Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Swingolongondzwana swa Tempele

41

4:1
Eks. 27:1-2
Solomoni a endla alitari hi koporo; alitari leyi a yi anamile 10 m matlhelo hinkwawo, yi lehile 5 m ku ya henhla. 2Kutani a n'okisa koporo, a vumba ha yona nhlambeto leyikulu ya xirhendzevutana leyi a va ku i “Lwandle”. Mpandzo wa yona a wu ri 5 m, yi lehile 2,50 m ku ya henhla; ndzhendzeleko wa yona a wu ri mpimo wa ngoti ya 15 m. 3Nhlambeto leyi a yi rhendzeriwile hi swifaniso swa marhangaVan'wana va ri: swifaniso swa tihavi hansi ka nomo wa yona, ma rhendzela nhlambeto hi tinxaxa timbirhi, hi mpfhuka wa ndzhendzeleko wa 15 m, ma n'okisiwile swin'we ni nhlambeto. 4Nhlambeto a yi tlhandlekiwile ehenhla ka swifaniso swa tihavi ta 12; tinharhu a ti languta en'walungwini, tinharhu evupeladyambu, tinharhu edzongeni ni tinharhu evuxeni, ti hlangana hi tinyonga ehansi ka nhlambeto. 5Nhlambeto a yi tsindziyerile 8 cm, nomo wa yona wu vumbekile tanihi xibya xa nomo wo voyamela ehandle, kumbe tanihi makamba ya swiluva swa makhon'wa. Nhlambeto leyi a yi hlayisa mati yo ringana tinkho ta 120. 6
4:6
Eks. 30:17-21
Solomoni a vumba ni masambelo ya khume. Kutani a teka ntlhanu a ma veka hi tlhelo ra le dzongeni, laman'wana ya ntlhanu a ma veka hi tlhelo ra le n'walungwini. Nyama ya swifuwo swa magandzelo a yi hlantsweriwa kona. Kasi vaprista vona a va hlamba hi mati ya nhlambeto leyikulu.

7

4:7
Eks. 25:31-40
Kutani Solomoni a vumba switlhoma-timboni swa khume swa nsuku hilaha swi lerisiweke hakona, a swi veka eTempeleni, ntlhanu hi tlhelo ra le dzongeni, ntlhanu hi tlhelo ra le n'walungwini. 8
4:8
Eks. 25:23-30
A vatla matafula ya khume, a ma nghenisa eTempeleni, a veka ntlhanu hi tlhelo ra le dzongeni, ni ntlhanu hi tlhelo ra le n'walungwini, a vumba ni minkambana ya dzana ya nsuku. 9Kutani a aka xivava xa vaprista ni xivava lexikulu xa vanhu, ni tinyangwa ta swona, a nameka koporo etimbantini ta kona. 10Nhlambeto leyikulu leyi vuriwaka “Lwandle”, Solomoni a yi tikirheta kusuhi ni yinhla ya le dzonga-vuxa bya Tempele.

11Huramu-AbiVan'wana va ri: Hiramu, kumbe: Huramu a endla ni timbita, ni minkombe, ni minkambana. Hi ndlela leyi, a dlayiseta ntirho hinkwawo wa Tempele lowu a a lerisiwile hi hosi Solomoni, swi nga leswi: 12Tiphuphu timbirhi ni swidlodlo swo fana ni nhlambeto etinhlokweni ta tiphuphu letimbirhi; ni swikhaviso swimbirhi swa matavala leswi sasekisaka swidlodlo swimbirhi etinhlokweni ta tiphuphu; 13ni swifaniso swa 400 swa swihenge leswi yimisiweke hi tinxaxa timbirhi, swi khomanisiwile ni matavala mambirhi, swi sasekisa swidlodlo leswimbirhi etinhlokweni ta tiphuphu. 14A endla ni swigolonyana, ni swihlambelo leswi nga henhla ka swigolonyana,Van'wana va ri: ni swigolonyana swa khume, ni swihlambelo swa khume 15ni nhlambeto leyikulu leyi vuriwaka “Lwandle”, ni tihavi ta 12 leti rhwalaka nhlambeto. 16Timbita, ni minkombe, ni tiforoko, ni swingolongondzwana hinkwaswo swa Tempele, leswi Huramu-Abi a swi vumbeke hi ku lerisiwa hi hosi Solomoni, a swi ri swa koporo leyi vangamisiweke. 17Ú n'okisile koporo ya swona hi ku tirhisa misava ya vumba leyi kumekaka exikarhi ka Sukoti na Sereda enkoveni wa Yordani. 18Swingolongondzwana hinkwaswo leswi Solomoni a swi endleke a swi tele ngopfu, ni ku tika ka koporo ya kona a ku tiviwi hi munhu.

