Xitsonga 1989 (TSO89)
11

111“ ‘Mikaele loyi, na mina ndzi n'wi pfunile ni ku n'wi seketela,Van'wana va ri: na yena ú ndzi pfunile ni ku ndzi seketela hi lembe ro sungula ra ku fuma ka Dariyosi lowa rixaka ra Vameda. 2Kutani mahungu lawa ndzi lavaka ku ku byela wona, i mahungu ya ntiyiso.’ ”

Ta mimfumo ya Egipta na Siriya ni ku lwa ka yona

Munhu loyi a a vulavula na Daniele a engeta a ku: “Ku ta va ni tihosi tinharhu leti nga ta fuma tiko ra Vaperesi hi ku landzelelana, ti landziwa hi hosi ya vumune, leyi nga ta ti tlula hinkwato hi vukosi ... Loko hosi leyi yi titwa yi tiyile hi mhaka ya rifuwo ra yona, yi ta kucetela matiko hinkwawo ku lwa ni mfumo wa Vagriki. 3Kambe ku ta humelela hosi ya Vagriki leyi nga ta va nhenha leyikulu; mfumo wa yena wu ta nava swinene, kutani mufumi loyi ú ta endla hinkwaswo leswi a swi rhandzaka. 4Kambe loko a titwa a tiyile swinene mfumo wa yena wu ta pandzeka, wu avana wu huma mimfumo ya mune ni ku tlula; mimfumo leyi a yi nga tiyi ku fana ni lowo sungula, naswona a yi nga nyiketiwi eka vana va mufumi loyi; yi ta susiwa emavokweni ya vona, yi nyikiwa van'wana.

5“Kutani mufumi wa tiko ra Egipta, ú ta va ni matimba, kambe yin'wana ya tihosana ta yena en'walungwini yi ta n'wi kulela, yi sungula na yona ku va ni mfumo lowukulu. 6Endzhaku ka malembe ma nga ri mangani, vafumi lava vambirhi va ta endla xinakulobye: N'wana wa xisati wa mufumi wa le Egipta ú ta tekiwa hi mufumi wa le n'walungwini etikweni ra Siriya, va endlela ku tiyisa ntwanano wa vona. Kambe mutekiwa loyi a nge hanyi nkarhi wo leha evukatini, hambi a ri nuna wa yena ni n'wana wa vona wa mativula, va nge hanyi ku ya kule: Va ta dlayiwa hinkwavo ha un'we un'we, ku ta dlawa ni malandza ya lowa nkosikazi, ku fa ni tata wa yena enkarhini wolowo wa ku fa ka lavan'wana.Van'wana va ri: enkarhini lowu n'wana wa yena ni nuna wa yena va loveke ha wona

7“Endzhakunyana, un'wana wa rixaka ra ka vona le Egipta, ú ta vekiwa ku va hosi; ú ta huma ni masocha ku ya lwa ni mavuthu ya va le Siriya en'walungwini; va ta fika va nghena ekhokholweni ra hosi ya kona, va hlasela Vasiriya va va hlula. 8Kutani va ta phangha swikwembu swa vona leswo vumbiwa kunene, ni swibya swa kona leswo saseka swa silivhere ni nsuku, va rhwala va ya na swona le Egipta. Kutani ku ta va ni malembenyana ya ku rhula, Vaegipta va nga ha hlaseli Vasiriya en'walungwini. 9Mufumi wa le n'walungwini ú ta ringeta kan'we ku ya hlasela le dzongeni, kambe ú ta hatla a swi tshika, a muka.

10“Kutani vana va mufumi wa le n'walungwini va ta tilulamisela ku pfuxa nyimpi: Va ta hlengeleta mavuthu layo tala, kutani un'wana wa vona ú ta huma nyimpi ni masocha ya yena, va tsemakanya ndzilekana wa Egipta kukota ndhambi ya mati, va ri karhi va hlasela; eku vuyeni ka vona va ta herisa ni rin'wana ra makhokholo ya kona. 11Leswi swi ta hlundzukisa ngopfu mufumi wa tiko ra le dzongeni, kutani na yena ú ta huma nyimpi a ya lwa ni mufumi wa le n'walungwini; hambiloko vona va le n'walungwini va hlengeleta mavuthu layo tala, va ta wela emavokweni ya va le dzongeni. 12Mhaka leyi yi ta tsakisa ngopfu mufumi wa le dzongeni. Kutani ú ta rhumela mavuthu layo tala eku lweni, kambe ma ta ya fela kona hi magidigidi, kutani eku heteleleni, va le dzongeni va ta tsandzeka ku hlula valala va vona. 13Kutani mufumi wa le n'walungwini ú ta tlhela a hlengeleta mavuthu layo tala lama nga ta tlula layo sungula hi ku tala ka wona; endzhaku ka malembenyana, ú ta huma nyimpi nakambe, a ri ni ntsengo lowukulu wa masocha ni tinhundzu leto tala.

