Xitsonga 1989 (TSO89)
29

Ta ku hlawulekisiwa ka vaprista

(Levh. 8:1-36)

291“Leswi u nga ta swi endla eka Aroni ni vana va yena loko u va hlawulekisa leswaku va va vaprista va ndzi tirhela, hi leswi: U ta lava xinkuzana ni makhuna mambirhi ya tinyimpfu lama nga solekiki. 2U ta lava ni xinkwa, ni swimbhundzwa leswi swekiweke hi mafurha, ni xinkwa xo oma lexi totiweke mafurha, hinkwaswo swi ri leswi swekiweke hi mapa lamanene ya koroni, swi nga cheriwanga comela. 3Kutani u ta swi nghenisa exirhundzwini; u swi tisa swi ri endzeni ka xona, siku u tisaka xinkuzana ni makhuna mambirhi. 4U ta ta na Aroni ni vana va yena va xinuna enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, kutani u ta va hlambisa hi mati. 5Kutani u ta teka swiambalo swa vuprista, u ambexa Aroni hembe ni nguvu leyo leha leyi ambariwaka ni efodi, u n'wi ambexa ni efodi, ni xincekana xa le xifuveni, u n'wi khama hi vamba ra efodi; 6u n'wi ambexa xihuku enhlokweni, u vekela ni harhi leyo hlawuleka ya xiphepherhele exihukwini. 7Kutani u teka mafurha layo hlawuleka, u n'wi chela enhlokweni, u n'wi tota. 8U ta ta ni vana va Aroni va xinuna, u va ambexa tihembe, 9u va khama hi mavamba,Van'wana va ri: u khama Aroni ni vana va yena hi mavamba u va boha swihuku leswitsongo etinhlokweni. Hi swona leswi u nga ta vekisa swona Aroni ni vana va yena, kutani ntirho wa vuprista wu ta va wa vona hi nawu hilaha ku nga heriki.

10“Kutani u ta tisa xinkuzana emahlweni ka Ntsonga lowo Hlawuleka. Aroni ni vana va yena va ta tlhandleka mavoko enhlokweni ya xinkuzana lexi; 11u ta xi tlhava emahlweni ka mina HOSI, kwala nyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka. 12Kutani u ta teka ngatinyana ya xinkuzana, u tota etimhondzweni ta alitari hi ritiho, ngati leyin'wana hinkwayo u ta yi chela ehansi ka alitari. 13Kutani u ta teka mpambani hinkwawo, ni tlhelo lero saseka ra xivindzi, ni tinso hi timbirhi ka tona, ni mafurha ya kona, u swi hisa ehenhla ka alitari. 14Kambe nyama ya xinkuzana, ni dzovo ra xona, ni nswanyi, u ta ya swi hisa hi ndzilo ehandle ka mixaxa. Leyi hi yona mhamba ya ku susa swidyoho.

15“U ta teka rin'wana ra makhuna; Aroni ni vana va yena va ta tlhandleka mavoko enhlokweni ya rona; 16kutani u ta ri tlhava, u teka ngati ya rona, u xuva alitari matlhelo hinkwawo. 17U ta tsemelela nyama ya khuna, u hlantswa swa le ndzeni ni manqina ya rona, u swi veka endhawini yin'we ni nyama ni nhloko ya rona. 18

29:18
Ef. 5:2
Flp. 4:18
Kutani u hisa khuna hinkwaro ehenhla ka alitari. Lawa hi wona magandzelo lama hisiwaka, lama humeseriwaka mina HOSI Xikwembu; hi yona mhamba leyi hiseriwaka mina, leyi ku nun'hwela ka yona ku nga ta ndzi tsakisa.

19“U ta teka khuna lerin'wana; Aroni ni vana va yena va ta tlhandleka mavoko ya vona enhlokweni ya rona. 20Kutani u ta ri tlhava, u teka ngatinyana, u tota Aroni ni vana va yena emakumu ka ndleve ya xinene, ni le khudzwini ra voko ra xinene, ni le khudzwini ra nenge wa xinene; ngati leyin'wana hinkwayo, u ta xuva ha yona alitari matlhelo hinkwawo. 21U ta teka ngati yin'wana eka leyi nga alitarini, u teka ni mafurha layo tola, u xuva Aroni ni vana va yena ni swiambalo swa vona swa vuprista; kutani Aroni ni vana va yena va ta va va hlawulekile, ni swiambalo swa vona swa vuprista swi ta va swi hlawulekile.