19Kutani Solomoni a lavela Tempele swingolongondzwana hinkwaswo swa yona, swi nga leswi: Alitari ya nsuku; ni matafula ya xinkwa xa magandzelo; 20ni switlhoma-timboni; ni timboni ta kona ta nsuku lowo tenga leti pfurhaka emahlweni ka xivandla lexo hlawuleka xa le mpfungwe, hilaha swi lerisiweke hakona; 21ni swiluva, ni timboni; ni tintlama ta nsuku lowo tenga swinene; 22ni swikero swo tsema tingoti ta timboni; ni minkambana; ni swimbitana swo hisela mirhi ya risuna eka swona; ni timbita to oka ndzilo ha tona, ta nsuku lowo tenga; ni swihayeko swa timbanti ta Tempele, ti nga timbanti ta xivandla lexo hlawuleka ngopfu xa le mpfungwe, ni timbanti ta xivandla lexo hlawuleka; swihayeko leswi hinkwaswo a swi ri swa nsuku.

5

51

5:1
II Sam. 8:11
I Tikr. 18:11
Loko hosi Solomoni a hetile mintirho hinkwayo ya ku aka Tempele ya HOSI Xikwembu, a teka hinkwaswo leswi tata wa yena Davhida a a swi nyiketile eka Xikwembu, a ya swi veka endlwini ya vuhlayiselo bya Tempele, swi nga swibya swa tinxaka-xaka, swa silivhere ni nsuku.

Ta Solomoni loko a nghenisa Areka eTempeleni

(I Tih. 8:1-11)

2

5:2
II Sam. 6:12-15
I Tikr. 15:25-28
Kutani Solomoni a rhamba vakulukumba hinkwavo va Israele eYerusalema, va nga vafambisi hinkwavo va tinyimba ta Vaisraele, ni varhangeri va mindyangu ya vona; makungu ya yena a ku ri ku ya teka Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu emutini wa Davhida lowu vuriwaka Siyoni. 3Kavaloko vavanuna hinkwavo va Israele va hlengeletana entsindza, enkarhini wa nkhuvo wa n'hweti ya vu-7. 4Loko vakulukumba va fikile hinkwavo, Valevhi va tlakula Areka, 5kutani va tlhandluka na yona va ya eTempeleni; a va rhwele ni Ntsonga lowo Hlawuleka, ni swibya swa wona; varhwali a va ri vaprista va nyimba ya ka Levhi.hileswaku lava a va tirha eTempeleni. Van'wana va ri: Vaprista ni Valevhi 6Kutani hosi Solomoni a yima emahlweni ka Areka, swin'we ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele lava fikeke eka yena, kutani va humesa magandzelo ya swifuwo leswo tala swa ntsandza-vahlayi, leswikulu ni leswitsongo. 7Hiloko vaprista va ya veka Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu endhawini ya yona, exivandleni xa le mpfungwe ka Tempele, xi nga lexo hlawuleka ngopfu, va yi veka ehansi ka timpapa ta tikerubu. 8Tikerubu a ti vumbekile ti ri ni timpapa leti pfulekeke ehenhla ka ndhawu ya Areka, kutani ti ungamela Areka ni swikhomo swa yona. 9Swikhomo leswi a swi lehile; makumu ya swona a ma vonaka na loko munhu a languta a ri kusuhi ni Areka, a langutana ni xivandla lexo hlawuleka xa le mpfungwe;Van'wana va ri: na loko munhu a languta a ri exivandleni lexo hlawuleka, a langutana ni lexo hlawuleka xa le mpfungwe kambe a ma nga vonaki loko munhu a languta a ri ehandle ka Tempele. Ni namuntlha swa ha ri kona. 10
5:10
Dut. 10:5
Endzeni ka Areka a ku nga ri na nchumu, ehandle ka maribye mambirhi ya swiphepherhele lama vekiweke kona hi Muxe, ma nga maribye ya le ntshaveni ya Horebe, laha HOSI Xikwembu xi boheke ntwanano kona ni Vaisraele, loko va huma etikweni ra Egipta. 11Kutani loko va hetile, vaprista va huma exivandleni lexo hlawuleka.

Vaprista hinkwavo lava a va ri kona, a va rhangile va tibasisa enkarhini wun'we, va nga landzi nongonoko wa mintlawa ya vona. 12Naswona a ku ri ni Valevhi hinkwavo lava yimbelelaka eTempeleni, va nga Asafa, na Hemani, na Yedutuni, ni va ka vona hinkwavo; a va ambarile swa ntsembyani lowo saseka, va bananisa swiphambatana swa nsimbhi, va chaya tiharipa ni switende, va yimile evuxeni bya alitari; kona kwalaho a ku yimile ni vaprista vo ringana 120, lava a va chaya tinanga.

