Xitsonga 1989 (TSO89)
17

Huxayi a kaneta switsundzuxo swa Ahitofele

171Ahitofele a engeta a byela Abixalomu, a ku: “Ndzi pfumelele ku hlawula masocha ya 12 000, leswaku vusiku bya namuntlha ndzi ta huma ndzi ya lava Davhida. 2Ndzi ta n'wi juma a ha karhele, a hele ni matimba, ndzi n'wi tshukisa, kutani vanhu lava nga na yena va ta tsutsuma, ndzi sala ndzi dlaya yena ntsena; 3loko va ri vanhu lavan'wana, ndzi ta va vuyisela eka wena hinkwavo, kukota hlomisa leri vuyisiwaka eka nuna wa rona. I munhu un'we ntsena loyi u lavaka ku n'wi dlaya,Van'wana va ri: ndzi ta va vuyisela eka wena, kukota loko a va vuyile hinkwavo eka munhu loyi u n'wi lavaka sweswi vanhu lavan'wana hinkwavo va ta sala hi ku rhula.” 4Switsundzuxo leswi swi tsakisa Abixalomu ni vakulukumba va Israele hinkwavo.

5Kutani Abixalomu a lerisa a ku: “Vitanani na Huxayi lowa Muariki, hi ta twa leswaku yena ú ri yini.” 6Loko Huxayi a fika, Abixalomu a n'wi byela hinkwaswo leswi vuriweke hi Ahitofele, kutani a n'wi vutisa a ku: “Xana hi endla hilaha a vuleke hakona xana? Loko u nga nkhensi, wena u ri hi endla yini ke?” 7Hiloko Huxayi a ku ka Abixalomu: “Leswi Ahitofele a hi tsundzuxaka swona, onge swi nge pfuni enkarhini wa sweswi.” 8Huxayi a engeta a ku: “Wa swi tiva leswaku tata wa wena ni masocha ya yena i vanhu va matimba, ni leswaku va leva ku fana ni ntswele ya xinkankanka leyi tekeriweke vana va yona enhoveni. Naswona, tata wa wena i munhu loyi a tivaka swa tinyimpi; a nga ka a nga etleli ndhawu yin'we ni masocha ya yena. 9Nisweswi, ú ta va a tumberile ekheleni rin'wana, kumbe endhawini yin'wana. Loko o tshuka a dlaya van'wana exikarhi ka masocha ya wena, eka nyimpi leyi yo sungula, munhu un'wana ni un'wana la nga ta twa mahungu ya kona, ú ta ku: ‘Vanhu lava yimaka na Abixalomu, va dlayeteriwile!’ 10Kutani hambi yi ri nhenha leyi fanaka ni nghala hi matimba, yi ta rhurhumela hi ku chava, hikuva Vaisraele hinkwavo va swi tiva leswaku tata wa wena i munhu wa matimba, ni leswaku masocha ya yena i tinhenha kukota yena. 11Xitsundzuxo xa mina hi lexi: Vaisraele hinkwavo, ku sukela eDani en'walungwini ku fikela eBerexeba edzongeni, a va hlengeletiwe laha ka wena, va tala kukota sava eribuwini ra lwandle, kutani wena hi xiviri u famba na vona enyimpini. 12Kutani hi ta n'wi juma kwihi na kwihi lomu hi nga ta n'wi kuma kona, hi n'wi wela henhla ku fana ni mberha loko yi wela emisaveni; a ku nga sali munhu na un'we endyangwini wa yena ni le mindyangwini ya masocha ya yena; va ta hela hinkwavo. 13Loko o tshuka a ya tipfalela emutini, Vaisraele hinkwavo va ta ta ni tinghole; hi ta kokela muti wa kona egoveni, ku nga sali ni xiribyana ni xin'we eka wona.” 14Kutani Abixalomu ni vavanuna va Israele hinkwavo va ku: “Switsundzuxo swa Huxayi swi twala ku tlula swa Ahitofele.” Mhaka hi leswaku HOSI Xikwembu a xi bohile leswaku switsundzuxo leswi twalaka swa Ahitofele, swi kanetiwa, xi ta kota ku vangela Abixalomu ekhombo.

