Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Ta ku fuma ka Hezekiya eYuda

(II Tikr. 29:1-2)

181Hi lembe ra vunharhu ra ku fuma ka Hoxeya n'wana Ela hosi ya Israele, Hezekiya n'wana Akazi hosi ya Yuda a sungula ku fuma. 2Hezekiya a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, a fuma malembe ya 29 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Abi N'wa-Zakariya. 3A endla leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu, emintirhweni ya yena hinkwayo a fana ni kokwa wa yena Davhida. 4

18:4
Tinhl. 21:9
Hi yena la heriseke swa le switsungeni leswo hlawuleka: A fayetela ni maribye ya vugandzeri bya hava, a tsemelela ni mhandze ya Axera xikwembukazi. Naswona, a fayetela xifaniso xa nyoka ya koporo leyi Muxe a a yi vumbile, hikuva ku fikela nkarhi wolowo, Vaisraele a va yi hisela mirhi ya risuna; a va yi thyile ni vito ra Nehuxitani.

5Hezekiya a a tshemba ngopfu HOSI Xikwembu xa Israele. Exikarhi ka tihosi hinkwato ta Yuda, leti ti n'wi rhangeleke ni leti ti n'wi tlhandlameke, a ku vanga na hosi yo fana na yena: 6A a namarhela HOSI Xikwembu, a nga xi fularheli, kambe a hlayisa milawu leyi HOSI Xikwembu xi yi nyikeke Muxe. 7Leswi HOSI Xikwembu a xi ri na yena, a a humelela eka hinkwaswo leswi a swi endlaka. Hi yena la pfukeleke hosi ya le Asiriya, a ala ku yi tirhela. 8Naswona, hi yena loyi a hlaseleke Vafilista ku ya fika emutini wa Gaza ni le xitikwaneni xa kona, ku sukela eka swimitana swa varindzi, ku ya fika eka miti leyikulu ya makhokholo.

Ta ku wa ka Samariya

9Hi lembe ra vumune ra ku fuma ka hosi Hezekiya, ri nga lembe ra vu-7 ra ku fuma ka Hoxeya n'wana Ela hosi ya Israele, Xalimanezere hosi ya le Asiriya a hloma matlhari a ya hlasela muti wa Samariya, kutani a wu rhendzela. 10Endzhaku ka malembe manharhu, a wu hlula. Lembe leri muti wa Samariya wu hluriweke ha rona, a ri ri ra vu-6 ra ku fuma ka Hezekiya, ni ra vu-9 ra ku fuma ka Hoxeya. 11Hosi ya le Asiriya yi yisa Vaisraele etikweni ra Asiriya va ri mahlonga, yi ya va fikisa emutini wa Hala, ni le ribuweni ra nambu wa Habori le Gozana, ni le mitini ya Vameda.

12Leswi swi humelerile hikuva Vaisraele a va yingisanga rito ra HOSI Xikwembu xa vona, kambe va tshikile ntwanano wa xona va tlhela va tshika hinkwaswo leswi Muxe nandza wa xona a a va lerisile swona. A va swi yingisanga, na ku swi endla a va swi endlanga.

Ta ku hlasela ka Senakeribi

(II Tikr. 32:1-19; Es. 36:1-22)

13Hi lembe ra vu-14 ra ku fuma ka hosi Hezekiya, Senakeribi hosi ya le Asiriya a kongoma miti hinkwayo ya makhokholo ya tiko ra Yuda, a yi hlula. 14Hiloko Hezekiya hosi ya Yuda a rhuma vanhu eka hosi ya le Asiriya emutini wa Lakixi, a ku: “Ndzi hoxile! U nga ndzi hlaseli! Ndzhwalo wihi na wihi lowu u nga ta ndzi rhwexa wona, ndzi ta wu byarha.” Kutani hosi ya le Asiriya yi boha Hezekiya hosi ya Yuda hi ndzuvo wa silivhere yo tika ku tlula tithani ta 12, ni nsuku wo tika ku tlula 1 200 kg. 15Kavaloko Hezekiya a humesa silivhere hinkwayo leyi kumekeke endlwini ya HOSI Xikwembu ni le vuhlayiselweni bya xuma xa le ntsindza. 16Enkarhini wolowo, Hezekiya a namulela nsuku etimbantini ta TempeleKumbe: a gula timbanti ta Tempele ni le marimbeni ya tona, kasi hi yena loyi a a namekile nsuku wolowo hi yexe. Kutani a wu nyika hosi ya le Asiriya.

