Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ta Solomoni loko a endzeriwa hi nkosikazi ya le Xeba

(I Tih. 10:1-13)

91

9:1-9
Mt. 12:42
Lk. 11:31
Ku duma ka Solomoni ku fika etindleveni ta hosi ya wansati ya tiko ra le Xeba, kutani nkosikazi leyi yi khoma ndlela yi ta eka Solomoni ku ta n'wi kambela-kambela hi swivutiso swo tika. Yi fika eYerusalema yi ri ni malandza layo tala ngopfu, ni tikamela leti rhwaleke maviriviri,maviriviri, kumbe: mafurha ya risuna ni nsuku lowo tala ngopfu, ni maribye ya nkoka. Loko yi fikile eka Solomoni, yi n'wi vutisa xin'wana ni xin'wana lexi a yi ri na xona emiehleketweni ya yona. 2Kutani Solomoni a hlamula swivutiso hinkwaswo swa nkosikazi, ku nga ri na xin'we xa swona lexi xi n'wi tsandzeke, lexi a hlulekeke ku xi hlamula. 3Nkosikazi yi twa marito ya Solomoni ya vutlhari, yi vona tindlu leti a nga tiakela tona, 4ni swakudya leswi dyiwaka laha ntsindza, ni matshamele ya tindhuna ta yena, ni matirhele ya lava va n'wi phamelaka swakudya kumbe ku n'wi kela swakunwa, ni swiambalo swa malandza ya kona, yi vona ni loko Solomoni a tlhandlukela endlwini ya HOSI Xikwembu;Van'wana va ri: yi vona ni loko Solomoni a humesa magandzelo endlwini ya HOSI Xikwembu kutani yi hela matimba hi ku hlamala.

5Kutani nkosikazi yi byela hosi Solomoni yi ku: “Mahungu lawa ndzi ma tweke karikwerhu ya mintirho ya wena ni vutlhari bya wena, ma tiyile hakunene! 6A ndzi nga kholwi mahungu lawa, ku kondza ndzi ta ndzi ta swi vona hi mahlo. Hakunene a ndzi nga byeriwanga ni hafu ya vutlhari bya wena lebyikulu. Leswi ndzi swi voneke laha ntsindza, swi tlula kule mahungu lama fikeke etindleveni ta mina. 7Vanhu va wenaVan'wana va ri: vasati va wena va katekile! Ma katekile malandza ya wena lama ku tirhelaka vusiku ni nhlekanhi, lama twaka marito ya wena ya vutlhari. 8A ku nkhensiwe HOSI Xikwembu xa wena lexi xi ku tsakeleke, xi ku veka exiluvelweni xa tihosi ta xona, leswaku u fuma hi vito ra xona. Leswi Xikwembu xa wena xi rhandzaka Vaisraele ni ku va tiyisa minkarhi hinkwayo, xi ku vekile hosi leswaku u va avanyisela timhaka hi ku lulama.” 9Kutani nkosikazi yi nyika Solomoni ensuku lowu tlulaka tithani ta 5 hi ku tika, yi n'wi nyika ni maviriviri layo tala ngopfu, ni maribye ya nkoka. Maviriviri yo fana ni lawa nkosikazi ya le Xeba yi ma nyikeke hosi Solomoni, a ma ha kumekanga eYerusalema, ni siku ni rin'we.

10Malandza ya Hiramu ni ya Solomoni lama vuyeke ni nsuku wa le Ofiri, ma tisile ni mapulangi ya murhi wa mondzo,mondzo, kumbe: almugu ma tisa ni maribye ya nkoka. 11Kutani hosi Solomoni a vatla swikhandziyo hi mapulangi lawa ya mondzo, a ma vatlela yindlu ya HOSI Xikwembu ni tindlu ta yena ta le ntsindza; a vatla ni timbila ni tiharipa ta vayimbeleri. A ku nga si tshama ku voniwa leswo tano etikweni ra Yuda.