22“U ta teka mafurha ya khuna leri, ni ncila, ni mpambani, ni tlhelo lero saseka ra xivindzi, ni tinso ha timbirhi ka tona ni mafurha ya kona, ni nenge wa xinene, hikuva i khuna leri tlhaveriwaka ku vekiwa ka vaprista; 23u ta pambula ni xinkwa xin'we, ni ximbhundzwa xin'we lexi swekiweke hi mafurha, ni xinkwa xin'we xo oma exirhundzwini xa leswo-ke-comela leswi nga emahlweni ka HOSI Xikwembu. 24Swilo leswi hinkwaswo, u ta swi khomisa Aroni ni vana va yena, u va byela ku ndzi widzela swona, yi va nyiko leyo hlawuleka ya mina HOSI Xikwembu. 25Kutani u ta swi teka emavokweni ya vona, u swi katsa ni magandzelo lama hisiwaka, u swi hisa ehenhla ka alitari, yi va mhamba leyi hiseriwaka mina HOSI Xikwembu, leyi ku nun'hwela ka yona ku nga ta ndzi tsakisa.

26“U ta teka xifuva xa khuna leri tlhaveriwaka ku vekiwa ka Aroni, u ndzi widzela xona, yi va nyiko leyo hlawuleka ya mina HOSI Xikwembu; hi yona nyama leyi u nga ta kuma yona eka xifuwo lexi. 27Eka khuna leri tlhaveriwaka ku vekiwa ka vaprista, u ta hlawulekisa xifuva, xi va nyiko leyo hlawuleka, ni nenge wa kona lowu nyikiwaka vaprista; swi ta va swa Aroni ni vana va yena. 28Aroni ni vana va yena va ta nyikiwa nyama leyi hi nawu lowu nga ta boha Vaisraele hilaha ku nga heriki, hikuva hi yona nyiko eka vaprista, leyi Vaisraele va nga ta yi pambula eka magandzelo ya vona ya xinakulobye; i mhamba ya vona leyi va yi humeselaka mina HOSI Xikwembu.

29“Swiambalo swa Aroni leswo hlawuleka swi ta sala swi va swa vana va yena loko a hundzile emisaveni; va ta ambala swona siku va vekiwaka ku va vaprista hi ku cheriwa mafurha enhlokweni. 30N'wana loyi a nga ta siva Aroni entirhweni wa vuprista, ú ta ambala swiambalo leswi masiku ya 7, loko a nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka ku ya tirha exivandleni xa wona lexo hlawuleka.

31“U ta teka nyama ya khuna leri tlhaveriwaka ku vekiwa ka vaprista, u yi swekela endhawini leyi hlawulekeke. 32Aroni ni vana va yena va ta dya nyama ya khuna leri ni xinkwa lexi nga xirhundzwini, va swi dyela enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka. 33Va ta dya swilo leswi tirhisiweke ku humesa mhamba ya ku susa swidyoho, siku va vekiweke ni ku hlawulekisiwa. Kambe munhu wa le handle a nga tshuki a dya swilo leswi, hikuva swi hlawulekile. 34Loko, siku leri tlhandlamaka nimpundzu, ka ha sale nyama ya siku ra ku vekiwa ka vaprista, kumbe xinkwa xa kona, u ta swi hisa; swi nga tshuki swi dyiwa, hikuva swi hlawulekile.

35“U ta endlela Aroni ni vana va yena hinkwaswo leswi ndzi nga ku lerisa swona; ntirho wa ku va veka wu ta teka masiku ya 7. 36Siku rin'wana ni rin'wana, u ta humesa magandzelo hi ku tlhava xinkuzana, xi va mhamba ya ku susa swidyoho. Na yona alitari u ta yi humesela emagandzelo, yi va mhamba ya ku yi basisa; u ta yi hlawulekisa hi ku yi tota mafurha. 37Hi masiku lawa ya 7, u ta humesela alitari emhamba ya ku yi basisa, u yi hlawulekisa; hikokwalaho yi ta va leyi hlawulekeke swinene, kutani xin'wana ni xin'wana lexi nga ta khumbana na alitari xi ta hundzuka lexi hlawulekeke.”

