Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Ta Areka etikweni ra Vafilista

51Vafilista va tekile Areka ya Xikwembu le Ebenezere, va ya na yona emutini wa Axidodo. 2Kutani va fika va yi nghenisa etempeleni ya Dagona xikwembu xa vona, va yi veka kusuhi ni xifaniso xa Dagona wa kona. 3Hi siku leri tlhandlamaka, loko vaaki va Axidodo va pfuka nimpundzu, va kuma leswaku Dagona ú wele ehansi hi mombo, emahlweni ka Areka ya HOSI. Kutani va n'wi pfuxa, va n'wi tlherisela evutshan'wini bya yena. 4Kambe loko va pfuka nimpundzu hi siku leri tlhandlamaka, va kuma leswaku Dagona ú tlhele a wela ehansi hi mombo emahlweni ka Areka ya HOSI. Nhloko ya yena ni mavoko ya yena ha mambirhi swi tsemekile, swi wele enyangweni ya tempele, Dagona a sala ni miri wa yena ntsena. 5(Hi swona leswi endlaka leswaku, ku fikela siku ra namuntlha, vaprista va Dagona ni hinkwavo lava nghenaka tempeleni ya yena le Axidodo, va nga kandziyi xihukuva,xihukuva, kumbe: xitsandzana xa le nyangweni kambe va tlula kunene.)

6HOSI Xikwembu xi ba vaaki va Axidodo hi nkhavi lowukulu, xi va xanisa ni ku va vangela vuvabyi bya matshumba, lebyi khomeke Vaaxidodo swin'we ni vaakelani va vona.Van'wana va ri: xi vangela vaakelani va vona entungu wa makondlo 7Loko vavanuna va Axidodo va vona leswi humelelaka, va ku: “Areka ya Xikwembu xa Vaisraele yi nga tshuki yi tshama ka hina, hikuva Xikwembu xa vona xa hi ba hi nkhavi lowukulu, hina ni xikwembu xa hina Dagona.” 8Kavaloko va rhumela rito eka tihosi ta Vafilista, ti endla nhlengeletano na vona, kutani va ti vutisa va ku: “Xana hi ta endla yini hi Areka ya Xikwembu xa Israele xana?” Tihosi ti hlamula ti ku: “Areka ya Xikwembu xa Israele a yi hundziseriwe emutini wa Gati.” Kutani va endlisa sweswo. 9Kambe loko va yi hundziserile kona, HOSI yi ba muti wolowo, yi wu chavisa swinene, yi xanisa vaaki, hinkwavo va huma matshumba, lavakulu ni lavatsongo. 10Kavaloko va rhumela Areka ya Xikwembu emutini wa Ekroni. Kambe loko Areka ya Xikwembu yi fika le Ekroni, vaaki va kona va huwelela va ku: “Va tisile Areka ya Xikwembu xa Israele eka hina leswaku yi ta hi heta, hina ni va ka hina.” 11Kutani va rhumela rito eka tihosi ta Vafilista, tona ti endla nhlengeletano na vona, kutani va ku ka tona: “Tlheriselani Areka ya Xikwembu ekaya ka yona, yi ta ka yi nga ha hi heti, hina ni vanhu va ka hina.” Muti hinkwawo a wu khomiwile hi ku chava lokukulu, wu chava ku fa, hikuva HOSI Xikwembu a xi ba vanhu va kona hi nkhavi lowukulu. 12Lava a va ponile ku fa, a va huma matshumba, kutani xirilo xa muti a xi twala ni le matilweni.

