Xitsonga 1989 (TSO89)
17

Ta ku fuma ka Hoxeya eIsraele

171Hi lembe ra vu-12 ra ku fuma ka Akazi hosi ya Yuda, Hoxeya n'wana Ela a sungula ku fuma tiko ra Israele, a fuma malembe ya 9 a ri eSamariya. 2Hoxeya a endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu, kambe a nga fananga ni vakokwa wa yena tihosi ta Israele hi ku homboloka. 3Siku rin'wana, Xalimanezere hosi ya le Asiriya a hloma matlhari, a ya lwa na Hoxeya, kambe Hoxeya a tinyiketa, kutani a n'wi luva. 4Kambe hosi ya le Asiriya yi kuma leswaku Hoxeya wa yi xenga: Hoxeya a a rhumile vanhu eka So hosi ya le Egipta,Van'wana va ri: le Sayisi eka hosi ya Egipta kutani a tshika ku humesa ndzuvo wa lembe eka hosi ya le Asiriya, lowu a a hamba a humesa malembe hinkwawo. Kavaloko Xalimanezere a khoma Hoxeya, a n'wi pfalela ekhotsweni.

Ta ku wa ka Samariya ni ku yisiwa ka Vaisraele evukhumbini

5Endzhaku ka sweswo, hosi ya le Asiriya yi hlasela tiko hinkwaro ra Israele, yi kondza yi fika emutini wa Samariya, yi wu rhendzela ku ringana malembe manharhu. 6Hi lembe ra vu-9 ra ku fuma ka Hoxeya hosi ya Israele, hosi ya Asiriyahileswaku Xalimanezere V kumbe Sargoni II yi teka muti wa Samariya, kutani yi yisa Vaisraele eAsiriya va ri mahlonga; yi va veka emutini wa Hala, ni le ribuweni ra nambu wa Habori le Gozana, ni le mutini ya Vameda.

7Leswi swi humelerile hikuva Vaisraele a va dyoherile HOSI Xikwembu xa vona. Hambileswi Xikwembu a xi va humesile etikweni ra Egipta leswaku va nga ha fumiwi hi Faro hosi ya Egipta, vona va yile emahlweni va gandzela swikwembu swimbe; 8va hanyile hi mikhuva ya vamatiko lava hlongoriweke hi HOSI Xikwembu loko Vaisraele va nghena etikweni; naswona, va hanyile hi mikhuva leyi tihosi ta Israele ti nga tisungulela yona. 9Vaisraele va endlile exihundleni swilo leswi nga lavekiki,Van'wana va ri: va vurile marito lama nga lavekiki leswi arisiwaka hi HOSI Xikwembu xa vona. Va tilulamiserile ndhawu ya magandzelo eswitsungeni leswo hlawuleka, emitini hinkwayo ya vona, ku sukela eswimitanini swa varindzi, ku ya fika emitini leyikulu ya makhokholo; 10

17:10
I Tih. 14:23
naswona va yimisile maribye ya vona ya vukhongeri bya hava, ni timhandze ta Axera xikwembukazi, exintshabyanini xin'wana ni xin'wana ni le ndzhutini wa murhi wun'wana ni wun'wana lowu tlhumeke. 11Va hisele mirhi ya risuna kona, eswitsungeni leswo hlawuleka hinkwaswo, tanihi vamatiko lava susiweke hi HOSI Xikwembu loko Vaisraele va nghena etikweni; naswona va endlile swilo leswo biha, va kondza va hlundzukisa ngopfu HOSI Xikwembu; 12va tirherile swifaniso swa swikwembu swa hava, leswi HOSI Xikwembu a xi va lerisile leswaku va nga tshuki va swi tirhela.

