Xitsonga 1989 (TSO89)
8

81Xana i mani la fanaka ni ntlhari,

i mani la tivaka ku hlamusela timhaka ke?Van'wana va ri: Xana i mani la nga tlharihelaka swilo leswi, la nga swi hlamuselaka i mani ke?

Munhu la tlhariheke, wa n'wayitela,

nghohe ya yena a yi na minkonya.

Ta ku yingisa vuhosi

2Mina ndzi ri, amukela swileriso swa hosi,

hikuva u hlambanyele sweswo emahlweni ka Xikwembu.

3U nga hatli u suka entsindza,

kambe loko timhaka ti bihile, u nga ti ngheni,

hikuva hosi yi tiendlela hinkwaswo hi ku rhandza.

4Rito ra hosi a ri kanetiwi,

ku hava loyi a nga yi vutisaka, a ku: “U endla yini xana?”

5Munhu la yingisaka swileriso, a nga ngheni etimhakeni leti biheke; la tlhariheke, ú tiva minkarhi ni maendlele. 6Hakunene mhaka yin'wana ni yin'wana yi ni minkarhi ya yona ni maendlele ya yona. Leswi makhombo layo tala ma rhendzelaka munhu, 7a nge tivi leswi nga ta humelela mundzuku; naswona, i mani la nga n'wi tivisaka matele ya swona xana? 8Ku hava munhu la nga ni matimba ya ku tihlayisela moya wa yena,Kumbe: matimba ya ku yimisa mheho kumbe la kotaka ku yimisa siku ra ku fa ka yena. Lava yeke enyimpini, a va ntshunxiwi yi nga si hela, na vona lava tinyiketeke eka leswo biha, va nge ntshunxiwi eka swona.

9Laha misaveni, ndzi xiyaxiyile swilo leswi vanhu va swi endlaka, kutani ndzi kumile leswaku lava nga ni matimba, va ma tirhisa ku xanisa vanhu van'wana.

Vutlhari ni ku lulama a swa ha pfuni nchumu

10Ndzi vonile lavo homboloka loko va lahliwa hi xichavo;

kambe lava endleke leswo lulama, lava a va nghena ni ku huma eTempeleni,

va rivariwile emutini.Van'wana va ri: Ndzi vonile lavo homboloka loko va tshinela, va nghena ni ku huma eTempeleni, va ya tidzunisa emutini hi leswi va swi endleke

Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu.

11Leswi mintirho ya lavo homboloka

yi nga avanyisiwangiki hi ku hatlisa,

vanhu van'wana va tsutsumela

ku endla leswi biheke.

12Munhu wo homboloka a nga ha hanya malembe layo tala, hambileswi a dyoheke ka dzana; kambe mina ndza swi tiva leswaku lava chavaka Xikwembu, va ta kateka hikwalaho ka vukhongeri bya vona. 13Lowo homboloka yena a nge kateki; masiku ya ku hanya ka yena ma ta hundza kukota papanyana, hikuva a nga chavanga Xikwembu.

14Laha misaveni, ka ha ri ni swin'wana leswi nga pfuniki nchumu: Ku ni vanhu vo lulama lava welaka hi makhombo ya lavo homboloka; kambe ku ni lavo homboloka lava kumaka minkateko ya lavo lulama. Na swona sweswo, ndza ha vula leswaku a swi pfuni nchumu. 15Hikokwalaho mina ndzi ri, swi sasekile loko vanhu va kuma ku tsaka va ha hanya emisaveni; va nge nyikiwi nkateko wo tlula wa ku dya ni ku nwa va tiphina, hikuva hi swona leswi swi nga ta va wisisa eku tikarhateni ka vona, emasikwini ya ku hanya ka vona laha misaveni, lawa Xikwembu xi va nyikeke wona.

16Ndzi ringetile hi matimba ku twisisa vutlhari, ni mintirho leyi vanhu va yi endlaka emisaveni, ndzi vona ni hilaha va hetaka vusiku ni nhlekanhi hakona va nga etleli. 17Naswona ndzi vonile ntirho hinkwawo lowu Xikwembu xi wu endlaka laha misaveni, lowu vanhu va tsandzekaka ku wu twisisa; hambiloko munhu a tikarhatela ku wu lavisisa, a nge wu kumi, na yona ntlhari leyi vulaka leswaku ya wu tiva, yi nge wu kumi.