Magandzelo ya siku rin'wana ni rin'wana

(Tinhl. 28:1-8)

38“Siku rin'wana ni rin'wana hilaha ku nga heriki, mi ta humesa swinyimpfana swimbirhi swa makhuna swa lembe rin'we alitarini. 39Mi ta humesa xinyimpfana xin'we nimixo, xin'wana namadyambu. 40Lexo sungula, mi ta xi humesa ni xintewana xin'wexintewana xin'we, xikhudza xin'we, jomela rin'we: Vonani “Mimpimo” eka Nhlamuselo ya Marito xa mapa lamanene ya koroni lama pfanganyisiweke ni xikhudza xin'we xa mafurha layo tenga ya mutlhwari, mi chela ni jomela rin'wexikhudza xin'we, kumbe: xikutsu xin'we ra vhinyo ya magandzelo. 41Xinyimpfana lexa vumbirhi xa namadyambu, mi ta xi humesa ni magandzelo ya mapa lama katsiweke ni vhinyo, ku fana ni swa nimixo; ma ta va magandzelo lama hiseriwaka mina HOSI Xikwembu, lawa ku nun'hwela ka wona ku nga ta ndzi tsakisa. 42Vatukulu va n'wina hinkwavo na vona va ta ya emahlweni va humesa magandzelo lama hisiwaka lawa, ma humeseriwa enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, emahlweni ka mina HOSI. Kona kwalaho ndzi ta hlangana na n'wina, ndzi vulavula na n'wina. 43Ndzi ta hlangana ni Vaisraele endhawini yoleyo, kutani ku kwetsima ka mina ku ta yi hlawulekisa. 44Ndzi ta hlawulekisa Ntsonga ni alitari ya kona; na yena Aroni ni vana va yena, ndzi ta va hlawulekisa leswaku va va vaprista, va ndzi tirhela. 45Ndzi ta tshama exikarhi ka Vaisraele, kutani eka vona, ndzi ta va Xikwembu. 46Va ta tiva leswaku mina HOSI, ndzi Xikwembu xa vona lexi xi va humeseke etikweni ra Egipta, leswaku ndzi ta tshama exikarhi ka vona. Hi mina HOSI, Xikwembu xa vona.

30

Ta alitari ya mirhi ya risuna

(Eks. 37:25-28)

301“Mi ta endla alitari yo hisela kona mirhi ya risuna mi yi endla hi mapulangi ya murhi wa munga. 2Ehenhla ni le hansi ka yona, ku ta ringanana: 50 cm ku leha ni 50 cm ku anama, ni 100 cm ku ya ehenhla; timhondzo ta yona ti ta khomana na yona. 3Mi ta yi nameka nsuku lowo tenga, ehenhla ni le matlhelo hinkwawo, mi nameka ni timhondzo ta yona, mi endla ni nkonye wa nsuku ku rhendzeleka na yona. 4Mi ta yi endlela ni swingwavila swimbirhi hi nsuku, mi swi vekela ehansi ka nkonye hi matlhelo mambirhi ya yona; eka swona ku ta tlhomiwa timhandze to rhwala alitari ha tona. 5Timhandze ta kona mi ta ti vatla hi murhi wa munga, mi ti nameka nsuku. 6Mi ta veka alitari emahlweni ka xisirhelelo lexi sivaka Areka ya Ntwanano,Van'wana va engeta va ku: emahlweni ka xitshamu xa ndzivalelo lexi khubumetaka Areka ya Ntwanano laha ndzi nga ta hlangana na n'wina kona. 7Kutani Aroni ú ta hisa swinun'hweriso ehenhla ka yona mpundzu wun'wana ni wun'wana; ú ta swi hisa enkarhini lowu a lunghisaka timboni ha wona. 8Ú ta tlhela a hisa swinun'hweriso leswi namadyambu, enkarhini lowu a lumekaka timboni ha wona; vatukulu va n'wina hinkwavo na vona va ta humesa magandzelo lawa ya mirhi ya risuna emahlweni ka mina HOSI, hilaha ku nga heriki. 9Ehenhla ka alitari leyi, mi nga tshuki mi hisa mirhi ya risuna leyi mi nga lerisiwangiki yona, mi nga humeseli kona magandzelo ya nyama ni ya mapa, naswona mi nga cheli swakunwa swa magandzelo ehenhla ka yona. 10Kan'we hi lembe, Aroni ú ta basisa alitari hi ku teka ngatinyana ya xifuwo lexi tlhaveriweke mhamba yo susa swidyoho, a tota timhondzo ta alitari; alitari yi ta basisiwa hi ndlela leyi kan'we hi lembe, ni le ka vatukulu va n'wina hinkwavo. Alitari leyi yi ta va yi hlawulekile ngopfu eka mina HOSI.”

