Xitsonga 1989 (TSO89)
36

361“Kutani Besalele na Oholiyabu ni vavanuna hinkwavo lava nga ni vutivi bya ntirho, lava HOSI Xikwembu xi va nyikeke vutlhari ni ku twisisa, ni ku kota mintirho hinkwayo eku endleni ka xivandla lexo hlawuleka, va ta tirha hi ku landza hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke swona.”

Vanhu va tisa tinyiko leto tala

2Kutani Muxe a vitana Besalele na Oholiyabu, ni vavanuna hinkwavo lava nga ni vutivi bya ntirho, lava HOSI Xikwembu xi va nyikeke miehleketo ya vutlhari, ni hinkwavo lava tinyiketeleke ku tirha, leswaku va ta, va ta nghena entirhweni. 3Kwalaho Muxe a veka emavokweni ya vona mihlengo hinkwayo leyi Vaisraele va yi humeseke, leswaku yi ta pfuna entirhweni wa ku endla xivandla lexo hlawuleka, kambe Vaisraele a va ya emahlweni va tisa mihlengo ya vona eka Muxe, mpundzu wun'wana ni wun'wana. 4Hiloko vatirhi hinkwavo lava tivaka ntirho lava a va ri entirhweni exivandleni lexo hlawuleka, va suka lomu a va tirha kona, va ta eka Muxe, 5va fika va ku ka yena: “Vanhu va tisa swilo leswo tala ku tlula leswi swi lavekaka entirhweni lowu HOSI Xikwembu xi hi leriseke ku wu endla!” 6Hiloko Muxe a rhumela xileriso emixaxeni hinkwayo, a ku: “Ku nga vi na loyi a ha tikarhatelaka ku humesa nhlengo wa xivandla lexo hlawuleka, hambi a ri wanuna kumbe wansati.” Kutani a yimisa vanhu ku tisa mihlengo. 7Swilo leswi vatirhi a va ri na swona, a swi ringana ku heta ntirho hinkwawo, swi tlhela swi sala.

Ta ku endliwa ka swa Ntsonga

(Eks. 26:1-37)

8Kutani vavanuna hinkwavo lava a va ri ni vutivi bya ntirho exikarhi ka vatirhi, va endla Ntsonga lowo Hlawuleka hi swisirhelelo swa khume, va swi endla hi ntsembyani wo saseka lowu lukiweke, ni voya bya tinyimpfu bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, va swi sasekisa hi ku swi rhungelela swifaniso swa tikerubu; 9xisirhelelo xin'wana ni xin'wana a xi ri ni mimpimo leyi: 14 m ku leha ni 2 m ku anama; swisirhelelo hinkwaswo a swi ri ni mimpimo yo ringana.

10Va hlanganisa ntlhanu wa swisirhelelo, swi endla xin'we; ni leswin'wana swa ntlhanu, va swi hlanganisisa sweswo. 11Nsomo wa xisirhelelo xa le handle, eka swisirhelelo swa ntlhanu leswo sungula, va wu rhungelela marimi hi tingoti ta rihlaza ra tilo; na wona nsomo wa xisirhelelo xa le handle, eka swisirhelelo swa ntlhanu leswa vumbirhi, va wu rhungelela marimi. 12Va rhungelela marimi ya 50 eka nsomo wa xisirhelelo lexo hetelela; marimi lawa a ma langutanile. 13Kutani va endla swikhweketo swa 50 swa nsuku, va khomanisa swisirhelelo hi swona; hi ndlela leyi, Ntsonga lowo Hlawuleka wu hlangana wu va xilo xin'we lexi heleleke.

14Va endla swin'wana swisirhelelo hi voya bya timbuti, swi va swa ntsonga wa vumbirhi ehenhla ka Ntsonga lowo Hlawuleka; va endla swisirhelelo leswi swi ri 11. 15Swisirhelelo leswi a swi ri ni mimpimo leyi: 15 m ku leha, ni 2 m ku anama; swisirhelelo leswi swa 11 a swi ri ni mimpimo yo ringana. 16Kutani va hlanganisa ntlhanu wa swisirhelelo swi endla xin'we, ni leswin'wana swa 6 va swi hlanganisisa sweswo. 17Nsomo wa xisirhelelo xo sungula eka leswa ntlhanu, va wu rhungelela marimi ya 50, na wona nsomo wa xisirhelelo lexo hetelela eka leswa 6, va wu rhungelela marimi ya 50. 18Kutani va endla swikhweketo swa 50 swa koporo, swo hlanganisa ha swona Ntsonga leswaku wu va xilo xin'we lexi heleleke. 19Naswona, va endla xo funengeta Ntsonga hi madzovo lama tlhuvutsiweke ya tinyimpfu ni ya timbuti.ya timbuti, kumbe: ya tidolofini

