Xitsonga 1989 (TSO89)
32

Vasiriya va sungula ku hlasela tiko ra Yuda

(II Tih. 18:13-17; Es. 36:1-22)

321Endzhaku ka loko Hezekiya a tikombile ku va munhu wo tshembeka hi mintirho ya yena, Senakeribi hosi ya Asiriya a huma nyimpi, a nghena etikweni ra Yuda, a ya rhendzela miti ya makhokholo hi mixaxa ya mavuthu ya yena, a ri ni makungu ya ku hlasela miti leyi, a yi teka. 2Loko Hezekiya a vona leswaku Senakeribi ú tele ku ta hlasela ni muti wa Yerusalema, 3a kanela mhaka ni varhangeri va muti ni tindhuna ta le ntsindza, a boxa miehleketo ya yena ya ku ya seletela swihlovo leswi nga handle ka muti, kutani va twisisa makungu lawa. 4Va rhamba vanhu vo tala, kutani va ya seletela swihlovo hinkwaswo swa le handle, va biyelela ni lexi khulukelaka endzeni ka muti, hi mugerho wo ceriwa ehansi ka misava.Kumbe: va siva ni xinambyana lexi cheletaka rivala A va byelana va ku: “Loko tihosi ta Asiriya ti tshuka ti humelela, a ti nga ha kumi mati yo ringana.”

5Hezekiya a nghena hi matimba entirhweni wa ku pfuxa rirhangu ra muti hinkwako laha a ri wile kona, a aka ni swihondzo ehenhla ka rona,Van'wana va ri: a lehisa ni swihondzo ku ya ehenhla kutani a aka rirhangu ra vumbirhi ri rhendzela lero sungula, a tiyisa muti wa Davhida laha va nge hi le “Milo”; naswona a tilavela matlhari layo tala ni switlhangu leswo tala. 6A hlawula ni vafambisi va mavuthu, a va veka ku rhangela vavanuna hinkwavo va muti, kutani a va vitana hinkwavo erivaleni leri nga kusuhi ni nyangwa ya muti, a vulavula na vona hi marito lama tiyisaka nhlana, a ku: 7“Tiyani, mi nga heli mbilu. Mi nga chavi loko mi vona hosi ya Asiriya ni mavuthu ya yena layo tala, mi nga tshuki mi rhurhumela, hikuva Loyi a yimaka na hina, ú ni matimba ku tlula mavuthu lawa hinkwawo. 8Senakeribi ú tisirhelela hi vanhu va nyama ni ngati, kasi loyi a yimaka na hina i HOSI Xikwembu xa hina! Xi ta hi pfuna, xi hi lwela enyimpini.” Kutani vanhu va sungula ku titwa va tiyile, loko va twa ku vulavula ka Hezekiya hosi ya Yuda.

9Endzhakunyana ka timhaka teto, Senakeribi hosi ya Asiriya a fika kusuhi ni muti wa Lakixi, a ri ni mavuthu ya yena hinkwawo. Kutani a rhuma malandza ya yena eka hosi Hezekiya ni ka va ka Yuda hinkwavo lava a va ri na yena eYerusalema; varhumiwa lava a va rhwexiwile rito leri nge: 10“Mina Senakeribi hosi ya Asiriya, ndzi vutisa n'wina mi tumbelaka emutini wa Yerusalema, ndzi ri, ma ha tshemba yini ke? 11Hezekiya wa mi kanganyisa, loko a mi khongotela a ku: ‘HOSI Xikwembu xi ta hi lamulela emavokweni ya hosi ya le Asiriya.’ Ú lava ntsena ku mi lovisa hi ndlala ni torha. 12N'wina va ka Yuda na n'wina vaaki va Yerusalema, xana a hi yena Hezekiya loyi a ha ku herisaka magandzelo eswitsungeni swa yena leswo hlawuleka, a susa ni tialitari ta yena xana? Ina, hi yena, hikuva ú mi lerisile ku gandzela emahlweni ka alitari yin'we ntsena, mi humesa magandzelo lama hisiwaka ehenhla ka alitari yoleyo ntsena. 13Ma rivala leswi mina ni vatata wa mina hi swi endleke loko hi hlasela matiko, hinkwako emisaveni. Swikwembu swa matiko lawa swi tsandzekile ku lamulela vaaki va wona emavokweni ya mina. 14Kutani exikarhi ka swikwembu swa matiko lawa, ku hava na xin'we lexi koteke ku ma lwela. Xana mi tshemba leswaku Xikwembu lexi xa n'wina xi nga kota ku mi kutsula emavokweni ya mina xana? 15Hikokwalaho ndzi ri, mi nga pfumeli leswaku Hezekiya a mi kanganyisa hi ndlela leyi; mi nga n'wi tshembi, hikuva a ku na Xikwembu ni xin'we lexi koteke ku ponisa vanhu va matiko man'wana ni tihosi ta vona emavokweni ya mina kumbe emavokweni ya vatata wa mina. Xana Xikwembu xa n'wina xi nga swi kotisa ku yini ku mi lamulela emavokweni ya mina xana?”