13Kasi HOSI Xikwembu a xi tsundzuxile vanhu va Israele ni va Yuda, hi nomo wa vaprofeta ni wa varhumiwa va xona hinkwavo, xi ku: “Fularhelani mahanyelo ya n'wina layo biha, mi hlayisa swileriso swa mina ni milawu ya mina, hi ku landza Nawu lowu ndzi wu leriseke vakokwa wa n'wina, lowu ndzi mi rhumeleke wona hi nomo wa vaprofeta malandza ya mina.” 14Hambiswiritano, a va yingisanga, va tiomisa tinhloko ku fana ni vakokwa wa vona lava nga pfumelangiki eka HOSI Xikwembu xa vona. 15Va tshikile milawu ya xona, ni ntwanano lowu a xi wu endlile ni vakokwa wa vona, ni switsundzuxo swa xona loko xi va laya. Va gandzerile swikwembu swa hava, kutani na vona va hundzukile vanhu va hava; naswona, va hanyile tanihi vamatiko lava akelaneke na vona; kasi HOSI Xikwembu a xi va lerisile leswaku va nga tshuki va landza mikhuva ya vamatiko. 16

17:16
I Tih. 12:28
Va tshikile swileriso hinkwaswo swa HOSI Xikwembu xa vona, kutani va n'okisa koporo, va tivumbela swifaniso swa marhole mambirhi. Naswona va vatlile mhandze ya Axera xikwembukazi, va nkhinsamela dyambu ni tinyeletidyambu ni tinyeleti, kumbe: mavandla ya le tilweni va tirhela na Baali. 17
17:17
Dut. 18:10
Va hisile vana va vona va xinuna ni va xisati, va gandzela ha vona; va yile eka vangoma, va ya hlahluva, va tinyiketa ku endla leswi biheke emahlweni ka HOSI Xikwembu, va kondza va xi hlundzukisa. 18Hikokwalaho, HOSI Xikwembu, xi va hlundzukerile ngopfu, kutani xi va yisa kule na xona, ku nga sali na un'we wa vona, ehandle ka nyimba ya Yuda ntsena.

19Vanhu va Yuda na vona a va hlayisanga milawu ya HOSI Xikwembu xa vona, kambe va hanyile hi mikhuva leyi Vaisraele va nga tisungulela yona. 20Kutani HOSI Xikwembu xi tshikile rixaka hinkwaro ra Vaisraele, xi va tsongahata hi ku va nyiketa emavokweni ya vaonhi, xi kondza xi va cukumeta kule na xona.

21Loko HOSI Xikwembu xi hambanisile Vaisraele va le Samariya ni rixaka ra Davhida eYerusalema, vona va vekile Yerobuwamu n'wana Nebati leswaku a va hosi ya vona, kutani Yerobuwamu a va hambukisela kule ni HOSI Xikwembu, a va kucetela ku endla swidyoho leswikulu. 22Vanhu va Israele va hanyile eswidyohweni leswi Yerobuwamu a swi endleke, va nga swi fularheli; 23kutani swi fikile laha HOSI Xikwembu xi yisaka Vaisraele kule na xona, hilaha xi vuleke hakona hi milomo ya vaprofeta hinkwavo, malandza ya xona. Vaisraele va susiwile etikweni ra vona, va yisiwa eAsiriya va ri mahlonga; va ha ri kwale ni namuntlha.

Vaasiriya va tshama etikweni ra Israele

24Hosi ya le Asiriya yi tisa vanhu vo huma hi le Babilona, ni le Kuta, ni le Avha, ni le Hamata, ni le Safari-Vhayimi, yi va veka emitini ya tiko ra Samariya, etindhawini ta vanhu va Israele. Kutani vanhu lava va teka tiko ra Samariya, va tshama emitini ya rona. 25Loko va sungula ku tshama, a va gandzelanga HOSI Xikwembu. Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi va rhumela tinghala, leti ti dlayeke van'wana va vona. 26Kutani hosi ya le Asiriya yi kuma mahungu lawa ya nge: “Vanhu lava u va rhurhiseke ni ku va veka emitini ya tiko ra Samariya, a va tivi ndlela yo khongela Xikwembu xa tiko ra kona; hikokwalaho xi va rhumeleke tinghala, leti ti va hetaka, hikuva a va tivi hilaha Xikwembu xa tiko ra kona xi fanelaka ku khongeriwa hakona.” 27Hosi ya le Asiriya yi hlamula yi ku: “Va rhumeleni un'wana wa vaprista lava mi vuyeke na vona haleno. A a ye a ya tshama na vona le Samariya, a va dyondzisa makhongelele ya Xikwembu xa tiko ra kona.” 28Kutani un'wana wa vaprista va le Samariya, loyi na yena a a yisiwile evukhumbini le Asiriya a vuya a ta tshama eBetele, kutani a dyondzisa vanhu hilaha va fanelaka ku khongela HOSI Xikwembu hakona.

