Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ta ku ta ka Moya lowo Kwetsima

21

2:1
Levh. 23:15-21
Dut. 16:9-11
Kuteloko siku ra Pentekosta ri fikile, vadyondzisiwa hinkwavo a va hlengeletanile exivandleni xi ri xin'we. 2Kutani hi nomu lo, ku twakala mpfumawulo lowu humaka etilweni, wu fana ni ku hunga ka xidzedze, wu tata yindlu hinkwayo leyi a va tshamile ka yona. 3Kutani va vona leswi fanaka ni malangavi ya ndzilo, swi avana, swi tshama ehenhla ka un'wana ni un'wana wa vona. 4Hinkwavo va tala hi Moya lowo Kwetsima, kutani va sungula ku vulavula hi tindzimi tin'wana, hilaha Moya wu nga va nyika ku vulavula hakona.

5A ku ri ni Vayuda lava akeke eYerusalema, vanhu vo chava Xikwembu lava humaka ematikweni hinkwawo ya laha misaveni. 6Loko mpfumawulo lowu wu twakala, ntshungu wu hlengeletana, kutani wu hlamala ngopfu, hikuva un'wana ni un'wana a a twa vadyondzisiwa va vulavula hi ririmi leri nga ra yena. 7Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala va ku: “Xana vanhu lava vulavulaka lava, a hi Vagaleliya hinkwavo xana? 8Swi endlisa ku yini loko un'wana ni un'wana wa hina a va twa va vulavula hi ririmi leri nga ra yena ke? 9Van'wana va hina, hi Vaparta ni Vameda ni Vaelamu; van'wana va hina, hi huma eMesopotamiya, na la Yudiya ni le Kapadokiya, ni le Ponto ni le Asiya, 10le Frigiya ni le Pamfiliya, le Egipta ni le matlhelweni ya Libiya lama nge kusuhi na Kirena; ku ni vaendzi lava humaka eRhoma: 11Van'wana i Vayuda, van'wana i vamatiko lava amukeriweke eXiyudeni; van'wana va hina hi Vakreta ni Maarabiya; kambe hinkwerhu hi va twa va vula mintirho leyikulu ya Xikwembu hi tindzimi ta ka hina!” 12Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala ngopfu, va vutisana va ku: “Mhaka leyi yi yisa kwihi xana?” 13Kambe van'wana va hleka vadyondzisiwa va ku: “Vanhu lava va pyopyiwile!”

Ta ku dyondzisa ka Petro hi siku ra Pentekosta

14Hiloko Petro a yima kun'we ni vaapostola lavan'wana va khume na un'we, a tlakusa rito a ku ka vona: “Vavanuna va Yudiya, na n'wina hinkwenu vaaki va Yerusalema, ndzi lombeni tindleve mi ta tiva leswi: 15Vanhu lava a va pyopyiwanga, hilaha mi anakanyaka hakona, hikuva wa ha ri mixo. 16Kambe i mhaka leyi vuriweke hi muprofeta Yuwele, loko a te:

17

2:17-21
Yuw. 2:28-32
“ ‘Xikwembu xi ri: Hi masiku ya makumu,

ndzi ta chela Moya wa mina ehenhla ka vanhu hinkwavo.

Vana va n'wina va xinuna ni va xisati va ta vhumbha,

vana va n'wina va majaha va ta vona swivono,

lavo dyuhala va n'wina va ta lorha milorho.

18Ina, hambi ma ri malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati,

eminkarhini yeleyo, ndzi ta ma chela Moya wa mina,

kutani ma ta vula Rito.

19Ndzi ta endla swihlamariso ehenhla tilweni,

ni mahlori ehansi misaveni:

Ngati, ni ndzilo, ni papa ra musi.

20Dyambu ri ta hundzuka munyama,

ni n'weti wu ta tshwuka kukota ngati,

siku lerikulu ro vangama ra Hosi ri nga si fika.

21Kutani un'wana ni un'wana loyi a nga ta huwelela eka Hosi,

ú ta ponisiwa.’