12Hosi Solomoni a nyika nkosikazi ya le Xeba hinkwaswo leswi yi swi tsakeleke ni leswi yi swi kombeleke; a swi tlula ngopfu leswi a yi tile na swona hi le tikweni ra yona. Kutani nkosikazi ya le Xeba yi lela, yi tlhelela etikweni ra rikwavo swin'we ni malandza ya yona.

Ta ku fuwa ni ku twala ka Solomoni

(I Tih. 10:14-29; I Tikr. 1:14-17)

13Hi lembe rin'we ntsena, Solomoni a a tiseriwa nsuku lowu tikaka ku tlula tithani ta 27, 14naswona a kuma leswi vuyeke ni lava endzeke ematikweni ni van'wamabindzu; na tona tihosi hinkwato ta le Arabiya, ni tindhuna letikulu ta tiko, a ti n'wi luva hi nsuku ni silivhere. 15Hosi Solomoni a pfanganyisa nsuku ni tinsimbhi tin'wana, a vumba ha swona switlhangu leswikulu swa 200, xin'wana ni xin'wana xi teka nsuku wo tika ku tlula 7 kg. 16A vumba ni switlhangu leswitsongo hi mukhuva wolowo, xin'wana ni xin'wana xi teka nsuku wo tika ku tlula 3,5 kg, kutani a veka switlhangu leswi endlwini leyi vuriwaka “Xihlahla-xa-Lebanoni”. 17Hosi yi vatla ni xiluvelo lexikulu hi matino ya tindlopfu, yi xi nameka nsuku lowo tenga. 18Xiluvelo lexi a xi khandziyiwa hi swikhandziyo swa 6; xikhandziyo xo hetelela xa le henhla a xi ri xa nsuku, xi khomana ni xiluvelo ku fana ni swikhandziyo leswin'wana; xitshamu xa kona a xi ri ni swiseketela-mavoko hala ni hala, ni swifaniso swimbirhi swa tinghala leti yimeke, hi le tlhelo ra swiseketela-mavoko leswi. 19Swikhandziyo swa 6 a swi khavisiwile hi swifaniso swa tinghala ta 12 leti yimeke, xikhandziyo xin'wana ni xin'wana xi ri ni nghala hala ni hala emakun'wini ya xona. Swilo swo fana ni leswi a swi nga si tshama swi endliwa eka mfumo wihi kumbe wihi. 20Swinwelo hinkwaswo swa hosi Solomoni a swi vumbiwile hi nsuku. Swibya hinkwaswo swa yindlu leyi vuriwaka “Xihlahla-xa-Lebanoni”, na swona a swi vumbiwile hi nsuku lowo tenga. Emasikwini ya Solomoni, swilo swa silivhere ntsena, a va nga swi voni swi ri ni nkoka. 21Mhaka hi leswaku tingalava letikulu ta hosi Solomoni a ti rhumeriwa ematikweni ya le kule, ti fambisiwa hi malandza ya Hiramu, kutani a ti tala ku vuya kan'we endzhaku ka malembe manharhu, ti rhwele nsuku, ni silivhere, ni matino ya tindlopfu, ni tihavu, ni tiphikoko.tihavu, kumbe: minkavu, tintoho; tiphikoko, kumbe: mapavawu

22Hikokwalaho hosi Solomoni a a tlula tihosi hinkwato ta misava hi rifuwo ni vutlhari. 23Vafumi hinkwavo va misava a va ta ku ta vonana na Solomoni ni ku twa vutlhari bya yena, lebyi Xikwembu xi n'wi nyikeke byona. 24Un'wana ni un'wana loyi a n'wi endzelaka, a a ta ni nyiko, yo kota swilo swo endliwa hi silivhere kumbe nsuku, ni swiambalo, ni matlhari, ni maviriviri, ni tihanci, ni timeyila.timeyila, kumbe: timula A swi endlisiwa sweswo lembe rin'wana ni rin'wana. 25