20Kutani va vatla mapulangi hi murhi wa munga, ya ku yimisa Ntsonga ha wona. 21Pulangi rin'wana ni rin'wana a ri ri ni mimpimo leyi: 5 m ku leha, ni 75 cm ku anama. 22Epulangini rin'wana ni rin'wana a ku ri ni timhingu timbirhi to hlanganisa mapulangi lawa; va endlisa sweswo ni le mapulangini hinkwawo ya Ntsonga. 23Mapulangi ya Ntsonga, va ma veka hi ndlela leyi: Mapulangi ya 20 a ma ri etlhelo ra le dzongeni. 24Ehansi ka mapulangi lawa ya 20 va veka minkotloto ya 40 ya silivhere, mimbirhi ehansi ka pulangi rin'we, laha ku nga ta nghena timhingu ta rona timbirhi, ni minkotloto mimbirhi ehansi ka rin'wana pulangi, laha ku nga ta nghena timhingu ta rona timbirhi. 25Etlhelweni lera vumbirhi ra Ntsonga, en'walungwini, a ku ri ni mapulangi ya 20, 26ni minkotloto ya wona ya 40 ya silivhere, mimbirhi ehansi ka pulangi rin'we, ni mimbirhi ehansi ka rin'wana pulangi. 27Va veka mapulangi ya 6 endzhaku ka Ntsonga hi tlhelo ra vupeladyambu. 28Etinhleni ta Ntsonga leta le ndzhaku, va yimisa mapulangi mambirhi. 29Mapulangi lawa a ma hambanile ehansi, kambe ehenhla a ma hlanganisiwile exingwavileni lexo sungula. Mapulangi ya tinhla letimbirhi va ma yimisa hi ndlela leyi, mambirhi eyinhleni yin'we. 30Mapulangi hinkwawo ya le tinhleni a ma ri 8, ma ri ni minkovotlo ya wona ya 16 ya silivhere, mimbirhi ehansi ka pulangi rin'wana ni rin'wana.

31Kutani va vatla timhandze to hingakanya ha tona ta murhi wa munga, va ti veka hi ndlela leyi: Ntlhanu wa timhandze a ti hingakanya emapulangwini ya tlhelo rin'we ra Ntsonga, 32ntlhanu wa tona ti hingakanya emapulangwini ya tlhelo lerin'wana ra Ntsonga, ni tin'wana ta ntlhanu ti hingakanya emapulangwini lama nga endzhaku ka Ntsonga, hi tlhelo ra vupeladyambu. 33Mhandze ya le xikarhi yo hingakanya mapulangi, va yi veka yi suka emakumu ka Ntsonga, yi ya fika emakumu ka wona. 34Kutani va nameka nsuku emapulangwini ya Ntsonga, va vekela ni swingwavila swa nsuku, laha timhandze leto hingakanya ha tona ti nga ta tlhomiwa kona; na tona timhandze leti, va ti nameka nsuku.

35Kutani va endla xisirhelelo hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke, va xi sasekisa hi ku xi rhungelela swifaniso swa tikerubu. 36Xisirhelelo lexi, va xi vatlela mune wa tiphuphutiphuphu, kumbe: tinsika hi murhi wa munga, va ti nameka nsuku; va vekela swikhweketo swa nsuku eka tona, va ti vumbela ni minkotloto ya mune ya silivhere. 37Naswona va endla xisirhelelo xo pfala nyangwa ya Ntsonga hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani lowo saseka lowu lukiweke, lowu rhungeleriweke mavalavala; 38va xi vatlela ni ntlhanu wa tiphuphu, ni swikhweketo swa tona; va nameka nsuku etinhlokweni ta tona ni le swimhandzaneni swa tona swa ku hayeka xisirhelelo; kambe minkovotlo ya tona leya ntlhanu yona a yi ri ya koporo.