15Kutani Huxayi a ya tivisa muprista Sadoki na muprista Abiyatara hinkwaswo leswi Ahitofele a tsundzuxeke Abixalomu ni vakulukumba va Israele ku endla swona, ni leswi yena a va tsundzuxeke swona hinkwaswo. 16Kutani a ku ka vona: “Sweswi ke, hatlisani mi rhumela rito eka Davhida, mi n'wi tivisa leswaku a nga tshuki a gova eswiphandzeni swa le mananga, kambe a a ringete hi matimba ku hundzela emahlweni. Loko va nga endli sweswo, hosi Davhida ni vanhu va yena hinkwavo va ta mbhonyiwa.” 17Enkarhini wolowo, Yonatani na Ahimaasi a va yimile exihlobyeni xa Rogele kusuhi na Yerusalema. Kutani a ku ri ni nandza wa xisati loyi a a toloverile ku ya a ya va tivisa timhaka, hikuva vana a va nga lavi ku voniwa va ya eYerusalema; kutani a va fikisa timhaka ta kona eka hosi Davhida. 18Kambe, hi siku rero, va voniwa hi jaha rin'wana, kutani ri ya tivisa Abixalomu. Hikokwalaho, Yonatani na Ahimaasi va hatla va tsutsuma, va ya fika ekaya ka wanuna un'wana emutini wa Bahurimi, loyi a a ri ni xihlovo erivaleni ra muti wa yena; hiloko va nghena endzeni ka xona, va tumbela. 19Nsati wa munhu loyi, a teka sangu, a ri andlala enon'weni wa xihlovo, kutani a aneka tindzhoho ehenhla ka rona, ku sala ku nga vonaki nchumu. 20Loko malandza ya Abixalomu ma fika emutini, ma vutisa wansati loyi, ma ku: “Xana Yonatani na Ahimaasi va kwihi xana?” Wansati a hlamula a ku: “Va perile xinambyana.”Van'wana va ri: Va hundzile, va ya enambyeni Malandza ya Abixalomu ma va lava, kambe ma nga va kumi; kutani ma tlhelela eYerusalema.

21Loko malandza ya Abixalomu ma tlherile, Yonatani na Ahimaasi va huma exihlobyeni, va ya byela hosi Davhida makungu hinkwawo ya Ahitofele. Kutani va ku: “Suka hi ku hatlisa, u pela nambu u famba.” 22Kutani Davhida ni vanhu lava a a ri na vona hinkwavo va pela nambu wa Yordani; loko dyambu ri xa, hinkwavo a va perile, ku nga sali na munhu na un'we.

23Loko Ahitofele a vonile leswaku switsundzuxo swa yena a swi amukeriwanga, a bohelela xitshamu embhongolweni a gada, a ya ekaya karikwavo; a fika a lulamisa swa ndyangu wa yena hinkwaswo, kutani a tihinga, a fa; va ya n'wi lahla emasirheni ya vatata wa yena.

Ta Davhida eMahanayimi

24Loko Abixalomu ni vavanuna va Israele hinkwavo va ri karhi va pela nambu wa Yordani, Davhida a fika eMahanayimi. 25Enkarhini lowu, Abixalomu a a vekile Amasa ku va ndhunankulu ya mavuthu, ku siva Yowabu. Amasa a a ri makwavo wa Yowabu, hikuva Seruya mana wa Yowabu, na Abigali mana wa Amasa a va ri vamakwavo, vana va Nahaxi;Van'wana va ri: vana va Yese Abigali a a tekiwile hi wanuna loyi a va ku i Yitira, wa rixaka ra Israele.Van'wana va ri: rixaka ra Iximaele 26Vaisraele a va govile na Abixalomu etikweni ra Giliyadi.

