Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Ta Yehu loko a herisa ndyangu wa Akabu

101Vana va xinuna va ndyangu wa Akabu va 70 a va ri le Samariya. Kutani Yehu a tsala mapapila, a ma rhumela eSamariya eka tindhuna ta muti, ni le ka vakulukumba,Van'wana va ri: tindhuna ta Yizriele, va nga vona vakulukumba ni le ka vahlayisi va vana va ndyangu wa Akabu, a ku: 2“Sweswi ke, vana va xinuna va ndyangu wa n'wini wa n'wina Akabu, mi na vona kwaleyo, naswona mi ni makalichi ni tihanci, ni miti ya makhokholo, ni matlhari. Hikokwalaho, loko papila leri ri fika eka n'wina, 3hlawulani hi ku hatlisa un'we eka vana va ndyangu wa Akabu, loyi mi vonaka leswaku wa va tlula hinkwavo, naswona loyi swi n'wi faneleke, mi n'wi veka exitshan'wini xa vuhosi bya tata wa yena, kutani mi lwela ndyangu wa n'wini wa n'wina.” 4Kambe vona va chava ngopfu swinene, va byelana va ku: “Vonani! Tihosi letimbirhi a ti n'wi tiyelanga; xana hina hi nga n'wi tiyerisa ku yini ke?” 5Hiloko mulanguteri wa swa le ntsindza, ni ndhuna ya muti, swin'we ni vakulukumba ni vahlayisi va vana va le ntsindza, va rhumela rito eka Yehu leri nge: “Hi malandza ya wena, naswona hi tiyimisele ku endla hinkwaswo leswi u hi lerisaka swona. Kambe hina, hi nga ka hi nga veki hosi; endla hi ku vona ka wena.”

6Hiloko a va tsalela papila ra vumbirhi, leri nge: “Loko mi yima na mina, ni loko mi tiyimisele ku yingisa swileriso swa mina, tsemani tinhloko ta vana va ndyangu wa Akabu, mi ndzi tisela tona mundzuku kwala Yizriele, hi nkarhi wolowu!” Vana va 70 va ndyangu wa hosi a va ri ni tinganakana ta muti, leti a ti va kurisa. 7Kuteloko papila ri fikile eka vakulukumba lava, va teka vana lava va 70 va ndyangu wa hosi, va va tsema tinhloko, va ti hoxa eswirhundzini, va ti rhumela eka Yehu le Yizriele. 8Loko murhumiwa a tile a ta vikela Yehu leswaku tinhloko ta vana va hosi ti tisiwile, yena a lerisa leswaku va ti fumba hi tinhulu timbirhi enyangweni ya muti, ku kondza ri xa. 9Kutani nimixo a humela ehandle, a yima enyangweni ya muti, a byela vanhu hinkwavo, a ku: “N'wina a mi na nandzu, hikuva hi mina loyi ndzi endleke makungu ya ku lwa ni n'wini wa mina, ndzi n'wi dlaya. Kambe lava hinkwavo, va dlele hi mani ke? 10Kutani ke, tivani leswaku a ku na rito ni rin'we leri vuriweke hi HOSI Xikwembu ehenhla ka ndyangu wa Akabu, leri nga ta wela hansi; hikuva HOSI Xikwembu xi hetisile leswi xi swi vuleke hi nomo wa nandza wa xona Eliya.” 11

10:11
Hos. 1:4
Hiloko Yehu a dlaya hinkwavo lava a va sele va ndyangu wa Akabu eYizriele, ti nga tinganakana ta yena hinkwato, ni vanghana va yena, kun'we ni vaprista va yena, ku nga sali na un'we wa vona.

12Kutani Yehu a khoma ndlela, a kongoma eSamariya. Endleleni, loko a fika eBeta-Ekede, entsongeni wa varisi, 13a hlangana ni maxaka ya Ahaziya, hosi ya le Yuda, a va vutisa a ku: “Hi n'wina vamani?” Va n'wi hlamula va ku: “Hi hina maxaka ya Ahaziya; kutani hi ya eku pfuxeleni ka vana va le vuhosini, kun'we ni ku pfuxela vana va nkosikazi Yezabele.” 14Hiloko Yehu a lerisa a ku: “Va khomeni va ha hanya.” Kutani va va khoma va ya va dlayela ekheleni ra le Beta-Ekede. A va ri 42, kutani Yehu a nga siyanga ni un'we wa vona.

15Loko Yehu a suka kwalaho, a ya hlangana na Yonadabu n'wana Rekabi, loyi a a ri karhi a ta ku ta n'wi hlanganisa, kutani Yehu a n'wi xeweta ni ku n'wi vutisa, a ku: “Xana u yima na mina hi mbilu, kukota leswi mina ndzi yimaka na wena ke?” Yonadabu a hlamula a ku: “Swi tano.” Yehu a ku: “Hiswona, ndzi nyike voko.” A n'wi nyika voko, kutani Yehu a n'wi khandziyisa ekalichini. 16Yehu a engeta a ku: “A hi fambe swin'we, u ta vona hilaha ndzi hisekelaka HOSI Xikwembu hakona.” Kutani va famba swin'we hi kalichi. 17Kuteloko va fikile eSamariya, Yehu a dlayetela maxaka hinkwawo ya Akabu lama saleke kona, a ku ma bi, ku nga sali na un'we, hilaha HOSI Xikwembu xi byeleke Eliya hakona.