17Kutani hosi ya le Asiriya yi rhuma Tartani mufambisi wa mavuthu, na Rhabi-Sarisi ndhunankulu ya le ntsindza, na Rhabi-XakeTartani, Rhabi-Sarisi, Rhabi-Xake: Vonani Nhlamuselo ya Marito xandla xa yona, leswaku va suka emutini wa Lakixi, va kongoma eka hosi Hezekiya emutini wa Yerusalema, va ri ni nyimpi leyikulu. Kutani va tlhandlukela eYerusalema; loko va fikile, va yima etlhelo ka ndlela ya mati leyi boxiweke, yi huma etiveni ra le n'walungwini, egondzweni leri kongomaka Nsimu-ya-Muhlantswi. 18Va vitana hosi, kutani ku huma Eliyakimi n'wana Hilkiya, mulanguteri wa swa le ntsindza, swin'we na Xebina matsalani, na Yowa n'wana Asafa, muhlayisi wa makanelwa.

19Kutani Rhabi-Xake a va byela ku ya tivisa hosi Hezekiya marito ya hosi leyikulu, hosi ya le Asiriya, lama nge: “Xana ku titshemba ka wena loku, hi loku ko yini ke? 20Xana u anakanya leswaku marito ya nomo ntsena ma nga tisa vutlhari ni vunhenha enyimpini xana?Kumbe: ma nga hlula enyimpini ku tlula vutlhari ni vunhenha xana? Xana u tshemba mani sweswi, leswi u ndzi hundzukelaka, xana? 21Languta! U tshemba Egipta, nhonga leyi yi fanaka ni rihlanga leri tshovekeke: Munhu loyi a gogojelaka ha yona, yi ta n'wi tlhava xandla. Faro hosi ya le Egipta ú endlisa sweswo eka hinkwavo lava va n'wi tshembaka.”

22Muasiriya a engeta a ku: “Loko mi ndzi hlamula mi ku: ‘Hina hi tshemba HOSI Xikwembu xa hina’, xana Xikwembu xa kona a hi xona lexi Hezekiya a suseke tialitari ta xona eswitsungeni swa xona leswo hlawuleka xana? Hakunene hi yena Hezekiya la leriseke vanhu va Yuda, ni va Yerusalema, ku ta nkhinsama emahlweni ka alitari ya laha Yerusalema! 23Sweswi ke, Hezekiya a a bejelane na n'wini wa mina hosi ya Asiriya, hikuva yona yi ri ka Hezekiya: ‘Ndzi ta ku nyika tihanci ta 2 000, loko wena u kota ku tikumela vavanuna vo ta ti gada.’ 24Xana mi nga swi kotisa ku yini ku hlongorisa hambi yi ri ndhuna yin'we ntsena, exikarhi ka tindhuna letitsongo ta n'wini wa mina, leswi mi tshembaka ku kuma makalichi ni tihanci le Egipta, xana? 25Xana hi nga va hi tlhandlukerile endhawini leyi ku ta yi herisa, hi nga pfumeleriwanga hi HOSI Xikwembu, xana? HOSI Xikwembu hi xona lexi nga te ka mina: ‘Tlhandlukela etikweni leriya, u ya ri herisa.’ ”

26Kutani Eliyakimi n'wana Hilkiya, na Xebina, na Yowa, va ku ka Rhabi-Xake: “Hina hi malandza ya wena. Hi kombela leswaku u vulavula na hina hi ririmi ra Xiaramu, hikuva hina ha ri twa; u nga vulavuli na hina hi ririmi ra Xiyuda, vanhu lava tshameke erirhangwini ra muti va ri karhi va swi twa.” 27Kambe Rhabi-Xake a va hlamula a ku: “Xana n'wini wa mina a nga va a ndzi rhumile ku fikisa marito lawa eka hosi ya n'wina, kumbe eka n'wina ntsena, xana: E-e! Ndzi rhumiwile ni le ka vanhu lava va tshamaka erirhangwini ra muti; hikuva va ta kala va dya thyaka ra vona, va nwa ni mixixito ya vona, swin'we na n'wina!”

