Xitsonga 1989 (TSO89)
28

Ta swiambalo swa vaprista

(Eks. 39:1-31)

281“Vitana makwenu Aroni, a ta eka wena ni vana va yena, Nadabu, na Abihu na Eliyazara, na Itamara, u hlawula vanhu lava exikarhi ka Vaisraele; va ta va vaprista, va ndzi tirhela. 2Kutani u ta endlela makwenu Aroni swiambalo leswo hlawuleka, leswaku swi ta n'wi nyika ndzhuti ni ku languteka. 3U ta vulavula ni vatirhi hinkwavo lava nga ni vutivi, va nga lava ndzi va nyikeke vutlhari, leswaku va rhungela Aroni swiambalo leswi nga ta komba leswaku ndzi n'wi hlawurile ku va muprista, a ndzi tirhela. 4Swiambalo leswi va nga ta rhunga swona hi leswi: Xincekana xa le xifuveni, ni efodi,Vonani 25:7 ni nguvu yo leha, ni hembe yo rhungeleriwa mavalavala, ni xihuku, ni vamba. Va fanele ku rhungela makwenu Aroni ni vana va yena va xinuna eswiambalo leswo hlawuleka, leswaku va ta va vaprista, va ndzi tirhela. 5Varhungi va fanele ku tirhisa voya bya muhlovo wa nsuku, ni wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke.

6“Va ta rhunga efodi hi voya bya muhlovo wa nsuku, ni wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke, lowu rhungeleriweke swifaniso. 7Efodi yi ta va ni tingoti timbirhi emakatleni, ti rhungeleriwa etinhleni ta yona leti timbirhi, leswaku yi ta bohiwa ha tona. 8Vamba leri nga ta tiyisa ni ku boha efodi, ri ta rhungiwa ku fana na yona, hi voya byo fana bya muhlovo wa nsuku, ni wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke. 9Kutani mi ta teka maribye mambirhi ya nkoka ya ‘onikisi’, mi ma kevetlela, mi tsala mavito ya vana va Yakobo va xinuna.vana va xinuna va Yakobo, kumbe: vana va Israele 10Mavito ya vona ya 6 ma ta tsariwa eribyeni rin'we, 6 eka lerin'wana, hi ku tlhandlamana ka vona. 11Mi ta kevetla mavito ya vana va Yakobo emaribyeni lawa mambirhi, tanihi munhu loyi a kevetlelaka maribye ya nkoka a endla mimfungho; kutani mi ta vekela maribye lawa eka swiangarhelo swa nsuku, 12kutani mi ta bohelela maribye ya kona etingotini ta efodi ta le makatleni, leswaku ma ta va xikombiso xa tinyimba ta Israele; naswona Aroni ú ta rhwala mavito lawa emakatleni ya yena loko a ta emahlweni ka mina HOSI Xikwembu, ma ta ndzi tsundzuxa tinyimba leti. 13Kutani mi ta endla swikhomiso swimbirhi swa nsuku, 14mi endla ni swinketanana swimbirhi hi nsuku lowu tengeke, swi lukiwa ku fana ni tingoti, kutani mi swi bohelela eka swikhomiso.”

Ta xincekana xa le xifuveni

(Eks. 39:8-21)

15“Kutani mi ta endla xincekana xa le xifuveni, xo ambariwa loko ku avanyisiwa timhaka, mi xi rhungelela swifaniso. Mi ta xi endla ku fana ni efodi, hi voya bya muhlovo wa nsuku, ni wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke. 16Xincekana lexi xi ta petsiwa xi ringanana, xi va 25 cm ku leha ni 25 cm ku anama. 17Eka xincekana lexi, mi ta veketela maribye ya nkoka hi tinxaxa ta mune; rixaxa ro sungula ri ta va ni maribye lawa ya nkoka: ‘sardiyo’, na ‘topazi’, na ‘garnete’; 18rixaxa ra vumbirhi ri ta va ni maribye lawa: ‘emeralda’, na ‘safiri’, na ‘dayimani’; 19rixaxa ra vunharhu ri ta va ni lawa: ‘yakinta’, na ‘agata’, na ‘ametisita’; 20rixaxa ra vumune ri ta va ni lawa: ‘berila’, na ‘onikisi’, na ‘yaspere’. Maribye lawa ma fanele ku vekeriwa eka swiangarhelo swa nsuku.

