Xitsonga 1989 (TSO89)
27

Ta Pawulo loko a ya eRhoma hi ngalava

271Kuteloko ku tsemiwile leswaku hi ta ya le Italiya hi ngalava, va nyiketa Pawulo ni vabohiwa van'wana eka ndhuna ya dzana ra masocha leyi a va ku i Yuliyo, ya ntlawa lowu vuriwaka “wa hosi leyikulu”.Xigriki: wa Sebasto; vonani 25:21 2Kuteloko hi nghenile engalaveni yo huma eAdramita, leyi a yi fanela ku kongoma matlhelo ya tiko ra Asiya, hi suka hi ri na Aristarka wa le Tesalonika, etikweni ra Makedoniya. 3Hi siku leri tlhandlamaka, hi fika eSidoni; kutani Yuliyo a endlela Pawulo tintswalo, a n'wi pfumelela ku ya vona vanakulobye ni ku longeriwa hi vona. 4Kuteloko hi suka kona, hi famba hi nxaxeko wa xihlale xa Kipra, hikuva ngalava a yi siveriwa hi mheho. 5Kuteloko hi perile lwandle ra Kilikiya ni ra Pamfiliya, hi fika eMira, etikweni ra Likiya. 6Kutani ndhuna yi kuma kona ngalava yo huma le Aleksandriya leyi yaka le Italiya, kutani yi hi nghenisa ka yona.

7Hi masiku layo tala hi famba hi ku nonoka, kutani swi hi nonon'hwela swinene ku fika kusuhi na Kinida; leswi mheho a yi hi sivela ku ya emahlweni etlhelweni rero, hi tingawuka xihlale xa Kreta hi le hansi, hi tlhelo ra Salmona.

8Kuteloko hi lulamile ni ribuwu hi ku nonon'hweriwa swinene, hi fika exivandleni xin'wana lexi va nge i “Hlaluko-ro-Saseka”, kusuhi ni muti wa Lasiya. 9Hi heta masiku layo tala kona, ku ko ku fika nkarhi lowu swi chavisaka ku famba elwandle, hikuva siku lerikulu ra ku titsona swakudyaHileswaku: Siku ra mhamba yo susa swidyoho (vonani Levhitika 16:29-34), hi n'hweti ya Nhlangula. A va nga fambi elwandle enkarhini wolowo, hikuva i nkarhi lowu timheho leto chavisa ti sungulaka ku hunga, le Yuropo a ri hundzile. Kavaloko Pawulo a va tsundzuxa, 10a ku: “Vavanuna, ndza swi vona leswaku riendzo leri ra ngalava ri ta va ni mhangu ni ku lahleka lokukulu, ku nga ri ka mindzhwalo ni ka ngalava ntsena, kambe ni ka vutomi bya hina.” 11Hambiswiritano, ndhuna yi yingisa mufambisi wa ngalava ni n'wini wa yona ku tlula leswi vuriwaka hi Pawulo. 12Leswi hlaluko leri a ri nga lulamelanga ku heta vuxika eka rona, lavo tala va hina va anakanya ku suka kona ni ku ringeta ku ya xwa vuxika le Fenikisi, ri nga hlaluko ra Kreta, leri langutanaka ni vupeladyambu bya dzonga ni vupeladyambu bya n'walungu.

Ta xidzedze elwandle

13Kuteloko mheho ya le dzongeni yi sungurile ku hunga khwatsi, va anakanya leswaku makungu ya vona ma ta endlakala, kutani va suka, va lulama ni ribuwu ra Kreta.

14Kambe ku nga ri kungani, ku pfuka, exihlaleni, mheho ya xidzedze leyi va nga i Yurakuloni. 15Ngalava yi khomiwa hi mheho, yi tsandzeka ku yi hlula, kutani hi yi tshika yi khukhuriwa hi mati. 16Kuteloko hi hundzile edzongeni wa xihlalenyana xin'wana lexi va nge i Kawuda, hi koka byatsoTingalava a ti famba ti rhwele byatso byo tshinela kusuhi ni ribuwu ha byona hi byi nghenisa engalaveni hi ku nonon'hweriwa swinene; 17loko vatluti va byi kokile, va lunghisa ngalava hi ku yi boha ehansi hi mapindza; kutani hi ku chava ku nkhinsa esaveni ra Siriti, va phutsa matsanga,Kumbe: maseyila kutani hi mukhuva wolowo va tlhela va khukhuriwa hi magandlati. 18Loko ri xa, a hi biwa ngopfu hi xidzedze; hikokwalaho va cukumeta mindzhwalo ya ngalava elwandle. 19Kutani hi siku ra vunharhu, va cukumeta swigotso swa ngalava elwandle, hi mavoko ya vona vinyi. 20Hi masiku layo tala dyambu a ri nga ha vonaki, hambi ti ri tinyeleti; xidzedze a xi ya emahlweni xi hi ba hi matimba, hi nga ha tshembi nikutsongo leswaku hi ta pona.

