Xitsonga 1989 (TSO89)
19

Ta Yowabu loko a tsundzuxa Davhida

191Kutani va ya tivisa Yowabu leswaku hosi yi le ku rileni, yi rila Abixalomu. 2Kutani hi siku rero, ku tsaka ka masocha leswi a ma hlurile, ku hundzukile swirilo, hikuva hinkwawo a ma twile leswaku hosi yi le ku vavisekeni, yi vavisekela n'wana wa yona. 3Siku rero, masocha ma lo nghena emutini hi ku tifihla, ku fana ni vanhu lava vuyaka ni tingana hikuva va balekile enyimpini. 4Hosi a yi tifunengetile xikandza, yi rila swinene, yi ku: “Yo n'wananga Abixalomu! Abixalomu n'wananga, n'wana wa mina!” 5Kutani Yowabu a ya eka hosi endlwini, a fika a ku: “Namuntlha u khomisile masocha ya wena tingana letikulu, kasi a ma ha ku ku ponisa, wena ni vana va wena va majaha ni va vanhwana, ni vasati va wena lavakulu ni lavatsongo. 6Wena u rhandza lava va ku vengaka, u venga lava va ku rhandzaka. Namuntlha, hi kona u nga komba leswaku hina tindhuna ta wena ni masocha ya wena, a hi nchumu eka wena. Sweswi ndza swi vona leswaku loko onge hina hi dlayiwile hinkwerhu, kambe Abixalomu a sele, a swi ta va swi lulamile eka wena sweswo. 7Sweswi hatla u huma u ya vulavula khwatsi ni masocha ya wena; loko u nga endli sweswo, ndza hlambanya emahlweni ka HOSI Xikwembu leswaku a wu nga ha vi na socha na rin'we vusiku bya namuntlha. Leri ri ta va khombo eka wena leri tlulaka makhombo hinkwawo lama tshamaka ma ku wela, ku sukela evutsongwaneni bya wena.” 8Kutani hosi Davhida a suka a yima, a ya tshama enyangweni. Loko masocha ma tivisiwile leswaku hosi yi tshamile enyangweni, ma ya hinkwawo laha a yi ri kona.Kumbe: ma hundza hi le mahlweni ka yena

Ta Davhida loko a tlhelela eYerusalema

Enkarhini wolowo, Vaisraele a va tsutsumile, un'wana ni un'wana a kongoma ekaya ka yena. 9Etinyimbeni hinkwato ta Israele, a ku ri ni ku kanetana, vanhu hinkwavo va ku: “Hosi Davhida ú hi kutsurile emavokweni ya valala va hina, naswona hi yena la hi poniseke emavokweni ya Vafilista. Kutani sweswi ú balekile etikweni hi ku chava Abixalomu. 10Loko a ri Abixalomu loyi a hi n'wi hlawurile ku va hosi ya hina, ú fele enyimpini. Kutani hikwalaho ka yini mi tshama hi mavoko, mi nga vuyisi hosi ke?”

11Hosi Davhida a rhumela rito eka muprista Sadoki ni ka muprista Abiyatara, a ku ka vona: “Vutisani vakulukumba va Yuda leswaku xana va lava ku va lavo hetelela ku tlherisela hosi ekaya ka yona xana? Kasi loko ri ri rito ra Vaisraele ro kombela sweswo, ri fikile eka hosi lomu yi tshamaka kona. 12Mina ni va le Yuda hi maxaka, hikuva hi nyama yin'we ni ngati yin'we; kutani xana va lava ku va lavo hetelela ku ndzi vuyisa xana? 13Naswona, byelani Amasa, mi ku: ‘Xana wena na mina a hi nyama yin'we ni ngati yin'we xana? Ndza tiyisa hi ku hlambanya emahlweni ka Xikwembu, ndzi ri: Wena u ta va ndhunankulu ya mavuthu ya mina vutomi bya wena hinkwabyo ku siva Yowabu.’ ” 14Hi ndlela leyi, Davhida a koka timbilu ta vavanuna hinkwavo va Yuda, kutani va rhumela rito eka hosi, va ku: “Hosi, vuya ni malandza ya wena!” 15Hiloko hosi Davhida a vuya, a ya fika eYordani. Vanhu va Yuda va ya eGiligala va ya hlanganisa hosi, ni ku yi perisa nambu wa Yordani.