22“Vavanuna va Israele, yingisani marito lawa: Yesu wa Nazareta, a a ri wanuna loyi Xikwembu xi nga mi komba yena, hi mintirho ya matimba, ni swihlamariso, ni mahlori lawa xi ma endleke ha yena exikarhi ka n'wina, hilaha mi swi tivaka hakona na n'wina; 23

2:23
Mt. 27:35
Mk. 15:24
Lk. 23:33
Yoh. 19:18
hi yena loyi a nga nyiketiwa, hi makungu lama tiyeke ya Xikwembu ni ku tiva ka xona ka khale; kutani mi n'wi dlayile hi mavoko ya vanhu lavo homboloka lava nga n'wi vamba exihambanweni. 24
2:24
Mt. 28:5-6
Mk. 16:6
Lk. 24:5
Kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile eku feni, xi n'wi ntshunxa eku vavisekeni ka rifu,Kumbe: emapindzeni ya rifu hikuva a swi nga endleki leswaku a bohiwa ha rona. 25
2:25-28
Ps. 16:8-11
Loko Davhida a vulavula hi yena, ú te:

“ ‘Minkarhi hinkwayo, ndzi rhangisa Hosi emahlweni ka mina;

ndzi nga ka ndzi nga tsekatseki, hikuva yi le vokweni ra mina ra xinene.

26Hikokwalaho mbilu ya mina yi tsakile, ndzi ba nkulungwana,

na wona miri wa mina wu hlayisekile, kutani ndzi ni ku tshemba:

27We Hosi, u nge ndzi rivali exivandleni xa vafi,

u nge tshiki Muhlawuriwa wa wena a hela hi ku bola.

28U ndzi tivisile tindlela ta vutomi,

u ta ndzi tata hi ntsako, u va na mina.’

29“N'wina varikwerhu, ndzi nga tiyisa ndzi mi byela leswaku Kokwana Davhida ú file, a va a lahliwa, kutani sirha ra yena ra ha ri exikarhi ka hina ni namuntlha. 30

2:30
Ps. 132:11
II Sam. 7:12-13
Hambiswiritano, a a ri muprofeta; naswona a a tiva leswaku Xikwembu xi n'wi tshembisile hi ku hlambanya leswaku xi ta tshamisisa un'wana wa rixaka ra yena exiluvelweni xa yena. 31Hikokwalaho Davhida, hi ku vona swilo swi nga si humelela, ú vurile ta ku pfuka ka Mesiya eku feni, loko a te:

“ ‘A nga tshikiwanga exivandleni xa vafi,

na wona miri wa yena a wu helanga hi ku bola.’

32“Hi yena Yesu loyi Xikwembu xi nga n'wi pfuxa eku feni, kutani hinkwerhu hi timbhoni ta mhaka leyi. 33Sweswi ke ú tlakuriwile a ya evokweni ra xinene ra Xikwembu; ú amukele Moya lowo Kwetsima lowu tshembisiweke, wu nga lowu humaka ka Tatana, kutani ú cherile ehenhla ka hina leswi mi swi vonaka ni leswi mi swi twaka. 34

2:34-35
Ps. 110:1
Hikuva Davhida a nga tlhandlukelanga etilweni, kambe hambiswiritano yena ú te:

“ ‘Hosi Xikwembu xi te ka N'wini wanga:

Tshama evokweni ra mina ra xinene,

35ndzi kondza ndzi veka valala va wena

ehansi ka minkondzo ya wena.’

36“Hikokwalaho rixaka hinkwaro ra Vaisraele ri fanele ku tiva mhaka leyi swinene leswaku Yesu loyi mi n'wi vambeke, hi yena loyi Xikwembu xi n'wi endleke Hosi ni Mesiya.”

