Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Emisaveni leyi, ku tsaka ka hela

21Ndzi tibyerile ndzi ku: “Swi nga va njhani loko ndzi tiphina, ndzi kumanyana ku tsaka, ke?” Kambe na swona sweswo a swi pfunanga nchumu. 2Ndzi vonile leswaku ku hlekelela i vuphunta, ntsako a wu vuyerisi nchumu. 3Ndzi lavile tindlela ta ku titsakisa hi ku nwa vhinyo, ndzi ringeta ku tipengisanyana, kambe ndzi nga tirivali; a ndzi navela ku vona leswaku loko munhu a ha ri laha misaveni, a nga endla yini ku kuma ntsako. 4

2:4-8
I Tih. 4:23
10:23-27
II Tikr. 9:22-27
Ndzi tirhile leswikulu, ndzi aka tindlu, ndzi tirimela ni masimu ya vhinya. 5Ndzi biyerile mintanga, ndzi byala ni mirhi leyo tala ya mihandzu ya tinxaka-xaka. 6Ndzi cerile swihlovo swa mati, ndzi endlela ku cheleta mirhi ya mina leyo tala, leswaku yi kula swinene. 7Ndzi xavile mahlonga ya xinuna ni ya xisati, ma tatisa lama velekiweke emutini wa mina. A ndzi ri ni mintlhambi leyikulu ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo, swi tele ku tlula swifuwo swa lava nga fuma eYerusalema, mina ndzi nga si va kona. 8
2:8
I Tih. 10:10,14-22
Naswona ndzi tihlengeletele nsuku ni silivhere ni swilo hinkwaswo swa nkoka swo huma eka tihosi ni matiko ya tona. Ndzi tikumele vayimbeleri va xinuna ni va xisati, ndzi tikhorwisa hi ku teka vasati lavo tala.

9

2:9
I Tikr. 29:25
Ndzi tlakusiwile, ndzi tlula hinkwavo lava nga fuma eYerusalema mina ndzi nga si va kona, ndzi ri karhi ndzi tsundzuxiwa hi vutlhari bya mina. 10Ndzi kumile hinkwaswo leswi mahlo ya mina a ma swi navela; leswi mbilu ya mina yi swi laveke, a ndzi yi tsonanga swona. Ndzi tinyungubyisile hi mintirho hinkwayo ya mavoko ya mina, yi va yona hakelo ya mina, eku tikarhateni ka mina. 11Kambe loko ndzi kambisisa hinkwaswo leswi ndzi swi endleke hi mavoko ya mina, ndzi vonile leswaku leswi ndzi tikarhateleke swona, a swi nga pfuni nchumu, a ndzi nga vuyeriwi hi nchumu laha misaveni.

Vutlhari kumbe vuphunta, swa fana

12Ndzi kambisisile ku hambana exikarhi ka vutlhari ni rihuhe kumbe vuphunta, kutani ndzi kuma leswaku hosi leyi nga ta sala yi fuma endzhaku ka mina, yi ta endla leswi tihosi ta khale a ti endla swona.Van'wana va ri: ndzi kumile leswaku hosi leyi nga ta fuma endzhaku ka mina, yi ta endla leswi ndzi nga tshama ndzi endla swona 13Ndzi vonile leswaku vutlhari byi tlula vuphunta, ku fana ni leswi ku vonakala ku tlulaka munyama.

14Munhu wo tlhariha ú vona laha

a yaka kona,

xiphunta xona xi gugurhuteka

emunyameni.

Hambiswiritano, ndza swi tiva: Eku heteleleni, hinkwavo va kuma swo fana. 15Kutani ndzi tianakanyile ndzi ku: “Xana vutlhari bya mina lebyikulu, byi ndzi pfuna yini, hikuva leswi welaka xiphunta, swi ta wela na mina!” Naswona ndzi tibyerile ndzi ku: “Hinkwaswo leswi, a swi pfuni nchumu!” 16Ntlhari ni xiphunta a va hambananga, va fa hi ndlela yin'we; eminkarhini leyi taka, va nga ka va nga ha tsundzukiwi, hinkwavo va ta hatla va rivariwa. 17Hiloko ndzi sungula ku venga vutomi hi byoxe, hikuva leswi humelelaka laha misaveni a swi ndzi nyiki ku rhula. Hakunene ku hava lexi pfunaka, ko va ku hlongorisa moya ntsena.