27Loko Davhida a fika eMahanayimi, a hlanganisiwa hi Xobi n'wana Nahaxi wa le Rhaba etikweni ra Vaamoni, na Makiri n'wana Amiele wa le Lo-Debara, na Barizilayi, Mugiliyadi wa le Rogelimi; 28va n'wi yisela masangu, ni minkambana, ni swibya swin'wana swa vumba, ni koroni, ni maxalana, ni mapa, ni tindzhoho leti oxiweke, ni tindluwa, ni timbaweni, 29va n'wi yisela ni vulombe, ni phehlwa, ni tinyimpfu, ni chizichizi, kumbe: kajo (queijo) ya masi ya tihomu, leswaku a ta dya ni vanhu va yena, hikuva a va ehleketa leswaku Davhida ni vanhu va yena va ta va va karhatiwile hi ndlala, ni torha, ni ku karhala, emananga.

18

Ta ku hluriwa ni ku dlawa ka Abixalomu

181Davhida a hlengeleta vavanuna lava a a ri na vona, a veka ni tindhuna leti nga ta rhangela mavuthu ya gidi kumbe ya dzana ra masocha. 2Kutani Davhida a avanyisa masocha, a vumba mavuthu manharhu lamakulu; ro sungula a ri fambisiwa hi Yowabu; ra vumbirhi, hi Abixayi makwavo wa Yowabu n'wana Seruya; ra vunharhu a ri fambisiwa hi Itayi lowa Mugiti. Kutani Davhida a byela masocha ya yena, a ku: “Na mina ndzi lava ku famba na n'wina.” 3Kambe vavanuna va hlamula va ku: “E-e, wena u nga ka u nga yi enyimpini, hikuva hina, hambiloko hi ya hi ya tsutsuma, kumbe van'wana va hina va dlayiwa enyimpini, a va nga vi na mhaka na swona; kasi wena u ni ntikelo ku ringana na hina hi ri 10 000, kutani swa antswa u sala laha mutini; u ta hi rhumela lava nga ta hi pfuna.” 4Kutani Davhida a ku ka vona: “Ndzi ta endla leswi n'wina mi swi tsakelaka.” Kavaloko Davhida a ya yima etlhelo ka nyangwa loko masocha hinkwawo ma ri karhi ma longoloka, ma huma hi mavuthu ya madzana ni ya magidi. 5Hosi Davhida a lerisa Yowabu, na Abixayi, na Itayi, a ku: “Mi ndzi hlayisela jaha ra mina Abixalomu.” Masocha hinkwawo ma swi twile loko Davhida a lerisa tindhuna, hi tlhelo ra Abixalomu.

6Kutani mavuthu ya Davhida ma huma ma ya ehandle ku ya lwa ni Vaisraele; nyimpi ya kona a yi lweriwa eswihlahleni swa Efrayimi. 7Vavanuna va Israele va hluriwa hi masocha ya Davhida, ku dlayeteriwa vanhu vo tala swinene; lava dlayiweke siku rero a va ri vavanuna va 20 000. 8Nyimpi yi hangalaka na tiko hinkwaro. Siku rero, swihlahla swi heta vanhu lavo tala ku tlula lava dlayiweke hi fumu.

9Abixalomu o tshuka a hlangene ni masocha ya Davhida, a gadile meyila,meyila, kumbe: mula kutani loko yi hundza hi le hansi ka marhavi lama phasa-phasaneke ya murhi lowukulu, nhloko ya Abixalomu yi khomiwa hi marhavi, a sala a ncikinyile empfhukeni, meyila yona yi hundzela emahlweni. 10Un'wana wa masocha a swi vona, kutani a ya vikela Yowabu, a ku: “Mahungu hi lawa! Ndzi vonile Abixalomu a hakamerile emurhini!” 11Yowabu a hlamula munhu loyi a n'wi tiselaka mahungu lawa, a ku: “U ri yini? U n'wi vonile? Hikwalaho ka yini u nga n'wi tlhuvanga a wela ehansi, xana? A ndzi ta tsaka ku ku nkhensa hi mali ya tisilivhere ta khume, ni vamba ra vusocha.” 12Kambe socha ri ku ka Yowabu: “Hambiloko a ndzi lo khomisiwa mali ya tisilivhere ta khume ra madzana, a ndzi nga ta khumba n'wana wa hosi Davhida, hikuva hi swi twile hi ta hina tindleve, loko hosi yi lerisa wena, na Abixayi, na Itayi, yi ku: ‘Vonani leswaku loyi a nga ta tshuka a lwa na jaha ra mina Abixalomu, a nga n'wi vavisi.’Van'wana va ri: mi ndzi hlayisela jaha ra mina Abixalomu! 13Hi tlhelo rin'wana, loko a ndzi lo va ni tihanyi ndzi n'wi dlaya,Van'wana va ri: Hi tlhelo rin'wana, a ndzi ta va ndzi tidlayisile, loko ndzi n'wi endla hi tihanyi hosi Davhida a a ta swi tiva, hikuva a nga fihleriwi nchumu, kutani wena a wu to yimela kule na swona.” 14Kambe Yowabu a ku: “A ndzi lavi ku heta nkarhi na wena!” Hiloko a teka mafumu manharhu a tlhava Abixalomu exifuveni. Abixalomu a a ha hanya, a hakamerile emurhini, 15kutani majaha ya khume lama rhwalelaka Yowabu matlhari, ma rhendzela Abixalomu, ma n'wi tlhavetela a fa.