29Kambe vamatiko lava hinkwavo va yile emahlweni na ku tiendlela swifaniso swa swikwembu swa ka vona, va swi veka etindlwini ta le switsungeni leswo hlawuleka, leti Vasamariya a va ti akile. Vanhu lava hinkwavo va endlile sweswo emitini leyi a va tshama eka yona. 30Vanhu lava humeke hi le Babilona va fika va vatla swifaniso swa Sukoti-Benoti, va le Kuta va vatla swa Nergala, ni va le Hamata va vatla swa Axima. 31Va le Avha va vatla swifaniso swa Nibahazi na Tartaka; va le Sefari-Vhayimi va hisa vana va vona, va gandzerisa sweswo swikwembu swa vona swa Adrameleke na Anameleke. 32Kambe vanhu lava, hi tlhelo rin'wana a va khongela HOSI Xikwembu, kutani va tihlawulela van'wana exikarhi ka vona ku va vaprista va switsunga leswo hlawuleka, ni ku humesela vanhu magandzelo etindlwini ta le switsungeni. 33Hi mukhuva wolowo, a va khongela HOSI Xikwembu, swin'we ni ku tirhela swikwembu swa ka vona, ku fana ni vaaki va matiko lava va humeke eka wona.

34

17:34
Gen. 32:28
35:10
Va ha hanyisa sweswo ku fikela ni namuntlha, hi ku landza mikhuva ya vona ya khale. A va khongeli HOSI Xikwembu, a va hanyi hi milawu ni swiletelo leswi va nga nyikiwa swona; a va yingisi Nawu ni swileriso leswi HOSI Xikwembu xi nyikeke vatukulu va Yakobo, loyi xi n'wi thyeke vito ra Israele. 35
17:35
Eks. 20:5
Dut. 5:9
Kasi HOSI Xikwembu a xi endlile ntwanano na vona, xi va lerisa xi ku: “Mi nga tshuki mi khongela swikwembu swimbe, kumbe ku swi nkhinsamela, kumbe ku swi tirhela, kumbe ku swi humesela magandzelo; 36
17:36
Dut. 6:13
kambe mi ta gandzela mina HOSI Xikwembu ntsena, mina ndzi mi humeseke etikweni ra Egipta, hi ntamu lowukulu ni mintirho ya matimba. Hi mina loyi mi nga ta ndzi nkhinsamela, ni ku ndzi humesela magandzelo. 37Loko yi ri milawu, ni swiletelo, ni Nawu, ni swileriso, leswi ndzi nga mi nyika swona hi matsalwa, mi ta swi hlayisa leswaku mi hanya ha swona masiku hinkwawo; mi nga tshuki mi khongela swikwembu swimbe. 38Naswona mi nga tshuki mi rivala ntwanano lowu ndzi wu endleke na n'wina. Mi nga tshuki mi khongela swikwembu swimbe, 39kambe mi ta khongela mina ntsena HOSI Xikwembu xa n'wina, hikuva hi mina loyi a nga ta mi ntshunxa emavokweni ya valala va n'wina.” 40Hambiswiritano, vanhu lava a va yingisanga, kambe va yile emahlweni va hanya hi mikhuva ya vona ya khale.

41Kutani vamatiko lava va khongerile HOSI Xikwembu swin'we ni ku tirhela swikwembu swa vona swa hava. Hambi va ri vana va vona ni vatukulu va vona, va endlise sweswo; ku fikela ni namuntlha, va ha endlisa sweswi vakokwa wa vona a va endla swona.

18

Ta ku fuma ka Hezekiya eYuda

(II Tikr. 29:1-2)

181Hi lembe ra vunharhu ra ku fuma ka Hoxeya n'wana Ela hosi ya Israele, Hezekiya n'wana Akazi hosi ya Yuda a sungula ku fuma. 2Hezekiya a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, a fuma malembe ya 29 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Abi N'wa-Zakariya. 3A endla leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu, emintirhweni ya yena hinkwayo a fana ni kokwa wa yena Davhida. 4

18:4
Tinhl. 21:9
Hi yena la heriseke swa le switsungeni leswo hlawuleka: A fayetela ni maribye ya vugandzeri bya hava, a tsemelela ni mhandze ya Axera xikwembukazi. Naswona, a fayetela xifaniso xa nyoka ya koporo leyi Muxe a a yi vumbile, hikuva ku fikela nkarhi wolowo, Vaisraele a va yi hisela mirhi ya risuna; a va yi thyile ni vito ra Nehuxitani.