37Kuteloko vanhu va yingisile marito lawa, va tlhaveka timbilu; kutani va ku ka Petro ni ka vaapostola lavan'wana: “N'wina varikwerhu, xana hi ta endla yini?” 38Petro a ku ka vona: “Hundzukani, kutani un'wana ni un'wana wa n'wina a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kriste, leswaku mi rivaleriwa swidyoho swa n'wina; kutani mi ta amukela nyiko, wu nga Moya lowo Kwetsima, 39hikuva xitshembiso lexi xi endleriwe n'wina ni vana va n'wina, ni va le kule hinkwavo lava nga ta vitaniwa hi Hosi Xikwembu xa hina.” 40Petro a tiyisa vumbhoni bya yena hi marito man'wana layo tala, a va khongotela a ku: “Hambanani ni rixaka leri ro homboloka leswaku mi ta pona.” 41Hiloko lava amukeleke marito ya yena, va khuvuriwa; kutani esikwini rero, ku amukeriwa vanhu lava lavaka ku va 3 000. 42A va chivirikela ku dyondzisiwa hi vaapostola, ni ku hlengeletana, ni ku phema xinkwa, ni ku khongela.

Mahanyelo ya Vakriste

43Vaapostola a va endla swihlamariso ni mahlori layo tala, kutani vanhu hinkwavo a va va komba xichavo. 44

2:44
Mint. 4:32-35
Vapfumeri hinkwavo a va hamba va hlengeletana, va avelana swilo swa vona hinkwaswo; 45a va xavisa leswi va swi fuweke ni leswi a swi ri swa vona, kutani va pambulela un'wana ni un'wana hi ku ya hi ku pfumala ka yena. 46Masiku hinkwawo a va chivirika ku hlangana eTempeleni, va ri mbilu yin'we, naswona a va hlangana va phema xinkwa emindyangwini ya vona, va dya swakudya swa vona hi ku tsaka lokukulu ni timbilu to basa, 47va ri karhi va dzunisa Xikwembu, va tsakeriwa hi tiko hinkwaro. Kutani siku rin'wana ni rin'wana Hosi a yi engetela nhlengeletano ya vona hi lava a va ri karhi va ponisiwa.

3

Ta ku hanyisiwa ka xigono enyangweni ya Tempele

31Siku rin'wana, Petro na Yohane a va tlhandlukela eTempeleni nindzhenga, hi nkarhi wa xikhongelo. 2Kona eTempeleni, enyangweni leyi vuriwaka “Leyo Saseka”, a ku ri ni munhu la velekiweke a ri xigono; a va hamba va n'wi rhwala, va n'wi veka kona masiku hinkwawo, leswaku a ta kombela swihanano eka lava nghenaka eTempeleni. 3Loko munhu loyi a vona Petro na Yohane va ri kusuhi ni ku nghena eTempeleni, a kombela swihanano eka vona. 4Kambe Petro na Yohane va n'wi honokela, kutani Petro a ku: “Hi langute.” 5Munhu loyi a va languta swinene, a ehleketa leswaku va ta n'wi nyika xanchumu. 6Kambe Petro a ku ka yena: “Silivhere ndzi hava, ni nsuku a ndzi na wona, kambe lexi ndzi nga na xona, ndzi ta ku nyika xona: Hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareta, ndzi ri: Famba!” 7Kutani a n'wi khoma hi voko ra xinene, a n'wi yimisa; hi nomu lo minkondzo ya yena ni mahlakala ya yena swi va swi tiya. 8Kutani o kàkàtsùkù, a yima a famba; a nghena eTempeleni swin'we na vona, a ri karhi a famba-famba, a tlula-tlula, a dzunisa Xikwembu, 9kutani vanhu hinkwavo va n'wi vona a ri karhi a famba, a dzunisa Xikwembu. 10Loko va vona leswaku hi yena loyi a a tshamela ku kombela swihanano eTempeleni, enyangweni leyi vuriwaka “Leyo Saseka”, va khomiwa hi ku chava, va hlamarisiwa swinene hi leswi humeleleke eka yena.