16Yowabu a ba mhalamhala, kutani masocha ma tshika ku hlongorisa Vaisraele, ma vuya eka yena, hikuva a ma n'wi yingisa. 17Kutani va teka ntsumbu wa Abixalomu, va wu hoxa ekheleni leri enteke eswihlahleni, va wu seletela hi maribye ma ko ma endla nhulu leyikulu. Loko va ri Vaisraele vona va tsutsuma hinkwavo, un'wana ni un'wana a kongoma ekaya ka yena.

18Loko a ha hanya, Abixalomu a a dzimile ribye ra xitsundzuxo eka “Nkova-wa-hosi”, hikuva a a ku: “A ndzi na n'wana wa xinuna la nga ta yisa vito ra mina emahlweni.” Kutani a thya ribye rero evito ra yena; ni namuntlha, ra ha vuriwa “Ribye-ra-Abixalomu”.

Ta Davhida loko a tivisiwa rifu ra Abixalomu

19Kutani Ahimaasi n'wana Sadoki a ku ka Yowabu: “Ndzi kombela ku tsutsuma ndzi ya vikela hosi Davhida emahungu lawa, ndzi n'wi tivisa leswaku HOSI Xikwembu xi n'wi ponisile emavokweni ya valala va yena.” 20Kambe Yowabu a ku: “Namuntlha, a hi wena la faneleke ku yisa mahungu; u ta ma yisa siku rin'wana; namuntlha a hi rona siku ra mahungu lamanene. Hikuva n'wana wa hosi ú file.” 21Kavaloko Yowabu a ku ka MuetiyopiyaMuetiyopiya, kumbe: Mukuxi un'wana: “Yana, u ya vikela hosi Davhida leswi u swi voneke.” Muetiyopiya loyi a nkhinsamela Yowabu, kutani a suka a famba hi ku tsutsuma, 22Ahimaasi n'wana Sadoki a tlhela a kombela eka Yowabu, a ku: “Hambi ku nga ya humelela yini na yini, ndzi pfumelele ku tsutsuma na mina, ndzi landza lowa Muetiyopiya.” Yowabu a ku: “Hikwalaho ka yini u lava ku tsutsuma u yisa mahungu, we n'wananga, hikuva u nga ka u nga vuyeriwi hi nchumu!” 23Ahimaasi a hlamula a ku: “Sweswo a swi na mhaka. Ndzi lava ku tsutsuma ndzi ya.” Yowabu a ku: “Hiswona, tsutsuma!” Hiloko Ahimaasi a khoma ndlela ya le nkoveni, a tsutsuma a ya hundza Muetiyopiya.

