Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Vadyondzisi va mavunwa

41Kutani ke, Moya wu vula wu tiyisile leswaku emasikwini lama taka, van'wana va ta hambana ni vupfumeri, hi mhaka ya ku landza mimoya leyi kanganyisaka ni tidyondzo ta mademona, 2ni hikokwalaho ka ku xiseteriwa hi vahembi lava mapfalo ya vona ma tlanyaleke. 3Vaxisi lava va arisa ku tekana, va lerisa leswaku ku tshikiwa swakudya leswi Xikwembu xi swi vumbeke leswaku swi amukeriwa hi ku nkhensa hi lava va pfumelaka ni ku tiva ntiyiso. 4Hikuva hinkwaswo leswi vumbeke hi Xikwembu swi sasekile, kutani a ku na lexi xi fanelaka ku nyenyiwa, loko xi amukeriwa hi ku nkhensa, 5hikuva xi hlawulekisiwile hi rito ra Xikwembu ni xikhongelo.

Nandza lonene wa Yesu Kriste

6Loko u andlala timhaka leti emahlweni ka vamakwerhu, u ta va nandza lonene wa Kriste Yesu, u ta va la wundliweke emaritweni ya vupfumeri ni ya tidyondzo letinene leti u fambeke ha tona. 7U nga vi na mhaka ni mintsheketo ya vuphukuphuku leyi nga riki na vukhongeri. Titolovete ku va mukhongeri, 8hikuva hambiloko ku chuka-chukisa miri ku ri loku ku pfunaka hi matlhelo man'wana, vukhongeri byi pfuna hi matlhelo hinkwawo, naswona byi tshembisa vutomi bya nkarhi lowu, ni bya lowu taka. 9Rito leri ri tiyile, ri fanele ku amukeriwa hi mandla mambirhi. 10Hi tirha swinene ni ku tikarhatela swona leswi, hikuva hi vekile ku tshemba ka hina eka Xikwembu lexi hanyaka, lexi nga muponisi wa vanhu hinkwavo, ngopfu-ngopfu wa lava pfumelaka.

11Lerisa ni ku dyondzisa swilo leswi. 12Ku nga vi na loyi a solaka vuntshwa bya wena, kambe boxela vapfumeri entila hi mavulavulele ni mahanyele ya wena, hi rirhandzu ni ku pfumela ni ku tenga. 13Tinyikete ku hlayela vanhu eMatsalwa, u khongotela ni ku dyondzisa, ndzi ko ndzi fika. 14U nga tlangi hi nyiko leyi u nga na yona, leyi u yi kumeke siku vakulukumba va ku tlhandlekeke mavoko, va vhumbha leswi u nga ta va swona. 15Endla tifanelo leti, tinyiketele eka tona, leswaku hinkwavo va ta vona hilaha u yaka emahlweni hakona. 16Tikambisise hi wexe, ni dyondzo leyi u yi dyondzisaka. Tiya eka swona, hikuva loko u endlisa sweswo, u ta tiponisa ni ku ponisa vayingisi va wena.

5

Tifanelo eka vapfumeri

51U nga holoveli munhu nkulukumba, kambe n'wi khongotele tanihi tata wa wena; vavanuna lavantshwa u fanele ku va khoma tanihi vamakwenu va xinuna. 2Vavasati lavakulu u va languta tanihi vamanana, ni vavasati lavantshwa tanihi vamakwenu va xisati, hi ndlela ya ku tenga matlhelo hinkwawo.

3Xixima tinoni leti nga ta xiviri. 4Loko wansati wa noni a ri ni vana kumbe vatukulu, a va rhange va dyondza tifanelo ta vona ta vukhongeri hi tlhelo ra ndyangu wa ka vona, va endla swin'wana ku nkhensa vatswari va vona, hikuva hi swona leswi amukelekaka emahlweni ka Xikwembu. 5Wansati wa noni loyi a nga wa xiviri, loko a sele a ri yexe, ú vekile ku tshemba ka yena eka Xikwembu, kutani ú tshama a ri karhi a kombela eka xona ni ku khongela vusiku ni nhlekanhi. 6Kasi loyi a navelaka ku tikorwisa ntsena, ú file hambiloko a ha hanya. 7Lerisa timhaka leti, leswaku va ta pfumala xisandzu. 8Loko munhu a nga pfuni maxaka ya yena, ngopfu-ngopfu lava va nga va ndyangu wa yena wa xiviri, ú landzurile vupfumeri, kutani ú tlula ni vamatiko hi ku biha.

