Xitsonga 1989 (TSO89)
24

241

24:1
Yer. 25:1-38
Dan. 1:1-2
Enkarhini wa Yoyakimi, Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a hloma nyimpi, kutani Yoyakimi a va ehansi ka yena; kambe loko malembe manharhu ma hundzile, Yoyakimi a hundzukela Nebukadnetsara, a n'wi pfukela. 2HOSI Xikwembu xi rhumela mavuthu ya Vakalediya, ni ya Vasiriya, ni ya va le Mowabu, ni ya Vaamoni, ma ya lwa na Yoyakimi; xi ma rhumela leswaku ma ya lwa na tiko ra Yuda, ma ri herisa, hilaha xi vuleke hakona hi milomo ya vaprofeta malandza ya xona. 3Hakunene vanhu va Yuda va humeleriwile hi makhombo lawa hi ku lerisa ka HOSI Xikwembu, leswaku va yisiwa kule na xona hikwalaho ka swidyoho swa Manase ni hinkwaswo leswi a swi endleke; 4Manase a a dlayile vanhu lava a va nga ri na nandzu, a tata Yerusalema hi ngati ya vona, kutani HOSI Xikwembu a xa ha swi lavanga ku n'wi rivalela. 5Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yoyakimi, ni hinkwaswo leswi a swi endleke, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Yuda. 6Yoyakimi a tietlelela, kutani n'wana wa yena Yoyakini a sala a fuma.

7Hosi ya le Egipta a ya ha engetanga yi huma-huma etikweni ra yona, hikuva matiko hinkwawo lawa khale a ma ri ehansi ka yona a ma tekiwile hi hosi ya le Babilona, ku sukela endzilekaneni wa Egipta, ku ya fika enambyeni wa Yufrata.

Yoyakini ni vanhu va Yuda va yisiwa evukhumbini eBabilona

(II Tikr. 36:9-10)

8Yoyakini a a ri ni malembe ya 18 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma tin'hweti tinharhu a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Nehuxita N'wa-Elnatani wa Yerusalema. 9A endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu, ku fana ni hinkwaswo leswi tata wa yena a swi endleke.

10Enkarhini wolowo, mavuthu ya Nebukadnetsara hosi ya le Babilona ma tlhandlukela emutini wa Yerusalema ku ya wu hlasela, ma wu rhendzela. 11Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a ta hi yexe loko mavuthu ya yena ma ri karhi ma rhendzela muti, a ta fika kusuhi na wona. 12

24:12
Yer. 22:24-30
24:1-10
29:1-2
Kutani Yoyakini hosi ya Yuda a huma emutini, a ya tinyiketa eka hosi ya le Babilona, a ri ni mana wa yena, ni malandza ya yena, ni tindhuna ta yena, ni valanguteri va le ntsindza wa yena. Hosi ya le Babilona, loko yi khoma Yoyakini, a yi ri elembeni ra vu-8 ra ku fuma ka yona. 13Hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona khale, Nebukadnetsara a phangha xuma hinkwaxo xa yindlu ya HOSI Xikwembu, ni xuma xa le ntsindza; a fayetela swigotso swa nsuku hinkwaswo swa le Tempeleni ya HOSI Xikwembu, leswi a swi endliwile hi Solomoni hosi ya Vaisraele. 14Nebukadnetsara a yisa vaaki hinkwavo va Yerusalema evukhumbini, ni tindhuna hinkwato, ni vafumi hinkwavo;vafumi hinkwavo, kumbe: tinhenha hinkwato ta nyimpi ntsengo wa vakhomiwa va kona a wu ringana 10 000, ehandle ka nhlayo ya vavatli ni vafuri va tinsimbhi.vafuri va tinsimbhi, kumbe: vafuri va swilotlelo A nga siyanga ni munhu ni un'we etikweni, handle ka swisiwana. 15
24:15
Ez. 17:12
A yisa Yoyakini evukhumbini eBabilona, swin'we ni nkosikazi mana wa yena, ni vasati va yena, ni valanguteri va muti wa yena, ni tinganakana ta tiko; a va susa eYerusalema, a va yisa eBabilona va ri mahlonga. 16Nebukadnetsara a teka vafumi hinkwavo vo ringana 7 000, ni vavatli swin'we ni vafuri vo ringana 1 000, a va yisa evukhumbini eBabilona; hinkwavo a va ri lava tiyeke, lava kotaka ku lwa nyimpi. 17
24:17
Yer. 37:1
Ez. 17:13
Kutani hosi ya le Babilona yi veka Mataniya ndzisana ya tata wa Yoyakini, leswaku a va hosi; a hundzuluxa vito ra yena, a n'wi thya ra Sedekiyasi.

