Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Ta Ananiya na Safira

51Kambe a ku ri ni wanuna loyi a va ku i Ananiya, ni nsati wa yena Safira; a xavisa nsimu, 2kutani loko a tipambulele mali eka nxavo wa kona hi ku twanana ni nsati, a tisa leswi saleke, a swi veka emahlweni ka vaapostola. 3Hiloko Petro a ku ka yena: “Ananiya, hikwalaho ka yini u pfumelela Sathana ku tata mbilu ya wena, leswaku u hembela Moya lowo Kwetsima, ni ku tipambulela hi tlhelo eka nxavo wa nsimu xana? 4Ni loko u yi xavisile, xana nxavo wa yona a wu nga ri wa wena ke? Mhaka leyi u yi pfumelerise ku yini embilwini ya wena xana? A wu hembelanga vanhu, kambe u hembele Xikwembu.” 5Loko Ananiya a twa marito walawo, a wela hansi, a fa. Kutani hinkwavo lava tweke mhaka leyi va khomiwa hi ku chava lokukulu. 6Kavaloko majaha ma nghena, ma n'wi phutsela, ma n'wi rhwala ma huma na yena, ma ya n'wi lahla.

7Loko ku lave ku hundza tiawara tinharhu, nsati wa Ananiya a nghena na yena, a nga tivi leswi humeleleke. 8Petro a n'wi vutisa, a ku: “Ndzi byele, xana hi wona nxavo lowu mi nga xavisa nsimu ha wona xana?” A ku: “Ina! Hi wona.” 9Hiloko Petro a ku ka yena: “Mi twananele yini ku ringa Moya wa Hosi xana? Yingisa, swigingi swa lava nga ya lahla nuna wa wena hi leswi enyangweni; na wena va ta ku rhwala va huma na wena.” 10Hi nomu lo a wela emahlweni ka Petro, a fa. Loko majaha ma nghenile, ma n'wi kuma a file, kutani ma n'wi rhwala ma huma na yena, ma ya n'wi lahla kusuhi ni nuna wa yena. 11Kutani ku chava lokukulu ku khoma kereke hinkwayo ni vanhu hinkwavo lava tweke timhaka leti.

Ta vaapostola loko va endla mahlori ni swihlamariso

12A ku endliwa mahlori layo tala ni swihlamariso leswo tala hi mavoko ya vaapostola, exikarhi ka vanhu. Vadyondzisiwa hinkwavo a va tala ku hlengeletana erikupakupeni ra Solomoni, va ri mbilu yin'we. 13Kambe loko va ri vanhu van'wana, na un'we a nga tiyanga nhlana ku tinghenisa exikarhi ka vaapostola, hambileswi tiko a ri va dzunisa ngopfu. 14Hambiswiritano, ntsengo wa vona a wu ya wu ri karhi wu engeteleka hi vavanuna ni vavasati lavo tala lava pfumeleke ka Hosi, 15ku ko ku fika laha vavabyi va tisiwaka emintsendzeleni, va vekiwa emasangwini ne vuhlakeni, leswaku loko Petro a hundza, van'wana va vona va ta khumbiwa hambi ku ri hi ndzhuti wa yena ntsena. 16Naswona, vanhu va miti leyi rhendzeleke Yerusalema, a va ta va tele, va tisa vavabyi, ni lava karhatiwaka hi mimoya ya thyaka; kutani hinkwavo a va hanyisiwa.

Ta ku xanisiwa ka vaapostola

17Kavaloko Muprista lonkulu, ni vaseketeri va yena hinkwavo, lava a va ri va ntlawa wa Vasaduki endhawini leyi, va tala mavondzo, 18kutani va khoma vaapostola, va va nghenisa ekhotsweni ra muti. 19Kambe ntsumi ya Hosi yi pfula tinyangwa ta khotso nivusiku, yi va humesela ehandle, yi ku: 20“Fambani, mi ya yima eTempeleni, mi tivisa vanhu timhaka hinkwato ta vutomi lebyintshwa lebyi.” 21Hiloko vona va yingisa, va ya nghena eTempeleni loko ri lava ku xa, kutani va dyondzisa kona.