13

5:13-14
Eks. 40:34-35
I Tikr. 16:34
II Tikr. 7:3
Ezr. 3:11
Ps. 100:5
106:1
107:1
116:1
136:1
Yer. 33:11
Kutani vachayi lava ni vayimbeleri lava hinkwavo va yimbelela risimu rin'we, va dzunisa ni ku tlangela HOSI Xikwembu, va ri karhi va mbvungunyisa tinanga, va bananisa swiphambatana, va chaya ni swichaya-chayani swin'wana, va vonga Xikwembu va ku:

“HOSI yi ni vunene,

rirhandzu ra yona hi leri nga heriki!”

Kavaloko papa ri tata yindlu ya HOSI Xikwembu, 14kutani vaprista va tsandzeka ku ya emahlweni ni ntirho wa vona hikwalaho ka papa leri, hikuva ku vonakala ka HOSI Xikwembu a ku tatile yindlu ya xona.

6

Ta ku khanguriwa ka Tempele

(I Tih. 8:14-21)

61Kutani Solomoni a khongela a ku: “We HOSI, u vurile leswaku u ta tshama exihundleni lexikulu. 2Hikokwalaho mina ndzi ku akerile yindlu leyo chaviseka, leyi u nga ta tshama eka yona hilaha ku nga heriki.”

3Kutani hosi Solomoni a hundzuluka, a langutana ni nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele lava a va yimile kunene, kutani a va nkhensela eka HOSI Xikwembu, 4

6:4-9
II Sam. 7:1-13
I Tikr. 17:1-12
a ku: “A ku nkhensiwe HOSI, Xikwembu xa Israele, hikuva xi endlile hinkwaswo leswi xi swi tshembiseke Davhida tata wa mina, loko xi te: 5‘Ku sukela siku leri ndzi humeseke vanhu va mina va Israele etikweni ra Egipta, a ndzi nga si hlawula muti ni wun'we exikarhi ka tinyimba hinkwato ta Vaisraele, laha ku nga ta akiwa yindlu leyi vito ra mina ri nga ta dzunisiwa eka yona. Naswona a ndzi nga si hlawula munhu loyi a nga ta va murhangeri wa vanhu va mina va Israele. 6Kambe sweswi ndzi hlawurile muti wa Yerusalema, leswaku vito ra mina ri dzunisiwa eka wona, naswona ndzi hlawurile Davhida, leswaku a va hosi ya vanhu va mina va Israele.’ ”

7Solomoni a ya emahlweni a ku: “Tata wa mina Davhida a a bohile makungu ya ku aka yindlu leyi vito ra HOSI, Xikwembu xa Israele, ri nga ta dzunisiwa eka yona. 8Kambe HOSI Xikwembu xi te ka Davhida: ‘Makungu lawa u ma boheke, yo aka yindlu leyi vito ra mina ri nga ta dzunisiwa eka yona, i manene ngopfu. 9Hambiswiritano, a hi wena la nga ta aka yindlu leyi, kambe n'wana wa wena loyi u nga ta n'wi veleka, hi yena loyi a nga ta aka yindlu leyi vito ra mina ri nga ta dzunisiwa eka yona.’ ” 10Solomoni a engeta a ku: “Namuntlha HOSI Xikwembu xi endlile hilaha xi tshembiseke hakona, hikuva ndzi vekiwile ku va hosi ematshan'wini ya Davhida tata wa mina, ndzi nyikiwa vuhosi bya Vaisraele, hilaha HOSI Xikwembu xi tshembiseke hakona; kutani ndzi akile yindlu leyi vito ra HOSI, Xikwembu xa Israele, ri nga ta dzunisiwa eka yona. 11Kutani eka yona, ndzi vekile Areka, laha ku nga ni milawu ya Ntwanano lowu HOSI Xikwembu xi wu boheke ni Vaisraele.”

