Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Xikwembu xi komba Muxe matimba ya xona

41Kutani Muxe a hlamula Xikwembu, a ku: “Ndzi vona wonge Vaisraele a va nga ndzi kholwi, kumbe ku yingisa leswi ndzi nga ta va byela swona, hikuva va ta ku: ‘HOSI Xikwembu a xi tikombanga eka wena.’ ” 2Hiloko HOSI Xikwembu xi ku: “U khome yini kwalaho xana?” Muxe a ku: “I nhonga.” 3Kutani xi ku ka yena: “Yi hoxe ehansi!” Loko Muxe a yi hoxa ehansi, yi hundzuka nyoka, kutani Muxe a yi chava a tsutsuma. 4Kambe HOSI Xikwembu xi ku ka yena: “Tshambuluta voko ra wena u yi khoma hi ncila.” Kutani Muxe a yi khoma, yi tlhela yi hundzuka nhonga evokweni ra yena. 5Xikwembu xi ku: “Leswi swi ta khorwisa Vaisraele leswaku ndzi tikombile eka wena, mina HOSI Xikwembu xa vatata wa vona, ndzi nga Xikwembu xa Abrahama, na Isaka, na Yakobo.”

6HOSI Xikwembu xi engeta xi ku: “Nghenisa xandla xa wena endzeni ka xiambalo hi le xifuveni xa wena.” Muxe a nghenisa, kutani loko a humesa xandla xa yena, a xi basulukile hi vuvabyi bya nhlokonho.Kumbe: a xi basile hi nhlokonho ku fana ni gamboko 7Kutani Xikwembu xi ku: “Tlhela u nghenisa xandla endzeni ka xiambalo.” Muxe a endla tano; loko a xi humesa, a vona leswaku xi tlhele xi va lexinene, xi fana ni miri hinkwawo. 8Xikwembu xi ku: “Loko va nga ku kholwi, ni loko va nga amukeli xikombiso lexo sungula, nkarhi wun'wana va nga khorwisiwa hi lexa vumbirhi. 9Kambe loko, ha vumbirhi bya swona, swi nga va khorwisi, ni loko va nga amukeli leswi u nga ta va byela swona, u ta ya u ya ka mati enambyeni, u ma halata laha ku omeke, kutani mati lawa ma ta hundzuka ngati.”

10Kambe Muxe a ku ka HOSI Xikwembu: “We N'wini wanga, ku sukela khale mina nandza wa wena a ndzi nyikiwanga hi tlhelo ra ku vulavula; ndza nonoka eku vulavuleni, naswona ndzi ni manghanghamila, kutani hambileswi u vulavuleke na mina, a ku hundzukanga nchumu.” 11Hiloko HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Xana i mani la vumbeke nomo wa munhu xana? Xana a hi mina HOSI Xikwembu ndzi endlaka munhu ku va mbheveve, kumbe ku fa tindleve, kumbe ku kota ku vona, kumbe ku va lowo-fe-mahlo, xana? 12Hikokwalaho, famba sweswi! Mina ndzi ta ku pfuna ku vulavula; ndzi ta ku byela ni leswi u nga ta vula swona.” 13Kambe Muxe a ku: “We N'wini wanga, rhuma loyi u tsakelaka ku n'wi rhuma!”

14Kavaloko HOSI Xikwembu xi karihela Muxe, xi ku: “Xana makwenu Aroni lowa Mulevhi a nga kona xana? Ndza swi tiva leswaku yena ú nyikiwile hi tlhelo ra ku vulavula. Tiva leswaku Aroni ú le ndleleni ku ta hlangana na wena; kutani loko a ku vona, ú ta tsaka swinene. 15Wena u ta vulavula na yena, u n'wi byela leswi a fanelaka ku vula swona. Loko a ri mina, ndzi ta mi pfuna ku vulavula ha vumbirhi bya n'wina; naswona ndzi ta mi komba leswi mi nga ta endla swona. 16Aroni ú ta vulavula ematshan'wini ya wena, a va nomo wa wena eka vanhu, kutani wena u ta fana ni Xikwembu eka Aroni. 17Naswona nhonga leyi, u ta famba u yi khomile, u ta endla swihlamariso ha yona.”

Ta Muxe loko a tlhelela etikweni ra Egipta

18Kutani Muxe a tlhelela eka Yetro mukon'wana wa yena, a fika a ku: “Ndzi kombela ku tlhelela etikweni ra Egipta, ndzi ya pfuxela varikwerhu.” Yetro a hlamula Muxe a ku: “Hiswona, u ta famba hi ku rhula!” 19Loko Muxe a ha ri eMidiyani, HOSI Xikwembu xi ku ka yena: “Tlhelela etikweni ra Egipta, hikuva hinkwavo lava a va lava ku ku dlaya, va file.” 20Hiloko Muxe a teka nsati ni vana va yena,Van'wana va ri: ni n'wana wa yena a va gadisa mbhongolo, kutani a tlhelela etikweni ra Egipta, a famba a khomile nhonga ya Xikwembu.

21Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Loko u tlhelerile etikweni ra Egipta, vona leswaku u endla, emahlweni ka Faro, swihlamariso hinkwaswo leswi ndzi ku nyikeke matimba ya ku swi endla; kambe ndzi ta nonon'hwisa mbilu ya yena, leswaku a nga pfumeleli Vaisraele ku famba. 22U ta ku ka Faro: ‘HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: Israele i mativula ya mina, 23

4:23
Eks. 12:29
kutani wena Faro, tshika n'wana loyi wa mina wa mativula a famba, a ya ndzi gandzela. Tiva leswaku loko u ala ku n'wi tshika, ndzi ta dlaya n'wana wa wena wa mativula.’ ”

24Loko va ri endleleni, HOSI Xikwembu xi tela Muxe laha va nga fika va gova kona, xi ringeta ku n'wi dlaya. 25Kutani Sipora a teka ribye ro kariha, a tsema nsuvu wa n'wana wa yena, a khumba milenge ya MuxeKumbe: a khumba milenge ya yena (ya n'wana); kumbe: a khumba hala mahlweni ka Muxe ha wona, a ku: “Hakunene, u nuna wa ngati eka mina.” 26Kutani HOSI Xikwembu xi tshika Muxe. Loko Sipora a ku: “U nuna wa ngati eka mina”, a a vulavula a kongomisa mhaka ya ku yimba.

27Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Aroni: “Famba a ya hlangana na Muxe emananga.” Hiloko Aroni a famba a ya hlangana na Muxe entshaveni ya Xikwembu, a fika a n'wi ntswontswa. 28Kutani Muxe a tivisa Aroni hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi n'wi rhumeke ku ya swi vula, ni swikombiso hinkwaswo leswi xi n'wi byeleke ku ya swi endla. 29Kavaloko Muxe na Aroni va ya va ya hlengeleta vakulukumba va Israele hinkwavo. 30Kutani Aroni a tivisa vanhu hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe swona, a endla ni swikombiso emahlweni ka vona. 31Kavaloko Vaisraele va kholwa: Loko va twisisile leswaku HOSI Xikwembu xi tile eka vona hakunene, ni leswaku xi vonile ku xaniseka ka vona, va korhamela hansi va xi gandzela.