9

Vanhu hinkwavo va kongoma esirheni

91Ndzi tikarhatile ku twisisa leswi hinkwaswo,

kutani ndzi kumile nhlamuselo leyi ya swona:

I Xikwembu xi fumaka lavo lulama ni tintlhari,

swin'we ni mintirho ya vona.

Hambi ú ta rhandziwa kumbe a vengiwa,

munhu a nga swi tivi,

hinkwaswo swa ha ri emahlweni ka yena;

2vanhu hinkwavoVan'wana va ri: Emahlweni ka vona hinkwavo, ku hava lexi pfunaka va wela hi swo fana,

va boxeriwa ndlela yin'we,

lowo lulama swin'we ni lowo homboloka,

munhu lonene la tengeke swin'we ni loyi a nga tengangiki,

la humesaka magandzelo swin'we ni loyi a nga humesiki,

la hlayisaka milawu

swin'we ni loyi a yi tlulaka,

loyi a tibohaka hi ku hlambanya

swin'we ni loyi a alaka ku tiboha.

3Hinkwavo va wela hi swo fana, kutani exikarhi ka hinkwaswo leswi humelelaka laha misaveni, mhaka leyi yi bihile; naswona timbilu ta vanhu ti tele leswo biha, hinkwavo va hanya onge va ni rihuhe. Eku heteleleni, va ya exivandleni xa vafi.

4Kasi loyi a ha hlayiwaka ni lava hanyaka,

wa ha ri ni ku tshembanyana,

hikuva xivuriso xi ri: “Nghala leyi feke,

yi tlula hi mbyana leyi hanyaka!”

5Lava hanyaka va swi tiva, va ya eku feni,

kasi lava feke a va ha tivi nchumu.

Va ha ta nkhensiwa hi mani xana,

leswi va nga ha tsundzukiwiki hi munhu ke?

6Hambi rirhandzu, kumbe rivengo, kumbe mavondzo,

eka vona swi nyamalarile hinkwaswo;

emintirhweni hinkwayo leyi tirhiwaka la misaveni,

a va ha nghenisi voko.

7Famba u ya dya swakudya swa wena hi ntsako,

u nwa ni vhinyo ya wena hi mbilu yo basa,

hikuva leswi u swi endlaka,

Xikwembu xi swi amukele khale.

8Ambala swo basa minkarhi hinkwayo,

u titota mafurha yo nun'hwela enhlokweni.

9Tiphine hi swa vutomi lebyi,

u titshamela ni nsati wa wena loyi u n'wi rhandzaka,

ku ko ku hela malembe ya wena la misaveni lawa Xikwembu xi ku nyikaka wona,

ma nga masikunyana ya ku hanya ka wena.

Hi swona leswi u averiweke swona la misaveni,

hi yona mihandzu ya ku tikarhata ka wena.

10Xin'wana ni xin'wana lexi u xi endlaka,

tinyikete eka xona hi ntamu,

hikuva exivandleni xa vafi lexi u yaka eka xona,

a ku tirhiwi, a ku ehleketiwi,

ku hava vutlhari ni vutivi.

Hinkwaswo swi ni nkarhi wa swona

11Ndzi engetile ndzi vona ni leswi: Laha misaveni, a hi vanhu lava tsutsumaka hi rivilo lava hetaka mpfhuka, naswona a hi lava nga ni matimba lava hlulaka enyimpini. A hi lavo tlhariha lava kumaka swakudya, ni rifuwo a ri kumiwi hi lavo dyondzeka. Lava tivaka maendlele a hi vona va tsakeriwaka. Hinkwaswo swi ni nkarhi lowu swi humelelaka ha wona. 12Munhu a nga wu tivi nkarhi wa ku fa ka yena; tanihi leswi tinhlampfi ti phasiwaka hi tinkoka, ni tinyanyana ti welaka entlhan'wini, munhu na yena ú ta humeleriwa hi khombo enkarhini wa rona, ri n'wi wela hi xitshuketa.