Kambe loko Muprista lonkulu ni vaseketeri va yena va fika, va vitana huvo ya Sanedri, yi nga nhlengeletano ya vakulukumba hinkwavo va tiko ra Israele, kutani va rhuma vanhu ekhotsweni ku ya teka vaapostola. 22Kambe loko varhumiwa va fika ekhotsweni, va kuma vaapostola va nga ri kona; kutani va tlhela, va ya vikela huvo va ku: 23“Hi kumile khotso ri pfariwile swinene, ni valanguteri va yimile etinyangweni; kambe loko hi pfula, hi kume ku nga ri na munhu.”

24Loko ndhuna ya Tempele ni vaprista lavakulu va twa marito walawo, va kanakana ngopfu, va nga tivi leswaku ku nga va ku humelele yini hi vaapostola. 25Kambe ku fika munhu un'wana, a va byela mahungu, a ku ka vona: “Maswivo, vavanuna lava mi va ngheniseke ekhotsweni, va le Tempeleni, va karhi va dyondzisa vanhu.” 26Kavaloko ndhuna ya Tempele ni varhumiwa va huvo va ya va ya va khoma, kambe ku nga ri hi ku va dlidlimbeta, hikuva a va chava vanhu leswaku va nga va khandla hi maribye.

27Kuteloko va vuyile ni vaapostola, va va yimisa ehubyeni, kutani Muprista lonkulu a tengisana na vona, a ku: 28

5:28
Mt. 27:25
“Hi mi lerisile swinene leswaku mi nga tshuki mi dyondzisa hi vito rero; kambe langutani ke, mi tatile Yerusalema hi dyondzo ya n'wina, kutani mi lava ku hi veka nandzu wa rifu ra munhu loyi!” 29Kambe Petro ni vaapostola lavan'wana va hlamula, va ku: “Hi fanele ku yingisa Xikwembu ku tlula vanhu. 30Xikwembu xa vatata wa hina xi pfuxile Yesu eku feni, endzhaku ka loko mi n'wi dlayile hi ku n'wi hayeka emhandzeni. 31Hi yena loyi Xikwembu xi nga n'wi tlakusa, a tshama evokweni ra xona ra xinene ku va Murhangeri ni Muponisi, leswaku a ta nyika Vaisraele eku hundzuka ni ku rivaleriwa ka swidyoho. 32Kutani hina hi timbhoni ta timhaka leti, hina swin'we ni Moya lowo Kwetsima lowu Xikwembu xi wu nyikeke lava va xi yingisaka.”

Ta Gamaliele

33Loko va huvo va twa marito lawa, va kariha ngopfu, kutani va tiyimisela ku va dlaya. 34Kambe Mufarisi un'wana loyi a va ku i Gamaliele, mudyondzisi wa Nawu loyi a a dzunisiwa hi tiko hinkwaro, a yima ehubyeni; a lerisa leswaku vaapostola va humeseriwa ehandle nkarhinyana. 35Kutani a ku ka huvo: “Vavanuna va Israele, tivoneleni lexi mi lavaka ku xi endla eka vanhu lava; 36hikuva a hi khale ngopfu ku humeleleke Tudasi, loyi a a tivula munhu wa matimba; a a seketeriwa hi vanhu lava lavaka ku va 400, kambe ú vuye a dlawa, kutani hinkwavo lava a va yima na yena, va hangalasiwa va nyamalala. 37Endzhaku ka yena ku humelele Yudasi wa Galeliya, enkarhini wa ku tsarisiwa ka vanhu, a yenga lavo tala, va n'wi landza; kambe na yena ú lovile, kutani hinkwavo lava a va yima na yena, va hangalasiwa. 38Sweswi ke ndzi ri ka n'wina: Hambanani ni vanhu lava, mi va tshika; hikuva loko makungu lawa, kumbe ntirho lowu, wu huma eka vanhu, wu ta hela; 39kambe loko wu huma eka Xikwembu, mi nga ka mi nga va siveli, kutani mi nga kumiwa mi lwile na Xikwembu.”

Va huvo va n'wi yingisa. 40Loko va vitanile vaapostola ni ku va nyiketa leswaku va biwa hi minkhavi, va va lerisa leswaku va nga tshuki va dyondzisa hi vito ra Yesu, kutani va va ntshunxa. 41Loko va ri vona, va huma ehubyeni va tsakile, hikuva a va kumiwile va ri lava fanelaka ku soriwa hikwalaho ka vito ra Yesu. 42Kutani masiku hinkwawo, a va nga rhuteli ku dyondzisa ni ku twarisa Evhangeli eTempeleni ne mindyangwini ya vanhu, va ku: “Mesiya, hi yena Yesu.”

