Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Ta xihloka lexi tsavuriweke ematini

61Siku rin'wana, vadyondzisiwa va vaprofeta va ku ka Elixa: “Languta, laha hi tshamaka kona loko hi hlengeletana emahlweni ka wena, a ku hi ringani.Kumbe: ndhawu leyi hi tshamaka ka yona hi ri emavokweni ya wena, a yi hi ringani 2Hi pfumelele ku ya tsema timhandze enkoveni wa Yordani, un'wana ni un'wana a vuya ni yin'we, hi lulamisa ndhawu yo hlengeletanela kona.” Elixa a va hlamula, a ku: “Fambani!” 3Hiloko un'wana wa vaprofeta a ku ka Elixa: “Hi kombela hi ku titsongahata leswaku u hi heleketa, hina malandza ya wena.” Elixa a hlamula a ku: “Hiswona, ndzi ta mi heleketa.” 4A famba na vona, kutani loko va fika enkoveni wa Yordani, va sungula ku tsema timhandze. 5Loko un'wana wa vona a ri karhi a tsema mhandze, xihloka xa yena xo tsuka xi guleka, xi wela ematini. Hiloko a huwelela a ku: “Yo, n'wini wanga! A ndzi lo lomba.” 6Munhu wa Xikwembu a vutisa a ku: “Xi wele kwihi?” Loko va n'wi kombile ndhawu ya kona, Elixa a vatla rinhi, a ri hoxa ematini, a papamisapapamisa, kumbe: mbekukisa xihloka ha rona. 7Kutani a byela munhu loyi, a ku: “Hi lexi, xi teke!” Yena a tshambuluta voko a xi tsavula.

Ta Elixa ni Vasiriya

8Siku rin'wana, loko hosi ya Vasiriya yi ri eku lweni ni Vaisraele, yi tsundzuxana ni vakulukumba va yona, kutani yi va komba lomu mavuthu ya yona ma fanelaka ku ya gova kona. 9Kambe Elixa a rhumela rito eka hosi ya Israele, leri nge: “Tlhariha, u nga tshuki u hundza hi le xivandleni lexo karhi, hikuva Vasiriya va ya gova kona.” 10Hikokwalaho, hosi ya Israele yi rhumela vanhu, va ya kamba xivandla lexi munhu wa Xikwembu a yi byeleke xona. Swi endlisa sweswo ku nga ri kambirhi ntsena kambe ko tala: Elixa a a tsundzuxa hosi ya Israele, kutani yona a yi kota ku tlhariha.

11Mhaka leyi yi karhata ngopfu hosi ya Vasiriya. Yi vitana vakulukumba va yona, yi ku ka vona: “Xana mi nge ndzi byeli leswaku i mani exikarhi ka hina loyi a yimaka ni hosi ya Israele xana?” 12Un'wana wa vakulukumba a hlamula a ku: “Ina, hosi n'wini wanga; munhu wa kona i Elixa, muprofeta wa Vaisraele: Ú tivisa hosi ya Israele hambi swi ri leswi u swi vulaka u ri xihundleni, endlwini ya wena.” 13Kutani hosi yi va lerisa yi ku: “Yanani, mi ya vona lomu a tshamaka kona, leswaku ndzi ta rhumela vanhu, va ya kona va ya n'wi khoma.” Loko hosi yi tivisiwile leswaku Elixa ú le Dotani, 14yi rhumela kona vuthu lerikulu ra tinhenha, ti ri ni tihanci ni makalichi, ti fika eDotani ni vusiku, ti rhendzela muti.

15Loko nandza wa munhu wa Xikwembu a vindzuka, siku leri tlhandlamaka, a huma endlwini, a hlamala ku vona muti wu rhendzeriwile hi vuthu leri nga ni tihanci ni makalichi. Kutani nandza wa Elixa a huwelela a ku: “Yo, n'wini wanga, xana hi ta endla yini xana?” 16Elixa a n'wi hlamula a ku: “U nga chavi hikuva lava yimaka na hina va tele ku tlula lava yimaka na vona.” 17Kavaloko Elixa a khongela, a ku: “Wee HOSI, ndza ku kombela, pfula mahlo ya yena, a ta kota ku vona.” Kavaloko HOSI Xikwembu xi pfula mahlo ya nandza, a kota ku vona: Maganga a ma tele hi tihanci ni makalichi ya ndzilo, swi rhendzerile Elixa.

