Xitsonga 1989 (TSO89)
28

Ku kateka ka lava yingisaka

281

28:1-14
Dut. 11:13-17
“Loko mi tikarhatela ku yingisa HOSI Xikwembu xa n'wina, mi hanya hi milawu ya xona hinkwayo leyi ndzi mi lerisaka yona namuntlha, HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi kurisa, mi va ehenhla ka vanhu hinkwavo emisaveni. 2Naswona, loko mi yingisa leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi byelaka swona, minkateko leyi hinkwayo yi ta mi tela hi xitalo. 3Mi ta kuma minkateko emitini ya n'wina ni le masin'wini ya n'wina. 4Mi ta va ni vana lavo tala, ni masimu lama nga ta humesa ntshovelo lowunene, ni swifuwo leswikulu ni leswitsongo leswi nga ta veleka ngopfu. 5Swirhundzu swa n'wina ni swihiso swa n'wina, na swona swi ta katekisiwa. 6Hinkwako lomu mi nga ta ya kona, mi ta katekisiwa.

7“HOSI Xikwembu xi ta mi hlulela valala lava va nga ta mi pfukela: Va ta mi tela va xaxamerile, kambe va ta tlhela hi ku tsutsuma, va hangalaka va ku bàmfée! 8Switlati swa n'wina, ni swilo hinkwaswo leswi mi nga ta swi tirha, HOSI Xikwembu xi ta swi rhumela minkateko. HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa etikweni leri xi mi nyikaka rona. 9Loko mi hlayisa milawu ya HOSI Xikwembu xa n'wina, mi famba etindleleni ta xona, xi ta mi endla vanhu va xona va xiviri, hilaha xi mi hlambanyeleke hakona. 10Vanhu hinkwavo laha misaveni, va ta swi vona leswaku mi vuriwa vanhu va HOSI Xikwembu, kutani va ta mi chava. 11HOSI Xikwembu xi ta mi fumisa etikweni leri xi hlambanyeleke vatata wa n'wina leswaku xi ta mi nyika rona: Mi ta va ni vana lavo tala, swifuwo swa n'wina swi ta veleka ngopfu, ni masimu ya n'wina ma ta humesa ntshovelo lowunene. 12HOSI Xikwembu xi ta mi pfulela vuhlayiselo bya xuma xa xona, ma nga matilo, xi mi nisela mpfula etikweni ra n'wina hi tinguva ta kona; xi ta katekisa ni mintirho hinkwayo leyi mi nga ta yi tirha. Mi ta lomba vanhu va matiko layo tala swilo swa n'wina, kambe n'wina a mi nga lombi nchumu eka vona. 13Loko mi tikarhata, mi yingisa milawu ya HOSI Xikwembu xa n'wina leyi ndzi mi lerisaka yona namuntlha, mi hanya ha yona, HOSI Xikwembu xi ta mi veka emahlweni, mi nge pfuki mi vile endzhaku; mi ta tlakuka mi ya ehenhla, kambe ehansi mi nga ka mi nga yi. 14Ntsena, mi nga tshuki mi tlula ni xin'we xa leswi ndzi mi lerisaka swona namuntlha, kumbe ku ya tirhela swikwembu swin'wana mi swi gandzela.

Makhombo lama nga ta wela lava tiarisaka

(Levh. 26:14-46)

15“Kasi loko mi nga yingisi leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona, ni loko mi nga tikarhateli ku hanya hi swileriso ni milawu hinkwayo leyi ndzi mi lerisaka yona namuntlha, makhombo lama nga ta mi tela hi xitalo hi lawa: 16Miti ya n'wina ni masimu ya n'wina swi ta rhukaniwa. 17Swirhundzu swa n'wina ni swihiso swa n'wina swi ta rhukaniwa. 18Mi ta rhukaniwa, kutani a mi nga kumi vana lavo tala, a mi nga ha tshoveli swo nyawula, swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo a swi nga ha veleki ngopfu. 19Hinkwako lomu mi nga ta ya kona, mi ta rhukaniwa.