9:25
I Tih. 4:26
Solomoni a a ri ni swivala swa 4 000 swa tihanci ni makalichi ya nyimpi; vagadi va tihanci ta yena a va ri 12 000, va tshama emitini ya makalichi, ni le ntsindza eYerusalema. 26
9:26
Gen. 15:18
I Tih. 4:21
Solomoni a a fuma tihosi hinkwato ku sukela enambyeni wa Yufrata evuxeni ku ya fika etikweni ra Vafilista evupeladyambu, ni le ndzilekaneni wa Egipta edzongeni. 27
9:27
Dut. 17:17
Silivhere a yo fana ni maribye hi ku tala ka yona eYerusalema, hikwalaho ka mintirho ya hosi Solomoni, ni timhandze ta kedari a ti tele kona ku fana ni minkuwa leyi milaka eminkoveni.Kumbe: minkuwa leyi milaka eXefela 28
9:28
Dut. 17:16
Solomoni a a xava tihanci ta yena etikweni ra Musiri,Van'wana va ri: etikweni ra Egipta ni le matikweni man'wana layo tala.

Ta ku fa ka Solomoni

(I Tih. 11:41-43)

29Leswi saleke swa timhaka ta Solomoni, swa le ku sunguleni ni swa le ku heteleleni, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Muprofeta Natani”, ni le bukwini ya “Marito ya Muprofeta Ahiya wa le Xilo”, ni le bukwini ya “Swivono swa Ido Mavonakule”, leyi rungulaka ngopfu-ngopfu ta Yerobuwamu n'wana Nebati. 30Solomoni ú fumile tiko hinkwaro ra Israele malembe ya 40 a ri eYerusalema. 31Kutani Solomoni a tietlelela, a lahliwa emutini wa Davhida tata wa yena. Kutani Rhobuwamu n'wana Solomoni a sala a fuma.

10

Vaisraele va le n'walungwini va pfukela Rhobuwamu

(I Tih. 12:1-19)

101Rhobuwamu a ya eXikeme, hikuva Vaisraele hinkwavo a va hlengeletanile kona ku ya n'wi veka evuhosini. 2Yerobuwamu n'wana Nebati a twa timhaka leti a ri le Egipta, lomu a a balekele kona hi ku chava hosi Solomoni, kutani a vuya. 3Ku rhumiwa vanhu va ya n'wi vitana, kutani Yerobuwamu swin'we ni Vaisraele hinkwavo va ta ku ta vulavula na Rhobuwamu, va ku ka yena: 4“Tata wa wena ú tikisile mpingu wa hina. Hikokwalaho, hunguta sweswi mintirho yo nonon'hwa leyi tata wa wena a nga hi boha ha yona, u vevukisa ni mpingu lowu a nga hi rhwexa wona, kutani hina hi ta ku tirhela.” 5Rhobuwamu a va hlamula a ku: “Hangalakani, kutani mi tlhela mi vuya hi siku ra vunharhu.” Kavaloko vanhu va hangalaka.

6Hosi Rhobuwamu a ya kombela ku tsundzuxiwa eka vakulukumba lava a va nghena huvo loko tata wa yena Solomoni a ha hanya. A va vutisa a ku: “Ndzi tsundzuxeni, xana vanhu lava, ndzi nga va hlamurisa ku yini ke?” 7Kutani va n'wi tsundzuxa va ku: “Loko vanhu lava wo va komba tintswalo, u vulavula na vona hi marito lamanene, u va tsakisa, na vona va ta ku tirhela minkarhi hinkwayo.” 8Kambe Rhobuwamu a bakanya leswi vakulukumba lava va n'wi tsundzuxeke swona, kutani a ya kanela mhaka ni tintangha ta yena, ma nga majaha lama nghenaka huvo ya yena. 9Kutani a va vutisa a ku: “N'wina ke, xana xitsundzuxo xa n'wina hi xihi ke? Xana vanhu lava, hi nga va hlamurisa ku yini, leswi va kombelaka ku vevukiseriwa mpingu lowu tata wa mina a nga va rhwexa wona ke?” 10Tintangha leti ta Rhobuwamu ti n'wi hlamula ti ku: “Vanhu lava va vula leswaku tata wa wena ú tikisile mpingu wa vona, kutani va kombela leswaku wena u va vevukisela wona. Hiswona, wena u ta va hlamurisa leswi u ku: ‘Xintihwana xa mina xi bumburile ku tlula xisutixisuti, kumbe: rikhalu, xifunga xa tatana. 11Tatana ú mi rhwexile mpingu lowo tika, kambe sweswi mina ndzi ta wu engetelela; tatana ú mi xupurile hi nkhavi wunene, kambe mina ndzi ta mi ba hi nkhavi wa mitwa!’ ”