9Wansati wa noni, a a tsarisiwe ntsena loko a ri ni malembe ya 60, naswona a tekiwile kan'we ntsena; 10naswona ú fanele ku va ni vumbhoni lebyi twalaka hi tlhelo ra mintirho leyinene ya yena, ku fana ni ku kurisa vana hi ndlela ya kona, ni ku tsakela vaendzi, ni ku hlantswa milenge ya vahlawuriwa va Xikwembu, ni ku pfuna lava xanisekaka, ni ku tshama a ri karhi a endla leswinene hi matlhelo hinkwawo. 11Kambe ala ku tsala mavito ya vavasati va tinoni lavantshwa; hikuva loko va ngheniwa hi ku navela, va lava ku tekiwa, kutani va fularhela Kriste. 12Sweswo swi va vangela ku avanyisiwa, hikuva va tlurile ku tiboha ka vona ko sungula. 13Naswona, vavasati va tinoni lavantshwa va dyondza ku loloha; va rhendzeleka ni mindyangu ya van'wana, ku nga ri hi mhaka ya ku loloha ntsena, kambe va hundzuka vahlevi ni vavangi va swicele hi ku famba va vulavula leswi va nga faneriki ku swi vula. 14Mina a ndzi ta tsakela leswaku vavasati va tinoni lavantshwa va tekiwa, va kuma vana, va hlayisa mindyangu ya vona, va nga nyiki nala enkarhi wa ku hi hleva. 15Hikuva nisweswi van'wana va hambukile ndlela, va landzelela Sathana. 16Loko mupfumeri wa wansati a ri ni maxaka lawa ma nga tinoni, a a va pfune; kereke yi nga tshuki yi tikeriwa, leswaku yi ta kota ku pfuna lava nga tinoni ta xiviri.

17Endla leswaku vakulukumba lava tirhaka swinene ntirho wa vurisi va kombisiwa xichavo lexikulu,Kumbe: va hakeriwa kambirhi ngopfu-ngopfu lava tikarhataka ku twarisa Rito ni ku dyondzisa, 18

5:18
Dut. 25:4
Mt. 10:10
Lk. 10:7
hikuva Matsalwa ma ri: “U nga tshuki u siva nomo wa homu, loko u ri karhi u hula ha yona!” Naswona va ri: “Mutirhi ú lulameriwile hi hakelo ya yena.” 19
5:19
Dut. 17:6
19:15
U nga amukeli mhaka ya ku mangalela nkulukumba, ehandle ka vumbhoni bya vanhu vambirhi kumbe vanharhu. 20Loko ku ri ni vakulukumba lava va phikelelaka ku dyoha, va tshinye erivaleni, leswaku lavan'wana va ta chava. 21Emahlweni ka Xikwembu ni ka Kriste Yesu ni ka tintsumi leto hlawuleka, ndza ku khongotela swinene ku hlayisa tifanelo leti, u nga tekeli ku avanyisa, nakona u nga yi hi nghohe. 22U nga hatliseli ku tlhandleka munhu mavoko, naswona u nga tinghenisi eswidyohweni swa un'wana munhu. Tihlayise, u tshama u tengile.

23U nga ha nwi mati ntsena, kambe nwana vhinyonyana, hileswi u karhatekaka endzeni ni ku tala ku va ni switlhavitlhavi emirini.

24Swidyoho swa vanhu van'wana swi le rivaleni, swi va yisa eku avanyisiweni, kambe swidyoho swa van'wana swi vonaka endzhaku ka nkarhi ntsena. 25Hi mukhuva wolowo, na yona mintirho leyinene yi le rivaleni, kambe hambiloko yin'wana yi nga vonaki, yi nga ka yi nga tshami yi fihlekile.

6

61Lava rhwexiweke joko ra vuhlonga, a va teke vinyi va vona va ri lava fanelaka ku xiximiwa, leswaku vito ra Xikwembu ni leswi hi swi dyondzisaka, swi nga tshuki swi soriwa. 2Lava nga ni vinyi va vapfumeri, va nga va deleli hi ku vona leswaku i vamakwavo; kambe va fanele ku va tirhela hi malwandla, hi ku tiva leswaku vini lava va pfuniwaka hi ku tirheriwa hi ndlela leyi, i vapfumeri lava rhandzekaka.