Vutlhari a byi tali ku nkhensiwa

13Laha misaveni, ndzi vonile ni mhaka yin'wana hi tlhelo ra vutlhari, kutani ndzi dyonzile leswo tala eka yona: 14A ku ri ni muti lowutsongo, vaaki va wona va nga talanga. Kutani siku rin'wana, ku humelela hosi ya matimba, yi tela ku ta hlasela muti lowu, yi wu rhendzela hi ku fumbetela misava yi endla tinhulu ti langutana na wona. 15Kambe emutini wa kona, a ku ri ni wanuna wo tlhariha wa xisiwana. Hiloko a ponisa muti lowuKumbe: A a ta va a ponisile muti lowu hi vutlhari bya yena, kambe a ka ha vanga na munhu loyi a nga tsundzuka wanuna loyi wa xisiwana. 16Hambiswiritano, mina ndzi ri, tintlhari ti tlula tinhenha, hambileswi vutlhari bya xisiwana byi soriweke ni marito ya xona ma rivariweke!

17Marito yo hola lama vuriwaka hi munhu wo tlhariha,

ma tlula marito lama huweleriwaka hi hosi ya swiphunta.

18Vutlhari byi tlula matlhari hakunene!

Mudyohi un'we a nga onha swilo swo tala leswinene.

10

101Tinhongana to fela emafurheni layo nun'hwela ti nga ma onha, ma vila;

vuphuntanyana bya munhu wa ndzhuti byi hatla byi tiveka ku tlula vutlhari bya yena.

2Miehleketo ya lowo tlhariha yi n'wi tisela nkateko,

kasi ya xiphunta yi xi vangela makhombo.

3Phuphula hambi ri nga famba endleleni a ri tivi mafambele,

ri tikomba eka hinkwavo leswaku a ri tlharihanga.

La tlhariheke ú chava mpfilumpfilu etikweni

4Loko hosi ya tiko yi ku hlundzukela u nga hatli u lan'wa;

la tikhomaka, ú humesiwa emilandzwini yo tala.

5Laha misaveni, ndzi vonile mhaka yo biha,

swi nga swihoxo leswi endliwaka hi tihosi:

6Maphuphula ma tlakusiwa,

kasi lavakulu ni swifumi, va tsongahatiwa.

7Ndzi vonile mahlonga ma gadile tihanci,

tinganakana ti ri karhi ti famba hi milenge kukota mahlonga.

Ku tiva matirhele a swi siveli makhombo

8

10:8
Ps. 7:15
Swiv. 26:27
La celaka khele, ú ta hojomela eka rona,

nyoka yi ta luma la boxaka khumbi.

9Maribye ma vuya hi mufayi wa wona,

mupandzeri wa tihunyi a nga tivangela khombo.

10Loko xihloka xa wena xi bvinyekile

hileswi u rivaleke ku xi lota,

xi ta ku tikisela ntirho!

Vutlhari byi pfuna ku lota miehleketo.

11Loko nyoka yi ku luma hi ku ka yi nga si tirhiwa hi mungoma,

ku vitana mungoma wa kona swa ha pfuna yini ke?

Ntlhari yi tiva mavulavulele

12Vanhu va tsakela marito ya ntlhari,

kasi nomo wa phuphula wa ri dlayisa;

13loko ri sungula ku vulavula, ku huma swa vuphunta ntsena;

ni loko ri heta, u ta va u twile ta rihuhe ro chavisa.

14Xiphunta xi vulavula ngopfu,

hambileswi munhu a nga tiviki leswi nga ta humelela mundzuku,

hambileswi a nga twisisiki leswi nga ta va kona loko a hundzile.

15Xiphunta xi tihlakata hi ku phyaphyarha,

xi ko xi rivala ni ndlela yo muka.

Vuhosi lebyinene ni lebyo biha

16Tiko ro fumiwa hi mufana,

leri tindhuna ta rona ti nwaka ka ha ri mpundzu, ri le khombyeni!

17Kambe ku katekile leri fumiwaka hi munhu wa ndzhuti,

leri tindhuna ta rona ti dyaka ti pima,

ti ri tinghwazi, ku nga ri swidakwa.

18Munhu wo loloha ú boleriwa hi lwangu,

ra n'wi pfutela a ha khondle mavoko.

19Swakudya swa nandziha,

ni vhinyo yi tsakisa mbilu,

kambe hinkwaswo swi kumiwa hi mali!

20U nga soli hosi hambi emiehleketweni ya wena,

ni loko u etlele u ri wexe, u nga soli xifumi,

hikuva tinyanyana ti nga rhwala mahungu ya kona,

ti haha ti ma hangalasa.