6

Vafilista va tlherisa Areka

61Areka ya HOSI yi tshama eswifundzheni swa Vafilista tin'hweti ta 7. 2Kutani Vafilista va vitana vaprista ni vangoma, va va vutisa va ku: “Xana hi nga endla yini hi Areka ya HOSI xana? Hi byeleni: Loko hi yi tlherisela ekaya ka yona, xana hi ta yi rhumela na yini xana?”Kumbe: xana hi nga yi tlherisisa ku yini? 3Va hlamula va ku: “Loko mi tlherisa Areka ya Xikwembu xa Israele, mi nga yi tlherisi ntsena, kambe ringetani hi matimba ku yi tlherisa yi ri ni mhamba yo riha nandzu eka Xikwembu lexi, hi kona mi nga ta hola, naswona hi kona mi nga ta tiva leswi a swi mi vangela ku biwa hi nkhavi wa Xikwembu.” 4Kutani Vafilista va vutisa nakambe va ku: “Xana hi ta rhumela mhamba muni yo riha nandzu eka Xikwembu lexi xana?” Va hlamula va ku: “Rhumelani ntlhanu wa swifaniso swa matshumba swa nsuku, ni ntlhanu wa swifaniso swa makondlo swa nsuku, hi ku ya hi ntsengo wa tihosi ta Vafilista, hikuva mi weriwile hi ntungu wo fana n'wina hinkwenu swin'we ni tihosi leti. 5Kutani mi fanela ku vumba swifaniso swa matshumba ya kona, ni swifaniso swa makondlo ya kona lama hlaselaka tiko, kutani mi dzunisa Xikwembu xa Israele. Kumbexana xi ta tshika ku mi ba hi nkhavi wa xona, n'wina ni swikwembu swa n'wina ni tiko ra ka n'wina. 6Xana mi nonon'hwisela yini timbilu ta n'wina, tanihi leswi Vaegipta na Faro wa vona va nonon'hwiseke timbilu ta vona, xana? Loko HOSI Xikwembu xi hetile ku va yingayingisa, xana a va tshikanga Vaisraele va famba, kutani Vaisraele va hambana na vona, xana? 7Sweswi ke, fambani mi ya vatla golonyi leyintshwa, mi teka ni tihomu timbirhi ta mantswele leti nga si paniwaka, mi ti pana egolonyini, kambe mi pfalela marhole ya tona etshangeni. 8Tekani Areka ya HOSI mi yi veka ehenhla ka golonyi, kutani mi teka swifaniso swa nsuku swa ku riha nandzu wa n'wina, leswi mi swi rhumelaka eka HOSI Xikwembu, mi swi nghenisa ebokisiniebokisini, kumbe: enkwameni leri nga etlhelo ka Areka. Kutani mi tshika Areka yi kokiwa yi famba yoxe. 9N'wina mo yi languta ntsena: Loko yi khoma ndlela leyi kongomaka ekaya ka yona, ni loko yi tlhandlukela eBeta-Xemexe, khombo lerikulu leri ri nga hi wela, ri ta va ri vangiwile hi HOSI Xikwembu. Kambe loko swi nga ri tano, hi ta tiva leswaku a hi nkhavi wa xona lowu wu hi beke, i khombo leri nga lo tshuka ri humelela.”

10Vavanuna va endlisa sweswo: Va teka tihomu timbirhi ta mantswele va ti pana egolonyini, va pfalela marhole ya tona etshangeni. 11Kutani va teka Areka ya HOSI ni bokisi leri a ri ri ni swifaniso swa nsuku swa makondlo ni swifaniso swa matshumba endzeni ka rona, va swi veka egolonyini. 12Tihomu ti khoma ndlela leyi kongomaka eBeta-Xemexe, ti nga humi egondzweni ra kona, ti famba ti ri karhi ti rila. A ti hambukanga exineneni kumbe eximatsini, tihosi ta Vafilista ti ri karhi ti landzelela, ti ko ti ya fika endzilekaneni wa Beta-Xemexe. 13Enkarhini wolowo, vaaki va Beta-Xemexe a va ri eku tshoveleni ka koroni, emasin'wini ya le minkoveni; loko va tlakusa mahlo, va vona Areka, kutani va ba minkulungwana. 14Golonyi yi fika ensin'wini ya Yoxuwa wa Beta-Xemexe, yi yima kona. A ku ri ni ribye lerikulu kwalaho. Hiloko va pandzela timhandze ta golonyi, kutani va gandzela HOSI Xikwembu hi ku dlaya mantswele lamambirhi, va ma hisa. 15Valevhi a va hawurile Areka ya HOSI ni bokisi leri a ri ri hi tlhelo ka yona. Kavaloko va teka swifaniso swa nsuku leswi a swi ri endzeni ka bokisi, va swi tlhandleka ehenhla ka ribye lerikulu. Hi siku rero, vaaki va Beta-Xemexe va humesela HOSI Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka, ni magandzelo lama dyiwaka. 16Loko tihosi ta ntlhanu ta Vafilista ti vonile timhaka teto, ti tlhelela emutini wa Ekroni siku rero.