21“Ku ta va ni maribye ya 12 lama nga ta va ni mavito ya vana va Yakobo eka wona. Ribye rin'wana ni rin'wana ri ta yimela yin'wana ya tinyimba ta 12 ta Israele, ri kevetliwile ku fana ni mfungho. 22Kutani mi ta endlela xincekana xa le xifuveni etinketani letitsongo leti swuriweke ku fana ni tingoti, hi nsuku lowo tenga; 23mi ta xi endlela ni swingwavila swimbirhi hi nsuku, mi swi vekela etinhleni ta xona leti timbirhi. 24Kutani mi ta nghenisa swinketanana leswimbirhi swa nsuku eswingwavileni leswi swimbirhi, leswi nga etinhleni ta xincekana. 25Mi ta boha makumu laman'wana ya swinketanana leswimbirhi eka swikhomiso leswimbirhi swa nsuku; kutani hi ndlela leyi, mi ta swi khomisa eka tingoti ta efodi ta le makatleni, hi laha mahlweni ka yona. 26Kutani mi ta endla swingwavila swimbirhi hi nsuku, mi swi vekela eka makumu mambirhi ya xincekana xa le xifuveni, enson'weni wa xona wa le ndzeni, kusuhi ni efodi. 27Mi ta endla swingwavila swin'wana swimbirhi hi nsuku; swona mi ta swi vekela emahlweni, hi le hansi ka tingoti ta efodi ta le makatleni, laha tingoti leti ti hlanganaka kona, ehenhla ka vamba ra efodi. 28Swingwavila leswi swi ta khomisa xincekana xa le xifuveni eswingwavileni swa efodi, swi boheleriwa hi ngoti ya rihlaza ra tilo, ku endlela leswaku xincekana xi tshama ehenhla ka vamba ra efodi, xi nga tshuki xi suka eka yona. 29Kutani loko Aroni a ta exivandleni lexo hlawuleka, ú ta rhwala mavito ya tinyimba ta Israele ma ri exincekaneni xa le xifuveni lexi ambariwaka loko ku avanyisiwa timhaka; mavito lawa ma ta va henhla ka mbilu ya yena, ku endlela leswaku mina HOSI Xikwembu ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi ma tsundzuka. 30

28:30
Tinhl. 27:21
Ezr. 2:63
Neh. 7:65
Endzeni ka xincekana lexi xa le xifuveni, mi ta nghenisa ‘Urimi’ na ‘Thumimi’,“Urimi” na “Thumimi”: Vonani Nhlamuselo ya Marito swi nga swilo leswi swi nga ta va exifuveni xa Aroni etlhelweni ra ximatsi, loko a ta emahlweni ka mina HOSI; hi ndlela leyi, Aroni ú ta tshama a rhwale ehenhla ka mbilu ya yena leswi swi nga ta n'wi pfuna ku avanyisa timhaka ta Vaisraele emahlweni ka mina HOSI Xikwembu.”

Swiambalo swin'wana swa vaprista

(Eks. 39:22-31)

31“Nguvu leyo leha leyi nga ta ambariwa na efodi, mi ta yi luka hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo ntsena. 32Nguvu leyi yi ta va ni mbhovo, laha nhloko yi nga ta nghena hi kona, ku fana ni le tingubyeni ta madzovo. Kutani va ta luka swo soma ha swona va rhungelela embhoveni, leswaku yi ta ka yi nga handzuki. 33Emakumu ka nguvu leyi ehansi, mi ta rhungelela swifaniso swa swihenge,Kumbe: swifaniso swa magrenada hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka; mi ta swi rhungelela swi rhendzeleka ni nguvu, kutani exikarhi ka swona mi ta vekela swingelengele swa nsuku. 34Loko mi vekela xingelengele xa nsuku, mi ta landzisa hi xifaniso xa xihenge, sweswo-sweswo ku rhendzeleka ni nguvu hinkwayo. 35Kutani Aroni ú ta ambala nguvu leyi yo leha, loko a ri karhi a tirha ntirho wa vuprista; mpfumawulo wa swingelengele swa yona wu ta twala loko a nghena exivandleni lexo hlawuleka ni loko a huma, hikuva loko swi nga ri tano, a nga fa.

36“Mi ta fula nsuku lowo tenga wu va xiphepherhele,Kumbe: Mi ta endla xifaniso xa xiluva hi nsuku lowo tenga eka xona mi kevetla marito lama nge: ‘La hlawuleriweke HOSI’, ku fana ni loko ku kevetliwa mfungho. 37Mi ta bohelela nsuku lowu wa xiphepherhele eka xihuku hi ngoti ya rihlaza ra tilo; xi ta va emahlweni ka xihuku. 38Aroni ú fanele ku vekela xiphepherhele lexi emombyeni wa yena; ú ta byarha xidyoho xa mhamba yin'wana ni yin'wana leyo hlawuleka leyi Vaisraele va nga ta va va nga yi humesanga hi ndlela leyinene. Aroni ú ta tshama a vekerile xiphepherhele lexi emombyeni wa yena, leswaku magandzelo ma ta amukeleka emahlweni ka mina HOSI.

39“Mi ta luka hembe ya mavalavala ni xihuku hi ntsembyani lowo saseka; vamba rona mi ta ri rhungelela mavalavala.

40“Mi ta rhunga tihembe ni mavamba ni swihuku leswitsongo, mi rhungela vana va Aroni leswaku swi ta va nyika ndzhuti ni ku languteka. 41U ta ambexa makwenu Aroni ni vana va yena eswiambalo leswi swa vuprista, u va chela mafurha enhlokweni, u va veka ni ku va hlawulekisa leswaku va ta va vaprista, va ndzi tirhela. 42Mi ta va rhungela swiburukwana swo siva miri ha swona, swi suka exisutini swi ya fika ehenhla ka matsolo. 43Swiburukwana leswi swi fanele ku ambariwa hi Aroni ni vana va yena, loko va nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka, kumbe loko va ta kusuhi ni alitari ku ya tirha exivandleni lexo hlawuleka; loko va nga endlisi sweswo, va ta tivangela khombo, va fa. Lowu wu ta va nawu lowu bohaka Aroni ni vatukulu va yena hilaha ku nga heriki.”