20“Loko mi endla leswo biha mi fularhela HOSI Xikwembu, xi ta mi rhumela makhombo,Kumbe: Loko mi endla leswo biha, mi ndzi fularhela (mina Muxe), HOSI Xikwembu xi ta mi rhumela makhombo xi mi hlanganisa tinhloko, mi hela matimba emintirhweni hinkwayo leyi mi nga ta yi endla, kutani mi ta hatla mi herisiwa, mi nyamalala. 21HOSI Xikwembu xi ta mi vangela mintungu, yi mi namarhela mi kondza mi herisiwa, mi nyamalala etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka. 22HOSI Xikwembu xi ta mi rhumela vuvabyi bya xifuva, ni dari, ni ndzhumbelo,dari, kumbe: dzedzedze; ndzhumbelo, kumbe: ku pfimba ni ku hisa ka miri; xi ta mi rhumela ni dyandza leri nga ta hisa swimilana, kumbe tshone leri ri nga ta swi borisa. Swilo leswi a swi nga mi tshiki, mi kondza mi hela. 23Tilo ri ta pfaleka ri tiya wonge i koporo, misava yona yi ta nonon'hwa kukota nsimbhi. 24Ematshan'weni ya mpfula, HOSI Xikwembu xi ta mi nisela nkuma ni ritshuri, swi huma etilweni swi mi funengeta, mi kondza mi herisiwa.

25“HOSI Xikwembu xi ta mi nyiketa emavokweni ya valala va n'wina va mi hlula. Mi ta va yela mi xaxamerile, kambe mi ta tlhela hi ku tsutsuma mi hangalaka mi ku bàmfée! Khombo leri ri nga ta mi wela ri ta chavisa vanhu va matiko hinkwawo emisaveni. 26Mintsumbu ya n'wina yi ta hundzuka swakudya swa tinyanyana hinkwato ni swiharhi, ku ta pfumaleka ni munhu wo swi hlongola. 27HOSI Xikwembu xi ta mi vangela mavabyi ya ntsandza-vatshunguri, ma nga matshumba yo fana ni lama humeke Vaegipta, ni swifambi, ni gwembe, ni tinhlalu. 28HOSI Xikwembu xi ta mi vangela ni rihuhe, mi fa na mahlo, mi hlangana tinhloko. 29Mi ta gugurhuteka ninhlekanhi; mi nga ka mi nga humeleli eka leswi mi nga ta swi endla. Minkarhi hinkwayo mi ta va eku xanisiweni, va mi tekela swa n'wina, ku pfumaleka ni munhu wo mi pfuna.

30“Vasati mi ta vuta, kambe vavanuna van'wana va ta va pfinya va etlela na vona; ni tindlu mi ta aka, kambe mi nge tshami eka tona; ni masimu ya vhinya mi ta rima, kambe mi nge yi voni mihandzu ya kona. 31Tihomu ta n'wina ti ta tlhaviwa mi langutile, kambe nyama ya kona mi nge yi dyi; timbhongolo ta n'wina mi ta tekeriwa tona hi nkanu, mi nga ha tlheriseriwi tona; mi ta tekeriwa ni tinyimpfu ta n'wina ti nyikiwa valala va n'wina, ku pfumaleka ni munhu wo mi pfuna. 32Mi ta tekeriwa vana va n'wina va xinuna ni va xisati mi langutile, va xaviseriwa vanhu van'wana; mi ta sala mi va languterile masiku hinkwawo, mahlo ya n'wina ma kondza ma karhala, hikuva a ku nga vi na lexi mi nga ta xi endla. 33Swa le masin'wini ya n'wina ni mihandzu ya nyuku wa n'wina, swi ta dyiwa hi vanhu lava mi nga va tiviki. Vutomi bya n'wina hinkwabyo mi ta va eku xanisekeni, mi tshikeleriwa, 34mi kondza mi hlangana tinhloko hikwalaho ka maxangu lawa mi nga ta va mi ri karhi mi kombiwa wona. 35HOSI Xikwembu xi ta mi vangela matshumba layo chavisa ya ntsandza-vatshunguri, lama nga ta huma emilengeni ni le mirini wa n'wina hinkwawo.

