Xitsonga 1989 (TSO89)
13

131“Siku rin'wana, ku nga tshuka ku humelela muprofeta kumbe muhlamuseri wa milorho exikarhi ka n'wina, kutani va mi endlela mahlori kumbe swihlamariso. 2Mahlori ni swihlamariso swa kona, leswi va mi tshembiseke swona, swi nga tshuka swi humelela hilaha va vuleke hakona, kutani endzhaku va mi kucetela ku ya gandzela swikwembu swimbe, va ku: ‘A hi yeni hi ya tirhela swikwembu swin'wana, hi gandzela swona!’ 3Marito ya muprofeta wo tano kumbe muhlamuseri wo tano wa milorho, mi nga tshuki mi ma yingisa, hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga va xi ri eku mi kambeleni ku vona loko hakunene mi xi rhandza hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo. 4N'wina mi fanele ku famba endleleni ya HOSI Xikwembu xa n'wina, mi chava xona, mi endla leswi xi mi byelaka swona, mi xi tirhela, mi namarhela xona. 5Muprofeta wo tano kumbe muhlamuseri wo tano wa milorho, ú fanele ku dlayiwa, hikuva ú ta va a mi kucetela ku hambuka endleleni leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi lerisaka yona. Marito ya yena ma ta va ma lwa na HOSI Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta, xi mi kutsula evuhlongeni bya rona. Vubihi byo tano, mi fanele ku byi susa exikarhi ka n'wina.

6“Makwavo wa wena loyi mi mameke vele rin'we, kumbe n'wana wa wena wa xinuna kumbe wa xisati, kumbe nsati wa wena wa le mbilwini, kumbe munghana wa wena loyi u n'wi rhandzaka ngopfu, a nga tshuka a ta exihundleni, a ku kucetela, a ku: ‘A hi ye hi ya tirhela swikwembu swin'wana!’ swi nga swikwembu leswi wena u nga swi tiviki, hambi va ri vatata wa wena va nga swi tivangiki. 7Swikwembu leswi i swa vanhu lava va mi rhendzeleke matlhelo hinkwavo, lava nga kusuhi na n'wina kumbe kule. 8Mukuceteri wo tano, u nga tshuki u pfumela leswi a swi vulaka, kumbe ku n'wi yingisa; u nga n'wi tweli vusiwana kumbe ku n'wi tsetselela, naswona u nga n'wi nyiki ko tumbela kona; 9kambe u fanele ku n'wi dlaya; loko a dlayiwa, hi wena u nga ta sungula u ba, kutani lavan'wana hinkwavo na vona va ta ba. 10Mi n'wi dlaya hi ku n'wi khandla hi maribye a fa, hikuva ú ta va a lava ku mi kucetela leswaku mi tshika HOSI Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta ni le vuhlongeni bya kona. 11Mhaka leyi yi ta fika etindleveni ta Vaisraele hinkwavo, kutani va ta hamba va chava, va nga ha endli swilo swo hombolokisa leswi exikarhi ka n'wina.

12-13“Siku rin'wana, eka wun'wana wa miti leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikeke yona leswaku mi tshama eka yona, ku nga tshuka ku va ni vanhu va ka n'wina lava nga pfuniki nchumu, lava fambaka va kucetela vaaki va muti wolowo, leswaku va ya gandzela swikwembu leswi ni ku swi tiva mi nga swi tiviki, va ku ka vona: ‘A hi yeni hi ya tirhela swikwembu swin'wana.’ 14Loko mi tshuka mi twa mhaka yo tano, mi fanele ku yi lavisisa, mi tikarhata mi vutisela swinene. Loko mi kuma leswaku i ntiyiso, manyala yo tano ma humelerile hakunene exikarhi ka n'wina, 15vaaki va muti wolowo, mi nga va tsetseleli, va dlayeni hi fumu; muti wa kona mi fanele ku wu herisela makumu, mi herisa hinkwavo lava tshamaka eka wona, hambi swi ri swifuwo mi swi herisa hi fumu. 16Tinhundzu hinkwato ta muti wa kona, mi fanele ku ti rhwala mi ya ti fumba erivaleni ra muti, kutani mi hisa muti hinkwawo ni tinhundzu leti, swi va gandzelo leri hisiwaka leri mi ri humeselaka HOSI Xikwembu xa n'wina. Muti wolowo wu ta tshama wu ri rhumbi hilaha ku nga heriki, wu nge pfuki wu pfuxiwile ni siku ni rin'we. 17Mi nga tshuki mi tihlawulela xilo ni xin'we xa leswi nyiketeriweke ku herisiwa, leswaku HOSI Xikwembu xi ta vohlisa vukari bya xona lebyi pfurhaka, kutani xi ta mi komba rirhandzu ra xona, xi mi tsetselela, xi mi andzisa hilaha xi tshembiseke vatata wa n'wina hakona. 18HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi endlela sweswo loko mi yingisa leswi xi mi byelaka swona, mi hlayisa swileriso swa xona hinkwaswo leswi xi mi nyikaka swona namuntlha, mi endla leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi swi nkhensaka.