14“Eminkarhini yoleyo, lavo tala va ta tiyimisela ku ya lwa ni mufumi wa le dzongeni. Hambi etikweni ra ka n'wina, we Daniele, lava tsakelaka ku lwa va ta hloma matlhari, va ri karhi va ku va endla leswi va lerisiweke swona hi xivono, kambe va nge fiki helo! 15Kutani mufumi wa le n'walungwini ú ta fika a rhendzela muti wun'wana, a fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini, a teka muti wolowo ni makhokholo ya wona. Mufumi wa le dzongeni ú ta ringeta ku ta ni tinhenha ta yena, kambe va nge koti ku sivela va le n'walungwini, hikuva a va nga vi na matimba yo endla sweswo. 16Kutani mufumi wa le n'walungwini ú ta endla leswi a swi rhandzaka hi valala va yena, a nga siveriwi hi munhu; ú ta fika ni le tikweni leri tlulaka matiko hinkwawo hi ku saseka, a ri teka hinkwaro ri va ra yena.Van'wana va ri: a ri karhi a hlasela hala ni hala

17“Mufumi wa le n'walungwini ú ta tiyimisela ku huma nyimpi ni mavuthu hinkwawo ya mfumo wa yena, kambe ú ta tiendla onge o lava ntsena leswi lulameke: ú ta pfumela leswaku n'wana wa yena wa xisati a tekiwa hi mufumi wa le dzongeni, kambe a ri ni makungu ya ku herisa tiko ra kona hi marhengu lawa. Hambiswiritano, a nga ka a nga humeleli emakungwini ya yena. 18Hikokwalaho, ú ta kongoma matiko man'wana lama nga kusuhi ni lwandle, a teka layo tala exikarhi ka wona; kambe ku tikurisa ka yena ku ta herisiwa hi ndhuna ya tiko rimbe, leyi nga ta endla leswaku ku tikurisa loku ku tlhela ku n'wi vangela ni rifu. 19Ú ta ringeta ku ya tumbela emakhokholweni ya tiko ra yena, kambe siku rin'wana ú ta jumiwa hi valala, a dlayiwa, a nyamalarisa sweswo.

20“Endzhaku ka yena, ku ta vekiwa mufumi un'wana, kutani yena ú ta rhuma ndhuna ya yena ku ya phangha xuma xa yindlu leyi tlulaka tindlu hinkwato hi ku saseka etikweni ra yena; kambe endzhaku ka masiku ma nga ri mangani, matimba ya mufumi loyi ma ta tshoviwa, a dlayiwa ekaya ka yena, ku nga ri enyimpini.”

Ta mintirho leyo homboloka ya mufumi wa le Siriya

21Munhu loyi a a vulavula na Daniele a engeta a ku: “Endzhaku ka sweswo ku ta humelela mufumi loyi a nga tsakeriwiki hi munhu, loyi vuhosi byi nga riki bya yena; ú ta humelela vanhu va nga ehleketanga nchumu, a titekela vuhosi hi vukanganyisi. 22Ú ta hlula mavuthu lama n'wi hlaselaka a ma hangalasa, a dlaya ni murhangeri wa vanhu va Ntwanano. 23Ú ta xisa vanhu hi ku endla xinakulobye na vona; hambiloko a nga seketeriwi hi lavo tala, matimba ya yena ma ta ya ma engeteleka. 24Loko vanhu va nga si ehleketa nchumu, ú ta ya etindhawini leti noneke ta tiko ra yena, kutani a endla leswi vatata wa yena va nga swi endlangiki: Ú ta teka swilo leswi a swi phangheke loko a hlasela, a avela vanghana va yena; ú ta endla ni makungu ya ku hlasela makhokholo man'wana, kambe sweswo swi ta va swa nkarhinyana ntsena.

25“Mufumi wa le Siriya ú ta titwa a tiyile, kutani ú ta suka ni mavuthu layo tala, a ya lwa ni mufumi wa le Egipta; kutani na yena mufumi wa le dzongeni ú ta hlengeleta mavuthu layo tala ngopfu ya tinhenha ta yena, a huma nyimpi; hambiswiritano ú ta tsandzeka ku hlula va le Siriya, hikuva van'wana Vaegipta va ta n'wi hundzukela; 26hambi va ri lava dyaka na yena le ntsindza, va ta n'wi heta matimba. Mavuthu ya yena ma ta hangalasiwa, ku dlawa lavo tala.Van'wana va ri: Hambiloko masocha ya yena ma ya hlasela hinkwako, ma ta fa hi xitalo 27Siku rin'wana, mufumi wa le Siriya ú ta pfumelela mufumi wa le Egipta ku dya na yena, kambe timbilu ta vona ti ta tala vukanganyisi, va byelana mavunwa, kutani va nge kumi leswi va swi lavaka, hikuva nkarhi lowu Xikwembu xi wu vekeke wu ta va wu nga si fika. 28Kutani mufumi wa le Siriya ú ta muka ni swilo swo tala leswi a swi phangheke, kambe ú ta endla makungu ya ku rhanga a ya hlasela vanhu va Ntwanano lowo hlawuleka; kunene ú ta endla tano, a nga si tlhelela ekaya.