Rifu ri tekela munhu erifuwo ra yena

18Ndzi sungurile ku venga hinkwaswo leswi ndzi swi kumeke hi ku tikarhata ka mina laha misaveni, hikuva ndzi ta boheka ku swi siyela munhu loyi a ndzi tlhandlamaka. 19Loyi a nga ta va mudyandzhaka wa mina, a nga va ntlhari kumbe phuphula, sweswo a swi tivi hi munhu. Kambe hi yena la nga ta sala a fuma hinkwaswo leswi ndzi nga tikumela swona laha misaveni, hi nyuku wa mina ni ku tlhariha ka mina. Na swona sweswo a swi pfuni nchumu. 20Mhaka leyi yi lavile ku ndzi heta matimba, loko ndzi anakanya hinkwaswo leswi ndzi nga tikarhatela swona laha misaveni. 21Nkarhi wun'wana, munhu ú dzuka nyuku a tirha hi vutlhari ni vutivi, a kondza a humelela. Kambe hinkwaswo swi ta sala swi dyiwa hi munhu un'wana la nga tshama hi mavoko a nga swi tirhelanga. Na swona sweswo a swi pfuni nchumu, swi bihile ngopfu. 22Xana nyuku hinkwawo wa munhu ni ku hiseka ka yena, emintirhweni ya yena ya laha misaveni, swi n'wi vuyisela yini xana? 23

2:23
Yob. 5:7
14:1
Masiku hinkwawo ú vona mahlomulo ntsena, mintirho ya yena yi n'wi vangela maxangu; hambiloko a etlele nivusiku, ú tsandzeka ku wisisa byongo. Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu.

24

2:24
Mudy. 3:13
5:18
9:7
Es. 56:12
Lk. 12:19
I Kor. 15:32
Loko munhu a kota ku dya ni ku nwa, ni loko a vona leswo tsakisa entirhweni wa yena, a hi minkateko leyi a tikumeleke yona hi yexe, e-e.Kumbe: Leswi antswaka ngopfu, hi loko munhu a kota ku dya ni ku nwa, a vona leswo tsakisa entirhweni wa yena Hi ku twisisa ka mina, swilo leswi i tinyiko leti humaka eka Xikwembu. 25Xana i mani la nga dyaka kumbe ku tiphina loko a nga nyikiwanga hi xona xana?Van'wana va ri: Xikwembu xi ri: Xana i mani la nga dyaka a tiphina loko a nga nyikiwanga hi mina, ke? 26
2:26
Yob. 32:8
Swiv. 2:6
Munhu loyi Xikwembu xi n'wi tsakelaka, ú nyikiwa hi xona vutlhari ni vutivi ni ku tsaka. Kasi mudyohi yena ú rhwexiwa ntirho wo hlengeleta swilo ni ku swi hlayisa, a ri karhi a tirhela loyi Xikwembu xi n'wi tsakelaka. Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu, i ku hlongorisa moya ntsena.

3

Swilo hinkwaswo swi vekeriwe minkarhi ya swona

31Laha misaveni, mintirho hinkwayo

yi vekeriwe tinguva ta yona,

hinkwaswo swi endleka hi nkarhi wa swona.

2Ku ni nkarhi wo velekiwa, ni nkarhi wa ku fa;

ku ni nkarhi wa ku byala, ni nkarhi wo tsuvula leswi byariweke.

3Ku ni nkarhi wo dlaya munhu, ni nkarhi wo n'wi hanyisa;

ku ni nkarhi wo hirimuxa yindlu, ni nkarhi wo yi pfuxa.

4Ku ni nkarhi wa mihloti, ni nkarhi wa minkulungwana;

ku ni nkarhi wo rila nkosi, ni nkarhi wo dya nkhuvo.

5Ku ni nkarhi wo hangalasa maribye, ni nkarhi wa ku ma hlengeleta;

ku ni nkarhi wo vukarhana, ni nkarhi wo tshika ku vukarhana.

6Ku ni nkarhi wo tilavela xilo, ni nkarhi wo lahlekeriwa hi xona;

ku ni nkarhi wo londzovota xilo, ni nkarhi wo xi cukumeta.

7Ku ni nkarhi wo handzulela xiambalo, ni nkarhi wo xi rhungelela;

ku ni nkarhi wo miyela, ni nkarhi wo vulavula.

8Ku ni nkarhi wo rhandzana,

ni nkarhi wo vengana;

ku ni nkarhi wo lwa nyimpi,

ni nkarhi wo phahlelana mariyeta.

9Xana ku tikarhata ka lava tirhaka, ku va vuyisela yini ke? 10Mintirho leyi Xikwembu xi yi rhwexeke vanhu leswaku va yi tirha, ndzi yi xiyaxiyile: 11Xi endlile hinkwaswo swi va leswi fambelanaka ni minkarhi ya swona; naswona xi nyikile vanhu ku twisisa ku landzelelana ka tinguva.Kumbe: naswona xi vekile entumbulukweni milawu ya tinguva ta wona Hambiswiritano, matirhele ya Xikwembu ku sukela eku sunguleni ka wona ku fikela emakumo, munhu a nge ma twisisi. 12Hi ku vona ka mina, vanhu va nge tikumeli swo tsakisa ku tlula ku tiphina hi leswo nandziha swa vutomi lebyi. 13Loko munhu a kota ku dya ni ku nwa, ni loko a vona leswo tsakisa entirhweni wa yena, ú ta va a lo nyikiwa swona hi Xikwembu. 14Ndza swi tiva leswaku mintirho yihi kumbe yihi ya Xikwembu yi tiyile minkarhi hinkwayo:

U nge engeteli nchumu eka yona,

u nge hunguti nchumu eka yona.

Xikwembu xi tirhise sweswo

leswaku vanhu va ta xi chava.