14

Marilelo ya nkosi lama nga pfumeleriwiki

141

14:1
Levh. 19:28
21:5
“N'wina mi vanhu va HOSI Xikwembu xa n'wina, kutani loko ku tshuka ku lovile munhu, mi nga tlhaveli tinhlanga kumbe ku byewula nhloko, 2
14:2
Eks. 19:5-6
Dut. 4:20
7:6
26:18
Tit. 2:14
I Pet. 2:9
hikuva mi vanhu lava hlawuleriweke HOSI Xikwembu xa n'wina: Xi mi hlawurile exikarhi ka tinxaka hinkwato leti nga kona laha misaveni, leswaku mi va vanhu va xona va xiviri.

Ta leswi tengeke ni leswi nga tengangiki

(Levh. 11:1-47)

3“Mi nga tshuki mi dya xilo xihi ni xihi lexi nga tengangiki. 4Leswi mi nga swi dyaka hi leswi: I homu, ni nyimpfu, ni mbuti, 5ni mbavala, ni mhala, ni nhongo, ni mhunti, ni nhlangu, ni nyala, ni phivha. 6Mi nga ha dya xiharhi xin'wana ni xin'wana lexi swinyondzwana swa xona swi avaneke hi le xikarhi, naswona xi ri lexi gayelaka. 7Kambe exikarhi ka leswi gayelaka, kumbe leswi swinyondzwana swa swona swi avaneke hi le xikarhi, leswi mi nga fanelangiki ku swi dya hi leswi: I kamela, ni mpfundla, ni mbila; swiharhi leswi swa gayela, kambe eka n'wina a swi ve leswi nga tengangiki, hikuva a swi na swinyondzwana leswi avaneke hi le xikarhi. 8Nguluve yi na swona swinyondzwana leswi avaneke hi le xikarhi, kambe eka n'wina a yi ve leyi nga tengangiki, hikuva a yi gayeli; mi nga tshuki mi dya nyama ya yona, hambi wu ri ntsumbu wa yona mi nga wu khumbi.

9“Exikarhi ka swilo hinkwaswo leswi hanyaka ematini, mi nga dya ntsena leswi nga ni swicapilaswicapila, kumbe: swipapila ni mahakatimba. 10Kambe leswi nga riki na swicapila ni mahakatimba, mi nga tshuki mi swi dya, eka n'wina a swi ve leswi nga tengangiki.

11“Tinyanyana hinwato leti tengeke, mi nga dya, 12kambe leti mi nga fanelangiki ku ti dya hi leti: I magama, ni makoti, ni tinkhozi, 13ni marhandzala, ni swimhungu hi ku ya hi tinxaka-xaka ta swona; 14ni mawukuwuku hinkwawo hi tinxaka-xaka ta wona; 15ni tiyimbhu,tiyimbhu, kumbe: tiyinca ni tibyatsu, ni man'an'ana, ni makhuhunu hi ku ya hi tinxaka-xaka ta wona; 16ni miswoono, ni swinkhovha, ni maphikuphiku; 17ni minkorho, ni micololwani, ni masekwa ya nhova; 18ni magumba, ni tinghondho hi tinxaka-xaka ta tona; ni vagogosani, ni vamangadyana. 19Switsotswana hinkwaswo leswi nga ni timpapa, a swi tenganga, kutani mi nga tshuki mi swi dya. 20Kambe tinyanyana hinkwato leti tengeke, mi nga dya.