37

Ta ku endliwa ka Areka ya Ntwanano

(Eks. 25:10-22)

371Kutani Besalele a endla Areka hi mapulangi ya murhi wa munga, yi ri ni mimpimo leyi: 125 cm ku leha, ni 75 cm ku anama, ni 75 cm ku ya ehenhla. 2A yi nameka nsuku lowo tenga endzeni ni le handle, a endla nkonye wa nsuku wu rhendzeleka na yona. 3Kutani a yi endlela mune wa swingwavila hi nsuku lowu n'okisiweke, a swi vekela emilengeni ya yona ya mune, swimbirhi swi va emilengeni ya tlhelo rin'we, swimbirhi emilengeni ya tlhelo rin'wana. 4A vatla ni timhandze ta murhi wa munga, a ti nameka nsuku, 5kutani a ti tlhoma eswingwavileni leswi nga ematlhelo ya Areka, leswaku ti va swikhomo swo yi rhwala ha swona. 6A endla xitshamu xa ndzivalelo hi nsuku lowu tengeke, xi ri ni mimpimo leyi: 125 cm ku leha ni 75 cm ku anama. 7A fula tikerubu timbirhi hi nsuku a ti vekela emakumu ka xitshamu xa ndzivalelo, 8kerubu yin'we etlhelweni rin'wana na rin'wana; tikerubu leti, a ti endla ti khomana ni xitshamu xa ndzivalelo hi le makumu ka xona. 9Tikerubu a ti tlharamulerile timpapa ta tona ehenhla, ti sirhelela xitshamu xa ndzivalelo, ti langutanile, xitshamu xa ndzivalelo xi ri exikarhi.

Ta ku endliwa ka tafula ra Xinkwa lexo Hlawuleka

(Eks. 25:23-30)

10Kutani a endla tafula ra Xinkwa lexo Hlawuleka hi mapulangi ya murhi wa munga, ri va ni mimpimo leyi: 100 cm ku leha, ni 50 cm ku anama, ni 75 cm ku ya ehenhla, 11a ri nameka nsuku lowu tengeke, a endla ni nkonye wa nsuku ku rhendzeleka na rona. 12A vekela pulangi ro anama 8 cm ri rhendzeleka ni tafula, a tlhela a endla ni nkonye wa nsuku wu rhendzeleka ni pulangi leri. 13Kutani a ri endlela mune wa swingwavila hi nsuku lowu n'okisiweke, a swi vekela etinhleni leta mune ta tafula, emilengeni ya rona. 14Swingwavila swo nghenisa timhandze to rhwala tafula a swi tshamile kusuhi swinene ni pulangi. 15Kutani a vatla timhandze to rhwala tafula, ta murhi wa munga, a ti nameka nsuku. 16Kutani a endla swibya leswi nga ta tshama etafuleni, ti nga tindyelo ta rona, ni minkambana ya rona ya mirhi ya risuna, ni swimbitana swa rona, ni swikhuwana swo chela swilo swa le magandzelweni; hinkwaswo a swi ri swa nsuku lowu tengeke.

Ta ku endliwa ka xitlhoma-timboni

(Eks. 25:31-40)

17Kutani a endla xitlhoma-timboni hi nsuku lowu tengeke; tshaku ra xona ni nsinya wa xonansinya wa xona, kumbe: marhavi ya xona a swi fula hi nsuku; a endla ni swimbitana leswi sasekisiweke hi swihluke ni matluka ya swiluva, a swi khomanisa ni xitlhoma-timboni. 18Lomu matlhelo ya xitlhoma-timboni a ku ri ni marhavi ya 6; manharhu a ma humele etlhelweni rin'we, manharhu etlhelweni lerin'wana. 19Rhavi rin'wana ni rin'wana eka marhavi lawa ya 6 lama humeleke ematlhelweni, a ri ri ni swimbitana swinharhu leswi fanaka ni swiluva swa “alimondi”; xin'wana ni xin'wana xa swimbitana leswi a xi sasekisiwile hi swihluke ni matluka ya swiluva. 20Ensinyeni wa kona, a ku ri ni swimbitana swa mune leswi fanaka ni swiluva swa “alimondi”; na swona a swi sasekisiwile hi swihluke ni matluka ya swiluva. 21Ehansi ka lomu marhavi mambirhi ya xitlhoma-timboni ma hlanganaka kona ni nsinya wa xona, a ku ri ni xilo lexi fanaka ni xihluke, xi khomanile ni nsinya. 22Swihluke leswi ni marhavi lawa a swi khomanile ni nsinya wa xitlhoma-timboni; xitlhoma-timboni a xi endliwile hi nsuku lowo tenga lowu furiweke. 23Kutani a endla timboni ta 7 ta xitlhoma-timboni, ni swikero swa xona ni timbita ta xona, hi nsuku lowo tenga. 24Xitlhoma-timboni ni swingolongondzwana swa xona hinkwaswo a swi endliwile hi nsuku lowo tenga wo tlulanyana 40 kg hi ku tika.

