Xitsonga 1989 (TSO89)
34

Ta ku fuma ka Yosiyasi eYuda

(II Tih. 22:1-2)

341

34:1
Yer. 3:6
Yosiyasi a a ri ni malembe ya 8 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 31 a ri eYerusalema. 2A endla leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu, a famba etindleleni ta Davhida kokwa wa yena, a nga hambuki eka tona nikutsongo.

Ta Yosiyasi loko a herisa vukhongeri bya hava

(II Tih. 23:4-20)

3Hi lembe ra vu-8 ra ku fumaka yena, loko a ha sungula vujaha, Yosiyasi a tiyimisela ku gandzela Xikwembu xa Davhida kokwa wa yena. Kutani, hi lembe ra vu-12 ra ku fuma ka yena, a tinyiketa entirhweni wa ku basisa tiko ra Yuda ni muti wa Yerusalema: A herisa vukhongeri bya le switsungeni leswo hlawuleka, a tsema timhandze ta Axera xikwembukazi, a herisa ni swifaniso leswi vatliweke ni leswi vumbiweke swa swikwembu swa hava. 4

34:4
II Tih. 21:3
II Tikr. 33:3
Kutani a lerisa vanhu va yena ku hirimuxa tialitari ta Baali a ri karhi a swi vona; va wisa ni tialitari ta mirhi ya risuna eswivandleni sweswo, va fayetela timhandze ta Axera, ni swifaniso leswi vatliweke ni leswi vumbiweke swa vukhongeri bya hava; va swi sila, swi hundzuka ritshuri, va ya ri chela emasirheni ya vanhu lava a va tolovele ku humesela swikwembu leswi emagandzelo. 5
34:5
I Tih. 13:2
Kutani Yosiyasi a basisa tiko ra Yuda ni muti wa Yerusalema hi ku hisa marhambu ya vaprista va vukhongeri bya hava, a ma hisela etialitarini ta vona. 6Yosiyasi a nghena ni le mitini ya va ka Manase, ni ya va ka Efrayimi, ni ya va ka Simiyoni, ni ya va ka Neftali, a lavisisa ni le tindlwini ta vona,Van'wana va ri: a nghena ni le marhumbini lama nga kusuhi ni miti leyi 7a hirimuxa tialitari, a fayetela timhandze ta Axera, a sila ni swifaniso swa swikwembu swa hava swi hundzuka ritshuri, a herisa ni tialitari hinkwato ta mirhi ya risuna, etikweni hinkwaro ra Israele; kutani a tlhelela eYerusalema.

Ta ku pfuxiwa ka Tempele

(II Tih. 22:3-7)

8Hi lembe ra vu-18 ra ku fuma ka yena, Yosiyasi a heta ku basisa tiko ni Tempele ya HOSI Xikwembu xa yena; kutani a rhuma Xafani n'wana Asaliya, na Maaseya ndhuna ya muti, na matsalani Yowa n'wana Yowahazi, va ya pfuxa Tempele. 9Valevhi lava rindzaka etinyangweni a va hlengeletile mali leyi humesiweke hi va ka Manase, ni va ka Efrayimi, ni Vaisraele lavan'wana hinkwavo, va hlengeleta ni leyi humesiweke hi va ka Yuda hinkwavo ni va ka Benjamini ni vaaki hinkwavo va Yerusalema; kutani va ya eka Hilkiya Muprista Lonkulu, va n'wi nyika mali leyi, leyi humeseriweke Tempele. 10Mali ya kona yi tamerisiwa vafambisi va ntirho lava vonaka swo pfuxa yindlu ya HOSI Xikwembu, kutani va hakela ha yona vatirhi lava pfalaka timfa eTempeleni, 11va nga vavatli ni vaaki; vatirhi lava va xava ha yona maribye lama vatliweke, ni timhandze to tiyisa khumbi ni to vekela timbanti, etindlwini ta Tempele leti a ti tshikiwile ti hlakala, enkarhini wa tihosi ta Yuda. 12Vavanuna lava, a va tirha hi ku tshembeka; vafambisi va vona a va ri Valevhi, va nga Yahata na Obadiya va ndyangu wa ka Merari, na Zakariya na Mexulama va ndyangu wa ka Kohata. Valevhi van'wana lava nga ni vutivi bya ku chaya swichaya-chayani, 13a va seketela lava rhwalaka leswo tika, va rhangela hinkwavo lava tirhaka eTempeleni; Valevhi lavan'wana a va ri vamatsalani, ni tindhuna, ni varindzi va le tinyangweni.