6

Ta ku hlawuriwa ka lava 7

61Hi masiku walawo, loko vadyondzisiwa va ya va ri karhi va andza, van'wana va vona lava a va vulavula Xigriki va dzumadzumela lava a va vulavula ririmi ra Vayuda, va ku tinoni ta ka vona ta tsoniwa loko ku phakiwa swa siku rin'wana ni rin'wana. 2Kutani lava khume na vambirhi va vitana ntlawa wa vadyondzisiwa, va ku: “A swi fanelanga leswaku hi pfa hi tshika ku vula rito ra Xikwembu, hi ya tirha ntirho wa ku phakela. 3Loko swi ri tano vamakwerhu, hlawulani vavanuna va 7 exikarhi ka n'wina, lava tivekaka va ri lava teleke Moya ni vutlhari, leswaku hi va veka ku vona timhaka leti. 4Loko hi ri hina, hi ta ya emahlweni ni swikhongelo, hi vula ni Rito.” 5Marito walawo ma amukeriwa hi nhlengeletano hinkwayo; kutani va hlawula Stefano, wanuna la teleke ku pfumela ni Moya lowo Kwetsima; va hlawula na Filipi, na Prokoro, na Nikanoro, na Timoni, na Parmena, na Nikolawo wa Antiyoka, munhu loyi a a rhange a amukeriwa eXiyudeni. 6Nhlengeletano yi va tisa eka vaapostola; kuteloko vona va khongerile, va va tlhandleka mavoko.

7Rito ra Xikwembu ri ya emahlweni swinene; na yona nhlayo ya vadyondzisiwa yi ya yi andza ngopfu eYerusalema, naswona vaprista lavo tala va tinyiketa eku pfumeleni.

Ta ku khomiwa ka Stefano

8Stefano a a tele tintswalo ni matimba, a endla swihlamariso leswikulu ni mahlori lamakulu exikarhi ka tiko. 9Kambe ku humelela van'wana va sinagoga leyi vuriwaka “ya Vantshunxiwa”, van'wana va ri lava humaka eKirene ni le Aleksandriya, van'wana va huma eKilikiya ni le Asiya; kutani va yima va kanetana na Stefano. 10Kambe va hluleka ku lwa ni vutlhari lebyi Moya wu nga n'wi nyika ku vulavula ha byona. 11Kutani va kucetela vavanuna ku vula va ku: “Hi n'wi twile a vulavula timhaka leti sandzaka Muxe ni Xikwembu.” 12Naswona va pfuxa mpfilumpfilu etikweni, ni ka vakulukumba ni vatsari, kutani va n'wi wela henhla, va n'wi khoma, va n'wi yisa ehubyeni; 13va humesa timbhoni ta mavunwa, ti ta n'wi hembela ti ku: “Munhu loyi, a nga tshiki ku vulavula timhaka leti sandzaka xivandla lexi xa ku hlawuleka, a sandza ni Nawu; 14hikuva hi n'wi twile loko a vula leswaku Yesu loyi wa Nazareta ú ta lovisa xivandla lexi, a hundzuluxa ni mikhuva leyi hi nga nyikiwa hi Muxe.” 15Kutani hinkwavo lava tshameke ehubyeni, loko va n'wi honokela, va vona mombo wa yena wu fana ni mombo wa ntsumi.

7

Ta Stefano loko a tihlamulela

71Muprista lonkulu a vutisa Stefano a ku: “Timhaka teto ti tano xana?” 2

7:2-3
Gen. 12:1
Stefano a hlamula, a ku:

“N'wina varikwerhu na vatatana, ndzi yingiseni! Xikwembu lexi kwetsimaka xi tikombisile eka tata wa hina Abrahama, loko a ha ri eMesopotamiya, a nga si aka eHarani, 3xi ku ka yena: ‘Suka etikweni ra rikwenu, ni ka maxaka ya wena, u ya etikweni leri ndzi nga ta ku komba rona.’ 4