Ta ku dyondzisa ka Petro erikupakupeni ra Solomoni

11Leswi munhu loyi a a namarhela Petro na Yohane, vanhu hinkwavo va hlamala, va ta ka vona hi ku tsutsuma, erikupakupeni leri a va ku i ra Solomoni.

12Loko Petro a swi vona, a ku ka vona: “Vavanuna va Israele, hikwalaho ka yini mi hlamala mhaka leyi, mi hi tlhava hi mahlo hi mukhuva lowu xana, wonge hi loko ku ri hina hi nga endla leswaku munhu loyi a famba, hi matimba ya hina kumbe hi vukhongeri bya hina? 13

3:13
Eks. 3:15
Xikwembu xa Abrahama ni xa Isaka ni xa Yakobo, Xikwembu xa vatata wa hina, xi dzunisile nandza wa xona Yesu, loyi mi n'wi nyiketeke, mi tlhela mi n'wi landzula emahlweni ka Pilato; kambe Pilato yena a a vurile leswaku a ntshunxiwa. 14
3:14
Mt. 27:15-23
Mk. 15:6-14
Lk. 23:13-23
Yoh. 19:12-15
Yesu a a ri la hlawulekeke, la lulameke; kambe n'wina mi n'wi landzurile, mi kombela ku ntshunxeriwa mudlayi, 15kutani mi dlaya munyiki wa vutomi; kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile eku feni; hina hi timbhoni ta swona. 16Hikokwalaho, leswi tiyiseke munhu loyi mi n'wi tivaka ni ku n'wi vona, i vito ra Yesu ni ku pfumela eka vito leri; kutani ku pfumela loku, ku hanyisile munhu loyi hakunene, hi matimba ya Yesu, hilaha mi swi vonaka hakona n'wina hinkwenu.

17“Kutani ke varikwerhu, ndza swi tiva leswaku n'wina ni tihosi ta n'wina, mi endlile swilo sweswo hi ku pfumala vutivi, 18kambe hi mukhuva wolowo, Xikwembu xi endlile leswaku ku hetiseka leswi xi nga swi tivisa khale hi milomo ya vaprofeta hinkwavo: Hileswaku Mesiya wa xona a a ta twisiwa ku vaviseka.

19“Loko swi ri tano, hundzukani, mi tlhelela eka Xikwembu, leswaku swidyoho swa n'wina swi rivaleriwa, 20ni leswaku minkarhi yo phyuphya leyi humaka eHosini yi sungula, ni leswaku Hosi yi mi rhumela Yesu, yena loyi a nga vekiwa ku va Mesiya wa n'wina; 21ú fanele ku tshama etilweni, ku ko ku fika minkarhi ya ku pfuxetiwa ka swilo hinkwaswo, leyi Xikwembu xi nga yi vula ni khale, hi milomo ya vaprofeta va xona lavo hlawuleka. 22

3:22
Dut. 18:15,18
Hakunene Muxe ú vurile, a ku: ‘Hosi Xikwembu xa n'wina xi ta mi humesela muprofeta la fanaka na mina, a huma exikarhi ka va ka n'wina; mi ta n'wi yingisa eka hinkwaswo leswi a nga ta mi byela swona. 23
3:23
Dut. 18:19
Kutani un'wana ni un'wana loyi a nga yingisiki muprofeta yoloyi, ú ta susiwa etikweni.’ 24Naswona, vaprofeta hinkwavo lava nga vulavula ku sukela eka Samiele ni ka lava teke endzhaku ka yena, na vona va tivisile ta masiku lawa. 25
3:25
Gen. 22:18
Hi n'wina valandzeri va vaprofeta, hi n'wina va ntwanano lowu Xikwembu xi nga wu endla ni vatata wa n'wina, loko xi te eka Abrahama: ‘Hi vatukulu va wena, ndzi ta katekisa tinxaka hinkwato ta misava.’ 26Loko Xikwembu xi rhumerile nandza wa xona, xi n'wi humesile hi le ka n'wina eku sunguleni leswaku a mi katekisa hi ku hundzuluxa un'wana ni un'wana wa n'wina emikhuveni ya yena leyo biha.”

