Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ta ku ta ka Moya lowo Kwetsima

21

2:1
Levh. 23:15-21
Dut. 16:9-11
Kuteloko siku ra Pentekosta ri fikile, vadyondzisiwa hinkwavo a va hlengeletanile exivandleni xi ri xin'we. 2Kutani hi nomu lo, ku twakala mpfumawulo lowu humaka etilweni, wu fana ni ku hunga ka xidzedze, wu tata yindlu hinkwayo leyi a va tshamile ka yona. 3Kutani va vona leswi fanaka ni malangavi ya ndzilo, swi avana, swi tshama ehenhla ka un'wana ni un'wana wa vona. 4Hinkwavo va tala hi Moya lowo Kwetsima, kutani va sungula ku vulavula hi tindzimi tin'wana, hilaha Moya wu nga va nyika ku vulavula hakona.

5A ku ri ni Vayuda lava akeke eYerusalema, vanhu vo chava Xikwembu lava humaka ematikweni hinkwawo ya laha misaveni. 6Loko mpfumawulo lowu wu twakala, ntshungu wu hlengeletana, kutani wu hlamala ngopfu, hikuva un'wana ni un'wana a a twa vadyondzisiwa va vulavula hi ririmi leri nga ra yena. 7Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala va ku: “Xana vanhu lava vulavulaka lava, a hi Vagaleliya hinkwavo xana? 8Swi endlisa ku yini loko un'wana ni un'wana wa hina a va twa va vulavula hi ririmi leri nga ra yena ke? 9Van'wana va hina, hi Vaparta ni Vameda ni Vaelamu; van'wana va hina, hi huma eMesopotamiya, na la Yudiya ni le Kapadokiya, ni le Ponto ni le Asiya, 10le Frigiya ni le Pamfiliya, le Egipta ni le matlhelweni ya Libiya lama nge kusuhi na Kirena; ku ni vaendzi lava humaka eRhoma: 11Van'wana i Vayuda, van'wana i vamatiko lava amukeriweke eXiyudeni; van'wana va hina hi Vakreta ni Maarabiya; kambe hinkwerhu hi va twa va vula mintirho leyikulu ya Xikwembu hi tindzimi ta ka hina!” 12Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala ngopfu, va vutisana va ku: “Mhaka leyi yi yisa kwihi xana?” 13Kambe van'wana va hleka vadyondzisiwa va ku: “Vanhu lava va pyopyiwile!”

Ta ku dyondzisa ka Petro hi siku ra Pentekosta

14Hiloko Petro a yima kun'we ni vaapostola lavan'wana va khume na un'we, a tlakusa rito a ku ka vona: “Vavanuna va Yudiya, na n'wina hinkwenu vaaki va Yerusalema, ndzi lombeni tindleve mi ta tiva leswi: 15Vanhu lava a va pyopyiwanga, hilaha mi anakanyaka hakona, hikuva wa ha ri mixo. 16Kambe i mhaka leyi vuriweke hi muprofeta Yuwele, loko a te:

17

2:17-21
Yuw. 2:28-32
“ ‘Xikwembu xi ri: Hi masiku ya makumu,

ndzi ta chela Moya wa mina ehenhla ka vanhu hinkwavo.

Vana va n'wina va xinuna ni va xisati va ta vhumbha,

vana va n'wina va majaha va ta vona swivono,

lavo dyuhala va n'wina va ta lorha milorho.

18Ina, hambi ma ri malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati,

eminkarhini yeleyo, ndzi ta ma chela Moya wa mina,

kutani ma ta vula Rito.

19Ndzi ta endla swihlamariso ehenhla tilweni,

ni mahlori ehansi misaveni:

Ngati, ni ndzilo, ni papa ra musi.

20Dyambu ri ta hundzuka munyama,

ni n'weti wu ta tshwuka kukota ngati,

siku lerikulu ro vangama ra Hosi ri nga si fika.

21Kutani un'wana ni un'wana loyi a nga ta huwelela eka Hosi,

ú ta ponisiwa.’

22“Vavanuna va Israele, yingisani marito lawa: Yesu wa Nazareta, a a ri wanuna loyi Xikwembu xi nga mi komba yena, hi mintirho ya matimba, ni swihlamariso, ni mahlori lawa xi ma endleke ha yena exikarhi ka n'wina, hilaha mi swi tivaka hakona na n'wina; 23

2:23
Mt. 27:35
Mk. 15:24
Lk. 23:33
Yoh. 19:18
hi yena loyi a nga nyiketiwa, hi makungu lama tiyeke ya Xikwembu ni ku tiva ka xona ka khale; kutani mi n'wi dlayile hi mavoko ya vanhu lavo homboloka lava nga n'wi vamba exihambanweni. 24
2:24
Mt. 28:5-6
Mk. 16:6
Lk. 24:5
Kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile eku feni, xi n'wi ntshunxa eku vavisekeni ka rifu,Kumbe: emapindzeni ya rifu hikuva a swi nga endleki leswaku a bohiwa ha rona. 25
2:25-28
Ps. 16:8-11
Loko Davhida a vulavula hi yena, ú te:

“ ‘Minkarhi hinkwayo, ndzi rhangisa Hosi emahlweni ka mina;

ndzi nga ka ndzi nga tsekatseki, hikuva yi le vokweni ra mina ra xinene.

