Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Muprofeta Ezekiele a kombiwa ku dzuneka ka Xikwembu

11

1:1
Nhlav. 19:11
Hi lembe ra vu-30,A swi tiviwi leswaku malembe lawa ya 30 ma hlayiwa ku sukela lembe rihi; van'wana va ri: Loko ndzi ri ni malembe ya 30 esikwini ra vuntlhanu ra n'hweti ya vumune, a ndzi tshamile eribuweni ra nambu wa Kebara exikarhi ka va ka Yuda lava yisiweke evukhumbini, kutani ndzi vona matilo ma pfuleka, Xikwembu xi ndzi komba ni xivono. 2
1:2
II Tih. 24:10-16
II Tikr. 36:9-10
Lembe ra kona a ri ri ra vuntlhanu, ku sukela loko hosi Yoyakini a yisiwile evukhumbini. 3Kutani kwale ribuweni ra nambu wa Kebara etikweni ra Vakalediya, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina muprista Ezekiele n'wana Buzi,Kumbe: mina Ezekiele, n'wana muprista Buzi xi ndzi khoma hi matimba ya xona.

4Ndzi languta, kutani ndzi vona xihuhuri lexi humaka en'walungwini, xi ta ni papa lerikulu leri rhendzeriweke hi ku vonakala, ndzi vona ni ndzilo lowu vuvumelaka; exikarhi ka wona a ku vonaka xilo lexi vangamaka kukota koporo, 5

1:5
Nhlav. 4:6
kutani endzilweni wolowo ku huma swivumbiwa leswi hanyaka swa mune, swi vonaka swi fana ni vanhu. 6Xin'wana ni xin'wana xa swivumbiwa leswi a xi ri ni swikandza swa mune ni timpapa ta mune. 7Milenge ya swona a yi lehile, yi ri ni minkondzo yo fana ni swinyondzwana swa rhole, yi hatima kukota koporo leyi vangamisiweke. 8Ehansi ka timpapa ta swona, swivumbiwa leswi swa mune a swi ri ni mavoko ya vanhu, ma languta ematlhelweni ya mune ku fana ni swikandza swa swona ni timpapa ta swona. 9Swivumbiwa a swi tlharamurile timpapa timbirhi swi khumbana ha tona swi ba xikwere.xikwere, kumbe: quadrado Loko swi suka swi ya kun'wana, a swi nga rhangi hi ku hundzuluka, kambe a swi famba xikan'we, hinkwaswo swi kongoma tlhelo rin'we. 10
1:10
Ez. 10:14
Nhlav. 4:7
Xin'wana ni xin'wana xa swivumbiwa leswi a xi ri ni swikandza swa mune: Xikandza lexi langutaka emahlweni a xi ri xa munhu, xa le vokweni ra xinene a xi ri xa nghala, xa le ximatsini a xi ri xa homu, xa le xikosini a xi ri xa gama. 11[Swikandza swa kona a swi ri swona sweswo.]Van'wana a va tsalanga marito lawa Swivumbiwa a swi phurumurile timpapa, swi kongomisa timbirhi ehenhla swi khumbana ha tona; hi timpapa timbirhi letin'wana, a swi tifunengeta miri. 12Loko swivumbiwa swi suka swi ya lomu moya wa swona wu swi susumetelaka kona, a swi nga sunguli hi ku hundzuluka, kambe a swi famba xikan'we, hinkwaswo swi kongoma tlhelo rin'we.

13

1:13
Nhlav. 4:5
Exikarhi ka swivumbiwa leswi hanyaka, a ku vonaka swilo leswi fanaka ni makala lama vuvumelakaVan'wana va ri: Xiyimo xa swivumbiwa leswi hanyaka a xi fana ni makala lama vuvumelaka kumbe swisana swa ndzilo, swi rhendzeleka-rhendzeleka, ndzilo wa kona wu vangama swinene wu hatima-hatima. 14Kutani swivumbiwa a swi tsutsuma swi ya hala ni hala, ku fana ni rihati.

15

1:15-21
Ez. 10:9-13
Ndzi tlhela ndzi languta swivumbiwa leswa mune, kutani etlhelweni ra xin'wana ni xin'wana xa swona, ndzi vona vhilwa leri khumbaka ehansi.Van'wana va ri: vhilwa leri khumbaka ehansi, ri kota ku kongoma matlhelo ya mune (Vonani Ezekiele 1:17; 10:11-14) 16Mavhilwa lawa ya mune a ma fana, ma vangama kukota ribye ra nkoka; naswona a ma ri ni xivumbeko xin'we: Endzeni ka rin'wana ni rin'wana ra wona, a ku vonaka vhilwa ra vumbirhi leri hingakanyaka. 17Hi mukhuva lowu, mavhilwa ya kona a ma kota ku suka xikan'we hinkwawo, ma kongoma tlhelo rin'we, ma nga rhanganga hi ku hundzuluka. 18
1:18
Nhlav. 4:8
Xivumbeko xa wona a xi chavisa: A ma lehile swinene ku ya henhla,Van'wana va ri: Hi xivumbeko xa wona a ma lehile ma kota ni ku vona naswona xirhendzevutana xa wona a xi tele hi mahlo! 19Loko swivumbiwa leswi hanyaka swi suka swi ya kun'wana, mavhilwa a ma famba na swona; loko swi sungula ku haha swi ya henhla, na wona mavhilwa a ma ya henhla. 20Mavhilwa a ma namarhela swivumbiwa, ma tlakuka na swona, ma ya na swona hinkwako laha moya wa swona wu swi susumetelaka ku ya kona, hikuva moya lowu wa swivumbiwa a wu fambisa na wona mavhilwa. 21Mavhilwa a ma famba swin'we ni swivumbiwa leswi hanyaka; loko swi yima, na wona a ma yima; loko swi haha swi ya henhla, na wona a ma ya henhla; mavhilwa a ma namarhela swivumbiwa, hikuva na wona a ma fambisiwa hi moya wa swona.