28Kutani Rhabi-Xake a yima a huwelela hi rito lerikulu, hi ririmi ra Xiyuda, a ku: “Yingisani rito ra hosi leyikulu ya le Asiriya. 29Yi ri: ‘Mi nga tshuki mi kanganyisiwa hi Hezekiya, hikuva a nga ka a nga mi ponisi emavokweni ya mina. 30Hezekiya a nga tshuki a mi byela ku tshemba HOSI Xikwembu, hi ku vula leswaku xi ta mi ponisa hakunene, ni leswaku muti lowu a wu nga nyiketiwi emavokweni ya mina hosi ya Asiriya.’ ” 31Rhabi-Xake a engeta a ku: “Hezekiya yoloye, mi nga n'wi yingisi, hikuva hosi ya Asiriya yi vurisa sweswo yi ri: ‘Vekani matlhari hansi, hi twanana! Humani, mi tinyiketa eka mina, kutani un'wana ni un'wana wa n'wina ú ta dya mihandzu ya murhi wa yena wa vhinya, ni mihandzu ya nkuwa wa yena; naswona ú ta nwa mati lama humaka exihlobyeni xa yena. 32Swi ta va tano ku kondza loko ndzi ta ndzi ta mi teka, ndzi mi yisa etikweni leri fanaka ni tiko ra n'wina. Tiko ra kona ri ni koroni,koroni, kumbe: trigo ni vhinyo, ni swakudya; i tiko ra masimu ya vhinya, ni ra mitlhwari ya mafurha, ni ra vulombe. Hi mukhuva wolowo, mi ta hanya, a mi nga fi. Mi nga n'wi yingisi Hezekiya, hikuva wa mi kanganyisa loko a vula leswaku HOSI Xikwembu xi ta mi ponisa. 33Xana hakunene swikwembu swa vamatiko swi tshama swi ponisa matiko ya swona emavokweni ya hosi ya Asiriya, xana? 34Swi kwihi swikwembu swa Hamata ni swa Aripadi? Swikwembu swa Sefari-Vhayimi, ni swa Hena, ni swa Ivha, swi kwihi xana? Xana swi ponisile muti wa Samariya emavokweni ya mina xana? 35Exikarhi ka swikwembu hinkwaswo swa vamatiko, hi xihi xikwembu lexi poniseke tiko ra xona emavokweni ya mina xana? A xi kona! Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi nga ka xi nga ponisi Yerusalema emavokweni ya mina.’ ”

36Ntshungu wu miyela wu ku whííí, wu nga n'wi hlamuli nchumu, hikuva hosi Hezekiya a a lerisile leswaku va nga tshuki va hlamula Muasiriya wa kona. 37Kavaloko Eliyakimi n'wana Hilkiya, mufambisi wa swa le ntsindza, swin'we na Xebina matsalani, na Yowa, muhlayisi wa makanelwa, va handzulela swiambalo swa vona hi ku vaviseka, kutani va ya vikela Hezekiya leswi Rhabi-Xake a vuleke swona.

19

Hezekiya a kombela ku pfuniwa hi Esaya

(Es. 37:1-7)