24Enkarhini lowu, Davhida a a tshamile exikarhi ka nyangwa ya le ndzeni ni nyangwa ya le handle, erirhangwini ra muti. Murindzi a khandziya erirhangwini ehenhla ka nyangwa; loko a tlakusa mahlo, a vona munhu a ta hi ku tsutsuma, a ri yexe. 25Kutani a huwelela Davhida enyangweni, a n'wi tivisa mhaka leyi. Hosi Davhida a hlamula a ku: “Loko a ri yexe, ú ta ni mahungu lamanene.” Loko murhumiwa a lava ku fika kusuhi, 26murindzi a vona munhu wa vumbirhi loyi na yena a taka hi ku tsutsuma, kutani a huwelela va le nyangweni a ku: “Ndzi vona un'wana munhu, a taka a ri yexe hi ku tsutsuma.” Hosi Davhida a ku: “Na yena yoloye ú ta ni mahungu lamanene.” 27Murindzi a ku: “Hi ku vona ka mina, tsutsumele ra lowa le mahlweni wonge i ra Ahimaasi n'wana Sadoki.” Kutani hosi Davhida a ku: “I munhu lonene, ú tisa mahungu lamanene.”

28Ahimaasi a fika a xeweta hosi Davhida hi rito lerikulu, kutani a korhamela ehansi emahlweni ka hosi, mombo wa yena wu ko wu khumba misava, a ku: “A ku dzunisiwe HOSI Xikwembu xa wena, lexi nyiketeke vavanuna lava a va ku pfukerile, wena hosi n'wini wanga.” 29Hosi Davhida a vutisa a ku: “Xana jaha Abixalomu ri hlayisekile, xana?” Ahimaasi a hlamula a ku: “Loko Yowabu a rhuma nandza wa wena wa Muetiyopiya swin'we na mina nandza wa wena, ndzi vonile mpfilumpfilu lowukulu, kambe a ndzi tivi leswaku a wu ri wa yini.” 30Kutani hosi Davhida a byela Ahimaasi a ku: “Suka, u yima laha tlhelo!” Kutani Ahimaasi a suka a ya yima etlhelo, a ku dzi!

31Kavaloko Muetiyopiya a fika, a ku: “Mahungu lamanene hi lawa, we hosi n'wini wanga: HOSI Xikwembu xi ku ponisile namuntlha eka hinkwavo lava a va ku pfukerile.” 32Kutani hosi Davhida a vutisa munhu lowa Muetiyopiya, a ku: “Xana jaha Abixalomu ú hlayisekile xana?” Yena a hlamula a ku: “Mawaku loko hinkwaswo leswi humeleleke eka jaha leriya, swi nga humelela eka valala va wena, wena hosi n'wini wanga, ni le ka hinkwavo lava va ku pfukeleke hi makungu layo biha!”Hi Xiheveru, kavanyisa 19 ku sungula kwala 33Kavaloko hosi Davhida a tlhaveka swinene, kutani a tlhandlukela endlwini leyi nga henhla ka nyangwa, a ri karhi a rila, a ku: “Yo n'wananga Abixalomu, n'wana wa mina, Abixalomu n'wananga! Ingi ku lo fa mina ematshan'wini ya wena! Yo Abixalomu n'wananga, n'wana wa mina!”

19

Ta Yowabu loko a tsundzuxa Davhida

191Kutani va ya tivisa Yowabu leswaku hosi yi le ku rileni, yi rila Abixalomu. 2Kutani hi siku rero, ku tsaka ka masocha leswi a ma hlurile, ku hundzukile swirilo, hikuva hinkwawo a ma twile leswaku hosi yi le ku vavisekeni, yi vavisekela n'wana wa yona. 3Siku rero, masocha ma lo nghena emutini hi ku tifihla, ku fana ni vanhu lava vuyaka ni tingana hikuva va balekile enyimpini. 4Hosi a yi tifunengetile xikandza, yi rila swinene, yi ku: “Yo n'wananga Abixalomu! Abixalomu n'wananga, n'wana wa mina!” 5Kutani Yowabu a ya eka hosi endlwini, a fika a ku: “Namuntlha u khomisile masocha ya wena tingana letikulu, kasi a ma ha ku ku ponisa, wena ni vana va wena va majaha ni va vanhwana, ni vasati va wena lavakulu ni lavatsongo. 6Wena u rhandza lava va ku vengaka, u venga lava va ku rhandzaka. Namuntlha, hi kona u nga komba leswaku hina tindhuna ta wena ni masocha ya wena, a hi nchumu eka wena. Sweswi ndza swi vona leswaku loko onge hina hi dlayiwile hinkwerhu, kambe Abixalomu a sele, a swi ta va swi lulamile eka wena sweswo. 7Sweswi hatla u huma u ya vulavula khwatsi ni masocha ya wena; loko u nga endli sweswo, ndza hlambanya emahlweni ka HOSI Xikwembu leswaku a wu nga ha vi na socha na rin'we vusiku bya namuntlha. Leri ri ta va khombo eka wena leri tlulaka makhombo hinkwawo lama tshamaka ma ku wela, ku sukela evutsongwaneni bya wena.” 8Kutani hosi Davhida a suka a yima, a ya tshama enyangweni. Loko masocha ma tivisiwile leswaku hosi yi tshamile enyangweni, ma ya hinkwawo laha a yi ri kona.Kumbe: ma hundza hi le mahlweni ka yena

