Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Xivono xa munhu la ambaleke xiambalo xa ntsembyani

101Hi lembe ra vunharhu ra ku fuma ka Korexe hosi ya Vaperesi, Daniele loyi a va ku i Beltexatsara ú hlavuteriwile mahungu; mahungu ya kona i ntiyiso, ma tivisa ku ta ka tinyimpi letikulu, kutani Daniele ú ma twisisile, hikuva ú hlamuseriwile wona hi xivono.Kumbe: a swi nonon'hwa ngopfu ku ma twisisa, hambileswi a ma ri ntiyiso, kambe Daniele ú ma twisisile

2“Eminkarhini yoleyo, mina Daniele a ndzi ri eku rileni; xirilo xa kona xi hetile mavhiki manharhu: 3A ndzi dyanga nchumu xo nandziha, a ndzi khumbanga nyama kumbe vhinyo, ndzi tshikile ni ku tola mafurha, ku kondza mavhiki manharhu lawa ma hela. 4Kutani hi siku ra vu-24 ra n'hweti yo sungula, ndzi tikumile ndzi ri eribuweni ra nambu lowukulu wa Tigrisi. 5

10:5-6
Nhlav. 1:13-15
2:18
19:12
Ndzi lo na tlakusa mahlo, ndzo vona munhu la ambaleke swiambalo swa ntsembyani, a tikhame hi vamba ra nsuku lowu tengeke. 6Miri wa yena a wu fana ni ribye ra nkoka, nghohe ya yena yi hatima ku fana ni rihati, mahlo ya yena ma kota malangavi ya ndzilo; mavoko ni milenge ya yena a swi vonaka onge i swa koporo leyi vangamisiweke; loko a vulavula, mpfumawulo wa kona a wu fana ni wa ntshungu lowukulu. 7Xivono lexi, xi voniwe hi mina Daniele ntsena; vavanuna lava a ndzi ri na vona, a va vonanga nchumu, kambe va khomiwe hi ku chava lokukulu, kutani va tsutsuma va ya tumbela, 8va ndzi siya ndzi ri ndzexe, ndzi ri eku languteni ka xivono, kutani ndzi titwa ndzi nga ha ri na matimba, nghohe ya mina yi basuluka hi ku chava, ndzi sala ndzi tsanile swinene. 9Kutani loko ndzi twa ku vulavula ka munhu loyi ni mpfumawulo wa kona wo chavisa, ndzi wa, ndzi ba hansi hi mombo, ndzi titivala.

10“Kutani ndzi twa voko ri ndzi khumba, ndzi sungula ku tlakukanyana hi matsolo ni mavoko ndzi ri karhi ndzi rhurhumela. 11Kutani munhu loyi a ku ka mina: ‘We Daniele, wena loyi Xikwembu xi ku tsakelaka swinene, ringeta ku twisisa mahungu lawa ndzi ku tiselaka wona; suka u yima, hikuva namuntlha ndzi rhumiwile eka wena.’ Loko ndzi twa marito lawa, ndzi suka ndzi yima, ndza ha rhurhumela swinene. 12Kutani a engeta a ku: ‘U nga chavi we Daniele, hikuva ku sukela siku leri u sunguleke ku titsongahata emahlweni ka Xikwembu xa wena, ni ku ringeta ku twisisa makungu ya xona, xona xi twile ku khongela ka wena, kutani hi swona leswi swi ndzi tisaka eka wena. 13

10:13,21
Nhlav. 12:7
Ntsumi leyi yimelaka mfumo wa Vaperesi ematilweni, yi ringetile ku hingakanya ndlela ya mina, yi ndzi sivela ku suka ku ringana masiku ya 21; kambe Mikaele, yin'wana ya tintsumi letikulu ta le tilweni, ú tile a ta ndzi lamulela, kutani ndzi n'wi siyile a ri karhi a lwa ni mfumo lowu wa Vaperesi.Van'wana va ri: ndzi lo hlwerisiwa hi nyimpi leyi ya mina ni tihosi ta Vaperesi 14Namuntlha ndzi tile ku ta ku hlamusela leswi swi nga ta humelela vanhu va ka n'wina eminkarhini leyi taka, hikuva xivono lexi na xona xi khumba minkarhi ya kona.’Kumbe: minkarhi leyi xivono xi yi khumbaka, ya ha ri kule

15“Nkarhi hinkwawo loko munhu loyi a vulavula na mina, a ndzi languta hansi ndzi tsandzeka na ku hlamula. 16Kambe a khumba nomo wa mina hi voko ra yena;Van'wana va ri: Kambe xivumbiwa xin'wana lexi fanaka ni munhu xi tshuka xi humelela, xi fika xi khumba nomo wa mina kavaloko ririmi ra mina ri ntshunxeka, ndzi sungula ku vulavula na yena a ha yimile emahlweni ka mina, ndzi ku ka yena: ‘We N'wini wanga, ndzi tlhavekile ngopfu hi mhaka ya xivono lexi, kutani sweswi ndzi titwa ndzi nga ha koti nchumu. 17Xana ndzi nga vulavurisa ku yini na wena, we N'wini wanga, leswi ndzi heleke matimba mina nandza wa wena, ndzi nga ha kotiki ni ku hefemula xana?’ 18Kutani a engeta a ndzi khumba onge hi loko a ri munhu-kulorhi, a ndzi tiyisa,Van'wana va ri: Hiloko xivumbiwa lexin'wana lexi fanaka ni munhu xi engeta xi ndzi khumba xi ndzi tiyisa 19a ku ka mina: ‘U nga chavi Daniele, hikuva Xikwembu xa ku tsakela swinene; ku rhula a ku ve na wena, tiya swinene u nga rhurhumeli.’ Marito lawa ma ndzi tiyisa nhlana, kutani ndzi ku ka yena: ‘U nga vulavula we N'wini wanga, hikuva sweswi ndzi titwa ndzi tiyile.’ 20-21Hiloko a ndzi vutisa a ku: ‘Xana wa swi tiva leswaku ndzi tele yini eka wena xana? Ndzi tile ku ta ku tivisa leswi tsariweke eka Buku ya Ntiyiso. Hambiswiritano ndza ha fanele ku ya lwa ni ntsumi leyi yimelaka Vaperesi, kutani loko ndzi yi hlurile, ka ha ta humelela ntsumi yin'wana leyi yimelaka Vagriki. A ndzi na museketeri etinyimpini leti, loko a nga ri yena Mikaele, ntsumi leyi yi yimelaka n'wina Vaisraele.