7:4
Gen. 11:31
12:4
Kavaloko a suka etikweni ra Vakalediya, a ya aka eHarani. Kambe endzhaku ka ku fa ka tata wa yena, Xikwembu xi n'wi rhurhisa, xi n'wi tisa etikweni leri mi akeke eka rona sweswi. 5
7:5
Gen. 12:7
13:15
15:18
17:8
A xi n'wi hanga ndzhaka etikweni rero, hambi xi ri xivandlanyana lexi ringanaka ku anama ka nkondzo; kambe xi n'wi tshembisile ku n'wi nyika rona, ri va ra yena ni ra vatukulu va yena endzhaku ka yena; kasi, enkarhini wolowo, a a nga ri na n'wana. 6
7:6-7
Gen. 15:13-14
Kutani Xikwembu xi n'wi tivisa leswi, xi ku: ‘Vatukulu va wena va ta ya luvela etikweni ra van'wana, laha va nga ta endliwa mahlonga ni ku xanisiwa kona, ku ringana malembe ya 400. 7Kambe ndzi ta avanyisa tiko leri ri va endleke mahlonga, ku vula Xikwembu; endzhaku ka swona va ta suka eka rona, va ta, va ta ndzi gandzela exivandleni xexi.’ 8
7:8
Gen. 17:10-14
21:2-4
25:26
Kutani Xikwembu xi endla ntwanano na Abrahama, lowu funghiweke hi ku yimba; hikokwalaho, Abrahama a veleka Isaka, a n'wi yimbisa hi siku ra vu-8, kutani Isaka a veleka Yakobo, Yakobo a veleka vakokwa wa hina va 12, va yimbisiwa hinkwavo.

9

7:9
Gen. 37:11,28
39:2,21
“Kutani vakokwana va vondzoka Yosefa, va n'wi xavisa, a yisiwa le Egipta; kambe Xikwembu xi va na yena; 10
7:10
Gen. 41:39-41
xi n'wi kutsula emahlomulweni ya yena hinkwawo; xi n'wi nyika ku tsakisa Faro hosi ya Egipta ni ku tlhariha emahlweni ka yena; kutani hosi yi n'wi veka mufumi wa Egipta ni wa yindlu ya yona hinkwayo. 11
7:11
Gen. 42:1-2
Kambe ku wa ndlala leyikulu etikweni hinkwaro ra Egipta ni ra Kanana, nhlomulo wa kona wu va lowukulukumba, kutani vatata wa hina va hluleka ku kuma swakudya. 12Kambe loko Yakobo a twa leswaku mavele ma ha ri kona le Egipta, a rhuma vatata wa hina va ya kona ro sungula. 13
7:13
Gen. 45:1,16
Kutani loko va ya ra vumbirhi, Yosefa a titivisa eka vamakwavo; na yena Faro a tivisiwa rixaka ra Yosefa. 14
7:14
Gen. 45:9-10,17-18
46:27
Kutani Yosefa a rhuma vanhu va ya teka Yakobo tata wa yena, ni maxaka ya yena hinkwawo, va ri vanhu vo ringana 75. 15
7:15
Gen. 46:1-7
49:33
Kutani Yakobo a rhelela a ya le Egipta; yena ni vatata wa hina va fela kona. 16
7:16
Gen. 23:3-16
33:19
50:7-13
Yox. 24:32
Va rhwariwa va yisiwa eXikeme, va lahliwa esirheni ra Abrahama, leri a a ri xavile hi mali ya silivhere eka vana va Hemori, kwale Xikeme.

17

7:17-18
Eks. 1:7-8
“Kuteloko ku tshinele nkarhi wa ku hetiseka ka leswi Xikwembu xi swi tshembiseke Abrahama, rixaka ra hina ri kula, ri andza etikweni ra Egipta; 18eku heteleleni ku humelela hosi le Egipta leyi nga tivangiki Yosefa. 19
7:19
Eks. 1:10-11,22
Hosi leyi yi endla hi mano eka rixaka ra hina, yi xanisa vatatana, yi lerisa leswaku va cukumeta vana va vona, va va dlaya.

20

7:20
Eks. 2:2
“Enkarhini lowu, ku velekiwa Muxe. A a sasekile emahlweni ka Xikwembu; kutani a wundliwa tin'hweti tinharhu endlwini ya tata wa yena. 21
7:21
Eks. 2:3-10
Kuteloko a cukumetiwile, n'wana Faro wa xisati a n'wi rhola, a n'wi wundla tanihi loko a ri n'wana wa yena. 22Kutani Muxe a dyondzisiwa vutlhari hinkwabyo bya Vaegipta, a va munhu wa matimba eku vulavuleni ni le ku tirheni.