Ta ku thumbhiwa ka buku ya Nawu

(II Tih. 22:8 – 23:3)

14Loko vanhu va ri karhi va ya teka mali yo pfuxa Tempele evuhlayiselweni bya kona, muprista Hilkiya a thumbha buku ya Nawu wa HOSI Xikwembu, wu nga Nawu lowu nyikiweke hi Muxe. 15Kutani Hilkiya a byela matsalani Xafani, a ku: “Ndzi thumbhile buku ya Nawu eTempeleni!” Hiloko a n'wi tamerisa buku ya kona. 16Kutani Xafani a teka buku, a ya na yona eka hosi Yosiyasi, a fika a n'wi vikela mahungu ya ntirho, a ku: “Vanhu va wena va karhi va endla hinkwaswo leswi u va leriseke swona. 17Va tekile mali hinkwayo leyi a yi hlengeletiwile eTempeleni, kutani va yi tamerisile vafambisi va ntirho, leswaku va hakela vatirhi va kona.” 18Matsalani Xafani a engeta a ku ka hosi Yosiyasi: “Muprista Hilkiya ú ndzi tamerisile buku.” Kutani Xafani a yi hlayela hosi.

19Loko hosi yi twa marito ya buku ya Nawu, yi handzulela swiambalo swa yona. 20Kutani yi vitana muprista Hilkiya, na Ahikama n'wana Xafani, na AbidoniAbidoni, kumbe: Akibora (Vonani II Tihosi 22:12) n'wana Mikaya, na matsalani Xafani hi byakwe, na Asaya nandza wa yona, yi va lerisa yi ku: 21“Yanani mi ya ndzi vutisela eka HOSI Xikwembu, mi vutisela ni vanhu lava saleke etikweni ra Israele ni ra Yuda, hi ta marito ya buku leyi yi nga thumbhiwa leyi; hikuva vukari bya HOSI Xikwembu i byikulu ehenhla ka hina, hikwalaho ka vakokwa wa hina lava nga yingisangiki marito ya buku leyi, lava nga landzangiki na xin'we xa leswi tsariweke eka yona.”

22Kutani muprista Hilkiya ni lava hosi yi va rhumeke na yena, va ya eka muprofeta wa xisati loyi va nge i Hulida, nkata Xalumi n'wana Tokota ntukulu wa Hasira, muhlayisi wa swiambalo swa vaprista (enkarhini wolowo, Hulida a a tshama exivandleni xa Yerusalema lexi a xa ha ku akiwa). Va fika va vulavula na yena hi ta buku leyi thumbhiweke. 23Kutani Hulida a va byela ku tlhelela eka loyi a va rhumeke, va ya n'wi tivisa marito ya HOSI Xikwembu xa Israele lama nge: 24“Yingisani! Ndzi vurisa sweswo ndzi ri, ndzi ta vanga khombo endhawini leyi ni le henhla ka vaaki va yona, hi ku landza marito hinkwawo ya ku tshinya lama nga bukwini leyi hlayiweke hi hosi ya Yuda. 25Va ndzi fularhele; va hisile mirhi ya risuna va hisela swikwembu swimbe. Va ndzi hlundzukisile ngopfu hi mintirho ya vona hinkwayo. Hikokwalaho ndzi ta chululela vukari bya mina endhawini leyi, ku ta pfumaleka ni loyi a nga byi timaka.”

26Hulida a engeta a ku: “Hosi ya Yuda yi mi rhumile ku ta twa leswaku xana HOSI Xikwembu xi ri yini. Yi byeleni leswaku xona Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo xi ri: ‘We Yosiyasi, u ma twile marito ya buku, 27kutani u tisorile hi mbilu. U titsongahatile emahlweni ka mina, endzhaku ka loko u twile hilaha ndzi vulavuleke hakona ehenhla ka ndhawu leyi ni le henhla ka vaaki va yona, kutani, eku titsongahateni ka wena, u handzulerile swiambalo swa wena u rila. Hikokwalaho, na mina, ndzi ku twile. 28Ndzi ta pfumela leswaku u tietlelela ku fana ni vakokwa wa wena, u latiwa hi ku rhula esirheni ra wena; u nga ka u nga voni makhombo hinkwawo lawa ndzi nga ta ma vangela ndhawu leyi ni vaaki va yona.’ ” Hiloko varhumiwa va tlhelela eka hosi Yosiyasi ni mahungu wolawo.