21

14:21
Eks. 23:19
34:26
“Swilo leswi feke kunene, mi nga tshuki mi swi dya; mi nga nyika lava luveleke emitini ya n'wina va dya, kumbe mi xavisela vanhu va le handle, hikuva n'wina mi vanhu lava hlawuleriweke HOSI Xikwembu xa n'wina.

“Mi nga tshuki mi sweka ximbutana hi masi ya mana wa xona.

Ta milawu ya vukhume

22

14:22-29
Levh. 27:30-33
Tinhl. 18:21
“Lembe rin'wana ni rin'wana mi fanele ku veka etlhelo vukhume bya swilo hinkwaswo leswi mi nga ta swi tshovela emasin'wini ya n'wina. 23Kutani mi ta ya emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, endhawini leyi xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeleriwa eka yona, mi fika mi dyela kona vukhume bya mavele ya n'wina, ni bya vhinyo, ni bya mafurha; mi dya ni nyama ya mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo; hi ndlela leyi, mi ta hamba mi tiva ku chava HOSI Xikwembu xa n'wina masiku hinkwawo. 24Ndhawu leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeleriwa eka yona, yi nga tshuka yi va kule ni laha mi tshamaka kona, kutani mi tsandzeka ku famba mpfhuka wa kona mi rhwele vukhume. 25Loko swo va tano, mo xavisa vukhume bya kona mi kuma mali, kutani mi teka mali ya kona mi famba na yona endhawini leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi hlawuleke yona, 26mi fika mi xava ha yona leswi mi swi tsakelaka, ku nga va homu, kumbe nyimpfu, kumbe vhinyo, kumbe byalwa; mi xava xin'wana ni xin'wana lexi mi twaka mi xi navela, mi dyela emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, mi titsakela ni mindyangu ya n'wina. 27Kambe mi nga tshuki mi rivala Valevhi lava nga ta va va tshama emitini ya n'wina, hikuva vona va ta va va nga ri na masimu kumbe ndzhaka exikarhi ka n'wina.

28“Eku heleni ka lembe rin'wana na rin'wana ra vunharhu, mi fanele ku hlengeleta vukhume bya ntshovelo wa n'wina wa lembe rero, mi vuya na byona emitini ya n'wina. 29Kutani leswi Valevhi va nga ta va va nga ri na nsimu kumbe ndzhaka exikarhi ka n'wina, va ta ta va ta dya va xurha, vona ni valuveri, ni lava pfumalaka vatswari, ni tinoni leti nga ta va ti ri emitini ya n'wina; kutani HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa emintirhweni hinkwayo leyi mi nga ta yi tirha.

15

Ta lembe ra ku tshika ku londzana swikweleti

(Levh. 25:1-7)

151“Eku heleni ka lembe rin'wana ni rin'wana ra vu-7, mi fanele ku tshika ku londzana swikweleti. 2Maendlele ya kona hi lawa: Un'wana ni un'wana loyi a lombeke Muisraele wa ka vona xanchumu, a nga ha n'wi londzi, naswona a nga ha n'wi sindzisi ku xi tlherisa, hikuva HOSI Xikwembu hi xona xi nga ta va xi vurile leswaku lembe ra kona i ra ku tshika ku londzana swikweleti. 3Vanhu va le handle vona, va sindziseni ku tlherisa, kambe Vaisraele va ka n'wina, mi nga va londzi! 4HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa etikweni leri xi nga ta mi nyika rona leswaku ri va ra n'wina; hikokwalaho a ku nga vi na xisiwana exikarhi ka n'wina, 5loko mi yingisa leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi byelaka swona, mi tikarhatela ku hanya hi swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi nyikaka swona namuntlha. 6HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa hilaha xi mi tshembiseke hakona, kutani mi ta lomba vanhu va matiko layo tala swilo swa n'wina, kambe n'wina a mi nga lombi nchumu eka vona; mi ta fuma vanhu va matiko layo tala, kambe vona va nga ka va nga mi fumi.