191Loko hosi Hezekiya a twa timhaka teto, a handzulela swiambalo swa yena, kutani a ambala leswo khwaxa, a ya nghena endlwini ya HOSI Xikwembu. 2Kutani a rhuma Eliyakimi, mulanguteri wa swa le ntsindza, na Xebina matsalani, swin'we ni vaprista lavakulu, eka muprofeta Esaya n'wana Amotsi; na vona a va ambarile leswo khwaxa. 3Kutani va ya, va ya tivisa muprofeta marito ya Hezekiya, lama nge: “Siku ra namuntlha i siku ra maxangu, ro tshinyiwa ni ra tingana. Hi fana ni vana lava nga kusuhi ni ku velekiwa, kambe matimba ya muveleki ma herile. 4Kumbexana HOSI Xikwembu xa wena xi twile marito hinkwawo ya Rhabi-Xake, loyi n'wini wa yena hosi ya le Asiriya yi n'wi rhumeke ku ta sandza Xikwembu lexi hanyaka. Kumbexana HOSI Xikwembu xa wena xi ta rihiseta marito lawa xi ma tweke. Hikokwalaho, khongelela vanhu va nga ri vangani lava saleke kwala.” 5Esaya a hlamula malandza ya hosi Hezekiya lama fikeke ka yena, 6a ku: “Byelani n'wini wa n'wina leswaku HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘U nga tshuki u chavisiwa hi marito lawa u ma tweke, lawa malandza ya hosi ya le Asiriya ma ndzi rhuketeleke ha wona. 7Yingisa: Ndzi ta nghenisa moya wun'wana eka yena: Ú ta twa mahungu-ndlela, kutani ú ta tlhelela etikweni ra yena; naswona ndzi ta vona leswaku a dlawa hi fumu, ekaya ka yena.’ ”

8Rhabi-Xake a tlhela, kutani a ya kuma hosi ya Asiriya emutini wa Libina, hikuva a a twile leswaku yi sukile eLakixi, yi ya hlasela muti wa Libina. 9Enkarhini wolowo hosi ya Asiriya yi kuma mahungu ya leswaku Tirihaka hosi ya le EtiyopiyaEtiyopiya, kumbe: Kuxi ú humile nyimpi ku ta lwa na yona.

Varhumiwa va Senakeribi va tlhelela eYerusalema

(Es. 37:8-20)

Hosi ya le Asiriya yi engeta yi rhuma vanhu va yona eka Hezekiya, yi va lerisa yi ku: 10“Mi ta vulavurisa leswi na Hezekiya hosi ya Yuda, mi ku: ‘U nga tshuki u pfumela ku kanganyisiwa hi Xikwembu xa wena lexi u xi tshembaka, loko xi ku tshembisa leswaku muti wa Yerusalema a wu nga nyiketiwi emavokweni ya hosi ya le Asiriya. 11U swi twile hiwexe leswi tihosi ta le Asiriya ti swi endleke eka matiko hinkwawo, loko ti ma herisile ma ku bì! Xana wena u ta ponisa ku yini xana? 12Xana swikwembu swa vamatiko swi ponisile matiko lawa vakokwa wa mina va ma heriseke, ma nga matiko ya Gozana, ni ya Harani, ni ya Resefa, ni ya vanhu va le Edeni lava a va ri eTelasara, xana? 13Yi kwihi hosi ya le Hamata, ni hosi ya le Aripadi, ni hosi ya muti wa Sefari-Vhayimi, ni hosi ya le Hena, ni hosi ya le Ivha, xana?’ ”

14Hezekiya a nyikiwa papila ra timhaka leti hi varhumiwa, a ri hlaya, kutani a tlhandlukela endlwini ya HOSI Xikwembu, a fika a ri phurumula emahlweni ka xona. 15

19:15
Eks. 25:22
Kutani a khongela a ku: “Wena HOSI, Xikwembu xa Israele, wena u tshamaka exiluvelweni ehenhla ka tikerubu, hi wena ntsena la nga Xikwembu ehenhla ka mimfumo hinkwayo ya misava; hi wena la endleke tilo ni misava. 16Rhiya ndleve we HOSI, u yingisa; pfula mahlo we HOSI, u vona; yingisa marito lawa Senakeribi a ma rhumeleke ku ku sandza ha wona, wena Xikwembu lexi hanyaka. 17Hakunene, wena HOSI, tihosi ta le Asiriya ti herisile vanhu lavo tala ni ku onhetela matiko ya vona; 18ti hoxile swikwembu swa matiko lawa endzilweni, hikuva a swi nga ri swikwembu swa xiviri, kambe a swi ri swifaniso ntsena swa mitsandza ni maribye, leswi vatliweke hi mavoko ya vanhu; hikokwalaho, swi herisiwile. 19Sweswi ke, wena HOSI Xikwembu xa hina, ndza ku khongela, hi lamulele emavokweni ya Senakeribi, leswaku mimfumo hinkwayo ya misava yi ta tiva leswaku hi wena ntsena u nga Xikwembu, wena HOSI.”