29“Kambe endzhaku ka nkarhi, mufumi loyi wa le Siriya ú ta tlhelela edzongeni ku ya hlasela. Timhaka a ti nga fambi ku fana ni le ku sunguleni: 30Vanhu vo huma evupeladyambu hi tingalava, va ta n'wi lerisa leswaku a tlhela, kutani ú ta sungula ku chava, a muka. Kambe endleleni ú ta hlundzukela nakambe vanhu va Ntwanano lowo hlawuleka, a ya va hlasela, a seketelana ni lava fularheleke Ntwanano wa kona. 31

11:31
Dan. 9:27
12:11
Mt. 24:15
Mk. 13:14
Masocha lama rhumiweke hi yena ma ta fika ma onha Tempele ni khokholo ra kona, ma sivela ni vaprista ku humesa magandzelo ya siku rin'wana ni rin'wana; kutani ma ta nghenisa xilo xa manyala eTempeleni, lexi onhetelaka hinkwaswo. 32Lava fularheleke Ntwanano, mufumi loyi ú ta va yenga hi marito ya yena yo kanganyisa, kambe lava tivaka Xikwembu xa vona va ta yima va nga tsekatseki, va lwa na swona. 33Exikarhi ka vona, varhangeri va tiko lava tlhariheke va ta dyondzisa lavo tala; kutani hi masiku ma nga ri mangani van'wana va vadyondzisi lava va ta dlayiwa, van'wana va ta hisiwa, van'wana va ta tekeriwa swilo swa vona va pfaleriwa ekhotsweni. 34Emaxangwini lawa va ta pfuniwa hi vanhu va nga ri vangani ntsena; lavo tala va to vula ntsena hi nomo leswaku va yima na vona. 35Hambileswi van'wana exikarhi ka varhangeri va nga ta dlayiwa, rifu ra vona ri ta pfuna ku basisa lavo tala exikarhi ka Vaisraele leswaku va va lava tengeke,Van'wana va ri: rifu ra vona ri ta pfuna ku basisa van'wana exikarhi ka vona loko ka ha yimeriwa siku ra makumu hikuva rona ri ta va ri nga si fika.

36

11:36
II Tes. 2:3-4
Nhlav. 13:5-6
“Mufumi wa tiko ú ta hamba a tiendlela hi ku rhandza, a tidzunisa, a tikurisa emahlweni ka xikwembu xin'wana ni xin'wana; ú ta vulavula swilo leswo biha ehenhla ka Xikwembu lexikulu.Xikwembu lexikulu, kumbe: Xikwembu xa swikwembu Eka hinkwaswo leswi a nga ta swi endla, ú ta humelela ku kondza nkarhi wa ku biwa wu fika, hikuva leswi bohiweke khale swi ta hetiseka. 37Swikwembu swa vatata wa yena, a nga ka a nga swi yingisi, hambi xi ri xikwembu lexi tsakeriwaka hi va ka manana, a nge xi yingisi. A ku na Xikwembu lexi a nga ta xi yingisa, hikuva ú ta tikurisa ngopfu. 38U ta khongela ntsena xikwembu xa makhokholo lexi ni vatata wa yena va nga xi tivangiki; ú ta xi humesela nsuku ni silivhere ni maribye yo saseka ni tinyiko ta nkoka. 39Ú ta sirhelela makhokholo ya yena hi ku tirhisa xikwembu ximbe lexi. Lava va tinyiketaka eka yena, ú ta va tlakusa, a va endla varhangeri; ú ta va xavisela miganga, va fuma vanhu lavo tala eka yona.

40“Eminkarhini ya makumu, mufumi wa le Egipta ú ta ya a ya lwa ni mufumi wa le Siriya, kambe yena ú ta n'wi hlanganisa ku fana ni xihuhuri. Ú ta n'wi tela hi makalichi ya nyimpi, ni vagadi va tihanci, ni tingalava leto tala. Ú ta ya nghena ni le matikweni man'wana a ma hlasela ku fana ni ndhambi ya mati lama hobomulanaka. 41Ú ta fika ni le tikweni leri tlulaka matiko hinkwawo hi ku saseka a dlaya vanhu va madzana-dzana eka rona; lava nga ta pona i va le Edomu ntsena, ni va le Mowabu, ni lavo chaviseka exikarhi ka Vaamoni.Van'wana va ri: ni masalela ya Vaamoni 42Ú ta tlakusa voko a ba matiko, hambi ri ri tiko ra Egipta ri nge poni. 43Nsuku ni silivhere, ni swilo hinkwaswo swa nkoka swa le Egipta, swi ta va swa yena. Va le Libiya ni va le Etiyopiya va ta tinyiketa eka yena. 44Kambe mahungu lama humaka evuxeni ni le n'walungwini ma ta n'wi tsema nhlana, kutani ú ta suka a hlundzukile swinene, a famba a dlayetela vanhu lavo tala. 45Ú ta dzima mintsonga ya yena ya vuhosi exikarhi ka lwandle ni ntshava leyo hlawuleka etikweni lero saseka ra Israele, hambiswiritano ú ta dlayiwa, ku ri hava ni loyi a nga n'wi lamulelaka.”