18Loko Vasiriya va rhelela ku ta khoma Elixa, muprofeta a khongela HOSI Xikwembu nakambe, a ku: “Ndza ku kombela HOSI, endla leswaku mahlo ya vanhu lava va matiko ma biwa hi riphume.” Hiloko hakunene Xikwembu xi hlamula xikhongelo xa Elixa, xi ba mahlo ya Vasiriya hi riphume. 19Kavaloko Elixa a ku ka vona: “Mi lahlekile, a hi yona ndlela, ni muti a hi wona; ndzi landzeni, ndzi ta mi yisa eka munhu loyi mi n'wi lavaka.” Kutani a va yisa eSamariya.

20Loko va ha ku nghena eSamariya, Elixa a khongela a ku: “Wee HOSI, pfula mahlo ya vanhu lava, va ta kota ku vona.” Kavaloko HOSI Xikwembu xi pfula mahlo ya vona, va kota ku vona, kutani va hlamala hi ku tikuma va ri exikarhi ka muti wa Samariya. 21Loko hosi ya Vaisraele yi va vona, yi vutisa Elixa yi ku: “U ri yini tatana, xana ndzi va dlayetela xana?” 22Elixa a hlamula a ku: “E-e, u nga va dlayi. Xana u toloverile ku dlaya mahlonga lawa u ma hluleke enyimpini hi fumu ra wena ni vurha bya wena xana? Va phamele swakudya, u va nyika ni mati. Va ta dya, va nwa, kutani va ta tlhelela eka n'wini wa vona.” 23Kavaloko hosi yi va fihluta swinene: Va dya, va nwa, kutani yi va pfulela tindlela, va tlhelela eka n'wini va wona. Ku sukela siku rero, mintlawa ya Vasiriya a ya ha humanga yi ta hlasela tiko ra Israele.

Ta Elixa ni ku rhendzeriwa ka Samariya

24Endzhaku ka nkarhi, hosi ya Vasiriya Bene-Hadada a hlengeleta mavuthu ya yena hinkwawo, a kongoma muti wa Samariya, a wu rhendzela, 25ndlala yi va leyikulu eSamariya. Leswi Vasiriya a va rhendzerile muti, swi fika laha nhloko ya mbhongolo yi vitanaka mali ya tisilivhere ta 80, ni tindzhohonyana ta nhovaKumbe: ni “thyaka ra matuva” (ri nga vito ra tindzhoho ta kona) to tata xandla ti vitanaka mali ya tisilivhere ta 5. 26Siku rin'wana, loko hosi ya Vaisraele yi ri karhi yi famba-famba ehenhla ka rirhangu ra muti, wansati a yi huwelela, a ku: “Ndzi pfune, wee hosi n'wini wanga!” 27Hosi yi n'wi hlamula yi ku: “Loko HOSI Xikwembu xi nga ku pfuni, xana mina ndzi nga ku pfunisa ku yini, leswi ku nga ha vuyiki nchumu hi le masin'wini ya mavele kumbe ya vhinya, xana?” 28Hosi yi engeta yi ku: “Mhaka ya wena hi yihi ke?” Wansati a hlamula, a ku: “Wa vona wansati luya: Ú te ka mina: ‘Tisa n'wana wa wena wa mufana, hi n'wi dya namuntlha; kutani wa mina n'wana, hi ta n'wi dya mundzuku.’ 29

6:29
Dut. 28:57
Kunene, hi swekile n'wana wa mina, hi dya. Kutani hi siku leri tlhandlamaka, ndzi ku ka yena: ‘Tisa wa wena n'wana, hi n'wi dya’, kambe yena ú tumbetile n'wana wakwe.” 30Loko hosi yi twa marito ya wansati, yi handzulela xiambalo xa yona xa vuhosi. Yi vulavula yi yimileVan'wana va ri: yi ri karhi yi famba-famba ehenhla ka rirhangu, kutani vanhu va muti va swi vona leswaku a yi rhangisile xiambalo xo khwaxa eka leswi a yi swi ambarile. 31Kutani yi ku: “Ndza tiyisa hi ku hlambanya emahlweni ka Xikwembu leswaku namuntlha, Elixa luya wa n'wana Xafati, ndzi ta n'wi tsema nhloko.”

