Xitsonga 1989 (TSO89)
5

U nga hatli ku hlambanya!

51Loko u kongoma eTempeleni,

u fanele ku tivonela swinene;

xikongomelo xa wena a ku ve ku yingisa ntsena,

ku nga ri ku humesa magandzelo kukota swiphunta,

hikuva swona a swi tivi nchumu,

loko ku nga ri ku dyoha ntsena.Van'wana va ri: hikuva swona swi dyoha hi ku ka swi nga tivi nchumu. Hi Xiheveru, kavanyisa 5 ku sungula kwala

2U nga hatlisi ku vulavula,

u nga tsutsumeli ku va ni rito emahlweni ka Xikwembu,

hikuva xona xi le matilweni,

kasi wena u laha misaveni,

hikokwalaho, chava ku tata marito.

3Ku tirha ngopfu, swi vangela milorho,

xiphunta xi tikomba hi ku jakatseka.

4

5:4
Ps. 66:13-14
Loko u hlambanya emahlweni ka Xikwembu

hatlisa u hetisa mhaka ya kona,

hikuva Xikwembu xi venga swiphunta,

wena endla leswi u swi hlambanyeke.

5Loko u nga hlambanyi, swa antswa,

ku ri na ku hlambanya u nga ha endli.

6U nga pfumeleri nomo wa wena

wu ku wisela eku dyoheni.

U nga kanetani ni muprista,muprista, kumbe: murhumiwa u ku:

“Ndzi hlambanyile hi xihoxo!”

Xikwembu xi nga ku twa xi ku hlundzukela,

xi onha ntirho wa mavoko ya wena.

7Milorho yo tala ni ku jakatseka a swi pfuni nchumu,

kambe wena u nga rivali ku chava Xikwembu.

Swisiwana swi lweriwa hi mani?

8Loko u vona swisiwana swi xanisiwa etikweni, ni loko milawu leyo lulama yi nga ha landzeleriwi, u nga hlamali hi mhaka yo tano,

hikuva tindhuna ti fuma hi tindhuna-kulobye,

kambe hinkwato ti le hansi ka ndhunankulu.

9Eka hinkwaswo leswi, tiko ri ta pfuneka ntsena

loko hosi yi tirimela masimu etlhelo.Kumbe: loko hosi yi seketela vurimi

Vukosi bya dzudzeka

10Munhu loyi a rhandzaka mali,

ú ri, a nga kumi yo ringana;

la tsakelaka rifuwo,

ú ri, a ri n'wi vuyiseli nchumu.

Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu.

11Loko munhu a kuma swo tala,

ku andza ni vadyi va swona.

Xana n'wini wa swona ú vuyela ha yini,

loko ku nga ri ku swi languta swi ri karhi swi nyamalala.

12Mutirhi ú etlela byi phaha,

hambi ú dyile switsongo kumbe swo tala;

kasi ku xurha ka xifumi

ku xi pfumata vurhongo.

13Laha misaveni, ndzi vonile mhaka

leyi tikaka ku tlula mpimo:

Munhu ú tihlengeletela rifuwo

kambe ri n'wi vangela maxangu.

14Rifuwo rero ri dyiwa hinkwaro hi mabindzulele lama hoxekeke.

N'wini wa rona a a ri ni n'wana, kambe n'wana loyi a nga ha kumi nchumu!

15

5:15
Yob. 1:21
Ps. 49:17
I Tim. 6:7
Ú velekiwile a nga ambalanga,

ú ta fisa sweswo a nga ri na nchumu,

a lova a nga rhwali na xin'we

xa leswi a tikarhateleke swona.

16Mhaka yin'wana yo tika hi leyi: Munhu ú fa

a ri leswi a nga velekiwa a ri swona.

Ku tikarhata ka yena ku n'wi vuyisela yini ke?

Ú lo hlongorisa moya ntsena!

17Masiku hinkwawo ú le xinyamini, a rila;Van'wana va ri: Masiku hinkwawo ú dya a tumberile

ú tshamela ku hlundzuka, a vabya, a vilela!