Xikhongelo xa Solomoni

(I Tih. 8:22-53)

12Kutani Solomoni a yima emahlweni ka nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele, a khongela a langutile alitari, a tlakuserile mavoko ya yena ehenhla. 13A a endlile xikhandziyo xa koporo lexi anameke 3,50 m, xi lehile 1,50 m ku ya henhla, kutani a xi veka exivaveni xa Tempele. Solomoni a rhanga a ya yima ehenhla ka xikhandziyo xexo, kutani a nkhinsama hi matsolo, ntshungu hinkwawo wa Vaisraele wu ri karhi wu n'wi vona, kutani a tlakusela mavoko ya yena ehenhla, 14a ku: “Wena HOSI, Xikwembu xa Israele, a ku na Xikwembu ni xin'we lexi fanaka na wena, ematilweni ni laha misaveni; u hlayisa ntwanano wa wena, u komba ni rirhandzu ra wena lero tshembeka eka malandza ya wena lama tinyiketaka hi mbilu ku hanya etindleleni ta wena. 15U hlayisile leswi u swi tshembiseke tata wa mina Davhida, nandza wa wena; u n'wi tshembisile, kutani namuntlha u endlile hilaha u vuleke hakona. 16

6:16
I Tih. 2:4
Sweswi we HOSI, Xikwembu xa Israele, hlayisa leswi u swi tshembiseke tata wa mina Davhida, nandza wa wena; u te ka yena: ‘Emutini wa wena, a ku nga pfumaleki munhu ni siku na rin'we, loyi a nga ta fuma Vaisraele hi vito ra mina, loko vatukulu va wena va tivonela ku hanya emahlweni ka mina ku fana na wena, va hlayisa nawu wa mina!’ 17Hikokwalaho ke, wena HOSI, Xikwembu xa Israele, hetisa xitshembiso lexi u xi tshembiseke tata wa mina Davhida, nandza wa wena!

18

6:18
II Tikr. 2:6
“Xana hakunene, wena Xikwembu, u nga tshama na vanhu laha misaveni xana? Leswi matilo ya matilo ma nga ku eneriki, Tempele leyi ndzi yi akeke yi nga ku enerisa ku yini? 19Hambiswiritano we HOSI Xikwembu xanga, amukela ku khongela ka mina nandza wa wena ni ku kombela ka mina, u yingisa ku rila ka mina ni xikhongelo lexi ndzi xi vulaka emahlweni ka wena, mina nandza wa wena. 20
6:20
Dut. 12:11
Vusiku ni nhlekanhi, mahlo ya wena a ma langute Tempele leyi, xi nga xivandla lexi u vuleke leswaku u ta gandzeriwa eka xona, kutani u yingisa xikhongelo lexi mina nandza wa wena ndzi xi humesaka ndzi ri karhi ndzi languta xivandla lexi. 21Yingisa xikombelo xa mina nandza wa wena, ni xa Vaisraele vanhu va wena, loko va khongela va ri karhi va languta xivandla lexi. Hi yingise u ri evutshan'wini bya wena ematilweni, hi yingise u hi rivalela!

22“Nkarhi wun'wana, munhu a nga dyohela un'wana, kutani a boheka ku vula ntiyiso hi ku hlambanya emhakeni ya yena. Loko a ta ku ta hlambanya emahlweni ka alitari ya wena kwala Tempeleni leyi, 23yingisa u ri ematilweni; tirha, u avanyisa mhaka ya malandza ya wena: La nga ni nandzu, n'wi vone nandzu, u n'wi rihisa ku dyoha ka yena; kasi la nga riki na nandzu, n'wi khanise emhakeni ya kona, a riheriwa hilaha swi n'wi fanelaka hakona.

24“Nkarhi wun'wana, Vaisraele vanhu va wena va nga hluriwa hi valala va vona, hi mhaka ya leswi va ku dyoheleke. Kutani ke, loko va tlhelela ka wena ni loko va ku dzunisa, va ri karhi va ku khongela ni ku kombela eka wena va ri eTempeleni leyi, 25va yingise u ri ematilweni, u va rivalela ku dyoha ka vona, va nga Vaisraele vanhu va wena, u va tlherisela etikweni leri u ri nyikeke vona ni vatata wa vona.

26“Nkarhi wun'wana, matilo ma nga pfaleka, mpfula yi nga ha ni, hi mhaka ya leswi va ku dyoheleke. Kutani ke, loko va khongela va ri karhi va languta xivandla lexi, ni loko va ku dzunisa, va tshika ku dyoha ka vona siku u va tshinyaka, 27va yingise u ri ematilweni, u va rivalela ku dyoha ka vona, vona malandza ya wena va nga Vaisraele vanhu va wena. Naswona u va dyondzisa ndlela leyinene leyi va nga ta hanya ha yona, kutani u nisa mpfula etikweni leri u ri nyikeke vanhu va wena leswaku ri va ndzhaka ya vona.

