Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Mordekayi a tlakusiwa

61Hosi Ahasuwerusi a a ri ni nkelunkelu vusiku byebyo. Kutani a lerisa leswaku va n'wi tisela buku ya matimu, laha ku tsariwaka timhaka leti ti faneleke ku tsundzukiwa. Kunene matsalwa ya kona ma tisiwa ku ta hlayiwa emahlweni ka yena. 2

6:2
Est. 2:21-22
Kutani ku kumiwa leswaku, eka matsalwa lawa, ku tsariwile hilaha Mordekayi a nga paluxa hakona makungu ya ku dlaya hosi, lawa a ma endliwile hi Bigitana na Terexi, vatsheniwa vambirhi va hosi lava a va rindza tinyangwa ta muti wa yona. 3Kutani hosi yi ku: “Xana Mordekayi ú fundzhiwile kumbe ku kurisiwa hi ndlela yihi ku nkhensa mhaka leyi, xana?” Malandza ya hosi ma hlamula ma ku: “A nga endleriwanga nchumu!” 4Hosi yi tlhela yi vutisa yi ku: “Xana ku na mani laha xivaveni?” Enkarhini wolowo Hamani a a ha ku nghena erivaleni ra le ntsindza, a tela ku ta vulavula na hosi hi ta ku hayeka Mordekayi etimhandzeni leti a a n'wi dzimele tona. 5Malandza ya hosi ma ku ka yona: “Ku na Hamani, u lo tiyimela kwala xivaveni.” Hosi yi ku: “A a nghene!”

6Hamani a nghena, kutani hosi yi ku ka yena: “Ku na munhu un'wana loyi ndzi navelaka ngopfu ku n'wi fundzha. Xana munhu wa kona ndzi nga n'wi endlela yini xana?” Embilwini Hamani a ku: “A nga va mani loyi hosi yi navelaka ku n'wi fundzha loko a nga ri mina ke!” 7Kutani a hlamula hosi a ku: “Munhu loyi u tsakelaka ku n'wi fundzha, we hosi, 8a a nyikiwe tinguvu ta vukosi leti u ti ambalaka; a ku tisiwe ni hanci leyi u gadaka yona, leyi yi nga ni harhi ya vuhosi enhlokweni; 9kutani tinguvu leti ni hanci leyi a swi nyiketiwe un'wana wa tinganakana leto chaviseka, leswaku a ambexa munhu loyi wena hosi u tsakelaka ku n'wi fundzha, a tlhela a n'wi rhendzelekisa ni rivala ra muti a ri karhi a huwelela a ku: ‘Munhu loyi hosi yi tsakelaka ku n'wi fundzha, ú endleriwa swilo leswi swo tani!’ ”

10Kutani hosi yi byela Hamani yi ku: “Hatlisa u teka tinguvu ni hanci, u fundzha hi ndlela yoleyo Mordekayi loyi wa Muyuda, loyi a tirhaka ehubyeni. N'wi endlele hinkwaswo leswi u swi vuleke, u nga siyi nchumu!” 11Kutani Hamani a teka tinguvu a ambexa Mordekayi, a n'wi gadisa hanci erivaleni ra muti a ri karhi a huwelela a rhangile emahlweni a ku: “Munhu loyi hosi yi tsakelaka ku n'wi fundzha, ú endleriwa swilo swo tani!”

12Kutani Mordekayi a tlhelela ehubyeni ya hosi, Hamani yena a hatlisa a tiyela ekaya a khunguvanyekile swinene, a tisiva xikandza hi ku nyuma. 13Hamani a rungulela Zerexa nsati wa yena ni vanghana hinkwavo va yena hinkwaswo leswi swi n'wi humeleleke; kutani vatsundzuxi lava va yenaVan'wana va ri: kutani vanghana va yena ni nsati wa yena Zerexa va ku ka yena: “Loko Mordekayi loyi a sunguleke ku ku wisa a ri wa rixaka ra Vayuda, ú ta ku wisela makumu, u nga ha pfuki!”

14Loko va ha vulavula, ku fika vatsheniwa va hosi, va hatlisa va teka Hamani, va ya na yena enkhubyeni lowu Estere a a wu lunghisile.