26Hikokwalaho mbilu ya mina yi tsakile, ndzi ba nkulungwana,

na wona miri wa mina wu hlayisekile, kutani ndzi ni ku tshemba:

27We Hosi, u nge ndzi rivali exivandleni xa vafi,

u nge tshiki Muhlawuriwa wa wena a hela hi ku bola.

28U ndzi tivisile tindlela ta vutomi,

u ta ndzi tata hi ntsako, u va na mina.’

29“N'wina varikwerhu, ndzi nga tiyisa ndzi mi byela leswaku Kokwana Davhida ú file, a va a lahliwa, kutani sirha ra yena ra ha ri exikarhi ka hina ni namuntlha. 30

2:30
Ps. 132:11
II Sam. 7:12-13
Hambiswiritano, a a ri muprofeta; naswona a a tiva leswaku Xikwembu xi n'wi tshembisile hi ku hlambanya leswaku xi ta tshamisisa un'wana wa rixaka ra yena exiluvelweni xa yena. 31Hikokwalaho Davhida, hi ku vona swilo swi nga si humelela, ú vurile ta ku pfuka ka Mesiya eku feni, loko a te:

“ ‘A nga tshikiwanga exivandleni xa vafi,

na wona miri wa yena a wu helanga hi ku bola.’

32“Hi yena Yesu loyi Xikwembu xi nga n'wi pfuxa eku feni, kutani hinkwerhu hi timbhoni ta mhaka leyi. 33Sweswi ke ú tlakuriwile a ya evokweni ra xinene ra Xikwembu; ú amukele Moya lowo Kwetsima lowu tshembisiweke, wu nga lowu humaka ka Tatana, kutani ú cherile ehenhla ka hina leswi mi swi vonaka ni leswi mi swi twaka. 34

2:34-35
Ps. 110:1
Hikuva Davhida a nga tlhandlukelanga etilweni, kambe hambiswiritano yena ú te:

“ ‘Hosi Xikwembu xi te ka N'wini wanga:

Tshama evokweni ra mina ra xinene,

35ndzi kondza ndzi veka valala va wena

ehansi ka minkondzo ya wena.’

36“Hikokwalaho rixaka hinkwaro ra Vaisraele ri fanele ku tiva mhaka leyi swinene leswaku Yesu loyi mi n'wi vambeke, hi yena loyi Xikwembu xi n'wi endleke Hosi ni Mesiya.”

37Kuteloko vanhu va yingisile marito lawa, va tlhaveka timbilu; kutani va ku ka Petro ni ka vaapostola lavan'wana: “N'wina varikwerhu, xana hi ta endla yini?” 38Petro a ku ka vona: “Hundzukani, kutani un'wana ni un'wana wa n'wina a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kriste, leswaku mi rivaleriwa swidyoho swa n'wina; kutani mi ta amukela nyiko, wu nga Moya lowo Kwetsima, 39hikuva xitshembiso lexi xi endleriwe n'wina ni vana va n'wina, ni va le kule hinkwavo lava nga ta vitaniwa hi Hosi Xikwembu xa hina.” 40Petro a tiyisa vumbhoni bya yena hi marito man'wana layo tala, a va khongotela a ku: “Hambanani ni rixaka leri ro homboloka leswaku mi ta pona.” 41Hiloko lava amukeleke marito ya yena, va khuvuriwa; kutani esikwini rero, ku amukeriwa vanhu lava lavaka ku va 3 000. 42A va chivirikela ku dyondzisiwa hi vaapostola, ni ku hlengeletana, ni ku phema xinkwa, ni ku khongela.

Mahanyelo ya Vakriste

43Vaapostola a va endla swihlamariso ni mahlori layo tala, kutani vanhu hinkwavo a va va komba xichavo. 44

2:44
Mint. 4:32-35
Vapfumeri hinkwavo a va hamba va hlengeletana, va avelana swilo swa vona hinkwaswo; 45a va xavisa leswi va swi fuweke ni leswi a swi ri swa vona, kutani va pambulela un'wana ni un'wana hi ku ya hi ku pfumala ka yena. 46Masiku hinkwawo a va chivirika ku hlangana eTempeleni, va ri mbilu yin'we, naswona a va hlangana va phema xinkwa emindyangwini ya vona, va dya swakudya swa vona hi ku tsaka lokukulu ni timbilu to basa, 47va ri karhi va dzunisa Xikwembu, va tsakeriwa hi tiko hinkwaro. Kutani siku rin'wana ni rin'wana Hosi a yi engetela nhlengeletano ya vona hi lava a va ri karhi va ponisiwa.