Rito ra Esaya eka Hezekiya

(II Tikr. 32:20-23; Es. 37:21-38)

20Kavaloko Esaya n'wana Amotsi a rhumela rito eka Hezekiya, leri nge: “Hosi Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo, xi ri: Xikhongelo xa wena hikwalaho ka Senakeribi hosi ya le Asiriya ndzi xi twile. 21Kutani rito ra mina HOSI ehenhla ka Senakeribi, hi leri:

“ ‘Muti wa Siyoni, nhwana loyi wo saseka,

wa ku hleka ni ku ku monya, we Senakeribi.

Va Yerusalema va sala va tshwutela marha

loko u hundzile.

22Xana loyi u n'wi sandzeke ni ku n'wi rhuketela, i mani xana?

Xana i mani loyi u n'wi huweleleke,

loyi u n'wi languteleke hansi eku tikuriseni ka wena, xana?

Hi mina Muhlawuleki wa Israele!

23Hi nomo wa varhumiwa va wena, u ndzi sandzile mina N'wini wa hinkwaswo,

loko u ri karhi u tidzunisa, u ku:

Hi makalichi ya mina layo tala,Van'wana va ri: Hi ku kandziya makalichi ya mina

ndzi khandziyile etinhlohlorini ta tintshava, emabakweni ya Lebanoni lomu ku nga nghenekiki;

ndzi yile ndzi ya tsema mirhi ya kona leyo leha ya kedari,

ni mirhi ya kona leyo saseka ya kipresi.

Ndzi fikile emakocokocweni ya kona ya le ndzeni

ni le swihlahleni swa kona leswo tlhuma.Kumbe: ni le swihlahleni swa mirhi ya mihandzu

24Ndzi cerile swihlovo ematikweni ya vanhu vambe,

kutani ndzi nwa mati ya swona.

Ndzi phyisile milambu hinkwayo ya Egipta hi minkondzo ya mina!

25“ ‘Xana a wu swi twanga xana, wena Senakeribi,

leswaku mina HOSI ndzi lulamisile timhaka leti ka ha ri khale,

ni ku ti boha ku sukela eminkarhini leyi hundzeke, xana?

Kutani sweswi makungu ya mina ma karhi ma humelela,

swi nga leswi u swi endleke loko u herisa miti ya makhokholo,

yi hundzuka marhumbi.

26Vaaki va yona va tsemeke nhlana,

va khomiwa hi ku chava ni tingana.

Va fana ni swimilana swa nhova,

kumbe rihlaza ra le masin'wini,

va fana ni byanyi lebyi milaka emalwangwini ya tindlu,

lebyi vunaka byi nga si rhumbuka.Van'wana va ri: lebyi omisiwaka hi mheho yo hisa ya le vuxeni

27“ ‘Kambe mina, ndzi tiva loko u yima ni loko u tshama,

ndzi tiva loko u famba ni loko u vuya,

ni loko u ndzi karihela.

28Kutani ke, leswi u ndzi kariheleke,

ni leswi ku titshemba ka wena ku fikeke etindleveni ta mina,

ndzi ta ku boxa nhompfu, ndzi ku hulela muhalo,

ndzi ku nghenisa ni matomu enon'weni;

kutani ndzi ta ku tlherisela ekaya,

hi ndlela leyi u teke ha yona.’

29“Leswi swi nga ta ku komba ku tiya ka marito lawa wena Hezekiya hi leswi: Nan'waka, ku ta dyiwa leswi timilelaka hi swoxe; haxawu ku ta dyiwa leswi hlukaka hunene; kambe loko lembe ra vunharhu ri ta va ri fikile, haxani mbewu, mi tshovela; byalani masimu ya vhinya, mi dya mihandzu ya kona! 30Eka lava saleke va rixaka ra Yuda, lava nga ta pona va ta dzima timitsu ti ya ehansi, va ta phaka marhavi ma veka mihandzu; 31hikuva, emutini wa Yerusalema, lava saleke va ta hluka; swihluke swa lava poneke swi ta huma entshaveni ya Siyoni. HOSI Xikwembu lexi hisekelaka tiko ra xona, xi ta endla leswaku swi va tano.