7

Hamani a dlayiwa

71Kutani hosi yi famba na Hamani va ya dya nkhuvo ni nkosikazi Estere. 2Loko va ri karhi va nwa vhinyo hi siku leri ra vumbirhi, hosi yi engeta yi ku ka Estere: “Nkosikazi Estere, ndzi byele leswi u kombelaka swona, u ta swi kuma; u ta nyikiwa hinkwaswo leswi u swi lavaka, hambiloko u kombela ku averiwa mfumo wa mina hi le xikarhi!” 3Nkosikazi Estere a hlamula a ku: “Loko u ndzi tsakela we n'wini wanga, ni loko u nkhensa, ndzi kombela ku tshikiwa ndzi hanya, naswona ndzi lava leswaku na vona varikwerhu va tshikiwa va hanya. 4Mhaka hileswaku hi xavisiwile, mina ni varikwerhu, leswaku hi dlayiwa, hi herisiwa, hi nyamalala hinkwerhu. Loko a hi lo xavisiwa kunene leswaku hi ta va mahlonga ya xinuna ni ya xisati, a ndzi ta miyela. Kasi khombo leri hi nga ka rona sweswi, ri ta ku vangela ku lahlekeriwa lokukulu we hosi.”Van'wana va ri: Kasi loyi a hi xanisaka, ú ta tsandzeka ku siva leswi hosi yi nga ta lahlekeriwa hi swona

5Kutani hosi Ahasuwerusi a vutisa nkosikazi Estere a ku: “Loyi a nga ni ntiya-nhlana wo endla mhaka yo tani i mani xana, ú kwihi ke?” 6Nkosikazi Estere a hlamula a ku: “Nala ni muxanisi wa hina i mubihi loyi, Hamani!” Kutani Hamani a khomiwa hi ku chava lokukulu emahlweni ka hosi na nkosikazi. 7Kutani hosi yi suka eswakudyeni yi hlundzukile swinene, yi ya entangeni wa muti wa yona. Hamani yena a sala a xavelela nkosikazi Estere, a kombela ku tsetseleriwa, hikuva a a swi vona leswaku hosi yi pikile ku n'wi endla swo biha. 8Loko hosi yi vuya hi le ntangeni wa muti wa yona, yi nghena laha a ku nwiwa vhinyo kona, nkarhi lowu Hamani a tiwiselaka exitshan'wini lexi Estere a a hleyamile a ri eka xona. Kutani hosi yi ku: “Xana munhu loyi ú lava ni ku tlimbeleta nkosikazi kwala mahlweni ka mina, endlwini ya mina xana?” Loko hosi ya ha ku vula sweswo, va khubumeta nhloko ya Hamani.Van'wana va ri: Hamani a tisiva emahlweni hi ku nyuma 9Kutani Harabona, un'wana wa vatsheniwa lava a va tirhela hosi a ku: “Tlhandlakambirhi, Hamani ú dzimile timhandze to leha 25 m ekaya ka yena, leswaku a ta hayeka Mordekayi eka tona, munhu loyi a ku pfuneke ngopfu wena hosi!” 10Hosi yi ku: “Hayekani yena Hamani eka tona!” Kutani va hayeka Hamani etimhandzeni leti a a ti dzimerile ku hayeka Mordekayi eka tona. Kutani vukari bya hosi byi vohla.

8

Vayuda va byeriwa ku tilwela

81Hi siku rero, hosi Ahasuwerusi a nyika nkosikazi Estere swilo hinkwaswo leswi a swi ri swa Hamani nala wa Vayuda. Kutani Mordekayi a pfumeleriwa ku hamba a ta eka hosi, hikuva Estere a a byerile hosi leswaku Mordekayi i xaka ra kwe. 2Hosi yi humesa xingwavila xa yona lexi a yi xi tekerile Hamani yi xi nyika Mordekayi; kutani Estere a veka Mordekayi leswaku a va mulanguteri wa swilo hinkwaswo leswi a swi ri swa Hamani.

3Kutani Estere a tlhela a vulavula ni hosi, a tiwisela emilengeni ya yona, a ri karhi a rila a kombela hosi leswaku yi sivela makungu layo biha ya ku dlaya Vayuda, lawa a ma endliwile hi Hamani Muagaga. 4Kutani hosi yi tlakusa nhonga ya yona ya nsuku yi komba Estere, kutani Estere a suka a yima emahlweni ka hosi, 5a ku: “Loko u nkhensa we hosi, ni loko u ndzi tsakela, ni loko hi ku vona ka wena mhaka ya mina yi twala, ni loko ndzi ku tsakisa, a ku tsariwe xileriso lexi nga ta hundzuluxa mapapila lama humesiweke hi Hamani wa Muagaga n'wana Hamedata, lawa a ma lerisa leswaku Vayuda lava akeke eswifundzheni swa wena hinkwaswo, va herisiwa. 6Xana ndzi nga tiya hi ndlela yihi, loko ndzi vona khombo leri lavaka ku humelela varikwerhu, xana? Kumbe ndzi nga tiyiserisa ku yini ku vona maxaka ya mina ma lovisiwa, xana?”