16Varhumiwa va Senakeribi va ya emahlweni va sandza HOSI Xikwembu na Hezekiya nandza wa xona, hi marito layo tano. 17Senakeribi a tsala ni mapapila yo sola HOSI Xikwembu xa Israele, a xi rhuketela hi marito lama nge: “Swikwembu swa vanhu va matiko man'wana a swi va lamulelanga emavokweni ya mina. Hikokwalaho, na xona Xikwembu xa Hezekiya xi nga ka xi nga mi lamuleli emavokweni ya mina, n'wina vanhu va xona!” 18Marito lawa, varhumiwa va Senakeribi a va ma huwelela hi ririmi ra Xiyuda etindleveni ta vaaki va Yerusalema lava a va yimile erirhangwini ra muti. Vaasiriya a va ringeta ku chavisa va le Yerusalema va va heta matimba, leswaku va ta va tekela muti. 19Xikwembu xa Yerusalema, Vaasiriya a va vulavula ha xona ku fana ni loko va vulavula hi swikwembu swin'wana swa vamatiko, leswi endliweke hi mavoko ya vanhu.

Xikwembu xi lamulela Hezekiya

(II Tih. 19:1-37; Es. 37:1-38)

20Kavaloko hosi Hezekiya ni muprofeta Esaya n'wana Amotsi va languta etilweni, va huwelela eka HOSI, Xikwembu xa le matilweni. 21Kutani xona xi rhuma ntsumi ya xona, yi ya dlaya masocha hinkwawo ni tindhuna ta wona, emixaxeni ya hosi ya Asiriya. Hiloko Senakeribi a muka a ri ni tingana; kutani siku rin'wana, loko a ya khongela endlwini ya xikwembu xa yena, van'wana va vana va yena va n'wi dlayela kona hi fumu. 22Hi mukhuva wolowo, HOSI Xikwembu xi lamulela Hezekiya ni vaaki va Yerusalema emavokweni ya Senakeribi hosi ya Asiriya, ni le mavokweni ya mavuthu ya yena hinkwawo; kutani xi va nyika ku rhula, va nga ha hlaseriwi hi munhu. 23Vanhu lavo tala va ta eYerusalema ku ta nkhensa HOSI Xikwembu hi tinyiko ta vona; na yena Hezekiya hosi ya Yuda, va n'wi nkhensa hi tinyiko to saseka. Kutani ku sukela enkarhini wolowo, vamatiko hinkwavo va n'wi xixima swinene.

Ta ku vabya ka Hezekiya

(II Tih. 20:1-11; Es. 38:1-22)

24Emasikwini walowo, Hezekiya a khomiwa hi vuvabyi, a va kusuhi ni ku fa; kutani a huwelela eka HOSI Xikwembu, xona xi n'wi hlamula,Kumbe: Hezekiya ... a vulavula na xona, kutani xona xi n'wi horisa xi n'wi komba mahlori xi n'wi horisa. 25Kambe Hezekiya a tsandzeka ku nkhensa tintswalo leti Xikwembu xi nga n'wi endlela tona, kutani hi ku tikurisa ka yena, a tivangela vukari bya Xikwembu, byi wela ni va ka Yuda ni va le Yerusalema. 26Kambe loko ku hundzile nkarhi, Hezekiya ni va le Yerusalema va tshika ku tikurisa, va tisola, kutani HOSI Xikwembu na xona xi tshika ku va hlundzukela, ku fuma ka Hezekiya ku kondza ku hela.

Hezekiya a komba rifuwo ra yena eka va le Babilona

(II Tih. 20:12-19; Es. 39:1-8)

27Hezekiya a a fumile ngopfu, a ri ni tindlu to hlengeletela eka tona rifuwo ra yena hinkwaro, kukota nsuku, ni silivhere, ni maribye ya nkoka, ni maviriviri, ni switlhangu, ni swibya swa tinxaka-xaka swa nxavo wa le henhla. 28A a ri ni tindlu to hlayisela eka tona mavele, ni vhinyo, ni mafurha. Swifuwo swa yena leswikulu ni leswitsongo swa tinxaka-xaka a swi tata swivala swa yena. 29Yena n'winyi, a a tiakele miti, a tilavela ni mintlhambi ya tihomu ni ya tinyimpfu leto tala, Xikwembu xi ri karhi xi andzisa rifuwo ra yena. 30Hi yena Hezekiya loyi a nga siva mati lama humaka exihlobyeni xa Gihoni, leswaku ma nga khuluki ma ya enkoveni, kambe ma khulukela endzeni ka muti, hi tlhelo ra le vupeladyambu. Kutani Hezekiya a kateka emintirhweni ya yena hinkwayo. 31Siku rin'wana, tihosi ta le BabilonaVan'wana va ri: hosi ya Babilona ti rhuma vanhu eka Hezekiya ku n'wi pfuxela, ni ku vutisisa mahlori ya ku hanyisiwa ka yena. Kambe emhakeni ya varhumiwa lava, Xikwembu xi tshika Hezekiya a ri yexe, hikuva a xi lava ku n'wi kamba, ku vona leswi a nga na swona embilwini ya yena.

Ta ku fa ka Hezekiya

(II Tih. 20:20-21)

32Mintirho leyin'wana ya Hezekiya ni hinkwaswo leswi a swi endleke, swi tsariwile ebukwini ya “Swivono swa muprofeta Esaya n'wana Amotsi”, ni le bukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Yuda ni ta Israele”. 33Hezekiya a tietlelela, kutani va n'wi lahla ni vakokwa wa yena emasirheni ya le henhla ya va ka Davhida. Vanhu hinkwavo va tiko ra Yuda ni vaaki va Yerusalema va n'wi rila. Kutani Manase n'wana wa yena a sala a fuma.