Ta Yosiyasi loko a pfuxa ntwanano na Xikwembu

(II Tih. 23:1-20)

29Endzhaku ka sweswo, hosi Yosiyasi a rhumela rito eka vakulukumba hinkwavo va tiko ra Yuda ni va le Yerusalema, leswaku va hlengeletana ehubyeni ya yena. 30Kutani hosi Yosiyasi a tlhandlukela endlwini ya HOSI Xikwembu, a ri ni vavanuna hinkwavo va Yuda ni vaaki va Yerusalema, ni vaprista, ni Valevhi, ni vanhu hinkwavo va tiko, lavakulu ni lavatsongo; kutani a va hlayela marito hinkwawo ya buku ya Ntwanano leyi thumbhiweke endlwini ya HOSI Xikwembu, 31a hlaya a yimile endhawini ya yena. Kutani a pfuxa ntwanano na HOSI Xikwembu; a tiboha ku xi landza, ni ku hlayisa swileriso ni switsundzuxo ni milawu ya xona, hi mbilu ya yena hinkwayo ni moya wa yena hinkwawo; a tiboha ni ku landza marito hinkwawo lama tsariweke ebukwini leyi ya Ntwanano. 32Kutani Yosiyasi a lerisa vanhu hinkwavo lava a va ri eYerusalema ni le tikweni ra Benjamini leswaku va hlayisa ntwanano lowu. Hiloko vaaki va Yerusalema va tiboha ku hlayisa ntwanano wa Xikwembu, xona Xikwembu xa vakokwa wa vona. 33Kutani Yosiyasi a herisa swilo hinkwaswo swa manyala leswi a swi ri etikweni hinkwaro ra Israele, a lerisa vaaki hinkwavo va tiko ku gandzela HOSI Xikwembu xa vona. Loko Yosiyasi a ha hanya, Vaisraele a va tshikanga ku famba etindleleni ta HOSI, Xikwembu xa vakokwa wa vona.

35

Ta Yosiyasi ni nkhuvo wa Paseka

(II Tih. 23:21-23)

351Yosiyasi a endlela HOSI Xikwembu enkhuvo wa Paseka le Yerusalema. Hi siku ra vu-14 ra n'hweti yo sungula, va dlaya xinyimpfana xa Paseka, 2kutani Yosiyasi a avela vaprista mintirho ya vona ya le Tempeleni, a va khongotela ku yi tirha hi ku chivirika. 3Endzhaku ka sweswo, a lerisa ni Valevhi lava a va ri ni ntirho wa ku dyondzisa Vaisraele hinkwavo, va ri lava tinyiketeke eka HOSI Xikwembu, a ku ka vona: “Tshikani Areka leyo hlawuleka endlwini leyi Solomoni n'wana Davhida hosi ya Israele a yi akeke. Mi nga ha rhwala-rhwali Areka, kambe khongelani HOSI Xikwembu xa n'wina, mi tirhela Vaisraele vanhu va xona. 4

35:4
II Tikr. 8:14
Tilulamiseni hi ku ya hi mindyangu ya n'wina ni mintlawa ya n'wina, mi landzelela swileriso leswi tsariweke hi Davhida hosi ya Israele na Solomoni n'wana wa yena. 5Nghenani eTempeleni mi yima etindhawini ta n'wina, hi ku landza mintlawa ya n'wina. Mindyangu ya vamakwenu, va nga Vaisraele lavan'wana, yi ta tirheriwa hi van'wana va ka Levhi. 6Leswi mi nga ta humesa magandzelo ya Paseka, mi fanele ku tibasisa mi basisa ni vamakwenu, mi hetisisa leswi HOSI Xikwembu xi swi leriseke Muxe.”

7Yosiyasi a hlawula swinyimpfana ni swimbutana swa 30 000 emintlhambini ya yena, a pambula ni tinkuzi ta 3 000, a nyika vanhu va yena lava a va ri kona, leswaku va humesa ha swona magandzelo ya Paseka. 8Na tona tindhuna ta hosi ti humesa swifuwo hi ku titwa, ti humesela vanhu va tiko, ni vaprista, ni Valevhi. Hilkiya na Zakariya na Yehiele, va nga vona valanguteri lavakulu va Tempele, va humesela vaprista swinyimpfana ni swimbutana swa 2 600, va humesa ni tinkuzi ta 300. 9Konaniya na yena ni vamakwavo va yena Xemaya na Netanele, swin'we na Haxabiya na Yeyiele na Yozabadi, vona varhangeri va Valevhi, va nyika Valevhi-kulobye swinyimpfana ni swimbutana swa 5 000 ni tinkuzi ta 500, swi va swifuwo swo humesa ha swona magandzelo ya Paseka.