Ta Yehu loko a herisa vugandzeri bya Baali

18Kutani Yehu a hlengeleta vanhu hinkwavo, a ku ka vona: “Akabu ú gandzerile Baali kutsongo, kambe Yehu ú ta n'wi gandzela ngopfu. 19Hikokwalaho ke, ndzi vitaneleni vaprofeta hinkwavo va Baali, swin'we ni hinkwavo lava va n'wi gandzelaka, ni vaprista hinkwavo va yena, ku nga sali na un'we; hikuva ndzi lava ku humesela Baali egandzelo lerikulu. Loyi a nga ta pfumaleka, ú ta dlawa.” Kasi lawa a ma ri mano ya Yehu yo heta lava gandzelaka Baali. 20Kutani Yehu a lerisa a ku: “A ku hlawuriwe siku leri ku nga ta gandzeriwa Baali ntsena.” Kutani siku ri vekiwa. 21Yehu a rhumela xitiviso etikweni hinkwaro ra Israele, kutani hinkwavo lava gandzelaka Baali va ta, ku nga sali na un'we. Va nghena endlwini ya Baali, kutani yi tala, ku pfumaleka ni vuphelo bya marha. 22Hiloko a byela loyi a hlayisaka swiambalo ku humesa hinkwaswo leswi ambariwaka hi lava gandzelaka Baali, kutani a va humesela swona. 23Kutani Yehu a nghena endlwini ya Baali swin'we na Yonadabu n'wana Rekabi, a lerisa vagandzeri va Baali a ku: “Lavisisani swinene, mi vona leswaku ku nga vi na mugandzeri wa HOSI Xikwembu na un'we exikarhi ka n'wina, kambe a ku ve ni vagandzeri va Baali ntsena.” 24Hiloko Yehu a nghena na Yonadabu ku ya humesa magandzelo ni ku hisa timhamba.

Yehu a a vekile vavanuna va 80, va yimelele ehandle ka yindlu, a va lerisa a ku: “Vanhu lava, ndzi va nyiketa emavokweni ya n'wina; koko un'wana wa n'wina a tshika hambi a ri un'we ntsena wa vona a phonyomoka, ú ta riha hi vutomi bya yena.” 25Loko Yehu a hetile ku humesa mhamba leyi hisiwaka, a hatla a lerisa varindzi va nyangwa ni tindhuna leswaku va nghena endlwini, va dlaya hinkwavo lava nga kona, va nga siyi na un'we. Loko va va dlayile hinkwavo, va cukumeta mintsumbu ya vona ehandle, kutani va suka va ya nghena ekamarini ra le ndzeni ka yindlu ya Baali.Van'wana va ri: va va cukumeta ehandle ka muti, kutani va tlhelela emutini, laha yindlu ya Baali a yi ri kona 26Kutani va humesa xifaniso xo vatliwaVan'wana va ri: timhandze ta Axera lexi a xi ri endlwini ya Baali, va xi hisa. 27Loko va hirimuxile xifaniso lexi xa Baali, va fayetela ni yindlu ya Baali, va yi endla yindlu ya ku humela eka yona. Ni namuntlha, ya ha ri kona.

28Hi ndlela yoleyo, Yehu a kukula hinkwaswo swa ka Baali, swi suka etikweni ra Israele. 29

10:29
I Tih. 12:28-30
Kambe Yehu a nga fularhelanga swidyoho swa Yerobuwamu n'wana Nebati, loyi a a dyohisile Israele hi ku vumba marhole ya nsuku, a ma veka eBetele na le Dani. 30Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yehu: “Leswi u tirheke swo saseka ni leswo lulama emahlweni ka mina, u ri karhi u endla hinkwaswo leswi a swi ri embilwini ya mina ehenhla ka va ka Akabu, mina ndzi ri, vatukulu va wena ni vatukulu-xinguwe va ha ta fuma tiko ra Israele.” 31Kambe emahanyelweni ya yena, Yehu a nga tinyiketanga ku hlayisa nawu wa HOSI Xikwembu xa Israele hi mbilu ya yena hinkwayo; a nga fularhelanga swidyoho leswi Yerobuwamu a a dyohisile ni Vaisraele ha swona.

Ta ku fa ka Yehu

32Emasikwini walawo, HOSI Xikwembu xi sungula ku hunguta-hunguta tiko ra Israele. Hazaele a hlula Vaisraele ematlhelweni hinkwawo ya tiko ra vona. 33A va hlula ku sukela eYordani hi tlhelo ra vuxa, hinkwaro tiko ra Giliyadi ra va ka Gadi, ni va ka Rhuveni, ni va ka Manase; ni ku sukela emutini wa Arowere lowu akiweke enkoveni wa nambu wa Arinoni, hileswaku matiko ya Giliyadi na Baxani. 34Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yehu, ni hinkwaswo leswi a swi endleke, ni ta vunhenha bya yena, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Israele. 35Yehu a tietlelela, a lahliwa eSamariya, kutani Yowahazi n'wana wa yena a sala a fuma. 36Yehu ú fumile Vaisraele malembe ya 28 a ri e Samariya.