36“HOSI Xikwembu xi ta mi rhurhisa, swin'we ni hosi leyi mi nga ta va mi yi vekile leswaku yi mi fuma, xi mi yisa exikarhi ka vanhu lava mi nga va tiviki, lava na vatata wa n'wina va nga va tivangiki. Kutani kona mi ta tirhela swikwembu swin'wana leswi endliweke hi timhandze ni maribye. 37Loko mi ri exikarhi ka lava HOSI Xikwembu xi nga ta mi yisa eka vona, mi ta nyenyiwa hi vanhu hinkwavo, mi hundzuka xihlambanyiso ni xihlekiso.

38“Emasin'wini ya n'wina, mi ta haxa mbewu yo tala, kambe a mi nga tshoveli swo tivikana, hikuva tinjiya ti ta va ti herisile swimila. 39Mi ta byala vhinya mi tlhela mi hlakulela, kambe mihandzu ya kona a mi nga dyi, hambi ku nwa vhinyo ya kona a mi nga nwi, hikuva swivungu swi ta va swi dyile. 40Etikweni ra n'wina hinkwaro, mi ta va na yona mirhi ya mitlhwari, kambe mi nge toli mafurha ya kona, hikuva mihandzu yi ta dzudzeka yi nga si vupfa. 41Mi ta veleka vana va xinuna ni va xisati, kambe a va nga vi va n'wina, hikuva va ta khomiwa va yisiwa evukhumbini. 42Mirhi ya n'wina hinkwayo ni hinkwaswo leswi milaka emasin'wini ya n'wina, swi ta va swa tinjiya.

43“Valuveri lava akeke exikarhi ka n'wina va ta ya va kula va kuma matimba, kambe n'wina mi ta ya mi lahlekeriwa ha wona, ha kutsongo-tsongo. 44Va ta mi lomba swilo, kambe n'wina mi nge va lombi nchumu. Va ta va emahlweni ka n'wina, n'wina mi va endzhaku.

45“Makhombo lawa hinkwawo ma ta mi tela hi xitalo ma mi landzelela, mi kondza mi herisiwa, hikuva mi ta va mi nga yingisanga leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona, mi nga hlayisi swileriso ni milawu leyi xi mi nyikeke yona. 46Makhombo lawa ma ta va xikombiso lexi hlamarisaka xa ku avanyisiwa ka n'wina ni ka vana va n'wina, hilaha ku nga heriki.

47“HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi katekisile hi swilo leswo tala, kambe a mi xi tirhelanga hi timbilu leto basa leti tsakeke; 48hikokwalaho mi ta tirhela valala va n'wina lava HOSI Xikwembu xi nga ta va rhumela ku lwa na n'wina. Mi ta fa hi ndlala, ni torha, ni vusweti, mi pfumala hinkwaswo; xi ta mi tlhandleka joko ra nsimbhi xi kondza xi mi herisela makumu. 49HOSI Xikwembu xi ta mi vitanela vanhu va le kule lava vulavulaka ririmi leri mi nga ri twisisiki; va ta ta va huma emakun'wini ya misava, va mi vutla kukota gama. 50Vanhu va kona va ta mi khoma hi tihanyi, va nga tsetseleli munhu, hambi lonkulu kumbe lontsongo. 51Va ta dya leswi tswariweke hi swifuwo swa n'wina, va dya ni ntshovelo wa masimu ya n'wina, mi kondza mi herisiwa. Va ta mi tekela hinkwaswo: Mavele, ni vhinyo, ni mafurha, ni leswi velekiweke hi swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo, va ko va mi lovisa.