18Ndzi vonile ni leswi: I mhaka leyinene yo saseka loko munhu a kota ku dya ni ku nwa, a tikumela ntsako hi mintirho ya yena hinkwayo leyi a yi endlaka laha misaveni, emasikwini lawa Xikwembu xi n'wi nyikeke wona. Hi swona leswi a averiweke swona. 19Xikwembu xi nga nyika munhu loyi rifuwo lero tala, xi n'wi pfumelela ku ri tirhisa, a nkhensa leswi a averiweke swona, a dya mihandzu ya ku tikarhata ka yena; hinkwaswo leswi, ú lo nyikiwa hi Xikwembu. 20Munhu wo tano ú ta rivala leswaku nkarhi wa yena wa ku hanya la misaveni wu komile, hikuva Xikwembu xi n'wi rivata hi ku n'wi nyika leswi tsakisaka mbilu ya yena.

6

61Ku ni mhaka yin'wana yo tika leyi ndzi yi voneke laha misaveni; mhaka ya kona yi karhata vanhu: 2Xikwembu a xi nyikile munhu un'wana erifuwo lero tala, xi n'wi nyika ni ku chaviseka; munhu loyi ú kumile hinkwaswo leswi a a swi navela. Kambe Xikwembu a xi n'wi pfumelelanga ku tiphina hi swilo leswi, hikuva swi lo dyiwa hi munhu wa tiko rimbe. Swilo sweswo, a swi pfuni nchumu, i khombo leri vavisaka.

3Munhu a nga kuma dzana ra vana,

a hanya malembe layo tala emisaveni,

masiku ya yena ma andza swinene.

Kambe a nga tshuka a tekeriwa minkateko yoleyo,

varikwavo va ala ni ku n'wi lahla esirheni.

Mina ndzi ri: Xihlangi xo velekiwa xi file

xi katekile ku tlula munhu wo tano,

4hikuva a xi telanga nchumu laha misaveni,

kutani xi nyamalalela emunyameni, vito ra xona ri nga si tiva hi munhu.

5Xi lovile xi nga si tiva nchumu,

xi rhangela lowa mufumi ku ya wisa.

6Hambiloko mufumi a hanya malembe ya 2 000,

a nge tsakisiwi hi nchumu la misaveni,

hikuva yena ni xihlangi lexiya, va kongoma endhawini yin'we.

7Ku tikarhata hinkwako ka vanhu ku mitiwa hi sirha,

kambe rona a ri xurhi!Kumbe: Munhu ú tikarhatela swo yisa enon'weni, kambe a nga xurhi

8Xana ntlhari yi tlula xiphunta ha yini,

swi pfuna yini ku titsongahata, ni ku tiva ku hanyisana ni vanhu, ke?

9Ku vona xilo hi mahlo,

swi tlula ku xi navela hi mbilu,Kumbe: swi tlula ku ya eku feni

kambe na swona sweswo, a swi pfuni nchumu,

i ku hlongorisa moya ntsena.

Ku kaneta Xikwembu, a swi pfuni nchumu

10Xin'wana ni xin'wana lexi humelelaka, xi vuriwile khale hi vito ra xona; Xikwembu xi tiva leswi munhu a nga ta va swona. A nge kanetani na xona, hikuva xa n'wi tlula hi matimba. 11Ku phikisana na xona a swi pfuni nchumu; la endlaka sweswo, a nge vuyeriwi hi nchumu. 12Xana i mani la tivaka leswi nga tiselaka munhu eminkateko, loko a ri karhi a hetisa masikunyana ya yena yo ka ya nga pfuni nchumu xana? Leswi a hundzaka emisaveni ku fana ni papanyana, xana i mani la nga tivisaka munhu loyi leswi nga ta humelela mundzuku, loko yena a ta va a nga ha ri kona xana?

7

Mudyondzisi u komba leswi pfunaka vanhu

71

7:1
Swiv. 22:1
Ku va ni vito lerinene, swi tlula mafurha layo nun'hwela;

siku ra ku fa ri tlula ra ku velekiwa.

2Ku kongoma emutini wa nkosi,

swi tlula ku endzela emutini wa nkhuvo.

Vanhu hinkwavo va helela esirheni,

lava hanyaka va nga swi rivali sweswo!

3Ku twa ku vava swa antswa, ku ri na ku hlekelela;

la khanyanisaka xikandza, ú komba miehleketo leyi vupfeke.

4Vanhu vo tlhariha va kumeka enkosini,

emutini wa ntsako, ku tele swiphunta.

5La nkhensaka ku tshinyiwa hi ntlhari,

ú tlula la tsakelaka ku phatiwa hi swiphunta.

6Mpfumawulo wa ku hleka ka xiphunta

i ku baleka-baleka ka swihlahlana loko swi tshwa exitikweni:

A wu vuli nchumu!