Ta ku fuma ka Sedekiyasi eYuda

(II Tikr. 36:11-16; Yer. 52:1-3)

18

24:18
Yer. 27:1-22
28:1-17
Sedekiyasi a a ri ni malembe ya 21 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 11 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Hamutala, N'wa-Yeremiya wa le Libina. 19A endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu, ku fana ni hinkwaswo leswi Yoyakimi a swi endleke. 20
24:20
Ez. 17:15
Leswi humeleleke eYerusalema ni le tikweni ra Yuda, swi vangiwile hi vukari bya HOSI Xikwembu, kutani swi fika laha xi va cukumetaka kule na xona.

Kavaloko Sedekiyasi a pfukela hosi ya le Babilona.

25

Ta ku wa ka Yerusalema

(Yer. 39:1-7; 52:3-11)

251

25:1
Yer. 21:1-10
34:1-5
Ez. 24:2
Hi lembe ra vu-9 ra ku fuma ka Sedekiyasi, hi siku ra khume ra n'hweti ya vukhume, Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a ta ni mavuthu ya yena hinkwawo a ta hlasela Yerusalema, a gova emahlweni ka muti; kutani Vakalediya va fumbetela misava yo khandziya erirhangwini ha yona, yi rhendzela muti hinkwawo. 2Na wona mavuthu ma rhendzela muti ku fikela lembe ra vu-11 ra ku fuma ka hosi Sedekiyasi, 3kutani ndlala yi va leyikulu emutini, hikuva vaaki va wona a va heleriwile hi swakudya. Kutani, hi siku ra 9 ra n'hweti,Van'wana va ri: hi siku ra 9 ra n'hweti ya vumune 4
25:4
Ez. 33:21
rirhangu ra muti ri boxiwa. Hambileswi mavuthu ya Vakalediya a ma rhendzerile muti, hosi Sedekiyasi ni masocha ya yena hinkwawoVan'wana va ri: masocha hinkwawo ya Sedekiyasi va kotile ku baleka nivusiku, hi le nyangweni leyi a yi ri xikarhi ka makhumbi mambirhi, kusuhi ni ntanga wa hosi, kutani va tsutsuma hi ndlela leyi kongomaka enkoveni wa Yordani. 5Kambe mavuthu ya Vakalediya ma hlongorisa hosi Sedekiyasi, ma ya n'wi kuma erivaleni ra le Yeriko; kutani masocha hinkwawo ya yena ma hangalaka ma n'wi siya. 6Vakalediya va khoma hosi Sedekiyasi, va n'wi yisa eka hosi ya Babilona eRibila, kutani yona yi n'wi vona nandzu. 7
25:7
Ez. 12:13
Va tsema minkolo ya vana va Sedekiyasi a ri karhi a swi vona, kutani va n'wi boxa mahlo, va n'wi boha milenge hi tinketani, va n'wi yisa eBabilona.

Va ka Yuda va yisiwa kambe evukhumbini

(II Tikr. 36:17-21; Yer. 39:8-10; 52:12-30)

8Hi lembe ra vu-19 ra ku fuma ka Nebukadnetsara hosi ya le Babilona, hi siku ra 7 ra n'hweti ya vuntlhanu, Nebuzaradani nandza wa hosi ya le Babilona, ndhuna ya vasirheleri va yona, a nghena eYerusalema. 9

25:9
I Tih. 9:8
A hisa yindlu ya HOSI Xikwembu, ni tindlu ta le ntsindza, ni tindlu tin'wana ta Yerusalema, ngopfu ngopfu tindlu hinkwato ta vanhu lavo chaviseka.Van'wana va ri: a hisa yindlu yin'wana ni yin'wana leyikulu 10Masocha hinkwawo ya Vakalediya lama teke ni ndhuna ya vasirheleri, ma hindzimuxa rirhangu hinkwaro leri rhendzelaka Yerusalema. 11Kutani Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri a teka vanhu lava a va sele emutini, ni lava a va tinyiketile eka hosi ya le Babilona, swin'we ni masalela ya lava akeke etikweni,Van'wana va ri: swin'we ni masalela ya vavatli ni vaaki a va yisa evukhumbini hinkwavo. 12Kambe Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri a siya vanhu van'wana va swisiwana etikweni, leswaku va ta sala va hlayisa mirhi ya mihandzu, va byala ni mavele.