32Elixa a a ri ekaya, kutani vakulukumba a va n'wi endzerile. Enkarhini wolowo, hosi yi rhumela munhu a huma ntsindza. Kambe loko murhumiwa loyi a nga si fika, Elixa a byela vakulukumba, a ku: “Ma swi vona ke! Hosi leyi ya xigevenga yi rhumile munhu ku ta ndzi tsema nhloko. Vonani ke, loko murhumiwa loyi a fika, pfalani rivanti mi goga, leswaku a nga koti ku nghena. Xana a hi swigingi swa n'wini wa yena leswi twalaka endzhaku ka murhumiwa xana?” 33Loko Elixa a ha vulavula na vona, murhumiwa hi byakweVan'wana va ri: hosi hi yoxe a fika eka Elixa, a ku ka yena: “Makhombo lawa ma vangiwile hi HOSI Xikwembu. Xana ndzi nga ha langutela yini, xo huma eka HOSI Xikwembu, xana?”

7

71Kambe Elixa a ku: “Yingisani rito ra HOSI Xikwembu; xi vurisa sweswo xi ri: ‘Mundzuku hi nkarhi wolowu xirhundzu xin'we xa mapa ya koroni, kumbe swirhundzu swimbirhi swa mavele ya maxalana, swi ta vitana malinyana yin'we ntsena ya silivhere, enyangweni ya muti wa Samariya.’ ”enyangweni: Vonani Nhlamuselo ya Marito, eka “nyangwa” 2Kutani ndhunankulu, xandla xa hosi ya Israele, yi ku ka Elixa: “Naloko HOSI Xikwembu hi xiviri xa xona xi nga pfula matilo xi nisa mpfula,Kumbe: naloko xi nga nisa mavele hi ku boxa madulu ya tilo xana mhaka yo tano yi nga tshuka yi endlekile xana?” Elixa a hlamula a ku: “U ta vona swakudya swa kona hi mahlo, kambe a wu nga swi dyi.”

Ta Vasiriya loko va tsutsuma

3A ku ri ni vavanuna va mune va nhlokonho lava a va tshamile ehandle ka muti enyangweni. Va byelana va ku: “Hi tshamele yini laha, hi kondza hi fa ke? 4Loko hi ku: ‘A hi ngheneni emutini’, laha va faka hi ndlala, na hina hi ta fela kona; niloko hi tshama kwala, nakona hi ta fa. Loko swi ri tano, a hi yeni hi ya tinyiketa emixaxeni ya Vasiriya; kumbexana a va nga hi dlayi, kutani hi ta hanya; kambe loko va hi dlaya a swi na mhaka, hikuva nasweswi ha fa.” 5Hiloko va suka hi mpimavayeni, va kongoma emixaxeni ya Vasiriya; kambe loko va fika laha yi sukelaka kona, va hlamala ku vona leswaku a ku nga ri na munhu na un'we.

6HOSI Xikwembu a xi endlile leswaku, emixaxeni ya Vasiriya, ku twakala mpfumawulo wa makalichi ni wa tihanci, ni mpfumawulo wa mavuthu lamakulu; kutani Vasiriya a va byelanile va ku: “Vonani, hosi ya Israele yi hi rhamberile tihosi ta Vahiti ni tihosi ta Vaegipta, ti ta hi hlasela.” 7A va balekile loko dyambu ri ya eku peleni, va siya mintsonga ya vona, ni tihanci ta vona swin'we ni timbhongolo, va sukela mixaxa ya vona yi ri sweswi a yi ri swona, va tsutsuma va tiponisa.