Ta ku endliwa ka alitari ya mirhi ya risuna

(Eks. 30:1-5)

25Kutani a endla alitari yo hisela kona mirhi ya risuna, a yi endla hi mapulangi ya murhi wa munga. Ehenhla ni le hansi ka yona a ku ringanana: 50 cm ku leha ni 50 cm ku anama; ku ya ehenhla a yi ri 100 cm; timhondzo ta yona a ti khomanile na yona. 26A yi nameka nsuku lowo tenga ehenhla ni le matlhelweni hinkwawo, a nameka ni timhondzo ta yona, a endla ni nkonye wa nsuku wu rhendzeleka na yona. 27A yi endlela ni swingwavila swimbirhi swa nsuku swo tlhoma timhandze to yi rhwala ha tona, a swi vekela ehansi ka nkonye hala ni hala ematlhelweni ya yona mambirhi. 28A vatla timhandze ta kona hi murhi wa munga, a ti nameka nsuku.

Ta ku endliwa ka mafurha yo tola ni mirhi yo nun'hwerisa

(Eks. 30:22-38)

29

37:29
Eks. 30:22-38
A endla ni mafurha yo tola lama hlawulekeke, ni mirhi yo nun'hwerisa leyo tenga leyi hisiwaka egandzelweni, hi mukhuva lowu muendli wa mirhi leyo nun'hwerisa a pfanganyisaka ha wona.

38

Ta ku endliwa ka alitari ya magandzelo lama hisiwaka

(Eks. 27:1-8)

381Kutani a endla alitari hi mapulangi ya murhi wa munga; ehenhla ni le hansi ka yona a ku ringanana, 2,50 m ku leha ni 2,50 m ku anama; ku ya ehenhla a yi ri 1,50 m. 2Etinhleni ta yona leta mune a vekela timhondzo ti khomana na yona, kutani a nameka koporo eka yona. 3Kutani a endla swingolongondzwana hinkwaswo swa alitari, ti nga timbita, ni minkombe, ni minkambana, ni tiforoko, ni timbita ta ku oka ndzilo; swingolongondzwana leswi hinkwaswo a swi endla hi koporo. 4Naswona a lukela alitari eritavala ra koporo, a ri vekela hi hala hansi ka alitari emakumu ka yona, ri tlakuka ri ya ehenhla ku ya fika exikarhi ka yona. 5Etinhleni ta mune ta ritavala leri a vekela swingwavila swa mune swa koporo leyi n'okisiweke, swo tlhoma timhandze to rhwala alitari hi tona. 6Kutani a vatla timhandze hi murhi wa munga, a ti nameka koporo. 7A tlhoma timhandze leti eswingwavileni leswi nga ematlhelo ka alitari, ti va swikhomo swo rhwala alitari ha swona.

Alitari leyi, ú yi endlile hi mapulangi, yi ri phanga.

Ta ku endliwa ka sambelo ra koporo

(Eks. 30:18)

8

38:8
Eks. 30:18
Kutani a vumba sambelo ni xikhatelo xa rona hi koporo ya swivoni swa vavasati lava a va tirha enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka.

Ta ku akiwa ka xivava xa Ntsonga lowo Hlawuleka

(Eks. 27:9-19)