52“Va ta mi rhendzela emitini ya n'wina hinkwayo; makhokholo layo leha lama tiyeke lawa mi tshembeke wona, va ta ma mbundzumuxa ma wela ehansi, etikweni hinkwaro leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona. 53Loko valala va n'wina va ta va va mi rhendzerile, mi ta xaniseka swinene mi kondza mi dlaya vana va n'wina va xinuna ni va xisati lava HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikeke vona, mi dya nyama ya vona. 54-55Enkarhini lowu wa ku rhendzeriwa ni ku xanisiwa hi valala emitini ya n'wina hinkwayo, hambi a ri wanuna wo tirhandza loyi a hanyaka vutomi lebyinene, swi ta fika laha a dlayaka vana va yena hikwalaho ka ku pfumala swakudya, a dya nyama ya kona a ri yexe, a tsona vamakwavo, ni nsati wa yena wa le mbilwini, ni vana lava va ha saleke. 56-57

28:57
II Tih. 6:28-29
Swir. 4:10
Enkarhini wa kona, hambi a ri wansati wo tirhandza loyi a hanyaka vutomi lebyinene, loyi ni le hansi a nga kandziyiki hi mhaka ya ku tirhandza ka yena, loko a veleka, ú ta dya leswi humaka ni n'wana, a dya ni n'wana wa kona; swilo leswi ú ta swi endla exihundleni, a dya a tsona nuna wa yena wa le mbilwini, ni vana va yena va xinuna ni va xisati, hikwalaho ka ku pfumala swakudya.

58“Loko mi nga tikarhateli ku endla hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini leyi ya Nawu, ni loko mi nga chavi vito ro dzuneka ni ro chaviseka ra HOSI Xikwembu xa n'wina, 59Xikwembu xi ta endla leswaku n'wina ni vana va n'wina mi weriwa hi makhombo layo chavisa swinene, lama nga ta ta hi xitalo, naswona ma nga hatlisi ku tlhela, mi khomiwa hi mavabyi ya ntsandza-vatshunguri, lama nga ta va kona nkarhi wo leha. 60HOSI Xikwembu xi ta tlhela xi mi rhumela mavabyi hinkwawo yo fana ni ya le Egipta, lawa a mi ma chava, ma ta mi namarhela ma nga suki. 61Naswona HOSI Xikwembu xi ta mi rhumela mavabyi man'wana ni makhombo man'wana, ehandle ka lama tsariweke ebukwini leyi ya Nawu, mi kondza mi herisiwa. 62Hambileswi mi taleke ku fana ni tinyeleti, mi ta sala mi ri vanhu vatsongo, hikuva mi ta va mi nga yingisanga leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi byeleke swona. 63Loko HOSI Xikwembu xi mi endlela leswinene xi mi andzisa, xi swi tirhile hi ku tsaka, kutani ni loko xi ta mi lovisa xi mi herisa, xi ta swi endla hi ku tsaka. Mi ta tsuvuriwa mi susiwa etikweni leri mi nghenaka eka rona ku ri teka. 64HOSI Xikwembu xi ta mi hangalasa ni matiko lama nga matlhelo hinkwawo ya misava. Loko mi ri kwale, mi ta tirhela swikwembu swin'wana leswi endliweke hi timhandze ni maribye, leswi mi nga swi tiviki, hambi vatata wa n'wina va nga swi tivangiki. 65Ematikweni lawa, a mi nga kumi ku rhula, ni ku tshamiseka a mi nga tshamiseki. HOSI Xikwembu xi ta endla leswaku minkarhi hinkwayo mi va eku chaveni, mi tshamela ku rila, mi hela ni matimba. 66Vutomi bya n'wina byi ta va byi nga hlayisekanga; vusiku ni nhlekanhi mi ta tshama mi ri eku chaveni, mi nga tshembi leswaku mi ta pona. 67Nimpundzu mi ta ku: ‘Ri ta pela rini xana?’ kasi nimadyambu mi ta ku: ‘Ri ta xa rini xana?’ hikuva mi ta va eku chaveni lokukulu hi mhaka ya leswi mi nga ta swi vona. 68Hambileswi ndzi mi tshembiseke leswaku a mi nga ha tlheleli etikweni ra Egipta ni siku ni rin'we, HOSI Xikwembu xi ta mi tlherisela kona hi tingalava; mi ta fika kona mi tixavisa eka valala va n'wina ku va mahlonga ya vona ya xinuna ni ya xisati, kambe a ku nga vi na loyi a nga ta mi xava.”