8Kuteloko lava nhlokonho va fikile laha mixaxa yi sukelaka kona, va nghena entsongeni wun'wana, va dya, va nwa, kutani va phangha silivhere ni nsuku ni swiambalo, va ya swi fihla. Va tlhela va vuya, va nghena entsongeni wa vumbirhi, va phangha swa wona hinkwaswo, na swona va ya swi fihla. 9Kutani va byelana va ku: “Leswi hi swi endlaka, a hi swona! Namuntlha i siku ra mahungu lamanene, kasi hina ho miyela na wona! Loko hi miyela ku kondza ri xa, hi ta kumeka hi ri ni nandzu. Sweswi ke, a hi yeni hi ya tivisa va le ntsindza.” 10Hiloko va famba, va ya huwelela varindzi va le nyangweni ya muti, va ku: “Hi yile emixaxeni ya Vasiriya. Yingisani! A ku vonaki hambi ku ri ku twakala munhu ni un'we kona. Ko va ni tihanci ni timbhongolo ntsena leti bohiweke; mintsonga ya ha ri sweswi a yi ri swona.” 11Hiloko varindzi va le nyangweni va twarisa mahungu lawa, kutani va tivisa ni va le ntsindza. 12Hosi yi pfuka nivusiku, yi ku ka malandza ya yona: “Ndzi ta mi byela mano lawa Vasiriya va nga hi lukela wona: Va swi tiva leswaku hi ni ndlala. Hikokwalaho, va sukile emixaxeni va ya tumbela enhoveni, hi ku ehleketa leswaku hi ta huma emutini; kutani va ta hi khoma kunene, va ya nghena emutini.” 13Un'wana wa malandza a ku: “Vavanuna va nga ri vangani a va teke tihanci ta ntlhanu eka leti nga sala, hi va rhuma ha tona ku ya kamba Vasiriya; hikuva ha swi vona leswaku Vaisraele hinkwavo lava saleke kwala,Van'wana va ri: tihanci leti saleke kwala va ta lova, ku fana ni lavo tala lava nisweswi va loveke.” 14Kavaloko va hlawula vagadi vambirhi va tihanci ta makalichi,Van'wana va ri: Hiloko va hlawula makalichi mambirhi ni vagadi va tihanci kutani hosi yi va rhuma ku landza mavuthu ya Vasiriya, leswaku va ya kamba leswi humeleleke. 15Va landza mintila ya Vasiriya va ya fika enambyeni wa Yordani, kutani va hlamala ku vona ndlela hinkwayo yi lo n'wálálálá, hi swiambalo ni swigotso leswi Vasiriya va swi cukumeteke loko va tsutsuma. Kutani varhumiwa va tlhela va ya vikela hosi.

16Kan'we-kan'we vanhu va huma emutini va ya phangha swa le mixaxeni ya Vasiriya. Swi fika laha xirhundzu xin'we xa mapa ya koroni, kumbe swirhundzu swimbirhi swa mavele ya maxalana, swi vitanaka malinyana yin'we ntsena ya silivhere, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona. 17Hosi a yi lerisile ndhunankulu, xandla xa yona, ku ya fambisa ntirho wa le nyangweni, kambe vanhu loko va huma emutini, va n'wi kandziyela kwala nyangweni, a fa; kovaloko ku hetiseka leswi vuriweke hi munhu wa Xikwembu, siku murhumiwa a humeleleke eka yena.Van'wana va ri: siku hosi yi humeleleke eka yena. Vonani 6:33 18Hi siku ra kona, Elixa a a tivisile hosi a ku: “Mundzuku, enkarhini wolowu, swirhundzu swimbirhi swa mavele ya maxalana, ni xirhundzu xin'we xa mapa ya koroni, swi ta vitana malinyana yin'we ntsena ya silivhere, enyangweni ya muti wa Samariya.” 19Kutani ndhunankulu a yi hlamurile munhu wa Xikwembu yi ku: “Naloko HOSI Xikwembu hi xiviri xa xona xi nga pfula matilo xi nisa mpfula, xana mhaka yo tano yi nga tshuka yi endlekile xana ke?” Kutani Elixa a a hlamurile a ku: “U ta vona swakudya swa kona hi mahlo, kambe a wu nga swi dyi!” 20Kunene swi n'wi humelerisile sweswo: Vanhu va muti va n'wi kandziyerile enyangweni, a fa.