Tidyondzo to hambuka ni bindzu ra xiviri

Dyondzisa vanhu tifanelo teto, u va lerisa tona. 3Loko munhu un'wana a dyondzisa swo tiva hi yena, leswi hambaneke ni marito lama hanyaka ya xiviri ya Hosi ya hina Yesu Kriste, ni dyondzo leyi fambelanaka ni vukhongeri, 4munhu yoloye ú tela hi manyunyu ni ku tikukumuxa, a nga tivi nchumu. Ú fa hi ku navela ku phikisana ni ku kanetana ehenhla ka marito ntsena, swi nga leswi vangaka vukwele, ni madzolonga, ni ku rhuketelana, ni ku lumbetana; 5naswona swi vanga ku holova exikarhi ka vanhu lava boleke miehleketo ni ku lahlekeriwa hi ntiyiso, lava ehleketaka leswaku vukhongeri i ndlela yo kuma rifuwo.

6Hakunene vukhongeri lebyi nga ni ku tsaka ka mbilu i rifuwo lerikulu. 7Hikuva a hi tanga na nchumu emisaveni, naswona hi nga ka hi nga fambi na nchumu, loko hi suka kwala misaveni. 8Hikokwalaho, loko hi ri ni swakudya ni tinguvu, hi ta kolwa hi swona. 9Kambe lava navelaka rifuwo, va wela endzingweni, emintlhan'wini ya ku navela leswo tala leswi nga pfuniki nchumu, ku nga ku navela loku ku dlayisaka vanhu, ni ku va peta ekhombyeni ni le ku loveni. 10Hikuva ku rhandza ngopfu mali i rimitsu ra leswo biha hinkwaswo; hi yo mhaka ya ku navela mali ngopfu leyi yi nga hambukisa van'wana, va tshika vupfumeri, kutani timbilu ta vona ti ngheniwa hi mivilelo leyo tala.

Nyimpi leyinene ya ku pfumela

11Kambe loko a ri wena, munhu wa Xikwembu, fambela kule ni swilo leswi hinkwaswo. Kongoma ku lulama, ni vukhongeri, ni ku pfumela, ni rirhandzu, ni ku tiyisela, ni musa. 12Lwana nyimpi leyinene ya ku pfumela; tamela hi mandla mambirhi vutomi lebyi nga heriki, lebyi u nga vitaniwa hikwalaho ka byona ni ku veka vumbhoni lebyinene ehenhla ka byona, emahlweni ka vanhu lavo tala lava nga ku twa. 13

6:13
Yoh. 18:37
Emahlweni ka Xikwembu lexi nyikaka vutomi eka swilo hinkwaswo, ni le mahlweni ka Kriste Yesu loyi a vekeke vumbhoni lebyinene emahlweni ka Pontiyo Pilato, ndza ku lerisa ndzi ri: 14Hlayisa milawu, u nga vi ni xivati ni xisandzu, ku fikela loko Hosi ya hina Yesu Kriste a humelela. 15Ku humelela loku ku ta kombisiwa erivaleni hi nkarhi wa kona, hi Loyi a katekeke, Loyi a nga ni matimba a ri swakwe, Hosi ya tihosi ni Mufumi wa vafumi. 16Hi yena ntsena la nga riki na ku fa, loyi a akeke eku vonakaleni loku nga tshinelelekiki; ku hava munhu ni un'we loyi a tshamaka a n'wi vona, kumbe loyi a kotaka ku n'wi vona. Eka yena a ku ve ku chaviseka ni ku fuma, hilaha ku nga heriki. Amen.

17Kambe loko va ri lava va nga ni rifuwo ra misava leyi, va byele leswaku va nga tikurisi, kumbe ku veka ku tshemba ka vona erifuweni leri nga tiyangiki, kambe va veka ku tshemba ka vona eka Xikwembu: Hi xona xi hi nyikaka hi ntalo swilo hinkwaswo leswaku hi tikorwisa ha swona. 18Va byele ku endla leswo lulama, va tala rifuwo ra mintirho leyinene, va hanana, va tiva ni ku pambulela van'wana. 19Hi mukhuva lowu va tihlengeletela xuma lexinene, lexi tiyeke, xa minkarhi leyi taka, leswaku va ta amukela vutomi bya xiviri.

20We Timotiya, hlayisa leswi vekiweke emandleni ya wena. Fambela kule ni ku vulavula swa hava leswi nga riki na vukhongeri, ni ku kanetana hi leswi vuriwaka “vutivi”, kasi a hi byona. 21Van'wana hi ku swi landzelela, va lahlekeriwile hi vupfumeri.

Tintswalo a ti ve na n'wina.