21Leswi a ku ri khale va nga dyanga nchumu, Pawulo a yima exikarhi ka vona, a ku: “Loko onge mi ndzi yingisile, vavanuna, mi nga sukanga eKreta, ingi mhangu leyi ni ku lahleka loku swi nga humelelanga. 22Kambe sweswi ndza mi khongotela leswaku mi tiyisa timbilu, hikuva a ku na un'we wa n'wina loyi a nga ta lahlekeriwa hi vutomi bya yena; i ngalava ntsena leyi nga ta lova. 23Ntsumi ya Xikwembu lexi ndzi nga nandza wa xona, lexi ndzi xi gandzelaka, yi tikombisile ka mina evusikwini lebyi, 24yi ku: ‘Pawulo, u nga tshuki u chava, hikuva u fanele ku ya yima emahlweni ka Khezari; kutani tiva leswaku Xikwembu xi ku nyikile vanhu hinkwavo lava fambaka na wena engalaveni, leswaku u va ponisa.’ 25Hikokwalaho vavanuna, tiyisani timbilu, hikuva ndzi ni ku tshemba eka Xikwembu leswaku swi ta va hilaha ndzi byeriweke hakona. 26Ntsena hi ta ya hi ya cukumetiwa exihlaleni xin'wana.”

Ta ngalava loko yi tshoviwa hi magandlati

27A byi ri vusiku bya vu-14, loko hi ri karhi hi dlita-dliteka elwandle ra Adriya; exikarhi ka vusiku vatluti va anakanya leswaku hi tshinelerile kusuhi ni ribuwu rin'wana. 28Loko va pima ku enta ka mati, va kuma mpimo wa 37 m; emahlweninyana va tlhela va pima, va kuma mpimo wa 28 m. 29Kutani hi ku chava ku ya ba maribye ya le ribuwini, va hoxa mune wa tinsoma enyalweni; kutani va langutela ku xa. 30Kambe vatluti lava va ringeta ku baleka va huma engalaveni; va nembeleta byatso elwandle, va endla wonge hi loko va lava ku ya hoxa tinsoma enkondzweni wa ngalava. 31Kutani Pawulo a ku ka ndhuna ni ka masocha: “Loko vanhu lava va nga tshami engalaveni, a mi nga poni.” 32Kavaloko masocha ma tsema mapindza ya byatso, ma byi tshika byi wela ematini.

33Kuteloko ri ya eku xeni, Pawulo a va khongotela hinkwavo ku dya swakudya, a ku: “Namuntlha i siku ra vu-14, mi ri karhi mi langutela ntsena, mi titsona mi nga dyi nchumu. 34Ndza mi khongotela ku dya xanchumu; swa laveka, loko mi rhandza ku pona; hikuva a ku na un'we wa n'wina loyi a nga ta lahlekeriwa hi nsisi wa nhloko ya yena hambi wu ri wun'we.” 35Loko a vurile sweswo, a teka xinkwa, a nkhensa Xikwembu emahlweni ka vona hinkwavo, a phema, a sungula ku dya. 36Kutani hinkwavo va tiyisa timbilu, va dya swakudya na vona. 37Loko ku hlayiwa hinkwavo lava a va ri engalaveni, ku kumeka leswaku a hi ri vanhu va 276. 38Loko va hetile ku dya va xurhile, va vevukisa ngalava hi ku cukumeta ndzhwalo wa mavele elwandle.