5Hezekiya a a tshemba ngopfu HOSI Xikwembu xa Israele. Exikarhi ka tihosi hinkwato ta Yuda, leti ti n'wi rhangeleke ni leti ti n'wi tlhandlameke, a ku vanga na hosi yo fana na yena: 6A a namarhela HOSI Xikwembu, a nga xi fularheli, kambe a hlayisa milawu leyi HOSI Xikwembu xi yi nyikeke Muxe. 7Leswi HOSI Xikwembu a xi ri na yena, a a humelela eka hinkwaswo leswi a swi endlaka. Hi yena la pfukeleke hosi ya le Asiriya, a ala ku yi tirhela. 8Naswona, hi yena loyi a hlaseleke Vafilista ku ya fika emutini wa Gaza ni le xitikwaneni xa kona, ku sukela eka swimitana swa varindzi, ku ya fika eka miti leyikulu ya makhokholo.

Ta ku wa ka Samariya

9Hi lembe ra vumune ra ku fuma ka hosi Hezekiya, ri nga lembe ra vu-7 ra ku fuma ka Hoxeya n'wana Ela hosi ya Israele, Xalimanezere hosi ya le Asiriya a hloma matlhari a ya hlasela muti wa Samariya, kutani a wu rhendzela. 10Endzhaku ka malembe manharhu, a wu hlula. Lembe leri muti wa Samariya wu hluriweke ha rona, a ri ri ra vu-6 ra ku fuma ka Hezekiya, ni ra vu-9 ra ku fuma ka Hoxeya. 11Hosi ya le Asiriya yi yisa Vaisraele etikweni ra Asiriya va ri mahlonga, yi ya va fikisa emutini wa Hala, ni le ribuweni ra nambu wa Habori le Gozana, ni le mitini ya Vameda.

12Leswi swi humelerile hikuva Vaisraele a va yingisanga rito ra HOSI Xikwembu xa vona, kambe va tshikile ntwanano wa xona va tlhela va tshika hinkwaswo leswi Muxe nandza wa xona a a va lerisile swona. A va swi yingisanga, na ku swi endla a va swi endlanga.

Ta ku hlasela ka Senakeribi

(II Tikr. 32:1-19; Es. 36:1-22)

13Hi lembe ra vu-14 ra ku fuma ka hosi Hezekiya, Senakeribi hosi ya le Asiriya a kongoma miti hinkwayo ya makhokholo ya tiko ra Yuda, a yi hlula. 14Hiloko Hezekiya hosi ya Yuda a rhuma vanhu eka hosi ya le Asiriya emutini wa Lakixi, a ku: “Ndzi hoxile! U nga ndzi hlaseli! Ndzhwalo wihi na wihi lowu u nga ta ndzi rhwexa wona, ndzi ta wu byarha.” Kutani hosi ya le Asiriya yi boha Hezekiya hosi ya Yuda hi ndzuvo wa silivhere yo tika ku tlula tithani ta 12, ni nsuku wo tika ku tlula 1 200 kg. 15Kavaloko Hezekiya a humesa silivhere hinkwayo leyi kumekeke endlwini ya HOSI Xikwembu ni le vuhlayiselweni bya xuma xa le ntsindza. 16Enkarhini wolowo, Hezekiya a namulela nsuku etimbantini ta TempeleKumbe: a gula timbanti ta Tempele ni le marimbeni ya tona, kasi hi yena loyi a a namekile nsuku wolowo hi yexe. Kutani a wu nyika hosi ya le Asiriya.

17Kutani hosi ya le Asiriya yi rhuma Tartani mufambisi wa mavuthu, na Rhabi-Sarisi ndhunankulu ya le ntsindza, na Rhabi-XakeTartani, Rhabi-Sarisi, Rhabi-Xake: Vonani Nhlamuselo ya Marito xandla xa yona, leswaku va suka emutini wa Lakixi, va kongoma eka hosi Hezekiya emutini wa Yerusalema, va ri ni nyimpi leyikulu. Kutani va tlhandlukela eYerusalema; loko va fikile, va yima etlhelo ka ndlela ya mati leyi boxiweke, yi huma etiveni ra le n'walungwini, egondzweni leri kongomaka Nsimu-ya-Muhlantswi. 18Va vitana hosi, kutani ku huma Eliyakimi n'wana Hilkiya, mulanguteri wa swa le ntsindza, swin'we na Xebina matsalani, na Yowa n'wana Asafa, muhlayisi wa makanelwa.