7Loko ntlhari yi xanisa varikwavo yi hundzuka xihlekiso;

yi onheka miehleketo loko yi pfumela ku xaviwa.

8Ku heta ntirho, swi tlula ku wu sungula,Kumbe: Rito ro hetelela, ri tlula lero sungula

la tiyiselaka, ú tlula la titshembaka.

9

7:9
Yak. 1:19
U nga hatlisi ku hlundzuka,

hikuva xifafa i xa swiphunta.

10U nga vuli u ku: “Khale swilo a swi antswa, ku ri ni swa manguva lawa!”

Loko u vurisa sweswo, a wu kombi ku tlhariha.

11Vutlhari byi ni risima ku fana ni ndzhaka,

byi pfuna hinkwavo lava hanyaka emisaveni.

12Vutlhari byi sirhelela munhu,

hilaha mali yi n'wi sirhelelaka hakona;

ku va ni vutivi, swa pfuna:

Vutlhari byi hanyisa vinyi va byona.

13Xiyaxiya matirhele ya Xikwembu:

Swilo leswi xi swi endleke swi ri leswo gombonyoka,

swi nge ololoxiwi hi munhu!

14Hi siku ra minkateko, tsaka,

kambe u tianakanya esikwini ra khombo,

hikuva masiku lawa, ha mambirhi,

ma endliwile hi Xikwembu;

kutani swa masiku lawa ya ha taka,

xi hi fihlela swona ha vomu.

15Emasikwini yo koma ya ku hanya ka mina,

ndzi vonile swilo leswo tala:

Munhu wo lulama ú hatla a fa hambileswi a lulameke,

kasi lowo homboloka ú hanya malembe eku hombolokeni ka yena.

16Loko u endla leswo lulama, u nga tluli mpimo,

u nga tiendli wo tlhariha ngopfu;

xana u tidlayela yini ke?

17Naswona u nga homboloki ku tlula mpimo,

chava ku hundzuka phuphula;

xana u lava ku tisunga ke?

18Swa antswa ku hlayisa switsundzuxo leswi,

u nga hambani na swona,

hikuva lava chavaka Xikwembu,

va swi landza hi vumbirhi bya swona.

19Munhu wo tlhariha ú sirheleriwa hi vutlhari byakwe,

ku tlula muti wo lweriwa hi khume ra mavuthu.

20La misaveni, u nge kumi munhu wo lulama

la endlaka leswinene ntsena, la nga dyohiki ni siku ni rin'we.Kumbe: la nga endliki xihoxo ni siku ni rin'we

21U nga yingiseli hinkwaswo leswi vanhu va swi vulaka, hikuva u nga tshuka u twa nandza wa wena a ri karhi a ku hleva. 22Na wena, eminkarhini leyo tala, u hlevile van'wana; ripfalo ra wena ra swi tiva sweswo.

23Hinkwaswo leswi, ndzi swi kambisisile

ndzi ri karhi ndzi lava vutlhari;

a ndzi ku, ndzi ta va la tlhariheke,

kambe sweswo swi ndzi tsandzile.

24Ntumbuluko hinkwawo i xihundla eka mina,

swa wona swi entile ngopfu, swi nga hlamuseriwa hi mani ke?

25Ndzi tinyiketile hi mbilu ya mina hinkwayo ku kuma vutlhari ni tinhlamuselo ta byona, ndzi swi kambisisa ni ku ringeta ku swi twisisa, kutani ndzi vonile leswaku ku endla leswo homboloka, i rihuhe, ni leswaku mintirho ya vuphunta a yi aki nchumu. 26Naswona, ndzi kume leswi:

Wansati ú tlula rifu hi ku bava:

Ú tumbelela vavanuna kukota muhloti;

mbilu ya yena i ntlhamu;

emavokweni ya yena, wanuna ú le khotsweni!

Lava chavaka Xikwembu, va n'wi chupukela,

kambe vadyohi va phasiwa hi yena.

27Mina Mudyondzisi ndzi kume leswi:

Loko ndzi kambisisa vanhu ha un'we un'we, ndzi ri karhi ndzi lava tinhlamuselo,

28a ndzi vonanga lexi a ndzi xi lava.

Exikarhi ka vanhu va 1 000, ndzi kume wanuna un'we ntsena wo nkhenseka,

kambe wansati, a ndzi kumanga na un'we!

29Mhaka leyi ndzi yi kumeke hi leyi:

Xikwembu xi endlile vanhu va ri lava lulameke,

kambe vona va tilavele tindlela to tala leti hambukeke.