4

Ta Petro na Yohane loko va tengisiwa ehubyeni

41Loko Petro na Yohane va ha vulavula ni vanhu, ku fika vaprista, va ri ni ndhuna ya Tempele ni Vasaduki; 2a va vilela hikuva vaapostola a va dyondzisa vanhu ni ku vula ta ku pfuka ka vafi hikwalaho ka ku pfuka ka Yesu eku feni. 3Hiloko va va khoma, kutani leswi a ri perile, va va pfalela ekhotsweni ri ko ri xa. 4Hambiswiritano, lavo tala exikarhi ka lava va tweke Rito, va pfumela. Nhlayo ya vavanuna enkarhini wolowo a yi lava ku fika eka 5 000.

5Loko ri xa, tihosi ta Vayuda ni vakulukumba ni vatsari va hlengeletana eYerusalema; 6a va ri na Anasi Muprista lonkulu, na Kayafasi, na Yohane, na Aleksandro, ni hinkwavo va rixaka ra vaprista lavakulu. 7Kuteloko va yimisile vaapostola ehubyeni, va va vutisa va ku: “Mi endlile swilo leswi hi matimba wahi kumbe hi vito ra mani xana, n'wina vanhu ndzin'wina?”

8Kavaloko Petro a tala hi Moya lowo Kwetsima, a ku ka vona: “Tihosi, na n'wina vakulukumba va tiko! 9Leswi hi vutisiwaka namuntlha hi mhaka leyinene leyi endliweke eka munhu lowa xilema loyi, ni ku vutisiwa hi lexi xi nga n'wi hanyisa, 10swi tiveni n'wina hinkwenu, ni tiko hinkwaro ra Israele a ri swi tive: Munhu loyi a yimeke emahlweni ka n'wina a ololokile, ú hanyisiwile hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareta, yena loyi mi nga n'wi vamba exihambanweni, loyi Xikwembu xi n'wi pfuxeke eku feni. 11

4:11
Ps. 118:22
Hi yena la nga

“ ‘ribye leri n'wina vaaki mi nga ri nyenya,

leri kambe ri endliweke ribye lerikulu ra yinhla.’

12“Kutani ku ponisiwa a ku kumeki eka munhu un'wana, hikuva vanhu a va nyikiwanga vito rin'wana laha misaveni, ehandle ka vito ra Yesu, leri hi fanelaka ku ponisiwa ha rona.”

13Loko va vona ku tiya ka Petro na Yohane, va hlamala, hikuva a va va tiva va ri vanhu ntsena, lava ni ku dyondza va nga dyondzangiki; kambe va swi vonile leswaku hileswi a va ri vanakulobye va khale va Yesu. 14Kutani loko va vona munhu la hanyisiweke a yimile kwalaho na vona, va pfumala lexi va nga xi kanetaka. 15Kuteloko va va lerisile ku huma ehubyeni ya Sanedri, va vutisana, va ku: 16“Xana hi ta endla yini hi vanhu lava xana, hikuva swi tiveka hinkwako eYerusalema leswaku hi vona lava endleke mahlori lamakulu lawa; a hi koti ku swi kaneta. 17Kambe ku endlela leswaku timhaka leti ti nga yi emahlweni ti hangalaka evanhwini, a hi va layeni hi va chavisa, leswaku va nga ha tshami va vulavula hi vito rero, hambi ku ri ka mani na mani.” 18Kuteloko va va vitanile, va va lerisa leswaku va nga ha tshuki va vulavula hi vito ra Yesu, hambi ku ri ku dyondzisa ha rona.

19Kambe Petro na Yohane va va hlamula, va ku: “A ku avanyise n'wina: Xana swi lulamile emahlweni ka Xikwembu ku yingisa n'wina ku tlula xona xana? 20Loko hi ri hina, hi nga ka hi nga koti ku tshika ku vula leswi hi swi voneke ni leswi hi swi tweke.” 21Hiloko va huvo va va ntshunxa, va ri karhi va engeta ku va laya ni ku va chavisa; a va nga voni hilaha va nga va baka hakona, hikuva vanhu hinkwavo a va dzunisa Xikwembu hikwalaho ka leswi humeleleke; 22naswona munhu loyi mahlori ya ku hanyisiwa ma endliweke eka yena, a a ri wa malembe lama tlulaka 40.