7Kutani hosi Ahasuwerusi a ku ka nkosikazi Estere ni ka Mordekayi loyi wa Muyuda: “Vonani, Hamani va n'wi hayekile etimhandzeni, hikuva a a lava ku herisa Vayuda, kutani mina ndzi nyikile Estere hinkwaswo leswi a swi ri swa Hamani. 8Emhakeni leyi ya Vayuda, mi nga tsala leswi mi swi lavaka hi vito ra mina hosi, mi tlhela mi swi fungha hi xingwavila xa mina; hikuva loko nawu wu tsariwile hi vito ra mina wu tlhela wu funghiwa hi xingwavila xa mina, wu nga ka wu nga hundzuluxiwi.”

9Hi siku ra 23 ra n'hweti ya vunharhu, yi nga ya Sivani, ku vitaniwa vamatsalani va hosi, kutani va tsala nawu hilaha Mordekayi a va leriseke hakona va nga siyi nchumu, wu rhumeriwa Vayuda,Van'wana va ri: va nga siyi nchumu, emhakeni ya Vayuda ni vayimeri va vuhosi eswifundzheni, ni vafambisi va swona, ni tihosana ta swifundzha leswi swa 127, ku sukela le Indiya ku ya fika le Etiyopiya; xifundzha xin'wana ni xin'wana xi kuma nawu wu tsariwile hi ririmi ra vanhu va kona ni matsalele ya vona; na vona Vayuda va tsaleriwa hi ririmi ra vona ni matsalele ya vona. 10Nawu wa kona wu tsariwa hi vito ra hosi Ahasuwerusi, wu funghiwa hi xingwavila xa yena, kutani mapapila ya kona ma hangalasiwa hi varhumiwa lava gadeke tihanci ta mfumo ta rivilo, leti kurisiweke entsindza. 11Hi mapapila lawa, hosi a yi pfumelela Vayuda va miti hinkwayo ku hlengeletana va tilwela, va dlaya ni ku herisa ni ku lovisela makumu mintlawa ya vanhu vahi na vahi va xifundzha xihi na xihi lava nga tshukaka va hlomile va va hlasela, ni ku hlasela mindyangu ya vona; va pfumeleriwa ni ku phangha nhundzu ya vona. 12Leswi a swi fanele ku endliwa hi siku rin'we eswifundzheni hinkwaswo swa hosi Ahasuwerusi, ri nga siku ra vu-13 ra n'hweti ya vu-12, ya Adara. 13Tsalwa ra nawu lovu a ri fanele ku humesiwa, ri tivisiwa eka vanhu hinkwavo va swifundzha hinkwaswo, nakona Vayuda a va fanele ku va va tilulamisela ku tirihisela eka valala va vona, hi siku rero. 14Hi ku lerisiwa hi hosi, varhumiwa va hatla va gada tihanci ta mfumo ta rivilo, va hangalasa nawu lowu wu humesiweke le ntsindza eXuxani.

15Kutani Mordekayi a huma emutini wa hosi, a ambarile minceka ya vukosi ya muhlovo wa rihlaza ra tilo ni ku basa, a ambele ni harhi leyikulu ya nsuku, ni nceka wa ntsembyani wo saseka wa xivunguvungu. Vaaki va muti wa Xuxani a va ba minkulungwana va tsakile. 16Vayuda a va vangama tinghohe, va yimbelela va tsakile, va titwa va ri vanhu. 17Kutani exifundzheni xin'wana ni xin'wana ni le mutini wun'wana ni wun'wana laha nawu ni xileriso xa hosi a swi fika kona, Vayuda a va yimbelela va tsakile, ku tlhela ku va ni nkhuvo ni siku ra ximusi. Kutani vanhu lavo tala va tinxaka-xaka va tivula Vayuda, hikuva a va sungurile ku chava Vayuda swinene.