Ta Davhida loko a tsetselela Ximeyi

16

19:16
II Sam. 16:5-13
Ximeyi n'wana Gera, munhu wa rixaka ra Benjamini emutini wa Bahurimi, a rhelela a ya eYordani ni vavanuna va Yuda, ku ya hlanganisa hosi Davhida. 17A a ri ni vavanuna va Benjamini va 1 000; na yena Siba nandza wa ndyangu wa ka Sawulo a a ri kona, a ri ni vana va yena va xinuna va 15 ni malandza ya yena ya 20. Kutani va tsutsumela eYordani, hosi Davhida a nga si fika kona. 18Va pela hi le hlalukweni, va ya pfuna hosi Davhida ku perisa ndyangu wa yena,Van'wana va ri: va pela nambu hi xikwekwetsu, ku ya perisa ndyangu wa hosi va tinyiketa va endla leswi hosi yi tsakelaka swona. Loko hosi Davhida a ri karhi a tilulamisela ku pela Yordani, Ximeyi n'wana Gera a ya titlatlalata emilengeni ya yena, 19a ku ka yena: “Hi tlhelo ra nandzu wa mina, u nga vi na xiveketela, we n'wini wanga; naswona, u nga tsundzuki leswi mina nandza wa wena ndzi ku dyoheleke swona, siku u humeke eYerusalema, wena hosi n'wini wanga; u nga ndzi khomi hi mbilu, we hosi. 20Mina nandza wa wena, ndza swi tiva leswaku ndzi dyohile; hikokwalaho, vona, eka ndyangu wa va ka Yosefa hinkwawo, hi mina ndzi nga wo rhanga ku rhelela ndzi ta ku ku hlanganisa namuntlha, wena hosi n'wini wanga.” 21Kambe Abixayi n'wana Seruya, a nghenelela, a ku: “Xana leswi swi nga hi sivela ku dlaya Ximeyi xana, leswi a ku rhuketeleke, wena muhlawuriwa wa HOSI Xikwembu?” 22Davhida a hlamula a ku: “Xana mi nghenelelela yini etimhakeni ta mina, n'wina vana va Seruya? Xana mi lava ku hundzuka valala va mina namuntlha, xana? A ku na Muisraele na un'we la dlayiwaka namuntlha, hikuva sweswi, ndza swi tiva leswaku hi mina hosi leyi fumaka Israele!” 23Kutani hosi Davhida a tiyisa hi ku hlambanya, a ku ka Ximeyi: “U nga ka u nga fi!”

Ta Davhida loko a tsetselela Mefiboxete

24

19:24
II Sam. 9:1-13
16:1-4
Mefiboxete,Van'wana va ri: Mefibaali, kumbe: Meribaali ntukulu wa Sawulo, na yena a rhelela ku ya hlanganisa hosi Davhida. Himpfhuka xa loko hosi Davhida a humile eYerusalema, Mefiboxete a a nga hlambi milenge, ni malebvu a a nga byewuli, ni swiambalo a a nga hlantswi, ku fikela siku leri Davhida a vuyaka a hlayisekile. 25Loko Mefiboxete a fika a huma eYerusalema a ta hlanganisa hosi Davhida, Davhida a n'wi vutisa a ku: “U tsandze hi yini ku famba na mina, wena Mefiboxete?” 26Mefiboxete a hlamula a ku: “We hosi n'wini wanga, mutirhi wa mina u lo ndzi kanganyisa. Mina nandza wa wena, a ndzi ri ni makungu yo bohelela xitshamu embhongolweni,Van'wana va ri: Ndzi n'wi lerisile ku ndzi bohelela xitshamu embhongolweni leswaku ndzi ta gada ndzi famba na wena hosi, hikuva mina nandza wa wena, ndzi xilema! 27Kambe yena ú tile eka wena hosi n'wini wanga, a ta ndzi onha vito; kutani leswi wena n'wini wanga u fanaka ni ntsumi ya Xikwembu, endla hilaha u swi tsakelaka ha kona. 28Naswona, hinkwavo va ndyangu wa kokwa wa mina a va fanele hi ku dlayiwa emahlweni ka wena, we hosi n'wini wanga; kambe mina nandza wa wena, u ndzi vekile exikarhi ka lava dyaka swakudya na wena entsindza. Hikokwalaho, xana ku nga ha va ni lexi ndzi nga vilelaka ha xona eka wena, xana?” 29Kutani hosi Davhida a ku: “Xana wa ha vulavulela yini hi timhaka ta wena, xana? Ndzi lerisile leswaku wena na Siba mi fanele ku pandzelana masimu ya Sawulo.” 30Mefiboxete a ku: “E-e, leswi wena hosi n'wini wanga u vuyeke laha kaya u hlayisekile, tshika Siba a teka hinkwaswo!”