10Kuteloko va hetile ku lulamisa swa Paseka, vaprista va yima etindhawini ta vona, Valevhi na vona va yima hi mintlawa ya vona hi ku landza xileriso xa hosi Yosiyasi. 11Swifuwo swa Paseka swi dlayiwa, kutani vaprista va amukela ngati ya swona va xuva alitari,Van'wana va ri: Va dlaya swifuwo swa Paseka, kutani vaprista va tamerisiwa swo xuva ha swona Valevhi vona va yevula swifuwo swa kona. 12Va veka etlhelo nyama ya magandzelo lama hisiwaka leswaku va ta yi phakela vanhu hi ku ya hi mindyangu ya vona, vona va yi humesela HOSI Xikwembu hilaha swi tsariweke hakona ebukwini ya Muxe. Na yona nyama ya tinkuzi, va endla sweswo ha yona. 13

35:13
Eks. 12:8-9
Va oxa nyama ya swinyimpfana swa Paseka hi nawu wa kona, nyama leyin'wana va yi sweka hi timbita ni tinhlambeto ni swimbitana, kutani va hatla va yi phakela ntshungu. 14Eku heteleleni, Valevhi va lulamisa swakudya swa vona ni swa vaprista, hikuva vaprista va ka Aroni a va ri entirhweni wa ku hisa magandzelo ni mafurha ya kona siku hinkwaro ri kondza ri pela; hikwalaho ka swona Valevhi va lulamisela vaprista xikan'we ni ku lulamisa swa vona vinyi. 15
35:15
I Tikr. 25:1
Vayimbeleri va ka Asafa, na yena Asafa hi xiviri, na Hemani, na Yedutuni muprofeta wa hosi Yosiyasi, ni varindzi va le tinyangweni, a va ri emintirhweni ya vona hilaha Davhida a leriseke hakona. A va nga suki etindhawini ta vona, hikuva vamakwavo va ka Levhi a va va lulamisela swakudya swa vona.

16Esikwini rero, magandzelo ya nkhuvo wa Paseka ma lulamisiwa hinkwawo, ku lulamisiwa ni nyama leyi nga ta hisiwa alitarini ya HOSI Xikwembu, hi ku landza leswi hosi Yosiyasi a leriseke swona. 17

35:17
Eks. 12:1-20
Kutani Vaisraele lava a va ri kona eYerusalema, va heta masiku ya 7 va ri karhi va dya nkhuvo wa Paseka ni wa Xinkwa xo-ke-comela. 18Ku sukela enkarhini wa muprofeta Samiele, nkhuvo wa Paseka wo fana ni lowu, a wu nga si va kona exikarhi ka Vaisraele; hambi enkarhini wa tihosi tin'wana ta Israele leti rhangeleke hosi Yosiyasi, nkhuvo lowo tano a wu vanga kona. Lava nga dya wona i vaprista, ni Valevhi, ni va ka Yuda hinkwavo, ni Vaisraele lava a va tile eYerusalema, ni vaaki va muti wa Yerusalema. 19Nkhuvo lowu wa Paseka wu endliwile hi lembe ra vu-18 ra ku fuma ka Yosiyasi.

Ta ku fa ka Yosiyasi

(II Tih. 23:28-30)