19Kutani Rhabi-Xake a va byela ku ya tivisa hosi Hezekiya marito ya hosi leyikulu, hosi ya le Asiriya, lama nge: “Xana ku titshemba ka wena loku, hi loku ko yini ke? 20Xana u anakanya leswaku marito ya nomo ntsena ma nga tisa vutlhari ni vunhenha enyimpini xana?Kumbe: ma nga hlula enyimpini ku tlula vutlhari ni vunhenha xana? Xana u tshemba mani sweswi, leswi u ndzi hundzukelaka, xana? 21Languta! U tshemba Egipta, nhonga leyi yi fanaka ni rihlanga leri tshovekeke: Munhu loyi a gogojelaka ha yona, yi ta n'wi tlhava xandla. Faro hosi ya le Egipta ú endlisa sweswo eka hinkwavo lava va n'wi tshembaka.”

22Muasiriya a engeta a ku: “Loko mi ndzi hlamula mi ku: ‘Hina hi tshemba HOSI Xikwembu xa hina’, xana Xikwembu xa kona a hi xona lexi Hezekiya a suseke tialitari ta xona eswitsungeni swa xona leswo hlawuleka xana? Hakunene hi yena Hezekiya la leriseke vanhu va Yuda, ni va Yerusalema, ku ta nkhinsama emahlweni ka alitari ya laha Yerusalema! 23Sweswi ke, Hezekiya a a bejelane na n'wini wa mina hosi ya Asiriya, hikuva yona yi ri ka Hezekiya: ‘Ndzi ta ku nyika tihanci ta 2 000, loko wena u kota ku tikumela vavanuna vo ta ti gada.’ 24Xana mi nga swi kotisa ku yini ku hlongorisa hambi yi ri ndhuna yin'we ntsena, exikarhi ka tindhuna letitsongo ta n'wini wa mina, leswi mi tshembaka ku kuma makalichi ni tihanci le Egipta, xana? 25Xana hi nga va hi tlhandlukerile endhawini leyi ku ta yi herisa, hi nga pfumeleriwanga hi HOSI Xikwembu, xana? HOSI Xikwembu hi xona lexi nga te ka mina: ‘Tlhandlukela etikweni leriya, u ya ri herisa.’ ”

26Kutani Eliyakimi n'wana Hilkiya, na Xebina, na Yowa, va ku ka Rhabi-Xake: “Hina hi malandza ya wena. Hi kombela leswaku u vulavula na hina hi ririmi ra Xiaramu, hikuva hina ha ri twa; u nga vulavuli na hina hi ririmi ra Xiyuda, vanhu lava tshameke erirhangwini ra muti va ri karhi va swi twa.” 27Kambe Rhabi-Xake a va hlamula a ku: “Xana n'wini wa mina a nga va a ndzi rhumile ku fikisa marito lawa eka hosi ya n'wina, kumbe eka n'wina ntsena, xana: E-e! Ndzi rhumiwile ni le ka vanhu lava va tshamaka erirhangwini ra muti; hikuva va ta kala va dya thyaka ra vona, va nwa ni mixixito ya vona, swin'we na n'wina!”