12Hi siku ra vunharhu, Yerobuwamu ni tiko hinkwaro va tlhelela eka Rhobuwamu, hi ku ya hi xileriso xa hosi xa leswaku va fanele ku vuya hi siku rolero. 13Hosi yi hlamula tiko hi marito ya tihanyi, yi bakanya xitsundzuxo lexi vakulukumba va yi nyikeke xona. 14Kutani yi vulavula ni tiko hi ku landza xitsundzuxo xa majaha, yi ku: “Tatana ú tikisile mpingu wa n'wina, kambe mina ndzi ta wu engetelela; tatana ú mi xupurile hi nkhavi wunene, kambe mina ndzi ta mi ba hi nkhavi wa mitwa!” 15Hi ndlela leyi, hosi Rhobuwamu a nga yingisanga tiko. A ku ri ku rhandza ka HOSI Xikwembu leswaku timhaka ti fambisa xileswi: A xi lava ku hetisisa marito ya xona lawa xi ma fikiseke eka Yerobuwamu n'wana Nebati, hi nomo wa Ahiya wa le Xilo.

16

10:16
II Sam. 20:1
Loko Vaisraele hinkwavo va vona leswaku hosi Rhobuwamu a nga lavi ku va yingisa, va n'wi hlamula va ku:

“I ncini xi nga xa hina erixakeni ra Davhida?

Ku hava ndzhaka ya hina endyangwini wa n'wana Yese.

Tlhelelani emakaya, vavanuna va Israele!

Sala u langutela swa ndyangu wa wena, we Davhida.”

Kutani Vaisraele va tlhelela emakaya. 17Rhobuwamu a sala a fuma ntsena Vaisraele lava akeke emitini ya Yuda.

18Hiloko hosi Rhobuwamu a rhumela Adorama,Van'wana va ri: a rhumela Adoniramu mufambisi wa mintirho ya xibalo eka Vaisraele, kambe vona va n'wi khandla hi maribye, a fa. Kavaloko hosi Rhobuwamu a hatla a khandziya kalichi ya yena, a tsutsumela eYerusalema. 19Ku fikela siku ra namuntlha, Vaisraele va ha fularhele rixaka ra Davhida.

11

Xikwembu xi sivela makungu ya Rhobuwamu

(I Tih. 12:21-24)

111Loko Rhobuwamu a fika eYerusalema, a vitana vavanuna va ka Yuda ni va ka Benjamini, a humesa nyimpi ya tinhenha ta 180 000. Rhobuwamu a a lava ku ya lwa ni Vaisraele va le n'walungwini, leswaku a ta va vuyisela ehansi ka mfumo wa yena. 2Kambe rito ra HOSI Xikwembu ri fika eka Xemaya munhu wa Xikwembu, ri ku: 3“Byela Rhobuwamu n'wana Solomoni hosi ya Yuda, u byela ni Vaisraele hinkwavo lava nga tikweni ra Yuda ni ra Benjamini, 4leswaku mina HOSI ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Mi nga tshuki mi hloma matlhari mi ya lwa ni varikwenu. Hangalakani, un'wana ni un'wana wa n'wina a timukela, hikuva mhaka leyi yi humelerile hi ku rhandza ka mina.’ ” Kutani va yingisa marito lawa ya HOSI Xikwembu, va tlhelela emakaya, va nga humanga ku ya lwa na Yerobuwamu.