13

25:13
I Tih. 7:15-26
II Tikr. 3:15-17
4:2-5
Vakalediya va faya tiphuphu ta koporo ni swigolonyana leswi a swi ri endlwini ya HOSI Xikwembu, va faya ni nhlambeto leyikulu ya koporo leyi vuriwaka “Lwandle”, kutani va yisa koporo ya kona eBabilona. 14
25:14
I Tih. 7:45
II Tikr. 4:16
Va phangha timbita, ni minkombe, ni swikero swo tsemeta tingoti ta timboni, ni swimbitana swo hisela mirhi ya risuna, ni swibya swin'wana hinkwaswo swa koporo leswi tirhisiwaka eTempeleni. 15Ndhuna ya vasirheleli yi phangha ni xuma xa nsuku ni silivhere lexi tirhisiweke ku vumba timbita to oka ndzilo ni minkambana. 16A ku vanga na munhu la koteke ku pima ku tika ka koporo leyi humeke eka swingolongondzwana swa Tempele leswi hosi Solomoni a swi vumbeke, ti nga tiphuphu letimbirhi, ni nhlambeto leyikulu, ni swigolonyana. 17Hi vumbirhi bya tona, tiphuphu a ti lehile 9 m ku ya ehenhla, ti rhendzeriwile hi xidlodlo xa koporo xa 1,50 m ku ya ehenhla;Van'wana va ri: xidlodlo xa koporo xa 2,50 m ku ya ehenhla xidlodlo lexi a xi khavisiwile hi leswi fanaka ni ritavala ra koporo, ni swifaniso swa swihenge swa koporo. Tiphuphu timbirhi leti a ti fanana, ti khavisiwile hi ritavala.

18Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleli a khoma Seraya muprista lonkulu, ni muprista Sofoniya xandla xa yena, a khoma ni vaprista lavanharhu lava rindzaka tinyangwa ta Tempele. 19Emutini, Nebuzaradani a khoma mulanguteri un'wana loyi a a fambisa swa mavuthu, ni vavanuna va ntlhanu va huvo ya hosi lava kumiweke va ha sele emutini; a khoma matsalani wa ndhunankulu ya mavuthu, loyi a a rhamba vavanuna va tiko enyimpini; naswona, exikarhi ka vavanuna lava va tiko,Kumbe: exikarhi ka vakulukumba va tiko a khoma 60 lava kumiweke va ha sele emutini. 20Kavaloko Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleli a hlengeleta lava khomiweke, a famba na vona ehosini ya Vababilona eRibila. 21Hosi Nebukadnetsara a lerisa leswaku va biwa, kutani va dlayiwa eRibila, etikweni ra Hamata. Hi wona mukhuva lowu vanhu va Yuda va yisiweke evukhumbini ha wona, kule ni tiko ra vona.

Gedaliya a vekiwa mufambisi wa Yuda

(Yer. 40:1-9; 41:1-3)

22

25:22-24
Yer. 40:7-9
Nebukadnetsara, hosi ya le Babilona, a veka Gedaliya n'wana Ahikama ntukulu wa Xafati, leswaku a va mufambisi wa vanhu lava va seleke eYuda, lava nga yisiwangiki evukhumbini. 23Vafambisi va mavuthu lava a va ha tumberile enhoveni ni masocha ya vona, va twa leswaku hosi ya le Babilona yi vekile Gedaliya ku va murhangeri etikweni, kutani va ya hlangana na yena emutini wa Mispa, va ri ni malandza ya vona. Lava yeke i Iximaele n'wana Netaniya, na Yohanani n'wana Kariyaka, na Seraya n'wana Tanahumeti wa Munetofa, na Yaazaniya n'wana wa Mumaaka. 24Gedaliya a hlambanyela vafambisi lava ni vanhu va vona, a ku: “Mi nga chavi tindhuna ta Vakalediya.Van'wana va ri: mi nga tshuki mi chava ku tirhela Vakalediya Tshamani etikweni leri, mi tiveka ehansi ka hosi ya le Babilona, kutani a mi nga xanisiwi hi nchumu.” 25
25:25
Yer. 41:1-3
Kambe, hi n'hweti ya vu-7 ya lembe rero, Iximaele n'wana Netaniya wa Elixama, munhu wa yindlu ya vuhosi, a fika eMispa a ri ni vavanuna va khume. Va juma Gedaliya, va n'wi dlaya, swin'we ni vanhu va Yuda ni Vakalediya lava a va ri na yena. 26
25:26
Yer. 43:5-7
Kavaloko vaaki hinkwavo va tiko, lavakulu ni lavatsongo, swin'we ni tindhuna ta mavuthu, va suka va ya le Egipta, hikuva a va chava Vakalediya.

Yoyakini a tlakusiwa eBabilona

27Hi lembe leri Evhili-Merodaka hosi ya le Babilona a sunguleke ku fuma ha rona, a komba tintswalo eka Yoyakini hosi ya Yuda, a n'wi humesa ekhotsweni; a ri ri lembe ra 37 ra ku yisiwa ka Yoyakini hosi ya Yuda evukhumbini, hi siku ra 27 ra n'hweti ya vu-12. 28Evhili-Merodaka a vulavula khwatsi na Yoyakini, a n'wi hlayisa ku tlula tihosi tin'wana leti a ti ri na yena evukhumbini eBabilona. 29Kutani Yoyakini a hluvula swiambalo swa yena swa vuhlonga, kutani ku sukela kwalaho, siku rin'wana ni rin'wana ra ku hanya ka yena, Yoyakini a a dya na hosi endlwini ya yona. 30Masiku hinkwawo, hosi ya le Babilona a yi pimela Yoyakini swo tihlayisa ha swona; swi ve tano ku kondza a fa.