7

15:7-8
Levh. 25:35
“Loko mi ri etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, kutani eka wun'wana wa miti ya n'wina ku va ni makwenu loyi a nga xisiwana, mi nga tshuki mi tinonon'hwisa mi n'wi tsona swilo, 8kambe mi n'wi twela vusiwana, mi n'wi lomba xin'wana ni xin'wana lexi a xi pfumalaka. 9Tivoneleni! Mi nga tshuki mi nghena hi moya wo biha, mi ku: ‘Lembe ra vu-7 ra ku tshika ku londzana swikweleti, ri le kusuhi’, kutani mi sungula ku va ni tihanyi eka makwenu loyi a nga xisiwana; loko mi nga n'wi nyiki nchumu, ú ta mi mangalela eka HOSI Xikwembu, kutani n'wina mi ta va ni nandzu. 10Mi ta n'wi nyika mi ntshunxekile, ku nga ri hi timbilu leti vilelaka, kutani HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa emintirhweni ya n'wina hinkwayo, ni ka hinkwaswo leswi mi swi endlaka. 11
15:11
Mt. 26:11
Mk. 14:7
Yoh. 12:8
Swisiwana a swi nga pfumaleki etikweni, hikokwalaho ndzi mi lerisaka, ndzi nge: Vamakwenu lava nga swisiwana etikweni, lava pfumalaka swa le mandleni, mi nga va tsoni nchumu.

Ta mahlayisele ya mahlonga

(Eks. 21:1-11)

12

15:12-18
Levh. 25:39-46
“Loko u xaviseriwa Muheveru wa ka n'wina, wa xinuna kumbe wa xisati, ú ta ku tirhela malembe ya 6, kutani hi lembe ra vu-7, n'wi ntshunxe a tifambela. 13Loko u n'wi ntshunxa, u nga n'wi tshiki a famba a nga ri na nchumu. 14N'wi nyike swifuwo u ntshunxekile, u n'wi pambulela ni mavele, ni vhinyo, hi ku ya hilaha HOSI Xikwembu xa wena xi ku katekiseke hakona. 15Tsundzuka leswaku a wu ri hlonga etikweni ra Egipta, kambe HOSI Xikwembu xa wena xi ku kutsurile; kutani hi swona leswi endlaka leswaku ndzi ku lerisa leswi namuntlha. 16Kambe loko hlonga ri ku rhandza, wena ni vandyangu wa wena, hi mhaka ya leswi mi ri khomeke kahle, kutani ri ku: ‘A ndzi swi lavi ku suka laha mutini wa wena’, 17ri yimise erivantini u ri boxa ndleve hi ntlhavo, kutani ri ta va hlonga ra wena vutomi bya rona hinkwabyo. U ta endla sweswo ni le ka hlonga ra wena ra xisati. 18Loko u n'wi ntshunxa a tifambela, swi endle hi mbilu yo basa, hikuva eka malembe ya 6 lawa a nga ku tirhela wona, u n'wi hakerile hafu ntsena ya leswi a wu ta fanela ku hakela muthoriwa.Kumbe: leswi a ku tirheleke swona, swi tlula kambirhi leswi muthoriwa a a ta ku tirhela swona Loko u endla sweswo, HOSI Xikwembu xa wena xi ta ku katekisa eka hinkwaswo leswi u nga ta swi endla.

Ta mativula ya swifuwo

19

15:19
Eks. 13:12
“Mativula hinkwawo ya xinuna lama velekiweke emintlhambini ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo, mi ta ma nyiketa eka HOSI Xikwembu xa n'wina. Mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu, mi nga tshuki mi ma tirhisa mintirho; na wona mativula ya swifuwo swa n'wina leswitsongo, mi nga ma tsemeti voya. 20Lembe rin'wana ni rin'wana, n'wina ni mindyangu ya n'wina, mi ta ma tlhava emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, mi ma dyela endhawini leyi xi nga ta tihlawulela yona. 21Kambe loko xifuwo xa kona xi ri ni xivati, kumbe xi lamele, kumbe xi file mahlo, kumbe xi vavisekile swinene, mi nga tshuki mi humesela HOSI Xikwembu gandzelo ha xona. 22Xexo mi nga ha xi tlhava mi xi dyela emakaya. Lava tengeke ni lava nyameke va nga dya nyama ya kona, ku fana ni loko ku dyiwa ya mhala kumbe ya mbavala. 23
15:23
Gen. 9:4
Levh. 7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 12:16,23
Ntsena mi nga tshuki mi dya ngati ya xifuwo xexo; yi halateni, ku fana ni loko mi halata mati.