Mintirho ya Rhobuwamu ya ku aka

5Rhobuwamu a a tshama eYerusalema; kutani a pfuxa rirhangu ra miti ya tiko ra Yuda. 6Miti ya kona hi leyi: Betlehema, na Etamu, na Tekowa, 7na Beta-Suru, na Soko, na Adulama, 8na Gati, na Marexa, na Zifi, 9na Adorayimi, na Lakixi, na Azeka, 10na Sora, na Ayaloni, na Hebroni. Hi yona miti leyi rirhangu ra yona ri pfuxiweke, etikweni ra Yuda ni ra Benjamini. 11Rhobuwamu a aka ni makhokholo emitini ya kona, a yi veka ehansi ka tindhuna ta yena; a hlengeleta swakudya ni mafurha ni vhinyo, a swi hlayisela emitini yoleyo, 12a veka eka yona switlhangu ni matlhari, a yi tiyisa swinene. Hi ndlela leyi, Rhobuwamu a tiyisa vuhosi bya yena ehenhla ka va ka Yuda ni va ka Benjamini.

Vaprista ni Valevhi va ya tshama eYerusalema

13Vaprista ni Valevhi lava a va hangalakile etindhawini ta vona to hambana-hambana etikweni ra Israele, va hlawula ku ya tshama na Rhobuwamu eYerusalema. 14Hikokwalaho Valevhi va tshika madyelo ya swifuwo swa vona ni masimu ya vona, va rhurhela etikweni ra Yuda ni le Yerusalema, hikuva Yerobuwamu ni vanhu va yena a va va sivela ku tirha mintirho ya vona ya vuprista va tirhela HOSI Xikwembu. 15

11:15
I Tih. 12:31
Yerobuwamu a a tihlawulele vaprista va yena, a va veka eswitsungeni leswo hlawuleka, laha a ku gandzeriwa swikwembu swa swiphongho ni swifaniso swa marhole leswi endliweke hi yena Yerobuwamu. 16Hikokwalaho, etinyimbeni hinkwato ta Vaisraele, a ku ri ni vanhu lava a va navela ku gandzela HOSI Xikwembu xa Israele, kutani va landza Valevhi le Yerusalema, va ya humesela kona magandzelo ya HOSI Xikwembu xa vatata wa vona; 17hi ndlela leyi, va tiyisa mfumo wa Yuda, va seketela na Rhobuwamu n'wana Solomoni. Swi vile tano malembe manharhu, va ri karhi va famba emintileni ya Davhida na Solomoni.Van'wana va ri: Rhobuwamu a ri karhi a famba emintileni ya Davhida na Solomoni

Ta ndyangu wa Rhobuwamu

18Rhobuwamu a teka nsati; vito ra yena a a ri Mahalata; vatswari va Mahalata a va ri Yerimoto n'wana Davhida, na Abihayili N'wa-Eliyabu, wa ka Yese. 19Mahalata nkata Rhobuwamu a veleka vana vanharhu va xinuna, va nga lava: Yewuxi, na Xemariya, na Zahama. 20Rhobuwamu a teka nsati un'wana, vito ra yena a a ri Maaka n'wana Abixalomu. Kutani Maaka a veleka Abiya, na Atayi, na Ziza, na Xelomiti. 21Rhobuwamu a a ri ni vasati lavakulu vo ringana 18, ni vasati lavatsongo va 60. Vana va yena va xinuna a va ri 28, va xisati a va ri 60. Exikarhi ka vasati va yena hinkwavo, Rhobuwamu a a rhandza ngopfu Maaka, N'wa-Abixalomu. 22Hikokwalaho a hlawula Abiya n'wana Maaka ku va murhangeri exikarhi ka vamakwavo, hikuva Rhobuwamu a a ri ni makungu ya ku n'wi nyika vuhosi. 23Rhobuwamu a tikomba a tlharihile hi ku hangalasa vana va yena va xinuna ematlhelweni hinkwawo ya tiko ra Yuda ni tiko ra Benjamini, a va veka ha un'we-un'we emitini hinkwayo ya makhokholo, a va lavela swakudya leswo tala, a va tekisa ni vasati lavo tala.