23

7:23-29
Eks. 2:11-15
“Kuteloko a lavile ku fika eka malembe ya 40, a endla makungu ya ku ya endzela va ka vona, vona Vaisraele. 24Kutani a vona un'wana wa vona a ri karhi a twisiwa ku vava hi Muegipta; a n'wi lamulela, a rihiseta hi ku dlaya Muegipta, a pfuna la xanisiwaka. 25A a anakanya leswaku va ka vona va ta twisisa makungu ya Xikwembu ya ku va ponisa ha yena; kambe a va ma twisisanga. 26Hi siku leri tlhandlamaka, a ya kuma van'wana vambirhi va ri karhi va lwa, kutani a ringeta ku va khongotela leswaku va nga lwi, a ku: ‘Vavanuna, mi vanhu van'we! Mi vaviselana yini xana?’ 27Kambe loyi a nga rhanga a pfuka loyi un'wana, a bakanya Muxe, a ku: ‘I mani la nga ku veka hosi ni muavanyisi wa hina xana? 28Xana u lava ku ndzi dlaya kukota leswi u nga dlaya Muegipta tolo xana?’ 29
7:29
Eks. 18:3-4
Loko Muxe a twa sweswo, a baleka, a ya luvela etikweni ra Midiyani; kutani kona ku velekiwa vana va yena vambirhi va xinuna.

30

7:30-34
Eks. 3:1-10
“Kuteloko ku hundzile malembe ya 40, ntsumi yi tikomba eka yena emalangavini ya xihlahla lexi a xi pfurha, emananga kusuhi ni ntshava ya Sinayi. 31Loko Muxe a languta, a hlamala hi leswi a swi vonaka; kuteloko a tshinelele ku langutisisa, ku twala rito ra Hosi leri nge: 32‘Hi mina Xikwembu xa vatata wa wena, Xikwembu xa Abrahama ni xa Isaka ni xa Yakobo.’ Kutani Muxe a rhurhumela, a chava ni ku langutisisa. 33Kutani Hosi yi ku ka yena: ‘Hluvula tintanghu emilengeni ya wena, hikuva xivandla lexi u yimeke eka xona, i misava leyi hlawulekeke. 34Ndzi vonile nhlomulo wa tiko ra mina le Egipta hakunene, ni ku rila ka vona ndzi ku twile, kutani ndzi xikile ku va kutsula; tana sweswi, ndzi ku rhuma le Egipta.’

35“Yena Muxe loyi a va n'wi landzurile hi ku vutisa va ku: ‘I mani la ku vekeke hosi ni muavanyisi wa hina ke?’ hi yena la nga rhumiwa hi Xikwembu leswaku a va hosi ni mukutsuri wa vona, hi ku pfuniwa hi ntsumi leyi a yi tikombe ka yena exihlahleni. 36

7:36
Eks. 7:5
14:21
Tinhl. 14:33
Hi yena Muxe loyi a nga va humesa, hi ku endla swihlamariso ni mahlori le Egipta, ni le Lwandle lero Tshwuka, ni le mananga, hi nkarhi lowu ringanaka malembe ya 40. 37
7:37
Dut. 8:15,18
Wa ha ri yena Muxe loyi a nga te ka Vaisraele: ‘Exikarhi ka va ka n'wina, Xikwembu xi ta pfuxa muprofeta la fanaka na mina.’ 38
7:38
Eks. 19:1 – 20:17;
Eminkarhini ya ku hlengeletana ka Vaisraele le mananga, hi yena loyi a nga va ni ntsumi leyi vulavuleke na yena entshaveni ya Sinayi, a tlhela a va ni vatata wa hina; hi yena nakambe la amukeleke marito ya vutomi ku hi nyika wona.

39“Kambe vatata wa hina va arile ku n'wi yingisa; va n'wi bakanyela tlhelo, kutani va navela hi timbilu ku tlhelela le Egipta; 40

7:40
Eks. 32:1
hiloko va ku ka Aroni: ‘Hi endlele swikwembu leswi nga ta hi rhangela emahlweni, hikuva Muxe loyi a nga hi humesa etikweni ra Egipta, a hi tivi leswaku ú humeleriwe hi yini.’ 41
7:41
Eks. 32:2-6
Emasikwini wolawo va endla xifaniso xa rhole; kutani va xi gandzela, va tsakela ntirho wa mavoko ya vona. 42
7:42-43
Am. 5:25-27
Hikokwalaho Xikwembu xi va fularhela, xi va nyiketa ku gandzela mavandla ya tilo, hilaha ku tsariweke hakona ebukwini ya vaprofeta lava nga te:

“ ‘Xana mi tlhavele mina swifuwo n'wina Vaisraele,

mi humesele mina magandzelo emananga hi malembe yo ringana 40, ke?

