya vunghwavava. 26U tinyiketile eka swigangu swa wena leswo hlamarisa, va nga Vaegipta vaakelani va wena, kutani u ndzi hlundzukisile hi ku andzisa mintirho ya wena ya vunghwavava. 27Hikokwalaho ndzi tlakusile voko ra mina ndzi ku ba, ndzi ku tsona swakudya, kutani ndzi ku nyiketa eka valala va wena va nga vaaki va miti ya Vafilista, va phangha swilo swa wena, hikuva na vona a va hlamala ku vona mintirho ya wena ya manyala. 28Kambe a wu nga si kolwa! U endlile vunghwavava ni vavanuna va le Asiriya, kutani na vona a va ku korwisanga. 29U andzisile mintirho ya wena ya vunghwavava hi ku etlela ni Vakalediya va nga vanhu va mabindzu, kambe na vona a va ku korwisanga!

30“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, a wu tshwa hi ku navelaVan'wana va ri: Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, u ndzi hlundzukisile ngopfu loko u ri karhi u endla swilo leswi hinkwaswo, u hanya kukota nghwavava yo kala ripfalo. 31U tiendlele byetlelo emahandzeni ya magondzo hinkwawo, u tilunghisela mibedo leyo tlakuka etimbaleni hinkwato ta muti. A wu hambana ni tinghwavava letin'wana, hikuva a wu nga lavi ku hakeriwa! 32Wansati ndziwena, u muoswi! Nuna u na yena, kambe u yile u ya rhandzana ni vanhu va tinxaka timbe. 33Tinghwavava hinkwato ta hakeriwa, kambe wena u tixaverile vavanuna hinkwavo lava u rhandzaneke na vona, u va kokela ka wena hi tinyiko, va huma ematlhelweni hinkwawo ku ta etlela na wena. 34Emintirhweni ya wena ya vunghwavava, u hambanile ni tinghwavava letin'wana, hikuva vavanuna a va ku gangisanga; hi wena u va xaveke hi tinyiko, vona va nga humesanga nchumu. Hakunene, vunghwavava bya wena hi byin'wana!”

Yerusalema ú fanele ku biwa

35Xikwembu xi ri: “Wena Yerusalema nghwavava ndziwena, yingisa rito ra mina. 36Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, loko u ri karhi u rhandzana ni swigangu swa wena, u hluvurile swiambalo hinkwaswo, u sala u lo mbyínyà! U andzisile swikwembu swa wena swa manyala, kutani u halata ngati ya vana va wena emahlweni ka swona. 37Hikokwalaho yingisa! Ndzi ta hlengeleta swigangu swa wena hinkwaswo, va nga vavanuna hinkwavo lava a wu tiphina na vona, lava wa ha rhandzanaka na vona ni lava u va tshikeke. Ndzi ta va tisa va huma ematlhelweni hinkwawo ku ta lwa na wena. 38Ndzi ta ku ba ku fana ni loko va ba wansati la osweke kumbe la dlayeke munhu. Eku hlundzukeni ka mina ni le ku vavisekeni ka mina, ndzi ta halata ngati ya wena ndzi ku dlaya. 39Ndzi ta ku nyiketa emavokweni ya swigangu swa wena, kutani swona swi ta wisetela byetlelo bya wena, swi tshovelela ni mibedo ya wena leyo tlakuka. Swi ta ku hluvula swiambalo u sala u lo mbyínyà, swi ku tekela ni vuhlalu bya wena lebyo saseka. 40Swigangu leswi swi ta ku rhambela ntshungu wa vanhu, va ta ku khandla hi maribye, va tlhela va ku tsemelela hi mabanga. 41Va ta hisa tindlu ta wena, va ku avanyisa emahlweni ka vavasati lavo tala. Vunghwavava bya wena ndzi ta byi herisa, ndzi herisa ni tinyiko leti u xavaka swigangu swa wena ha tona. 42Kutani vukari bya mina ni ku vaviseka ka mina swi ta rhelela; ndzi ta titwa ndzi tsakile, ndzi nga ha hlundzuki. 43Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, leswi u nga tsundzukangiki masiku ya vuntshwa bya wena, yingisa: Ndzi ta ku ba ndzi hlundzukile, ndzi ku bela mintirho ya wena hinkwayo, hikuva ehenhla ka manyala hinkwawo lawa u ma endleke, u tlhele u engetelela hi vunghwavava bya wena!”