Ta nhlengo wa Ntsonga lowo Hlawuleka

11Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 12“Loko ku hlayiwa ntsengo wa Vaisraele lava taka eku tsariseni, un'wana ni un'wana wa vona ú ta humesa nhlengo wa ku kutsula vutomi bya yena, a humesela mina HOSI Xikwembu, siku vanhu va hlayiwaka, leswaku va nga tshuki va wela hi ntungu, loko va ri karhi va hlayiwa. 13

30:13
Eks. 38:25-26
Mt. 17:24
Un'wana ni un'wana la hundzaka eku hlayiweni, ú ta humesa nhlengo wa silivhere ya 6 g, yi nga hafu ya ntiko wo pima ha wona, lowu hlayisiwaka exivandleni lexo hlawuleka;Hi Xiheveru: hafu ya “xikele”, hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka ya “tigera” ta 20 (“gera” a wu ri mpimo lowutsongo ngopfu wa kwalomu ka 0,6 g) nhlengo lowu wu ta va wa mina HOSI, 14wu humesiwa hi munhu un'wana ni un'wana wa malembe ya 20 ni ku ya ehenhla la taka eku hlayiweni. 15Mufumi a nga ka a nga humesi ku tlula silivhere ya 6 g, ni xisiwana a xi nga humesi ehansi ka silivhere yo ringana na yoleyo, loko mi ri karhi mi humesa nhlengo wa mina wo kutsula vutomi bya n'wina ha wona. 16Mi ta amukela nhlengo wa kona eka Vaisraele, kutani mi wu tirhisa ku fambisa mintirho ya Ntsonga lowo Hlawuleka; nhlengo lowu wa ku kutsula vutomi bya n'wina, wu ta endla leswaku mina HOSI ndzi tsundzuka Vaisraele.”

Ta sambelo ra koporo

17Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 18

30:18
Eks. 38:8
“U ta vumba sambelo hi koporo, ni xikhatelo xa rona, u swi vumba hi koporo. U ta veka xibya lexi exikarhi ka Ntsonga lowo Hlawuleka ni alitari, u chela mati eka xona. 19Mati lawa, Aroni ni vana va yena va ta hlamba mavoko ni milenge ha wona. 20Loko va nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka, kumbe loko va tshinela kusuhi ni alitari ku ya tirha kona, ni ku ndzi hisela magandzelo mina HOSI Xikwembu, va ta rhanga hi ku hlamba hi mati lawa, leswaku va nga tshuki va fa. 21Va ta hlamba mavoko ni milenge, hikuva loko va nga endlisi sweswo, va ta fa. Lowu i nawu lowu nga ta ka wu nga hundzuki, eka Aroni ni vana va yena, wu ta boha hambi va ri vatukulu va yena, hilaha ku nga heriki.”