39Loko ri xile, vatluti a va tivanga misava ya kona leswaku hi yihi; kambe loko va vona nsonga lowu nga ni ribuwu, va lava ku yisa ngalava kona, loko va swi kota. 40Kuteloko va tsemile tinsoma, va ti tshika ti wela elwandle, va ri karhi va ntshunxa tinketani ta swihendzulo; kutani va vamba tsanga ra le nkondzweni, va rhiya mheho, va kongoma eribuwini. 41Kambe va ya ba xitsunga xa sava ematini, kutani ngalava yi nkhinsa kona; nkondzo wa yona wu khomiwa hansi, wu nga ha tsekatseki; kambe nyalo yi sungula ku tshoviwa hi matimba ya magandlati.

42Kavaloko masocha ma tilunghisela ku dlaya vabohiwa, hi ku chava leswaku un'wana wa vona a nga tshuka a balekile hi ku hlambela ematini. 43Kambe ndhuna a yi lava ku ponisa Pawulo, kutani yi sivela masocha ku endla sweswo; yi lerisa leswaku hinkwavo lava tivaka ku hlambela, va rhanga va tihoxa ematini, va ya humelela esaveni; 44van'wana yi va byela ku tipfuna hi timhandze, van'wana hi swimpombondzwana swa ngalava; kutani hi mukhuva wolowo va fika eribuwini, va ponile hinkwavo.

28

Ta Pawulo loko a ri exihlaleni xa Melita

281Kuteloko hi ponile hi ndlela yoleyo, hi byeriwa leswaku xihlale xa kona xi vuriwa Melita.Namuntlha va ri i Malta 2Vaaki va xona va hi komba tintswalo leto hlamarisa; va hi amukela hinkwerhu, va ri karhi va hi tshivelela ndzilo lowukulu, hikuva mpfula a yi na, naswona a ku ri ni xirhami. 3Pawulo a vungavunga swihlahlana, a lava ku swi hoxa endzilweni, kambe mhiri yi huma kona hi ku twa ku kufumela, yi tsondzela voko ra yena. 4Loko vaaki va xihlale va vona nyoka leyi yi ri karhi yi lengalenga evokweni ra Pawulo, va byelana va ku: “Munhu loyi i mudlayi hakunene; hambiloko a ponile ematini, Tilo a ri nga pfumeri leswaku a hanya.” 5Kambe Pawulo a dzudzela nyoka endzilweni, a nga vavisiwanga ni kutsongo. 6Vona a va langutela leswaku ú ta pfimba, kumbe a hatla a wela ehansi, a fa; kambe loko va languterile nkarhi wo leha, va vona leswaku a ku humeleri nchumu xo hlamarisa eka yena, kutani va hundzula miehleketo, va ku: “Munhu loyi i xikwembu xin'wana.”

7Kusuhi ni xivandla lexi, a ku ri ni masimu ya ndhuna ya xihlale, leyi a va ku i Publiyo; munhu loyi a hi amukela swinene, a hi rhurhela endlwini ya yena masiku manharhu. 8Kambe swi kumeka leswaku tata wa Publiyo a a etlerile, miri wa yena wu hisa ni ku khomiwa hi le ndzeni. Pawulo a nghena ka yena; a khongela, kutani a n'wi tlhandleka mavoko, a n'wi hanyisa. 9Loko mhaka leyi yi humelerile, vavabyi van'wana va la xihlaleni, va ta, va hanyisiwa hinkwavo na vona. 10Va hi fundzha hi ku humesa tinyiko to tala; kutani siku hi sukaka, va hi longela na leswi hi nga ta swi lava eriendzweni.

Ta Pawulo loko a fika eRhoma

11Loko ku hundzile tin'hweti tinharhu, hi famba hi ngalava yo huma eAleksandriya, leyi a va ku i “ya Swikwembu-swa-Mahahla”;Xigriki: “ya Vadiyoskuro”, swikwembu swimbirhi swa mahahla swa Vagriki a yi hetile vuxika yi ri exihlaleni. 12Kutani loko hi fikile eSirakusa, hi xwa masiku manharhu kona. 13Loko hi huma kona, hi lulama ni ribuwu hi ko hi fika eRegiyo. Hi siku leri tlhandlamaka mheho ya le dzongeni yi pfuka, kutani hi masiku mambirhi hi ya fika ePuteyoli. 14Kona hi kuma vamakwerhu lava kombelaka leswaku hi xwa masiku ya 7 na vona; kutani hi mukhuva lowu hi ya fika eRhoma. 15Loko vamakwerhu va le Rhoma va twa leswaku ha fika, va ta ku ta hi hlanganisa entsendzeleni wa Apiyo, laha ku vuriwaka “Tihodela-Tinharhu”; kuteloko Pawulo a va vona, a nkhensa Xikwembu, a tiyisa mbilu.