9Kutani a aka xivava. Hi tlhelo ra dzonga, xivava lexi a xi ri ni swisirhelelo swa 50 m swa ntsembyani wo saseka lowu lukiweke. 10Swisirhelelo leswi a swi ri ni timhandze ta 20 to seketela xivava, ni minkotloto ya tona ya koporo; kambe swikhweketo swa le timhandzeni ni timbalelo ta tona a swi ri swa silivhere. 11Hi tlhelo ra n'walungu, na kona a ku ri ni swisirhelelo swa 50 m; a swi ri ni timhandze to seketela ta 20, ni minkotloto ya tona ya 20 ya koporo, kambe swikhweketo ni timbalelo a swi ri swa silivhere. 12Hi tlhelo ra vupeladyambu, a ku ri ni swisirhelelo swa 25 m, swi ri ni timhandze to seketela ta khume, ni minkotloto ya tona ya khume; swikhweketo ni timbalelo swona a swi ri swa silivhere. 13Hala nyangweni ya xona hi tlhelo ra le vuxeni, xivava a xi anamile 25 m. 14Swisirhelelo swa tlhelo rin'we swa le nyangweni a swi lehile 7,50 m, swi ri ni timhandze tinharhu to seketela eka tona, ni minkotloto minharhu. 15Hi tlhelo lerin'wana ra nyangwa na kona a swi ri tano; kutani, ematlhelweni lawa mambirhi ya nyangwa, a ku ri ni swisirhelelo swa 7,50 m ni timhandze tinharhu to seketela eka tona, ni minkotloto minharhu. 16Swisirhelelo hinkwaswo ku rhendzeleka ni xivava a swi ri swa ntsembyani wo saseka lowu lukiweke. 17Minkotloto ya timhandze to seketela a yi ri ya koporo, kambe swikhweketo swa tona ni timbalelo ta tona a swi ri swa silivhere; tinhloko ta timhandze a ti namekiwile silivhere, naswona timhandze hinkwato ta xivava a ti hlanganisiwile hi timbalelo ta silivhere. 18Xisirhelelo xo pfala nyangwa ya xivava a xi rhungeleriwile mavalavala hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke; xisirhelelo lexi a xi lehile 10 m; lomu matlhelo a xi ri 2,50 m ku ya ehenhla, xi ringana ni swisirhelelo swa xivava. 19Xisirhelelo lexi a xi seketeriwa hi timhandze ta mune; minkotloto ya tona ya mune a yi ri ya koporo; swikhweketo swona swi ri swa silivhere; tinhloko ta timhandze leti ni timbalelo ta tona a ti namekiwile silivhere. 20Swikhomiso hinkwaswo swa Ntsonga ni swa xivava ematlhelweni hinkwawo, a swi ri swa koporo.

Ta xuma lexi tirhisiweke ku aka Ntsonga

21Lowu i nongonoko wa xuma lexi tirhisiweke ku aka Ntsonga, laha maribye ya Ntwanano a ma hlayisiwa kona; xuma lexi xi hlayiwile hi Valevhi hi ku lerisiwa hi Muxe, va fambisiwa hi Itamara n'wana muprista Aroni. 22Besalele n'wana Uri wa Huru wa nyimba ya Yuda, hi yena loyi a nga endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe, 23a ri karhi a pfuniwa hi Oholiyabu n'wana Ahisamaki wa nyimba ya Dani. Oholiyabu a a tiva ntirho wa ku vatla, ni ku sasekisa, ni ku rhungelela mavalavala hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke.

24Nsuku hinkwawo lowu hlengeriweke ntirho wa ku aka xivandla lexo hlawuleka, wu endlile 1 198 kg, hi ku ya hi ntiko wo pima ha wona wa le xivandleni lexo hlawuleka.Hi Xiheveru: hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka 25

38:25-26
Eks. 30:11-16
Silivhere leyi humesiweke hi vavanuna lava hlayiweke va ntshungu wa Vaisraele, yi endlile 4 121 kg, hi ku ya hi ntiko wo pima ha wona wa le xivandleni lexo hlawuleka. 26
38:26
Mt. 17:24
Silivhere leyi, yi humesiwile hi vavanuna va 603 550 va malembe ya 20 ni ku ya ehenhla lava teke eku hlayiweni, un'wana ni un'wana a humesa silivhere yo ringana 6 g.Hi Xiheveru: (ku humesiwile) “beka” hi munhu, hafu ya “xikele” hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka 27Silivhere yo ringana 4 100 kg yi n'okisiwile, yi vumba minkotloto ya 100 ya timhandze ta xivandla lexo hlawuleka ni ta xisirhelelo xa kona, nkotloto wun'we wu vumbiwa hi silivhere ya 41 kg. 28Silivhere leyi saleke ya 21 kg, va vumbile hi yona swikhweketo swa le timhandzeni, ni ku nameka etinhlokweni ta timhandze, ni ku endla timbalelo ta tona. 29Koporo leyi humesiweke yi endlile 2 900 kg. 30Va vumbile minkotloto ya timhandze ta le nyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka hi koporo leyi, va vumba ni alitari ya magandzelo ni ritavala ra yona, ni swingolongondzwana hinkwaswo swa alitari. 31Va tlhela va vumba hi yona minkotloto hinkwayo ku rhendzeleka ni xivava, ni minkotloto ya le nyangweni ya xivava, ni swikhomiso hinkwaswo swa Ntsonga ni swa xivava ematlhelweni hinkwawo.