43E-e! A mi rhwala ntsonga wa Moloko,

ni nyeleti ya Rhomfani, xikwembu xa n'wina,

swi nga swifaniso leswi mi nga swi endla leswaku mi swi nkhinsamela.

Hikokwalaho ndzi ta mi rhurhisa ku hundza ni le Babilona.’

44

7:44
Eks. 25:9,40
“Vatata wa hina a va ri ni Ntsonga lowo Hlawuleka emananga, va ya hi ku lerisa ka Xikwembu loko xi vulavula na Muxe, xi n'wi lerisa ku wu endla hi xivumbeko lexi a xi voneke. 45
7:45
Yox. 3:14-17
Endzhaku ka swona, vatata wa hina lava amukeleke ntsonga lowu, va wu nghenisa, va ri na Yoxuwa, emisaveni ya vamatiko lava Xikwembu a xi va hlongorile emahlweni ka vona; kutani swi fambisa sweswo ku fikela eminkarhini ya Davhida. 46
7:46
II Sam. 7:1-16
I Tikr. 17:1-14
Loko a ri Davhida, a tsakeriwa hi Xikwembu, kutani a kombela mpfumelelo wo lavela Xikwembu xa Yakobo endhawu yo tshama eka yona.Van'wana va ri: mpfumelelo wo lavela yindlu ya Yakobo exivandla 47
7:47
I Tih. 6:1-38
II Tikr. 3:1-17
Kambe i Solomoni loyi a nga xi akela yindlu.

48“Hambiswiritano Loyi-a-nge-henhla-henhla a nga tshami etindlwini leti endliweke hi mavoko ya vanhu, hilaha muprofeta a vulaka hakona, a ku:

49

7:49-50
Es. 66:1-2
“ ‘Tilo i xiluvelo xa mina, ku vula Hosi,

misava yi le hansi ka minkondzo ya mina;

yindlu leyi mi nga ta ndzi akela yona yi nga va leyo tanihi kwihi?

Ni xivandla lexi ndzi nga ta wisa eka xona, xi nga va xihi ke?

50Xana a hi rona voko ra mina

leri endleke swilo leswi hinkwaswo ke?’

51

7:51
Es. 63:10
“N'wina va tinhamu leto nonon'hwa, n'wina va timbilu leti nga pfumeriki ni tindleve leti nga twiki! Masiku hinkwawo mi alela Moya lowo Kwetsima; mi fana swinene ni vatata wa n'wina. 52Hi wihi muprofeta loyi vatata wa n'wina va nga n'wi xanisangiki xana? Va dlele na vona lava nga tivisa khale timhaka ta ku ta ka La Lulameke, loyi sweswi mi n'wi xengeke, mi tlhela mi n'wi dlaya; 53hi n'wina mi amukeleke nawu lowu tisiweke hi tintsumi, kambe a mi wu hlayisanga!”

Ta Stefano loko a khandliwa hi maribye

54Loko va huvo va twa marito lawa ya Stefano, va tala timbilu; kutani va n'wi karihela va hlundzukile ngopfu. 55Kambe Stefano a tala hi Moya lowo Kwetsima, kutani a languta swinene etilweni, a vona ku kwetsima ka Xikwembu, na Yesu a yimile evokweni ra xinene ra Xikwembu. 56Kutani a ku: “Langutani! Ndzi vona tilo ri pfulekile, ni N'wana-wa-Munhu a yimile evokweni ra xinene ra Xikwembu.” 57Kambe vona va huwelela hi rito leri tlakukeke, va tisiva tindleve, kutani hinwavo va n'wi wela henhla xikan'we. 58Kuteloko va n'wi cukumetile ehandle ka muti, va n'wi khandla hi maribye. Timbhoni a ti vekile swiambalo swa tona emilengeni ya jaha leri a va ku i Sawulo. 59Kakuloko va ri karhi va n'wi khandla hi maribye, Stefano a khongela, a ku: “Hosi Yesu, amukela moya wa mina!” 60Kutani a nkhinsama, a huwelela hi rito ro tlakuka, a ku: “Hosi, u nga va hlayeli ku dyoha loku.” Kuteloko a vurile sweswo, a fa.