Ta Davhida loko a komba Barizilayi tintswalo

31

19:31
II Sam. 17:27-29
Barizilayi wa le Giliyadi a a rhelele a huma eRogelimi, kutani a heleketa hosi Davhida, ku kondza a ya n'wi perisa nambu wa Yordani. 32Barizilayi loyi, a a ri munhu wa khale swinene, wa malembe ya 80, naswona a a fumile ngopfu. Nkarhi lowu hosi Davhida a ha tshama eMahanayimi, Barizilayi a a hamba a n'wi pfuna hi swakudya. 33Kutani hosi Davhida a byela Barizilayi, a ku: “A hi pele hi famba swin'we; u ta tshama ekaya ka mina le Yerusalema.” 34Kambe Barizilayi a hlamula hosi Davhida, a ku: “Mina a ndza ha salanga ni malembe yo tala ya ku hanya; kutani hikwalaho ka yini ndzi fanele ku tlhandluka ndzi ya na wena eYerusalema, we hosi? 35Sweswi ndzi ni malembe ya 80; a ndza ha koti ku hambanisa leswo tsakisa ni leswi nga tsakisiki; ni leswi ndzi swi dyaka kumbe ndzi swi nwaka, a swa ha twali ku nandziha ka swona; hambi ma ri marito ya vavanuna ni ya vavasati loko va yimbelela, a ma ha ndzi tsakisi; hikokwalaho, mina nandza wa wena, a ndzi lavi ku hundzuka ndzhwalo eka wena, we hosi n'wini wanga. 36Mina nandza wa wena ndzi ta ku heleketanyana, ndzi ya tlhela loko ha ha ku pela nambu wa Yordani, kutani hikwalaho ka yini wena hosi n'wini wanga u lava ku ndzi nkhensa hi nyiko yo tano, xana? 37Mina nandza wa wena, ndzi kombela ku tlhela ndzi ya kaya, leswaku ndzi ta ya fela emutini wa mina, kusuhi ni sirha ra tatana ni sirha ra manana. Kambe Kimihama hi loyi, ú ta va nandza wa wena. A a pele a famba na wena, we hosi n'wini wanga; u ta n'wi endlela hinkwaswo leswi u swi tsakelaka.” 38Kutani hosi Davhida a hlamula a ku: “Hi swona, Kimihama ú ta pela a famba na mina; ndzi ta n'wi endlela hinkwaswo leswi wena u swi tsakelaka; naswona hinkwaswo leswi u nga ta swi kombela eka mina, ndzi ta ku endlela swona.” 39Loko hosi Davhida a perile, na vona vanhu hinkwavo va pela Yordani.Van'wana va ri: Loko hosi Davhida a ha yimile, vanhu hinkwavo va pela Yordani Hosi Davhida a ntswontswa Barizilayi, a n'wi navelela minkateko, kutani Barizilayi a tlhelela ekaya ka yena. 40Kutani hosi Davhida a kongoma eGiligala a ri na Kimihama, emahlweni ku rhangile vanhu va Yuda hinkwavo ni ntlawanyana wa vanhu va Israele.

Vanhu va Yuda na Israele va phikisana

41Vavanuna hinkwavo va Israele va ya eka hosi Davhida, va ya ku: “Hikwalaho ka yini vamakwerhu va le Yuda va ku yivile, we hosi, va ku perisa Yordani ni ndyangu wa wena, hi ri kona hina vanhu va wena, we Davhida, xana?” 42Vavanuna hinkwavo va Yuda va nghenelela va ku: “Mhaka hileswaku hosi Davhida i xaka ra hina. Xana mhaka leyi yi mi hlundzukisela yini? Xana hi dyile swakudya leswi humaka eka hosi, kumbe ku nyikiwa swin'wana hi yona, xana?” 43Kutani vavanuna va Israele va hlamula vavanuna va Yuda va ku: “Tifanelo ta hina eka hosi ti tlula ta n'wina ka khume; naswona hi vanhu va Davhida ku tlula n'wina!Van'wana va ri: naswona hi tihosi ta n'wina hi ku velekiwa Xana mi hi solela yini? Xana a hi hina hi nga rhanga hi vulavula hi ta ku vuyisa hosi ya hina, xana?” Leswi vuriweke hi vanhu va Yuda, a swi ri ni matimba ku tlula leswi vuriweke hi vanhu va Israele.