8

Wansati wa Muxuneme a tlheriseriwa masimu

81

8:1
II Tih. 4:8-37
Nkarhi wun'wana, Elixa a tsundzuxa wansati loyi n'wana wa yena a a pfuxiwile eku feni, a ku ka yena: “Suka u famba swin'we ni va ndyangu wa wena, u ya tshama lomu swi kotekaka, hikuva HOSI Xikwembu xi lerisile leswaku ku ta va ni dyandza etikweni leri, naswona ri ta va etikweni ku ringana malembe ya 7.” 2Wansati a endla hilaha munhu wa Xikwembu a n'wi byeleke hakona: A suka a famba, yena ni va ndyangu wa yena, va ya tshama malembe ya 7 etikweni ra Vafilista va ri valuveri. 3Kuteloko malembe lawa ya 7 ma hundzile, wansati a vuya hi le tikweni ra Vafilista, kutani a ya vonana na hosi, a kombela ku tlhelela emarhumbini ya yena, ni ku tlheriseriwa masimu ya yena.

4Siku ra kona, hosi a yi vulavula na Gehazi nandza wa munhu wa Xikwembu, yi kombela ku runguleriwa leswo hlamarisa hinkwaswo leswi Elixa a swi endleke. 5Gehazi a a ri karhi a rungulela hosi ta n'wana loyi a pfuxiweke eku feni hi Elixa, kutani mana wa n'wana wa kona o tshuka a humelela entsindza, a ta kombela ku tlhelela emarhumbini ya yena ni ku tlheriseriwa masimu ya yena. Gehazi a ku ka hosi: “We hosi n'wini wanga, wansati loyi Elixa a nga pfuxa n'wana wa yena eku feni hi yena loyi, ni n'wana wakwe hi yaloyi!” 6Kuteloko hosi yi vutisisile loyi wansati, yena a yi rungulela hinkwaswo. Kavaloko hosi yi vitana un'wana wa valanguteri, yi n'wi lerisa yi ku: “Manana loyi, ú fanele ku tlheriseriwa swa yena hinkwaswo, a nyikiwa ni hinkwaswo leswi nga tshoveriwa emasin'wini ya yena, ku sukela loko a rhurhile etikweni leri, ku fikela namuntlha.”

Ta Elixa ni vuhosi bya le Siriya

7Siku rin'wana, Elixa a endzela Damaska. Enkarhini wolowo, Bene-Hadada, hosi ya le Siriya, a a vabya. Loko va n'wi tivisa leswaku munhu wa Xikwembu ú fikile, 8Bene-Hadada a lerisa Hazaele, a ku: “Teka nyiko, u ya hlanganisa munhu wa Xikwembu, kutani u n'wi vutisa makungu ya HOSI Xikwembu, ku twa leswaku xana ndzi ta hola evuvabyini lebyi bya mina xana ke?” 9Hazaele a teka tinyiko ta swilo hinkwaswo swa risima swa le Damaska, a rhwexa tikamela ta 40, a famba na swona a ya hlanganisa Elixa. Loko a hlanganile na Elixa, a vulavula a yimile emahlweni ka yena, a ku: “Nandza wa wena Bene-Hadada hosi ya Vasiriya ú ndzi rhumile ka wena ku ta vutisa leswaku xana ú ta hola evuvabyini bya yena xana?” 10Elixa a n'wi hlamula a ku: “Famba u ya n'wi byela leswaku loko ku ri ku hanya, ú ta hanya; kambe mina ndzi kombisiwileVan'wana va ri: u ya n'wi byela u ku: ‘U nga ka u nga holi’, hikuva mina ndzi kombisiwile ... hi HOSI Xikwembu leswaku ú ta fa hakunene.” 11Kavaloko munhu xa Xikwembu a khanyanisa mombo, a honokela Hazaele a ko a n'wi khomisa tingana; kutani munhu wa Xikwembu a sungula ku rila. 12Hazaele a vutisa a ku: “Xana u rilela yini, wee n'wini wanga?” Elixa a hlamula a ku “Ndza rila, hikuva ndzi tiva leswo biha leswi u nga ta swi endla eka Vaisraele: U ta herisa makhokholo ya vona hi ndzilo; u ta tlhava majaha ya vona hi fumu, u phyandlasa swihlangi swa vona, u handzula makhwiri ya vavasati va vona lava tikeke.” 13

8:13
I Tih. 19:15
Hazaele a hlamala, a ku: “Xana ndzi mani mina nandza wa wena ku endla leswo chavisa swonghasi; mina a ndzi munhu wa nchumu!” Kambe Elixa a hlamula a ku: “HOSI Xikwembu xi ndzi kombisile leswaku u ta va hosi ya Vasiriya.” 14Kavaloko Hazaele a hambana na Elixa, a tlhelela eka n'wini wa yena. Loko a fikile, Bene-Hadada a n'wi vutisa a ku: “Xana Elixa ú te yini eka wena?” Hazaele a hlamula a ku: “Ú ndzi byele leswaku, ku hanya u ta hanya.” 15Kambe, hi siku leri tlhandlamaka, Hazaele a teka xinkumbana, a xi peta ematini, a khubumeta nhloko ya hosi, a yi pfala moya yi kondza yi fa.