Ta Davhida loko a tlhelela eYerusalema

Enkarhini wolowo, Vaisraele a va tsutsumile, un'wana ni un'wana a kongoma ekaya ka yena. 9Etinyimbeni hinkwato ta Israele, a ku ri ni ku kanetana, vanhu hinkwavo va ku: “Hosi Davhida ú hi kutsurile emavokweni ya valala va hina, naswona hi yena la hi poniseke emavokweni ya Vafilista. Kutani sweswi ú balekile etikweni hi ku chava Abixalomu. 10Loko a ri Abixalomu loyi a hi n'wi hlawurile ku va hosi ya hina, ú fele enyimpini. Kutani hikwalaho ka yini mi tshama hi mavoko, mi nga vuyisi hosi ke?”

11Hosi Davhida a rhumela rito eka muprista Sadoki ni ka muprista Abiyatara, a ku ka vona: “Vutisani vakulukumba va Yuda leswaku xana va lava ku va lavo hetelela ku tlherisela hosi ekaya ka yona xana? Kasi loko ri ri rito ra Vaisraele ro kombela sweswo, ri fikile eka hosi lomu yi tshamaka kona. 12Mina ni va le Yuda hi maxaka, hikuva hi nyama yin'we ni ngati yin'we; kutani xana va lava ku va lavo hetelela ku ndzi vuyisa xana? 13Naswona, byelani Amasa, mi ku: ‘Xana wena na mina a hi nyama yin'we ni ngati yin'we xana? Ndza tiyisa hi ku hlambanya emahlweni ka Xikwembu, ndzi ri: Wena u ta va ndhunankulu ya mavuthu ya mina vutomi bya wena hinkwabyo ku siva Yowabu.’ ” 14Hi ndlela leyi, Davhida a koka timbilu ta vavanuna hinkwavo va Yuda, kutani va rhumela rito eka hosi, va ku: “Hosi, vuya ni malandza ya wena!” 15Hiloko hosi Davhida a vuya, a ya fika eYordani. Vanhu va Yuda va ya eGiligala va ya hlanganisa hosi, ni ku yi perisa nambu wa Yordani.