22

1:22
Nhlav. 4:6
Ehenhla ka swivumbiwa leswi hanyaka, a ku vonaka xilo lexi fanaka ni lwangu xi basile kukota gamboko, xi vambiwile ehenhla ka swivumbiwa, xi swi ungamela. 23Swona a swi phurumurile timpapa ta swona timbirhi hala ni hala ehansi ka lwangu swi khumbana ha tona; kutani hi timpapa timbirhi letin'wana swivumbiwa a swi tifunengeta miri. 24
1:24
Nhlav. 1:4-15
19:6
Loko swi haha swi ya henhla, mpfumawulo wa timpapa ta swona a wu fana ni mpfumawulo wa lwandle, kumbe wa rito ra Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo, kumbe huwa ya mavuthu layo tala. Kavaloko swivumbiwa swi jitamela hansi, swi phutsa timpapa ta swona. 25Kutani loko swi ri karhi swi endlisa sweswo, ku twakala wun'wana mpfumawulo, ehenhla ka xilo lexi fanaka ni lwangu.

26

1:26
Ez. 10:1
Nhlav. 4:2-3
Ehenhla ka lwangu ra kona, leri ungamelaka swivumbiwa, a ku ri ni leswi fanaka ni ribye ra nkoka ra “safiri”; ribye ra kona a ri ri ni xiyimo xa xiluvelo, kutani exiluvelweni xexo, ehenhla swinene, a ku vonaka xilo lexi nga ni xivumbeko xa munhu, 27
1:27
Ez. 8:2
ndzi xi vona xi vangama kukota koporo, xi vonaka xi rhendzeriwile hi ndzilo; ehenhla ni le hansi ka leswi fanaka ni xisuti xa xona,xisuti, kumbe: rikhalu, xifunga a ku ri ni leswi fanaka ni ndzilo, swi voninga matlhelo hinkwawo. 28Ku voninga ka kona a ku sasekile ku fana ni nkwangulatilo, loko wu vonaka emapapeni esikwini ra mpfula.

Xilo lexi vangamaka lexi, a ku ri kona ku dzuneka ka HOSI Xikwembu. Loko ndzi xi vona, ndzi wela hansi hi mombo, kutani ndzi twa un'wana a ri karhi a vulavula na mina.

2

Ta ku vitaniwa ka Ezekiele

21Loyi a vulavulaka na mina a ku: “Wena munhu,Wena munhu, kumbe: Wena Ezekiele. Hi Xiheveru: Wena n'wana wa munhu, hileswaku: Wena munhu-wa-ku-fa, wena munhu-wa-nyama. Vonani Nhlamuselo ya Marito, eka “n'wana wa munhu” suka u yima, hikuva ndzi ni rito eka wena!” 2Loko a ri karhi a vulavula na mina, Moya wa Xikwembu wu nghena eka mina, wu ndzi yimisa, kutani muvulavuri wa kona, ndzi n'wi twa swinene. 3Kutani a ku ka mina: “Wena munhu, ndzi ku rhuma eka Vaisraele, va nga vanhu lava tiarisaka, lava lwaka na mina; vanhu lava va ndzi dyoherile ku fana ni vatata wa vona, kutani ni namuntlha swa ha ri tano. 4A va na xichavo, va ome tinhloko, hambiswiritano ndzi ku rhuma eka vona; u ta va byela leswaku mina HOSI N'wini wa vona ndzi ni rito eka vona. 5Vatiarisi lava, hambi va yingisa hambi a va yingisi, va ta swi tiva leswaku ku ni muprofeta exikarhi ka vona. 6U nga chavi we Ezekiele, u nga chavisiwi hi ku vulavula ka vona, hambiloko va ku rhendzerile kukota mitwa kumbe mahlwehlwe, va ku luma ku fana ni swipame. U nga chavisiwi hi marito ya vona kumbe ndlela leyi va ku langutaka ha yona, hikuva i vatiarisi. 7Vanhu lava vo tiarisa, hambi va pfumela ku yingisa kumbe va nga pfumeli, u ta va tivisa leswi ndzi swi vulaka. 8Kambe wena u nga ali ku ndzi yingisa, u nga tshuki u fana ni vatiarisi lava, kambe u amukela leswi ndzi lavaka ku ku byela swona. Pfula nomo wa wena, u dya leswi ndzi ku nyikaka swona!” 9

2:9-10
Nhlav. 5:1
Loko ndzi languta, ndzi vona voko leri tshambulutiweke ri kongoma eka mina, ri tamele buku. 10Kavaloko voko leri ri pfula buku emahlweni ka mina; a yi ri ni marito ya minkosi ni swirilo ni mahlomulo, yi tsariwile endzeni ni le handle.