16Loko hi fikile eRhoma, Pawulo a pfumeleriwa ku va ni yindlu ya yena etlhelo, a tshama ni socha leri ri n'wi rindzaka.

Ta Pawulo loko a twarisa Rito eRhoma

17Endzhaku ka masiku manharhu, Pawulo a rhamba lava nga vakulukumba exikarhi ka Vayuda; kuteloko va hlengeletanile, a ku ka vona: “Vavanuna varikwerhu, hambiloko ndzi nga endlanga nchumu ku dyohela tiko kumbe mikhuva ya vatatana, ndzi bohiwile eYerusalema, kutani ndzi nyiketiwile emavokweni ya Varhoma. 18Loko vona va ndzi vutisile, va lavile ku ndzi ntshunxa, hikuva a ndzi nga endlanga nchumu lowu fanekeriwaka hi rifu. 19

28:19
Mint. 25:11
Kambe leswi Vayuda a va ala sweswo, swi ndzi bohile ku kombela ku avanyisiwa hi Khezari, hambiloko ndzi nga ri na lexi ndzi nga mangalelaka tiko ra rikwerhu ha xona. 20Hikokwalaho ndzi mi vitanile leswaku ndzi ta mi vona ni ku vulavula na n'wina, hikuva ndzi bohiwile hi nketani leyi hikwalaho ka loyi Vaisraele va n'wi languteleke.”

21Va ku ka yena: “A hi si amukela mapapila yo huma eYudiya, lama hlamuselaka timhaka ta wena; hambi va ri Vayuda va ka hina, na un'we wa vona a nga tanga ku ta hi tivisa kumbe ku vula mhaka yo biha ehenhla ka wena. 22Kutani hi fanele ku twa miehleketo ya wena u yi vula hi nomo wa wena, hikuva loko yi ri dyondzo leyi yo hambuka, ha yi tiva leswaku ya ariwa hinkwako.”

23Va n'wi vekela siku, kutani va ta ka yena va telenyana, endlwini leyi a a tshama ka yona. Pawulo a va hlamusela ta Mfumo wa Xikwembu, a ti tiyisa hi vumbhoni bya yena; a ringeta ni ku va kombisa ta Yesu, hi ku hlaya eNawini wa Muxe, ni ka vaprofeta, a vulavula ku sukela nimixo ku ya fika nimadyambu. 24Van'wana va khorwisiwa hi marito ya Pawulo; kambe van'wana va ala ku pfumela. 25Va suka va nga twanananga, endzhaku ka loko Pawulo a va byerile rito rin'we leri nge: “Moya lowo Kwetsima wu vurisile kunene, loko wu vulavurile ni vatata wa hina hi nomo wa muprofeta Esaya, wu ku:

26

28:26-27
Es. 6:9-10
“ ‘Famba u ya byela vanhu lava u ku:

Ku twa mi ta twa, kambe a mi nga twisisi,

ku vona mi ta vona, kambe a mi nga vonisisi!

27Timbilu ta vanhu lava ti tlanyarile,

va tipfale tindleve ni mahlo,

leswaku va nga ha voni,

ni ku twa va nga ha twi,

hambi ku ri ku twisisa va nga ha twisisi,

ni leswaku va nga hundzuki,

na mina ndzi nga va hanyisi.’

28“Loko swi ri tano, swi tiveni leswaku mahungu ya ku ponisiwa hi Xikwembu ma rhumeriwile vamatiko; vona va ta ma yingisa.” [ 29Kuteloko Pawulo a va byerile sweswo, Vayuda va famba va ri karhi va kanetana hi matimba.]Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

30Pawulo ú hetile malembe mambirhi eRhoma, a ri na yindlu leyi a a humesa mali ku tshama ka yona, a amukela hinkwavo lava taka ka yena; 31a twarisa Mfumo wa Xikwembu, a dyondzisa ta Hosi Yesu Kriste a nga chavi nchumu, naswona a nga siveriwi hi nchumu.