15Leswi nga kona sweswi, a swi ri kona ni khale,

ni leswi nga ta va kona, swi tshama swi va kona.

Xikwembu xi tlhela xi vuyisa leswi a swi nyamalarile.

Vanhu i swivumbiwa ntsena

16Emisaveni, ndzi vonile na leswi:

Etihubyeni, nawu a wu landzeleriwi;

laha ku lavekaka leswo lulama,

ku tele leswo biha.

17Emiehleketweni ya mina, ndzi te:

Xikwembu xi ta hambanisa lavo lulama ni lavo homboloka,

hikuva xi vekile nkarhi wo avanyisa swilo hinkwaswo ni mintirho hinkwayo.

18Naswona ndzi te: Leswi Xikwembu xi kambelaka vanhu, xi lava ku va komba leswaku hakunene a va hambananga ni swiharhi. 19Vanhu ni swiharhi i swivumbiwa leswi kombiweke ndlela yin'we: Hinkwaswo swa hefemula, naswona hinkwaswo swa fa. Vanhu a va tluli swiharhi ha nchumu. Hakunene ku hava lexi pfunaka.

20Vanhu ni swiharhi swi ya endhawini yin'we:

Hinkwaswo swi huma entshurini, hinkwaswo swi tlhelela kona.

21Xana moya wa munhu hi wona wu tlhandlukelaka ehenhla, ni moya wa swiharhi hi wona wu rhelelaka wu ya ehansi, xana? Ku hava loyi a swi tivaka. 22Kutani ndzi swi vonile leswaku munhu a nga na lexi a nga titsakisaka ha xona, loko yi nga ri mihandzu ya ntirho wa yena; hi swona leswi a averiweke swona. Xana i mani loyi a nga n'wi kombaka leswi nga ta humelela mundzuku xana?

4

Vafumi va xanisa vapfumari

41Kutani ndzi engeta ndzi vona hilaha vanhu va xanisanaka hakona emisaveni:

Langutani mihloti ya vaxaniseki,

ku hava loyi a va miyetaka;

a va tweriwi vusiwana,

hikuva vaxanisi va ni matimba.

2Kutani ndzi ku, lava feke khale va katekile ku tlula lava va ha hanyaka. 3Kambe loyi a katekeke ku va tlula, hi loyi a nga si tshamaka a velekiwa, loyi a nga vonangiki leswo biha leswi endliwaka laha misaveni.

4Ndzi vonile ni leswi: Hinkwavo lava tikarhataka ni ku humelela emintirhweni ya vona, va susumetiwa hi ku vondzoka varikwavo. Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu, i ku hlongorisa moya ntsena.

5Xiphunta xi khondla mavoko,

kambe xi le ku tisungeni!

6Xandla xin'we xa munhu wo rhula,

xi tlula swimbirhi swa mugingiriki, la hlongorisaka moya.

Khombo ra loyi a nga yexe

7Laha misaveni, ndzi vonile na swin'wana leswi nga pfuniki nchumu:

8Munhu la tshamaka a ri yexe,

la pfumalaka n'wana kumbe makwavo,

a nga tshiki ku tirha a dzuka nyuku,

hikuva a nga kolwi hi rifuwo ra yena.

Ú rivala ku tivutisa, a ku:

“Xana ndzi tikarhatela mani, ndzi titsonela yini leswo nandziha, xana?”

Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu,

i ku tikarhatela mahala ntsena.

9Ku va vambirhi, swi tlula ku va un'we ntsena,

hikuva va vuyeriwa ku antswa entirhweni wa vona.

10Nakambe, loko va khuguka va wa,

un'wana ú ta pfuxa loyi un'wana.Van'wana va ri: Loko un'wana a khuguka a wa, loyi un'wana ú ta n'wi pfuxa

Kasi la nga yexe, ú le khombyeni,

loko a wela hansi, ú pfumala wo n'wi pfuxa.

11Naswona, loko vambirhi va funengela nkumba wun'we, va kufumetana,

kasi la nga yexe, ú ta kufumerisa ku yini ke?

12Xigevenga xi nga hlula la nga yexe,

kambe loko va ri vambirhi, va ta xi tsutsumisa.

Ntambhu ya miluko minharhu,

a yi nga hatli ku tsemeka.

Vuhosi bya hela

13Jaha ro tlhariha, hambi ri ri xisiwana,

ri tlula hosi ya xiphunta leyi dyuhaleke, leyi alaka ni ku tsundzuxiwa.

14Loko ka ha fuma hosi leyi,

jaha ri humesiwa ekhotsweni, ri vekiwa ku va murhangeri,

hambileswi ri velekiweke evusiwaneni.

15Kutani ndzi vona vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni,

va tshirimukela eka lowa jaha la nga sala a teka vuhosi.

16Ntshungu wa kona a wu ri ntsandza-vahlayi,

loko wu ya tiveka ehansi ka lowa jaha.

Hambiswiritano, emalembeni lama taka,

vanhu a va nga ha tsakeli hosi leyintshwa leyi.

Hakunene, na swona sweswo a swi pfuni nchumu,

i ku hlongorisa moya ntsena.