20Loko Yosiyasi a hetile ku pfuxa Tempele ni mintirho ya yona, Neko hosi ya Egipta a huma nyimpi a ya le Karkemixi kusuhi ni nambu wa Yufrata, kutani Yosiyasi a ringeta ku n'wi sivela. 21Kambe Neko a rhuma vanhu va ya tivisa Yosiyasi marito lama nge: “We hosi ya Yuda, mina na wena a hi vangisani nchumu! A ndzi telanga ku ta lwa na wena, kambe ndzi ya lwa ni valala va mina. Xikwembu xi ndzi byerile ku hatlisa ndzi heta ntirho lowu. Tshika ku kaneta Xikwembu, hikuva xi yima na mina, kutani xi nga ku herisa.” 22Kambe Yosiyasi a ala ku tshika makungu ya yena; a tifihla hi ku ambala swin'wana, a ta lwa na Neko a nga tiviwi, a nga pfumeli leswaku marito lama vuriwaka hi Neko ma huma eka Xikwembu; kutani a ya lwa na Neko erivaleni ra Megido. 23Vaegipta va tlhava Yosiyasi hi miseve, kutani a byela malandza ya yena a ku: “Ndzi humeseni exikarhi ka vuthu, hikuva ndzi vavisiwile ngopfu.” 24Kutani malandza ya yena ma n'wi humesa ekalichini ya yena, ma n'wi tlakula ma n'wi nghenisa ekalichini ya yena ya vumbirhi, ma muka na yena eYerusalema. Kutani a fa, a lahliwa emasirheni ya vakokwa wa yena. Vanhu hinkwavo va tiko ra Yuda ni va le Yerusalema va n'wi rila. 25Muprofeta Yeremiya na yena a suma risimu ra xirilo a rila Yosiyasi. Naswona vayimbeleri hinkwavo va xinuna ni va xisati va ha rila Yosiyasi ni namuntlha hi tinsimu ta vona, hikuva ti hundzukile ntolovelo exikarhi ka Vaisraele, ti tsariwile ni le ka “Buku ya Swirilo”. 26Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yosiyasi, ni hinkwaswo leswinene leswi a swi endleke a ri karhi a yingisa nawu wa HOSI Xikwembu, 27ni ta vutomi bya yena hinkwabyo, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Israele na Yuda”.

36

Ta ku fuma ka Yowahazi eYuda

(II Tih. 23:31-35)

361Kutani vaaki va tiko va teka Yowahazi n'wana Yosiyasi, va n'wi veka evuhosini bya tata wa yena eYerusalema. 2Yowahazi a a ri ni malembe ya 23 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma tin'hweti tinharhu a ri eYerusalema. 3Kutani hosi ya le Egipta yi tekela Yowahazi evuhosi bya yena eYerusalema, yi sindzisa tiko ku humesa ndzuvo hi silivhere yo tika ku tlula 4 000 kg, ni nsuku wo tika ku tlula 40 kg. 4

36:4
Yer. 22:11-12
Kutani hosi ya le Egipta yi veka Eliyakimi evuhosini bya makwavo wa yena Yowahazi, leswaku a fuma tiko ra Yuda ni muti wa Yerusalema. Neko a hundzuluxa vito ra Eliyakimi, a n'wi thya ra Yoyakimi. Kutani Neko a teka Yowahazi a n'wi yisa etikweni ra Egipta.

Ta ku fuma ka Yoyakimi eYuda

(II Tih. 23:36 – 24:7)

5

36:5
Yer. 22:18-19
26:1-6
35:1-19
Yoyakimi a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 11 a ri eYerusalema. A endla leswo biha emahlweni ka HOSI, Xikwembu xa yena. 6
36:6
Yer. 25:1-38
36:1-32
45:1-5
Dan. 1:1-2
Siku rin'wana, Nebukadnetsara hosi ya Babilona a huma nyimpi a ya hlasela Yerusalema, kutani a khoma Yoyakimi, a n'wi boha hi tinketani leswaku a ta n'wi yisa eBabilona. 7Nebukadnetsara a teka ni swibya swin'wana swa Tempele a famba na swona eBabilona, a ya swi veka endlwini ya yena ya le ntsindza. 8Kutani mintirho leyin'wana ya Yoyakimi, ni milandzu leyi a nga tivangela yona hi ku endla swilo swa manyala, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Israele na Yuda”. Kutani Yoyakini n'wana wa Yoyakimi a sala a fuma.

Ta ku fuma ka Yoyakini eYuda

(II Tih. 24:8-17)

9Yoyakini a a ri ni malembe ya 8Van'wana va ri: malembe ya 18 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma tin'hweti tinharhu ni khume ra masiku a ri eYerusalema, a endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu. 10

36:10
Yer. 22:24-30
24:1-10
29:1-2
37:1
Ez. 17:13
Kutani hi ximun'wana, hosi Nebukadnetsara a rhuma vanhu va yena eYerusalema, va ya teka Yoyakini, va n'wi yisa eBabilona, va phangha ni swibya swa nkoka swa Tempele va famba na swona. Kutani Nebukadnetsara a teka vuhosi bya tiko ra Yuda ni bya muti wa Yerusalema, a byi nyika Sedekiyasi makwavo wa Yoyakini.Van'wana va ri: makwavo wa tata wa yena Yoyakimi

Ta ku fuma ka Sedekiyasi eYuda

(II Tih. 24:18-20; Yer. 52:1-3a)

11

36:11
Yer. 27:1-22
28:1-17
Sedekiyasi a a ri ni malembe ya 21 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 11 a ri eYerusalema. 12A endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu xa yena, a ala ku titsongahata loko muprofeta Yeremiya a n'wi tshinya hi vito ra HOSI Xikwembu.