Ta Davhida loko a tsetselela Ximeyi

16

19:16
II Sam. 16:5-13
Ximeyi n'wana Gera, munhu wa rixaka ra Benjamini emutini wa Bahurimi, a rhelela a ya eYordani ni vavanuna va Yuda, ku ya hlanganisa hosi Davhida. 17A a ri ni vavanuna va Benjamini va 1 000; na yena Siba nandza wa ndyangu wa ka Sawulo a a ri kona, a ri ni vana va yena va xinuna va 15 ni malandza ya yena ya 20. Kutani va tsutsumela eYordani, hosi Davhida a nga si fika kona. 18Va pela hi le hlalukweni, va ya pfuna hosi Davhida ku perisa ndyangu wa yena,Van'wana va ri: va pela nambu hi xikwekwetsu, ku ya perisa ndyangu wa hosi va tinyiketa va endla leswi hosi yi tsakelaka swona. Loko hosi Davhida a ri karhi a tilulamisela ku pela Yordani, Ximeyi n'wana Gera a ya titlatlalata emilengeni ya yena, 19a ku ka yena: “Hi tlhelo ra nandzu wa mina, u nga vi na xiveketela, we n'wini wanga; naswona, u nga tsundzuki leswi mina nandza wa wena ndzi ku dyoheleke swona, siku u humeke eYerusalema, wena hosi n'wini wanga; u nga ndzi khomi hi mbilu, we hosi. 20Mina nandza wa wena, ndza swi tiva leswaku ndzi dyohile; hikokwalaho, vona, eka ndyangu wa va ka Yosefa hinkwawo, hi mina ndzi nga wo rhanga ku rhelela ndzi ta ku ku hlanganisa namuntlha, wena hosi n'wini wanga.” 21Kambe Abixayi n'wana Seruya, a nghenelela, a ku: “Xana leswi swi nga hi sivela ku dlaya Ximeyi xana, leswi a ku rhuketeleke, wena muhlawuriwa wa HOSI Xikwembu?” 22Davhida a hlamula a ku: “Xana mi nghenelelela yini etimhakeni ta mina, n'wina vana va Seruya? Xana mi lava ku hundzuka valala va mina namuntlha, xana? A ku na Muisraele na un'we la dlayiwaka namuntlha, hikuva sweswi, ndza swi tiva leswaku hi mina hosi leyi fumaka Israele!” 23Kutani hosi Davhida a tiyisa hi ku hlambanya, a ku ka Ximeyi: “U nga ka u nga fi!”

Ta Davhida loko a tsetselela Mefiboxete

24

19:24
II Sam. 9:1-13
16:1-4
Mefiboxete,Van'wana va ri: Mefibaali, kumbe: Meribaali ntukulu wa Sawulo, na yena a rhelela ku ya hlanganisa hosi Davhida. Himpfhuka xa loko hosi Davhida a humile eYerusalema, Mefiboxete a a nga hlambi milenge, ni malebvu a a nga byewuli, ni swiambalo a a nga hlantswi, ku fikela siku leri Davhida a vuyaka a hlayisekile. 25Loko Mefiboxete a fika a huma eYerusalema a ta hlanganisa hosi Davhida, Davhida a n'wi vutisa a ku: “U tsandze hi yini ku famba na mina, wena Mefiboxete?” 26Mefiboxete a hlamula a ku: “We hosi n'wini wanga, mutirhi wa mina u lo ndzi kanganyisa. Mina nandza wa wena, a ndzi ri ni makungu yo bohelela xitshamu embhongolweni,Van'wana va ri: Ndzi n'wi lerisile ku ndzi bohelela xitshamu embhongolweni leswaku ndzi ta gada ndzi famba na wena hosi, hikuva mina nandza wa wena, ndzi xilema! 27Kambe yena ú tile eka wena hosi n'wini wanga, a ta ndzi onha vito; kutani leswi wena n'wini wanga u fanaka ni ntsumi ya Xikwembu, endla hilaha u swi tsakelaka ha kona. 28Naswona, hinkwavo va ndyangu wa kokwa wa mina a va fanele hi ku dlayiwa emahlweni ka wena, we hosi n'wini wanga; kambe mina nandza wa wena, u ndzi vekile exikarhi ka lava dyaka swakudya na wena entsindza. Hikokwalaho, xana ku nga ha va ni lexi ndzi nga vilelaka ha xona eka wena, xana?” 29Kutani hosi Davhida a ku: “Xana wa ha vulavulela yini hi timhaka ta wena, xana? Ndzi lerisile leswaku wena na Siba mi fanele ku pandzelana masimu ya Sawulo.” 30Mefiboxete a ku: “E-e, leswi wena hosi n'wini wanga u vuyeke laha kaya u hlayisekile, tshika Siba a teka hinkwaswo!”