Ta ku fuma ka Yehoramu eYuda

(II Tikr. 21:1-20)

16Hi lembe ra vuntlhanu ra ku fuma ka Yoramu n'wana Akabu etikweni ra Israele, Yehoramu n'wana Yoxafati a vekiwa hosi etikweni ra Yuda.Van'wana va ri: ku rhanga ku fuma Yoxafati etikweni ra Yuda, kutani ku vekiwa Yehoramu n'wana Yoxafati a va hosi 17Yehoramu a a ri ni malembe ya 32 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 8 a ri eYerusalema. 18Yehoramu a hanya hi tindlela ta tihosi ta Israele ku fana ni va ndyangu wa Akabu, hikuva nsati wa yena a a ri N'wa-Akabu. Kutani Yehoramu a endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu. 19

8:19
I Tih. 11:36
Hambiswiritano, hikwalaho ka Davhida nandza wa xona, HOSI Xikwembu a xi lavanga ku herisa Yuda; xi tshembisile leswaku rixaka ra Davhida ri nga ka ri nga tekeriwi vuhosi ni siku ni rin'we.

20

8:20
Gen. 27:40
Enkarhini wa Yehoramu, vanhu va tiko ra Edomu va hundzukela mfumo wa tiko ra Yuda, va tihlawulela hosi ya vona. 21Hiloko Yehoramu a ya hlasela muti wa Seyira, a ri ni makalichi ya yena hinkwawo. Vaedomu van'wana va va rhendzela, kutani Yehoramu a pfuka nivusiku a dlaya Vaedomu lava, a dlaya ni vafambisi va makalichi ya vona; kambe mavuthu ya yena ma tsutsumela emakaya.Van'wana va ri: kambe va rhendzeriwa hi Vaedomu; va hluriwa hi vona, kutani mavuthu ma tsutsumela emakaya 22Ku sukela siku rero, Vaedomu a va ha fumiwanga hi tiko ra Yuda, ku fikela namuntlha. Enkarhini wolowo, muti wa Libina na wona wu hundzukela tiko ra Yuda. 23Mintirho leyin'wana ya Yehoramu, ni hinkwaswo leswi a swi endleke, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Yuda. 24Yehoramu a tietlelela, a lahliwa ni vakokwa wa yena emutini wa Davhida, kutani Ahaziya n'wana wa yena a sala a fuma.

Ta ku fuma ka Ahaziya eYuda

(II Tikr. 22:1-6)

25Hi lembe ra vu-12 ra ku fuma ka Yoramu n'wana Akabu hosi ya tiko ra Israele, Ahaziya n'wana Yehoramu a sungula ku fuma etikweni ra Yuda. 26Ahaziya a a ri ni malembe ya 22 loko a sungula ku fuma, a fuma lembe rin'we ntsena a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Ataliya, ntukulu wa Omri hosi ya Israele. 27Ahaziya na yena a hanya hi tindlela ta va ndyangu wa Akabu: A endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu ku fana ni ndyangu wa Akabu, hikuva a a ri mukon'wana wa vona.

28Ahaziya a famba swin'we na Yoramu n'wana Akabu, va ya hlasela Hazaele hosi ya le Siriya eRamoto-Giliyadi, kambe Vasiriya va n'wi boxa timbanga enyimpini. 29Kutani Yoramu a tlhelela eYizriele, a ya tshunguriwa timbanga leti a nga tlhaveteriwa tona hi Vasiriya eRhama, siku leri a nga lwa na Hazaele hosi ya le Siriya. Ahaziya n'wana Yehoramu hosi ya Yuda a ya endzela Yoramu n'wana Akabu eYizriele, a ya n'wi pfuxela eku vabyeni ka yena.