28“Nkarhi wun'wana, tiko ri nga wela hi dyandza, kumbe ntungu, swimila swi tshwa hi mumu, kumbe swi dyiwa hi mati, kumbe swi hlaseriwa hi tinjiya ni mbhindzula; nkarhi wun'wana, Vaisraele va ta karhatiwa hi valala emindzilekaneni ya tiko ra vona,Van'wana va ri: Vaisraele va ta rhendzeriwa hi valala emakhokholweni ya vona kumbe va ta wela hi mintungu ni mavabyi ya tinxaka-xaka. 29Eminkarhi leyo tano, xikhongelo xihi ni xihi, kumbe xikombelo xihi ni xihi xa munhu a ri un'we kumbe xa Vaisraele hinkwavo vanhu va wena, xi yingise we HOSI! Loko vakhongeri lava va vona khombo ra vona ni nhlomulo wa vona, kutani va tlakusela mavoko ya vona ehenhla, va khongela va ri karhi va languta Tempele leyi, 30va yingise, wena HOSI, u ri evutshan'wini bya wena ematilweni, u va rivalela, u tlherisela un'wana ni un'wana wa vona hi ku ya hi mahanyelo ya yena ni makungu ya mbilu ya yena, hikuva hi wena ntsena u tivaka timbilu ta vanhu. 31Hi ndlela leyi, va ta ku chava, va hlayisa milawu ya wena, masiku hinkwawo ya ku hanya ka vona etikweni leri u ri nyikeke vatata wa hina.

32“Siku rin'wana, hambi a ri muluveri, la nga riki munhu wa tiko ra wena ra Israele, a nga ta a huma etikweni ra le kule, a tela vito ra wena leri dumeke ngopfu, ni mintirho ya wena ya matimba yo lwela vanhu va wena. Loko muluveri wo tano a ta ku ta khongela a ri karhi a languta Tempele leyi, 33n'wi yingise we HOSI, u ri evutshan'wini bya wena ematilweni, u n'wi endlela hinkwaswo leswi swi n'wi susumeteke ku kombela eka wena. Hi ndlela leyi, vanhu hinkwavo va misava va ta tiva vito ra wena va ku chava, tanihi leswi Vaisraele vanhu va wena va ku chavaka; naswona vamatiko va ta tiva leswaku yindlu leyi ndzi yi akeke, i Tempele ya wena hakunene.

34“Nkarhi wun'wana, vanhu va wena va nga hloma matlhari ku ya lwa ni valala va vona, va ri karhi va famba hi tindlela leti u va leriseke tona. Kutani loko va ku khongela wena HOSI, va ri karhi va languta muti lowu u wu hlawuleke ni yindlu leyi ndzi ku akeleke yona leswaku u gandzeleriwa eka yona, 35enkarhini wolowo, yingisa ku khongela ka vona ni ku kombela ka vona, u ri ematilweni, u va lamulela.

36“Nkarhi wun'wana, va nga ku dyohela, hikuva a ku na munhu na un'we la nga dyohiki; kutani u ta va hlundzukela hi ku va nyiketa emavokweni ya valala va vona, va yisiwa etikweni ra le kule kumbe ra laha kusuhani, va ri mahlonga. 37Kumbexana va ta tikamba, etikweni leri va yisiweke eka rona va ri mahlonga, kutani va hundzuka, va khongela hi matimba eka wena va ri evukhumbini, va tivula va ku: ‘Hi dyohile, hi onhile, hi endlile leswo biha!’ 38Loko va hundzukisa sweswo, hi timbilu ta vona hinkwato ni miehleketo ya vona hinkwayo, etikweni leri valala va vona va va yiseke eka rona va ri mahlonga, ni loko va khongela va ri karhi va languta tiko ra vona leri u ri nyikeke vatata wa vona, ni loko va languta muti lowu u wu hlawuleke, ni yindlu leyi ndzi yi akeke leswaku u gandzeleriwa eka yona, 39va yingise we HOSI, u ri evutshan'wini bya wena ematilweni, u yingisa ku khongela ka vona ni ku kombela ka vona, u va lamulela, u rivalela vanhu va wena lava va ku dyoheleke.

40“Kutani wena Xikwembu xa hina, hi langute u yingisa swikhongelo leswi hi swi endlaka exivandleni xexi.

41

6:41-42
Ps. 132:8-10
“We HOSI Xikwembu, tana ni Areka leyi ntamu wa wena wu tikombaka ha yona,

u nghena na yona ekaya ka wena.

Nyika vaprista va wena matimba yo ponisa vanhu,

malandza ya wena a ma tsakisiwe hi vunene bya wena.

42We HOSI Xikwembu, u nga fularheli Muhlawuriwa wa wena,

anakanya rirhandzu leri u ri kombeke Davhida nandza wa wena.”Kumbe: u anakanya tintswalo ta Davhida nandza wa wena