Yerusalema ú dyohile ku tlula miti leyin'wana

44Xikwembu xi ri: “We Yerusalema, loko vanhu va vulavula hi wena, va ta hamba va tirhisa xivuriso lexi nge: ‘Ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni.’ 45Hakunene u tekele mana wa wena, loyi a tshikeke nuna wa yena ni vana va yena; naswona u fana ni vamakwenu va xisati lava tshikeke vanuna va vona ni vana va vona. Mana wa wena i Muhiti, kasi tata wa wena yena i Muamori. 46Muti wa Samariya ni swimitana swa wona en'walungwini i hosi ya wena ya xisati; kasi muti wa Sodoma ni swimitana swa wona i ntsongwana ya wena ya xisati edzongeni. 47A wu kolwanga hi manyala lawa miti ya kona yi hanyeke ha wona, kambe hi nkarhinyana wo koma u endlile leswo homboloka ku tlula yona, emintirhweni ya wena hinkwayo. 48Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndza tiyisa leswaku hambiloko Sodoma makwenu a endlile manyala a ri ni swimitana swa yena, wena Yerusalema u endlile yo tlula ya yena u ri ni swimitana swa wena. 49Nandzu wa Sodoma ni swimitana swa yena hi lowu: Vanhu va kona va tikurisa ngopfu, hikuva va ni swakudya leswo tala ni rifuwo lero tala, kambe va tsandzeka ku pfuna swisiwana ni lava pfumalaka. 50Va tikurisile va endla swa manyala emahlweni ka mina, kutani ndzi va hlongorile va ya kule na mina, loko ndzi vonile swilo sweswo.Van'wana va ri: hilaha u swi voneke hakona 51Loko swi ri swidyoho swa Samariya swona, a swi endli hafu ya swidyoho swa wena. Wena u endlile swilo swo tala swa manyala ku tlula vamakwenu, kutani va vonaka va lulamile loko va ringanisiwa na wena, hikuva manyala lawa u ma endleke, ma tele ngopfu. 52U fanele ku khomiwa hi tingana, wena u humeseke vamakwenu enandzwini: Va languteka va lulamile ku tlula wena, hikuva u endlile manyala yo tlula ya vona. Hikokwalaho u fanele ku nyuma u khomiwa hi tingana, wena u khaniseke vamakwenu.

53“Ndzi ta tlhela ndzi katekisa vamakwenu, ku nga Sodoma ni swimitana swa yena na Samariya ni swimitana swa yena; kutani na wena ndzi ta tlhela ndzi ku katekisa ku fana na vona,Van'wana va ri: ndzi ta katekisa ni vanhu va wena va le vukhumbini 54ndzi endlela ku ku khomisa tingana u nyuma hikwalaho ka hinkwaswo leswi u swi endleke, vamakwenu va ri karhi va tiya nhlana hi mhaka ya wena. 55Vamakwenu va nga Sodoma ni swimitana swa yena, na Samariya ni swimitana swa yena, va ta tlheriseriwa exiyin'weni xa vona xa khale; na wena ni swimitana swa wena mi ta tlheriseriwa exiyin'weni xa n'wina xa khale. 56-57Loko ku homboloka ka wena ku nga si paluxiwa, xana a hi wena loyi a wu hamba u hleka makwenu Sodoma xana? A wu tikurisa ngopfu, kambe sweswi u hundzukile xihlekiso emitini ya EdomuVan'wana va ri: enkarhini lowu miti ya Aramu a yi hlekuriwa ni ka hinkwavo lava vandzakaneke na yona; hambi yi ri miti ya Vafilista leyi yi ku rhendzeleke, yi le ku ku hlekuleni. 58Mina HOSI ndzi ri, sweswi u le ku byarheni ka nandzu wa mahanyelo ya wena ya manyala!”

Xikwembu xi ta pfuxa ntwanano wa xona na Yerusalema

59“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Ndzi ta ku ba hikwalaho ka leswi u swi endleke, hikuva u sandzile ntwanano lowu ndzi wu boheke na wena, u tlhela u wu tshova. 60Hambiswiritano a ndzi nga rivali ntwanano wa mina lowu, hikuva ndzi wu endlile na wena loko wa ha ri lontshwa; kutani ndzi ta wu tiyisa, wu va kona hilaha ku nga heriki. 61Siku rin'wana ndzi ta amukela makwenu hosi ya wena ya xisati, ni ndzisana ya wena ya xisati,Van'wana va ri: u ta amukela hosi ya wena ya xisati ni ndzisana ya wena ya xisati ndzi va endla vana va wena, hambiloko va nga nghenisiwanga entwananweni wa mina na wena,Kumbe: hambiloko u nga hlayisanga ntwanano wa mina na wena kutani u ta tianakanya u xiya mahanyelo ya wena, kutani u khomiwa hi tingana. 62Ndzi ta tiyisa ntwanano wa mina na wena, kutani u ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina. 63U ta tsundzuka leswi humeleleke, kutani u tisola; a wu nga ha tlheli u pfula nomo wa wena hikwalaho ka tingana ta wena. Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi ta ku rivalela hinkwaswo leswi u swi endleke!”