Ta Davhida loko a komba Barizilayi tintswalo

31

19:31
II Sam. 17:27-29
Barizilayi wa le Giliyadi a a rhelele a huma eRogelimi, kutani a heleketa hosi Davhida, ku kondza a ya n'wi perisa nambu wa Yordani. 32Barizilayi loyi, a a ri munhu wa khale swinene, wa malembe ya 80, naswona a a fumile ngopfu. Nkarhi lowu hosi Davhida a ha tshama eMahanayimi, Barizilayi a a hamba a n'wi pfuna hi swakudya. 33Kutani hosi Davhida a byela Barizilayi, a ku: “A hi pele hi famba swin'we; u ta tshama ekaya ka mina le Yerusalema.” 34Kambe Barizilayi a hlamula hosi Davhida, a ku: “Mina a ndza ha salanga ni malembe yo tala ya ku hanya; kutani hikwalaho ka yini ndzi fanele ku tlhandluka ndzi ya na wena eYerusalema, we hosi? 35Sweswi ndzi ni malembe ya 80; a ndza ha koti ku hambanisa leswo tsakisa ni leswi nga tsakisiki; ni leswi ndzi swi dyaka kumbe ndzi swi nwaka, a swa ha twali ku nandziha ka swona; hambi ma ri marito ya vavanuna ni ya vavasati loko va yimbelela, a ma ha ndzi tsakisi; hikokwalaho, mina nandza wa wena, a ndzi lavi ku hundzuka ndzhwalo eka wena, we hosi n'wini wanga. 36Mina nandza wa wena ndzi ta ku heleketanyana, ndzi ya tlhela loko ha ha ku pela nambu wa Yordani, kutani hikwalaho ka yini wena hosi n'wini wanga u lava ku ndzi nkhensa hi nyiko yo tano, xana? 37Mina nandza wa wena, ndzi kombela ku tlhela ndzi ya kaya, leswaku ndzi ta ya fela emutini wa mina, kusuhi ni sirha ra tatana ni sirha ra manana. Kambe Kimihama hi loyi, ú ta va nandza wa wena. A a pele a famba na wena, we hosi n'wini wanga; u ta n'wi endlela hinkwaswo leswi u swi tsakelaka.” 38Kutani hosi Davhida a hlamula a ku: “Hi swona, Kimihama ú ta pela a famba na mina; ndzi ta n'wi endlela hinkwaswo leswi wena u swi tsakelaka; naswona hinkwaswo leswi u nga ta swi kombela eka mina, ndzi ta ku endlela swona.” 39Loko hosi Davhida a perile, na vona vanhu hinkwavo va pela Yordani.Van'wana va ri: Loko hosi Davhida a ha yimile, vanhu hinkwavo va pela Yordani Hosi Davhida a ntswontswa Barizilayi, a n'wi navelela minkateko, kutani Barizilayi a tlhelela ekaya ka yena. 40Kutani hosi Davhida a kongoma eGiligala a ri na Kimihama, emahlweni ku rhangile vanhu va Yuda hinkwavo ni ntlawanyana wa vanhu va Israele.

Vanhu va Yuda na Israele va phikisana

41Vavanuna hinkwavo va Israele va ya eka hosi Davhida, va ya ku: “Hikwalaho ka yini vamakwerhu va le Yuda va ku yivile, we hosi, va ku perisa Yordani ni ndyangu wa wena, hi ri kona hina vanhu va wena, we Davhida, xana?” 42Vavanuna hinkwavo va Yuda va nghenelela va ku: “Mhaka hileswaku hosi Davhida i xaka ra hina. Xana mhaka leyi yi mi hlundzukisela yini? Xana hi dyile swakudya leswi humaka eka hosi, kumbe ku nyikiwa swin'wana hi yona, xana?” 43Kutani vavanuna va Israele va hlamula vavanuna va Yuda va ku: “Tifanelo ta hina eka hosi ti tlula ta n'wina ka khume; naswona hi vanhu va Davhida ku tlula n'wina!Van'wana va ri: naswona hi tihosi ta n'wina hi ku velekiwa Xana mi hi solela yini? Xana a hi hina hi nga rhanga hi vulavula hi ta ku vuyisa hosi ya hina, xana?” Leswi vuriweke hi vanhu va Yuda, a swi ri ni matimba ku tlula leswi vuriweke hi vanhu va Israele.