Vakriste va kombela ku tiyisiwa va nga chavi nchumu

23Kuteloko Petro na Yohane va ntshunxiwile, va tlhelela eka vanakulobye, kutani va va tivisa hinkwaswo leswi vaprista lavakulu ni vakulukumba va nga va byela swona. 24

4:24
Eks. 20:11
Neh. 9:6
Ps. 146:6
Loko vona va swi twile, va huwelela eka Xikwembu hi ku khongela va ri mbilu yin'we, va ku: “N'wini wa hina, wena la endleke tilo ni misava ni lwandle, ni hinkwaswo leswi nga ka swona! 25
4:25-26
Ps. 2:1-2
U vurile hi Moya lowo Kwetsima, hi nomo wa tata wa hina Davhida nandza wa wena, u ku:

“ ‘Xana vamatiko va kariha-karihela yini,

ni matiko ma bohela yini makungu ya hava xana?

26Tihosi ta misava ti pfukile,

ni vafumi va matiko va twananile ku lwa na Hosi ni Mesiya wa yona.’

27

4:27
Mt. 27:1-2
Mk. 15:1
Lk. 23:1,7-11
Yoh. 18:28-29
“Hikuva kunene Heroda, na Pontiyo Pilato, ni vamatiko, ni tinxaka ta Israele, va hlangene kun'we emutini lowu ku lwa na Yesu nandza wa wena la hlawulekeke, loyi u nga n'wi endla Mesiya; 28va hlangene ku endla hinkwaswo leswi u swi boheke khale, hi ntamu wa wena ni makungu ya wena, leswaku swi ta humelela. 29Sweswi ke Hosi, languta ku tshukisa ka vona, u nyika malandza ya wena ku vula rito ra wena va tiyile va nga chavi nchumu; 30tshambuluta voko ra wena ku horisa, u endla leswaku mahlori ni swihlamariso swi va kona hi vito ra Yesu, nandza wa wena la hlawulekeke.”

31Kuteloko va hetile ku khongela, xivandla lexi va hlengeletaneke ka xona xi tsekatseka, hinkwavo va tala hi Moya lowo Kwetsima, kutani va vula rito ra Xikwembu va tiyile.

Vapfumeri a va avelana hinkwaswo

32

4:32
Mint. 2:44-45
Nhlengeletano ya lava pfumeleke a yi ri mbilu yin'we ni moya wun'we; a ku nga ri na munhu ni un'we loyi a a vula leswaku swilo leswi a nga na swona hambi xi ri xin'we xa swona, i swa yena ntsena; kambe swilo hinkwaswo a va ku, i swa vona hinkwavo. 33Vaapostola a va tiyisa hi matimba lamakulu vumbhoni bya ku pfuka ka Hosi Yesu eku feni; kutani hinkwavo a va fundzhiwa ngopfu.Kumbe: tintswalo ta Hosi a ti ri na vona swinene 34A ku nga ri na xisiwana exikarhi ka vona, hikuva hinkwavo lava a va ri ni masimu, kumbe tindlu, a va swi xavisa, kutani va tisa leswi va swi kumeke hi ku xavisa, 35va swi veka emahlweni ka vaapostola; kutani va pambulela un'wana ni un'wana hi ku ya hi ku pfumala ka yena. 36Hi mukhuva lowu Yosefa, Mulevhi la tswariweke eKipra, loyi vaapostola a va ku i Barnaba (hileswaku “La tiyisaka van'wana”),Kumbe: “La chavelelaka van'wana” 37a a ri ni nsimu. A yi xavisa, kutani a tisa nxavo wa yona, a wu veka emilengeni ya vaapostola.