17Swifaniso swa matshumba swa nsuku, leswi Vafilista va swi rhumeleke eka HOSI Xikwembu ku riha nandzu wa vona, a swi ringana ntlhanu hi ku ya hi miti leyi ya ntlhanu: Axidodo, na Gaza, na Axikeloni, na Gati, na Ekroni. 18Makondlo ya nsuku wona a ma ringana nhlayo ya miti hinkwayo ya Vafilista, leyi a yi ri ehansi ka tihosi leta ntlhanu, ku sukela emitini leyi nga ni makhokholo, ku fikela eswimitaneni. Loko ri ri ribye lerikulu, leri Areka ya HOSI yi nga vekiwa kusuhi na rona, ensin'wini ya Yoxuwa wa Beta-Xemexe, ra ha yimile ku fikela siku ra namuntlha. Hi xona xikombiso xa ku tiya ka timhaka leti.

19HOSI Xikwembu xi lovisa van'vana exikarhi ka vavanuna va Beta-Xemexe, hikuva a va hlometerile endzeni ka Areka; xi lovisa vavanuna lava ringanaka 70, exikarhi ka vaaki va tiko hinkwavo va 50 000.Van'wana va ri: Va ka Yekoniya a va banga minkulungwana loko vanhu va Beta-Xemexe va vuyisa Areka, kutani HOSI Xikwembu xi lovisa vavanuna vo ringanga 70 exikarhi ka vona Vanhu va tiko va ba nkosi va rila, hikuva HOSI Xikwembu a xi lovisile lavo tala exikarhi ka vona. 20Vavanuna va Beta-Xemexe va ku: “Xana i mani la nga yimaka emahlweni ka HOSI, Xikwembu lexo hlawuleka, xana? Loko hi lava ku xi susa laha ka hina, xana hi ta xi yisa kwihi ke?” 21Kavaloko va rhumela vanhu eka vaaki va muti wa Kiriyata-Yeyarimi, va ku ka vona: “Vafilista va vuyisile Areka ya HOSI. Rhelelani, mi ta yi teka, mi famba na yona.”

7

71

7:1
II Sam. 6:2-4
I Tikr. 13:5-7
Kutani vavanuna va Kiriyata-Yeyarimi va ya teka Areka ya HOSI, va famba na yona, va yi rhurhela endlwini ya Abinadaba leyi a yi ri exitsungeni, kutani va hlawula n'wana wa yena Eliyazara ku va muhlayisi wa yona.

Ta Samiele loko a ri muavanyisi etikweni ra Israele

2Endzhaku ka loko Areka yi yisiwile eKiriyata-Yeyarimi, ku hundza nkarhi wo leha wa malembe ya 20; kutani vanhu hinkwavo va Israele va sungula ku tlhela va rila eka HOSI Xikwembu.Van'wana va ri: va tlhela va namarhela HOSI Xikwembu

3Kutani Samiele a khongotela vanhu hinkwavo va Israele, a ku: “Loko hakunene mi tlhelela eka HOSI hi timbilu ta n'wina hinkwato, cukumetani swikwembu swa vamatiko ni swifaniso swa Astarte xikwembukazi; namarhelani HOSI hi timbilu ta n'wina hinkwato, mi tirhela yona ntsena, kutani yona yi ta mi kutsula emavokweni ya Vafilista.” 4Hakunene Vaisraele va cukumeta swifaniso swa Baali ni swa Astarte, va tirhela HOSI Xikwembu ntsena.