32“Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo ehenhla ka hosi ya le Asiriya, xi ri: ‘Senakeribi a nga ka a nga ngheni emutini lowu, kumbe ku wu copa hi nseve; a nga ka a nga tshineli kusuhi na wona hambi a tisirhelerile hi switlhangu; a nga ka a nga wu hluli hi ku fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti. 33Ndlela leyi a teke ha yona, hi yona leyi a nga ta tlhela ha yona. A nga ka a nga ngheni emutini lowu, ku vula mina HOSI, 34hikuva ndzi ta lwela muti lowu ndzi wu lamulela, hi ku rhandza ka mina ni hikwalaho ka nandza wa mina Davhida.’ ”

Ta ku ponisiwa ka Yerusalema

(Es. 37:36-38)

35Kutani, hi vusiku byebyo, ntsumi ya HOSI Xikwembu yi humelela emixaxeni ya Vaasiriya, yi lovisa vavanuna va 185 000. Loko ri ya eku xeni, lavan'wana va pfuka, kutani vo vona mintsumbu ntsena. 36Kavaloko Senakeribi hosi ya le Asiriya a longa, a tlhelela ekaya eNinivha, a ya tshama kona. 37Siku rin'wana, loko a ri karhi a gandzela endlwini ya Nisiroko xikwembu xa yena, vana va yena Adrameleke na Xaresere va n'wi dlaya hi fumu, kutani va balekela etikweni ra Ararata. Esari-Hadoni, un'wana wa vana va yena, a sala a fuma.

20

Ta ku vabya ni ku hola ka Hezekiya

(II Tikr. 32:24-26; Es. 38:1-22)

201Enkarhini wolowo, Hezekiya a khomiwa hi vuvabyi lebyi nga lava ku n'wi yisa eku feni. Muprofeta Esaya n'wana Amotsi a ya n'wi pfuxela, kutani a ku ka yena: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo, xi ri: ‘Lulamisa swa muti wa wena, hikuva u le kusuhi ni ku fa, a wu nga hanyi.’ ” 2Hiloko Hezekiya a hundzulukela ekhumbini, a khongela HOSI Xikwembu, a ku: 3“We HOSI ndza ku khongela, tsundzuka hilaha ndzi hanyeke hakona emahlweni ka wena, hi ku tshembeka ni mbilu yo basa, ndzi ri karhi ndzi endla leswi lulameke emahlweni ka wena.” Kutani Hezekiya a rila swinene.

4Esaya a suka, kambe loko a nga si huma exivaveni xa le xikarhi ka ntsindza ni Tempele, a lerisiwa hi HOSI Xikwembu, hi rito leri nge: 5“Famba, u ya byela Hezekiya mufambisi wa tiko ra mina, leswaku HOSI Xikwembu xa Davhida kokwa wa yena xi vurisa sweswo xi ri: ‘Xikhongelo xa wena ndzi xi twile, ndzi vonile ni mihloti ya wena. Hikokwalaho, ndzi ta ku horisa, kutani ku sukela mundlwani, u ta kota ku tlhandlukela endlwini ya mina. 6Ndzi ta engetela vutomi bya wena hi malembe ya 15. Ndzi ta ku lamulela emavokweni ya hosi ya le Asiriya, wena swin'we ni muti lowu; naswona, ndzi ta wu lwela muti lowu, hi ku rhandza ka mina ni hikwalaho ka nandza wa mina Davhida.’ ” 7Esaya a engeta a ku: “Tisani ximbhundzwa xa makuwa!” Va xi teka, va xi bohela lomu Hezekiya a a twa ku vava kona, leswaku a ta hola. 8Kavaloko Hezekiya a vutisa Esaya, a ku: “Xana hi swihi leswi nga ta ndzi komba leswaku HOSI Xikwembu xi ta ndzi hanyisa, ni leswaku, ku sukela mundlwani, ndzi ta kota ku tlhandlukela endlwini ya xona, xana?” 9Esaya a hlamula a ku: “Xikombiso lexi humaka eka HOSI Xikwembu xa leswaku xi ta endla hilaha xi tshembiseke hakona, u ta xi kuma. Wa nga ndzi byela: Xana ndzhuti wu nga lehela emahlweni hi khume ra magoza eswikhandziyeni, kumbe wu nga tlhelela endzhaku hi khume ra magoza, xana?” 10Hezekiya a ku: “I mhaka leyitsongo eka ndzhuti ku lehela emahlweni hi khume ra magoza. Ndzhuti a wu tlhelele ndzhaku hi khume ra magoza!” 11Kavaloko muprofeta a huwelela eka HOSI Xikwembu, kutani Xikwembu xi tlherisa ndzhuti hi khume ra magoza, laha a wu hundzile kona eswikhandziyenieswikhandziweni, kumbe: eka xipima-nkarhi-hi-ndzhuti swa Akazi.