28Kutani Rhabi-Xake a yima a huwelela hi rito lerikulu, hi ririmi ra Xiyuda, a ku: “Yingisani rito ra hosi leyikulu ya le Asiriya. 29Yi ri: ‘Mi nga tshuki mi kanganyisiwa hi Hezekiya, hikuva a nga ka a nga mi ponisi emavokweni ya mina. 30Hezekiya a nga tshuki a mi byela ku tshemba HOSI Xikwembu, hi ku vula leswaku xi ta mi ponisa hakunene, ni leswaku muti lowu a wu nga nyiketiwi emavokweni ya mina hosi ya Asiriya.’ ” 31Rhabi-Xake a engeta a ku: “Hezekiya yoloye, mi nga n'wi yingisi, hikuva hosi ya Asiriya yi vurisa sweswo yi ri: ‘Vekani matlhari hansi, hi twanana! Humani, mi tinyiketa eka mina, kutani un'wana ni un'wana wa n'wina ú ta dya mihandzu ya murhi wa yena wa vhinya, ni mihandzu ya nkuwa wa yena; naswona ú ta nwa mati lama humaka exihlobyeni xa yena. 32Swi ta va tano ku kondza loko ndzi ta ndzi ta mi teka, ndzi mi yisa etikweni leri fanaka ni tiko ra n'wina. Tiko ra kona ri ni koroni,koroni, kumbe: trigo ni vhinyo, ni swakudya; i tiko ra masimu ya vhinya, ni ra mitlhwari ya mafurha, ni ra vulombe. Hi mukhuva wolowo, mi ta hanya, a mi nga fi. Mi nga n'wi yingisi Hezekiya, hikuva wa mi kanganyisa loko a vula leswaku HOSI Xikwembu xi ta mi ponisa. 33Xana hakunene swikwembu swa vamatiko swi tshama swi ponisa matiko ya swona emavokweni ya hosi ya Asiriya, xana? 34Swi kwihi swikwembu swa Hamata ni swa Aripadi? Swikwembu swa Sefari-Vhayimi, ni swa Hena, ni swa Ivha, swi kwihi xana? Xana swi ponisile muti wa Samariya emavokweni ya mina xana? 35Exikarhi ka swikwembu hinkwaswo swa vamatiko, hi xihi xikwembu lexi poniseke tiko ra xona emavokweni ya mina xana? A xi kona! Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi nga ka xi nga ponisi Yerusalema emavokweni ya mina.’ ”

36Ntshungu wu miyela wu ku whííí, wu nga n'wi hlamuli nchumu, hikuva hosi Hezekiya a a lerisile leswaku va nga tshuki va hlamula Muasiriya wa kona. 37Kavaloko Eliyakimi n'wana Hilkiya, mufambisi wa swa le ntsindza, swin'we na Xebina matsalani, na Yowa, muhlayisi wa makanelwa, va handzulela swiambalo swa vona hi ku vaviseka, kutani va ya vikela Hezekiya leswi Rhabi-Xake a vuleke swona.

19

Hezekiya a kombela ku pfuniwa hi Esaya

(Es. 37:1-7)

191Loko hosi Hezekiya a twa timhaka teto, a handzulela swiambalo swa yena, kutani a ambala leswo khwaxa, a ya nghena endlwini ya HOSI Xikwembu. 2Kutani a rhuma Eliyakimi, mulanguteri wa swa le ntsindza, na Xebina matsalani, swin'we ni vaprista lavakulu, eka muprofeta Esaya n'wana Amotsi; na vona a va ambarile leswo khwaxa. 3Kutani va ya, va ya tivisa muprofeta marito ya Hezekiya, lama nge: “Siku ra namuntlha i siku ra maxangu, ro tshinyiwa ni ra tingana. Hi fana ni vana lava nga kusuhi ni ku velekiwa, kambe matimba ya muveleki ma herile. 4Kumbexana HOSI Xikwembu xa wena xi twile marito hinkwawo ya Rhabi-Xake, loyi n'wini wa yena hosi ya le Asiriya yi n'wi rhumeke ku ta sandza Xikwembu lexi hanyaka. Kumbexana HOSI Xikwembu xa wena xi ta rihiseta marito lawa xi ma tweke. Hikokwalaho, khongelela vanhu va nga ri vangani lava saleke kwala.” 5Esaya a hlamula malandza ya hosi Hezekiya lama fikeke ka yena, 6a ku: “Byelani n'wini wa n'wina leswaku HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘U nga tshuki u chavisiwa hi marito lawa u ma tweke, lawa malandza ya hosi ya le Asiriya ma ndzi rhuketeleke ha wona. 7Yingisa: Ndzi ta nghenisa moya wun'wana eka yena: Ú ta twa mahungu-ndlela, kutani ú ta tlhelela etikweni ra yena; naswona ndzi ta vona leswaku a dlawa hi fumu, ekaya ka yena.’ ”

8Rhabi-Xake a tlhela, kutani a ya kuma hosi ya Asiriya emutini wa Libina, hikuva a a twile leswaku yi sukile eLakixi, yi ya hlasela muti wa Libina. 9Enkarhini wolowo hosi ya Asiriya yi kuma mahungu ya leswaku Tirihaka hosi ya le EtiyopiyaEtiyopiya, kumbe: Kuxi ú humile nyimpi ku ta lwa na yona.