Ta ku wa ka Yerusalema

(II Tih. 25:1-21; Yer. 52:3b-11)

13

36:13
Ez. 17:15
Nebukadnetsara a a hlambanyisile Sedekiyasi emahlweni ka Xikwembu leswaku a ta yingisa Vababilona, kambe Sedekiyasi a pfukela hosi ya Babilona, naswona a tiomisa nhloko, a ala ku tlhelela eka HOSI, Xikwembu xa Israele. 14Na vona varhangeri va vaprista ni vanhu hinkwavo va tiko va endla swilo swa manyala, va tlhelela eka mikhuva ya vamatiko, va nyamisa ha yona yindlu leyi HOSI Xikwembu a xi tihlawulerile yona eYerusalema.

15Minkarhi hinkwayo, HOSI Xikwembu xa vatata wa vona xi va rhumerile malandza ya xona ku va tsundzuxa, hikuva a xi rhandza vanhu va xona ni yindlu ya xona. 16Kambe vanhu va kona va yile emahlweni va sandza malandza ya Xikwembu, va ala ku amukela marito ya xona, va hlekula vaprofeta va xona, ku kondza HOSI Xikwembu xi chululela vukari bya xona ehenhla ka vona, ku pfumaleka ni loyi a ponaka eka byona.

17

36:17
Yer. 21:1-10
34:1-5
HOSI Xikwembu xi lerisa hosi ya Vakalediya leswaku yi hlasela va le Yuda. Kutani Vakalediya va dlaya majaha ya le Yuda exivandleni lexo hlawuleka, va dlaya ni vanhwana ni vavanuna ni lava dyuhaleke, va nga tsetseleri na un'we wa vona. 18Vakalediya va teka swingolongondzwana hinkwaswo swa yindlu ya HOSI Xikwembu, leswikulu ni leswitsongo, va teka ni xuma xa kona, va phangha xuma xa hosi ni xa tindhuna ta yona, kutani va rhwala swilo leswi hinkwaswo va ya na swona eBabilona. 19
36:19
I Tih. 9:8
Kutani va hisa Tempele, va hirimuxa rirhangu ra Yerusalema, va hisa ni tindlu hinkwato ta le ntsindza, va herisa swibya swa nkoka hinkwaswo. 20Lava poneke ku dlawa hi tlhari, Nebukadnetsara a va yisa evukhumbini eBabilona, kutani va va mahlonga ya yena ni ya vana va yena, ku kondza ku humelela mfumo wa Vaperesi; 21
36:21
Yer. 25:11
29:10
a ku ri kona ku hetiseka ka marito ya HOSI Xikwembu lawa xi ma vuleke hi nomo wa muprofeta Yeremiya, lama nge: “Tiko ri ta hundzuka mananga ku ringana malembe ya 70, masimu ma hundzuka mafusi, ku siva malembe hinkwawo ya Savata lawa ma nga hlayisiwangiki.”Vonani Yeremiya 25:11 na Levhitika 26:34-35

Ta nawu wa hosi Korexe

(Ezr. 1:1-4)

22Hi lembe ro sungula ra ku fuma ka Korexe hosi ya Vaperesi, HOSI Xikwembu xi hetisisa marito ya xona lama vuriweke hi muprofeta Yeremiya, xi nyika hosi Korexe miehleketo yo veka nawu ematikweni ya yena hinkwawo, wu tlhela wu tsariwa kunene; nawu wa kona hi lowu: 23

36:23
Es. 44:28
“Mina Korexe hosi ya Vaperesi ndzi vurisa sweswo ndzi ri: HOSI, Xikwembu xa le matilweni, xi ndzi vekile ku va hosi ya matiko hinkwawo laha misaveni, kutani xi ndzi lerisile ku xi akela yindlu le Yerusalema, etikweni ra Yuda. Vanhu va xona hinkwavo lava nga xikarhi ka n'wina, a va tlhelele eYerusalema; kutani HOSI Xikwembu a xi ve na vona!”