Ta mafurha yo tola

22

30:22-38
Eks. 37:29
Kutani HOSI Xikwembu xi tlhela xi ku ka Muxe: 23“Teka mirhi leyo saseka swinene yo nun'hwerisa ha yona: Mafi ya murhi wa ‘mirha’ ya 6 kg, ni murhi lowo nun'hwela wa ‘sinamoni’ wa 3 kg, ni mafi ya tinhlanga ya 3 kg, 24ni murhi wa ‘kasiya’ wa 6 kg, hi ku ya hi ntiko wo pima ha wona lowu hlayisiwaka exivandleni lexo hlawuleka, ni tinghotsa timbirhi ta mafurhatinghotsa timbirhi ta mafurha: Vonani “Mimpimo” eka Nhlamuselo ya Marito ya murhi wa mutlhwari. 25Kutani mi ta pfanganyisa swilo leswi, hi mukhuva lowu muendli wa mirhi leyo nun'hwerisa a pfanganyisaka ha wona, mi endla mafurha layo hlawuleka yo tola; ma ta va mafurha yo tola lama hlawulekeke. 26Mi ta teka mafurha lawa, mi tota Ntsonga lowo Hlawuleka, ni Areka ya Ntwanano; 27mi ta tota tafula ni swibya swa rona hinkwaswo, mi tota xitlhoma-timboni ni swingolongondzwana swa xona, mi tota ni alitari ya mirhi ya risuna; 28mi tota alitari ya magandzelo lama hisiwaka ni swingolongondzwana swa yona hinkwaswo, ni sambelo, ni xikhatelo xa rona; 29mi ta swi basisa leswaku swi va leswi hlawulekeke swinene; xin'wana ni xin'wana lexi nga ta khumbana ni swilo leswi, xi ta va lexi hlawulekeke. 30Aroni ni vana va yena, na vona mi ta va chela mafurha lawa, mi va hlawulekisa leswaku va va vaprista, va ndzi tirhela. 31Kutani mi ta byela Vaisraele leswaku mina HOSI ndzi ri: ‘Lawa ma ta va mafurha yo tola lama hlawulekeke, lawa mi nga ta ndzi tirhela ha wona, n'wina ni vatukulu va n'wina hilaha ku nga heriki. 32Munhu ntsena, a nga tshuki a totiwa mafurha lawa, naswona mi nga tshuki mi endla mafurha man'wana, hi ku chela mimpimo leyi fanaka ni leyi tirhisiweke ku endla mafurha lawa; wona ma hlawulekile, kutani mi fanele ku ma tirhisa hi ndlela yo hlawuleka. 33Un'wana ni un'wana loyi a nga ta endla mafurha yo fana ni lawa, kumbe loyi a nga ta teka man'wana ya wona a tota munhu wa le handle, ú ta hlongoriwa, a suka erixakeni ra ka vona.’ ”

Ta mirhi ya risuna

34Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Lava swinun'hweriso leswi: Murhi wa ‘sitakita’, ni wa ‘onika’, ni wa ‘galibanumi’, ni swinun'hweriso leswi cheriwaka eka murhi wa risuna lowo tenga, mirhi leyi hinkwayo yi va ya mpimo wun'we lowu ringanaka. 35Mi ta hlanganisa swinun'hweriso leswi, mi endla murhi wa risuna, hi mukhuva lowu muendli wa mirhi leyo nun'hwerisa a pfanganyisaka ha wona; murhi wa kona mi wu chela munyu, wu tenga, wu va lowu hlawulekeke. 36Xiphemu xin'wana xa wona, mi ta xi sila xi endla mapa, kutani mi teka mapanyana ya kona mi ma nyunyetela emahlweni ka Areka ya Ntwanano, endzeni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, laha ndzi nga ta hlangana na n'wina kona. Murhi lowu wu ta va wu hlawulekile swinene eka n'wina. 37Murhi wa risuna lowu mi nga ta wu endla hi ku tirhisa mimpimo leyi ya swinun'hweriso, mi nga wu endleli ku wu tirhisa n'wina; eka n'wina wu ta va murhi lowu hlawuleriweke HOSI Xikwembu. 38Un'wana ni un'wana loyi a nga ta endla murhi wo fana ni lowu, a lava ku tinun'hwerisa hi risuna ra wona, ú ta hlongoriwa, a susiwa erixakeni ra ka vona.”