Hezekiya a amukela varhumiwa vo huma eBabilona

(II Tikr. 32:27-31; Es. 39:1-8)

12Enkarhini wolowo, Merodaka-BaladaniVan'wana va ri: Berodaka-Baladani n'wana Baladani, hosi ya le Babilona, a rhuma vanhu eka Hezekiya va ri ni mapapila ni nyiko, hikuva a a twile leswaku Hezekiya wa vabya. 13Kutani Hezekiya a va amukela hi mandla mambirhi, a va komba hinkwaswo swa le vuhlayiselweni bya xuma xa yena, hileswaku silivhere, ni nsuku, ni maviriviri, ni mafurha layo nun'hwela; a va komba yindlu ya yena ya matlhari, ni hinkwaswo leswi kumekaka etindlwini tin'wana ta yena ta vuhlayiselo; a ku salanga nchumu lowu a nga va kombangiki wona emutini wa yena kumbe emfun'weni hinkwawo wa yena. 14Kutani muprofeta Esaya a ya eka hosi Hezekiya, a ya n'wi vutisa a ku: “Xana vavanuna lava va te yini xana? Xana a va huma kwihi, loko va ta eka wena xana?” Hezekiya a hlamula a ku: “A va huma etikweni ra le kule, emutini wa Babilona.” 15Esaya a engeta a vutisa a ku: “Xana va vonile yini laha ntsindza xana?” Hezekiya a hlamula a ku: “Va vonile swilo swa mina hinkwaswo swa laha ntsindza. Etindlwini ta mina ta vuhlayiselo, a ku salanga nchumu lowu ndzi nga va kombangiki wona.”

16Kutani Esaya a ku ka Hezekiya: “Yingisa! HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri: 17

20:17
II Tih. 24:13
II Tikr. 36:10
‘Emasikwini lama taka, swilo swa wena hinkwaswo swa laha ntsindza, ni hinkwaswo leswi vakokwa wa wena va nga swi hlengeleta ku fikela namuntlha, swi ta rhwariwa swi yisiwa eBabilona; a ku nga sali nchumu, ku vula mina HOSI. 18
20:18
II Tih. 24:14-15
Dan. 1:1-7
Kutani van'wana exikarhi ka vana va xivongo xa wena, lava u va velekeke, va ta khomiwa, va ya tirhela hosi ya le Babilona etindlwini ta yona, va ri vatsheniwa.’ ” 19Hiloko Hezekiya a ku ka Esaya: “Rito ra HOSI Xikwembu leri u ri vuleke, i rinene.” Embilwini ya yena, Hezekiya a a ku: “Nchumu hiloko ku nga va ni ku rhula ni ku hlayiseka, emasikwini ya ku hanya ka mina.”

Ta ku fa ka Hezekiya

(II Tikr. 32:32-33)

20Mintirho leyin'wana ya Hezekiya, ni ta vunhenha bya yena hinkwabyo, ni hilaha a celeke xihlovo hakona, a boxa ni ndlela yo fikisa mati emutini wa Yerusalema, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Yuda. 21Hezekiya a tietlelela, kutani Manase n'wana wa yena a sala a fuma.