Varhumiwa va Senakeribi va tlhelela eYerusalema

(Es. 37:8-20)

Hosi ya le Asiriya yi engeta yi rhuma vanhu va yona eka Hezekiya, yi va lerisa yi ku: 10“Mi ta vulavurisa leswi na Hezekiya hosi ya Yuda, mi ku: ‘U nga tshuki u pfumela ku kanganyisiwa hi Xikwembu xa wena lexi u xi tshembaka, loko xi ku tshembisa leswaku muti wa Yerusalema a wu nga nyiketiwi emavokweni ya hosi ya le Asiriya. 11U swi twile hiwexe leswi tihosi ta le Asiriya ti swi endleke eka matiko hinkwawo, loko ti ma herisile ma ku bì! Xana wena u ta ponisa ku yini xana? 12Xana swikwembu swa vamatiko swi ponisile matiko lawa vakokwa wa mina va ma heriseke, ma nga matiko ya Gozana, ni ya Harani, ni ya Resefa, ni ya vanhu va le Edeni lava a va ri eTelasara, xana? 13Yi kwihi hosi ya le Hamata, ni hosi ya le Aripadi, ni hosi ya muti wa Sefari-Vhayimi, ni hosi ya le Hena, ni hosi ya le Ivha, xana?’ ”

14Hezekiya a nyikiwa papila ra timhaka leti hi varhumiwa, a ri hlaya, kutani a tlhandlukela endlwini ya HOSI Xikwembu, a fika a ri phurumula emahlweni ka xona. 15

19:15
Eks. 25:22
Kutani a khongela a ku: “Wena HOSI, Xikwembu xa Israele, wena u tshamaka exiluvelweni ehenhla ka tikerubu, hi wena ntsena la nga Xikwembu ehenhla ka mimfumo hinkwayo ya misava; hi wena la endleke tilo ni misava. 16Rhiya ndleve we HOSI, u yingisa; pfula mahlo we HOSI, u vona; yingisa marito lawa Senakeribi a ma rhumeleke ku ku sandza ha wona, wena Xikwembu lexi hanyaka. 17Hakunene, wena HOSI, tihosi ta le Asiriya ti herisile vanhu lavo tala ni ku onhetela matiko ya vona; 18ti hoxile swikwembu swa matiko lawa endzilweni, hikuva a swi nga ri swikwembu swa xiviri, kambe a swi ri swifaniso ntsena swa mitsandza ni maribye, leswi vatliweke hi mavoko ya vanhu; hikokwalaho, swi herisiwile. 19Sweswi ke, wena HOSI Xikwembu xa hina, ndza ku khongela, hi lamulele emavokweni ya Senakeribi, leswaku mimfumo hinkwayo ya misava yi ta tiva leswaku hi wena ntsena u nga Xikwembu, wena HOSI.”

Rito ra Esaya eka Hezekiya

(II Tikr. 32:20-23; Es. 37:21-38)

20Kavaloko Esaya n'wana Amotsi a rhumela rito eka Hezekiya, leri nge: “Hosi Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo, xi ri: Xikhongelo xa wena hikwalaho ka Senakeribi hosi ya le Asiriya ndzi xi twile. 21Kutani rito ra mina HOSI ehenhla ka Senakeribi, hi leri:

“ ‘Muti wa Siyoni, nhwana loyi wo saseka,

wa ku hleka ni ku ku monya, we Senakeribi.

Va Yerusalema va sala va tshwutela marha

loko u hundzile.

22Xana loyi u n'wi sandzeke ni ku n'wi rhuketela, i mani xana?

Xana i mani loyi u n'wi huweleleke,

loyi u n'wi languteleke hansi eku tikuriseni ka wena, xana?

Hi mina Muhlawuleki wa Israele!

23Hi nomo wa varhumiwa va wena, u ndzi sandzile mina N'wini wa hinkwaswo,

loko u ri karhi u tidzunisa, u ku:

Hi makalichi ya mina layo tala,Van'wana va ri: Hi ku kandziya makalichi ya mina

ndzi khandziyile etinhlohlorini ta tintshava, emabakweni ya Lebanoni lomu ku nga nghenekiki;

ndzi yile ndzi ya tsema mirhi ya kona leyo leha ya kedari,

ni mirhi ya kona leyo saseka ya kipresi.