31

Ta ku hlawuriwa ka Besalele na Oholiyabu

(Eks. 35:30 – 36:1)

311Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Vona, ndzi hlawurile Besalele n'wana Uri wa Huru, wa nyimba ya Yuda, 3ndzi n'wi chela Moya wa mina, ndzi n'wi nyika vutlhari, ni ku twisisa, ni vutivi, ni ku kota mintirho ya tinxaka-xaka; 4hikokwalaho, ú ta kota ku sasekisa swilo, ni ku tirhisa nsuku, ni silivhere, ni koporo; 5ú ta kota ni ku vatla maribye, a ma vekela eka swikhomiso, a kevetla-kevetla mapulangi, a tirha mintirho ya tinxaka-xaka. 6Ndzi hlawurile na Oholiyabu n'wana Ahisamaki, wa nyimba ya Dani, leswaku a ta tirha swin'we na Besalele ni vavanuna hinkwavo lava nga ni vutivi bya ntirho; ndzi va nyikile vutlhari byo endla hinkwaswo leswi ndzi ku leriseke swona: 7Ntsonga lowo Hlawuleka, ni Areka ya Ntwanano, ni xitshamu xa ndzivalelo lexi nga henhla ka yona, ni swingolongondzwana hinkwaswo swa Ntsonga, 8ni tafula ni swibya swa rona, ni xitlhoma-timboni xa nsuku lowo tenga ni swingolongondzwana swa xona hinkwaswo, ni alitari ya mirhi ya risuna, 9ni alitari ya magandzelo lama hisiwaka ni swingolongondzwana swa yona hinkwaswo, ni sambelo ni xikhatelo xa rona, 10ni swiambalo leswi sasekisiweke, swi nga swiambalo leswo hlawuleka swa muprista Aroni, ni leswi nga ta ambariwa hi vana va yena loko va tirha ntirho wa vuprista, 11ni mafurha yo tola, ni swinun'hweriso swa le xivandleni lexo hlawuleka. Va ta endla swilo leswi hinkwaswo hilaha ndzi ku leriseke hakona.”

Ta ku hlayisa siku ra ku wisa ra Savata

12Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 13“Byela Vaisraele leswaku ndzi ri: ‘Tsundzukani ngopfu-ngopfu ku hlayisa masiku lawa ndzi ma vekeke ya Savata, hikuva siku ra ku wisa i xikombiso xa ku twanana ka mina na n'wina, ni le ka vatukulu va n'wina hinkwavo swi va tano, mi ta tiva leswaku loyi a mi hlawulekisaka, hi mina HOSI. 14Mi ta hlayisa siku ra ku wisa, hikuva i siku leri eka n'wina ri nga ta va ri hlawulekile. Un'wana ni un'wana loyi a tlulaka nawu wa siku leri, ú ta dlayiwa. Loyi a tshukaka a tirha ntirho wun'wana hi siku leri, ú ta susiwa erixakeni ra ka vona. 15

31:15
Eks. 20:8-11
23:12
34:21
35:2
Levh. 23:3
Dut. 5:12-14
Ku ta tirhiwa hi masiku ya 6, kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa ra Savata, leri hlawuleriweke HOSI Xikwembu; un'wana ni un'wana loyi a nga ta tirha hi siku leri ra Savata, ú ta dlayiwa. 16Hikokwalaho Vaisraele va fanele ku hlayisa siku ra ku wisa ra Savata, va ri xixima, wu va ntwanano lowu bohaka ni le ka vatukulu va vona hilaha ku nga heriki. 17
31:17
Eks. 20:11
Lexi xi ta va xikombiso xa ku twanana ka mina ni Vaisraele hilaha ku nga heriki; hikuva hi masiku ya 6 mina HOSI ndzi tumbuluxile tilo ni misava, kutani ndzi tshika ku tirha hi siku ra vu-7, ndzi wisa.’ ”

18Loko Xikwembu xi heta ku vulavula na Muxe entshaveni ya Sinayi, xi n'wi nyika maribye lawa mambirhi ya Ntwanano, ma nga maribye ya swiphepherhele lawa Xikwembu xi tsaleke milawu eka wona hi ritiho ra xona.