Ndzi fikile emakocokocweni ya kona ya le ndzeni

ni le swihlahleni swa kona leswo tlhuma.Kumbe: ni le swihlahleni swa mirhi ya mihandzu

24Ndzi cerile swihlovo ematikweni ya vanhu vambe,

kutani ndzi nwa mati ya swona.

Ndzi phyisile milambu hinkwayo ya Egipta hi minkondzo ya mina!

25“ ‘Xana a wu swi twanga xana, wena Senakeribi,

leswaku mina HOSI ndzi lulamisile timhaka leti ka ha ri khale,

ni ku ti boha ku sukela eminkarhini leyi hundzeke, xana?

Kutani sweswi makungu ya mina ma karhi ma humelela,

swi nga leswi u swi endleke loko u herisa miti ya makhokholo,

yi hundzuka marhumbi.

26Vaaki va yona va tsemeke nhlana,

va khomiwa hi ku chava ni tingana.

Va fana ni swimilana swa nhova,

kumbe rihlaza ra le masin'wini,

va fana ni byanyi lebyi milaka emalwangwini ya tindlu,

lebyi vunaka byi nga si rhumbuka.Van'wana va ri: lebyi omisiwaka hi mheho yo hisa ya le vuxeni

27“ ‘Kambe mina, ndzi tiva loko u yima ni loko u tshama,

ndzi tiva loko u famba ni loko u vuya,

ni loko u ndzi karihela.

28Kutani ke, leswi u ndzi kariheleke,

ni leswi ku titshemba ka wena ku fikeke etindleveni ta mina,

ndzi ta ku boxa nhompfu, ndzi ku hulela muhalo,

ndzi ku nghenisa ni matomu enon'weni;

kutani ndzi ta ku tlherisela ekaya,

hi ndlela leyi u teke ha yona.’

29“Leswi swi nga ta ku komba ku tiya ka marito lawa wena Hezekiya hi leswi: Nan'waka, ku ta dyiwa leswi timilelaka hi swoxe; haxawu ku ta dyiwa leswi hlukaka hunene; kambe loko lembe ra vunharhu ri ta va ri fikile, haxani mbewu, mi tshovela; byalani masimu ya vhinya, mi dya mihandzu ya kona! 30Eka lava saleke va rixaka ra Yuda, lava nga ta pona va ta dzima timitsu ti ya ehansi, va ta phaka marhavi ma veka mihandzu; 31hikuva, emutini wa Yerusalema, lava saleke va ta hluka; swihluke swa lava poneke swi ta huma entshaveni ya Siyoni. HOSI Xikwembu lexi hisekelaka tiko ra xona, xi ta endla leswaku swi va tano.

32“Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo ehenhla ka hosi ya le Asiriya, xi ri: ‘Senakeribi a nga ka a nga ngheni emutini lowu, kumbe ku wu copa hi nseve; a nga ka a nga tshineli kusuhi na wona hambi a tisirhelerile hi switlhangu; a nga ka a nga wu hluli hi ku fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti. 33Ndlela leyi a teke ha yona, hi yona leyi a nga ta tlhela ha yona. A nga ka a nga ngheni emutini lowu, ku vula mina HOSI, 34hikuva ndzi ta lwela muti lowu ndzi wu lamulela, hi ku rhandza ka mina ni hikwalaho ka nandza wa mina Davhida.’ ”

Ta ku ponisiwa ka Yerusalema

(Es. 37:36-38)

35Kutani, hi vusiku byebyo, ntsumi ya HOSI Xikwembu yi humelela emixaxeni ya Vaasiriya, yi lovisa vavanuna va 185 000. Loko ri ya eku xeni, lavan'wana va pfuka, kutani vo vona mintsumbu ntsena. 36Kavaloko Senakeribi hosi ya le Asiriya a longa, a tlhelela ekaya eNinivha, a ya tshama kona. 37Siku rin'wana, loko a ri karhi a gandzela endlwini ya Nisiroko xikwembu xa yena, vana va yena Adrameleke na Xaresere va n'wi dlaya hi fumu, kutani va balekela etikweni ra Ararata. Esari-Hadoni, un'wana wa vana va yena, a sala a fuma.