5Kutani Samiele a ku ka vona: “Rhambani nhlengeletano ya Vaisraele hinkwavo emutini wa Mispa, kutani mina ndzi ta mi khongelela eka HOSI.” 6Loko va hlengeletanile eMispa, va ka mati, kutani va ma halata emahlweni ka HOSI Xikwembu; va titsona swakudya siku rero va ri endhawini yoleyo, kutani va tisola va ku: “Hi dyoherile HOSI.” (Emutini wa Mispa, hi kona laha Samiele a a tolovele ku avanyisa timhaka ta Vaisraele a ri kona.)

7Loko Vafilista va twa leswaku Vaisraele va hlengeletanile eMispa, va hloma matlhari va ri ni tihosi ta vona, va ya lwa ni Vaisraele. Vaisraele va kuma mahungu lawa, kutani va sungula ku chava Vafilista ngopfu, 8va ku ka Samiele: “U nga karhali ku hi khongelela, u huwelela eka HOSI Xikwembu xa hina, leswaku xi hi lamulela emavokweni ya Vafilista.”

9Kavaloko Samiele a tlhava xinyimpfana lexa ha mamaka, a endla gandzelo leri hisiwaka ha xona, a xi humesela HOSI Xikwembu; kutani Samiele a khongelela Vaisraele hi ku huwelela eka xona, kutani xona xi hlamula xikhongelo xa kona. 10Loko Samiele a ri karhi a hisa gandzelo, Vafilista va tshinelela ku ta lwa ni Vaisraele. Kambe hi siku rero, HOSI Xikwembu xi balekisa tilo xi ri dumisa swinene ehenhla ka Vafilista, xi va hlanganisa tinhloko, kutani va tsutsuma, Vaisraele va ri karhi va va hlalela. 11Kutani vavanuna va Israele va huma emutini wa Mispa, va hlongorisa Vafilista, va rhelela na vona ku hundza ni le mutini wa Beta-Kara, va ri karhi va va dlaya.

12Samiele a teka ribye, a ri yimisa exikarhi ka Mitspa ni muti lowu vuriwaka “Tino”.Hi Xiheveru: Xene; van'wana va ri: Yexana Kutani a thya ribye leri evito ra “Ebenezere”, hi leswaku “Ribye-ra-Vuponisi”, a engeta a ku: “Ku fikela siku ra namuntlha,Kumbe: Ku fika ni kwala HOSI yi hi ponisile.” 13Hi mukhuva wolowo, Vafilista va tsongahatiwa: A va ha tlhelanga va nghena etikweni ra Israele. Kutani HOSI Xikwembu xi ba Vafilista hi nkhavi wa xona, emasikwini hinkwawo ya ku hanya ka Samiele. 14Vaisraele va tlheriseriwa miti leyi a va tekeriwile yona hi Vafilista, ku sukela emutini wa Ekroni ku ya fika emutini wa Gati, va tlheriseriwa ni swifundzha swa kona, swi nga ha fumiwi hi Vafilista. Hi tlhelo rin'wana, Vaisraele va hanyisene hi ku rhula ni Vaamori.

15Samiele ú vile muavanyisi etikweni ra Israele masiku hinkwawo ya ku hanya ka yena. 16Lembe rin'wana ni rin'wana, a a rhendzeleka ni miti ya Betele na Giligala na Mitspa, a ri karhi a avanyisa timhaka ta Vaisraele etindhawini leti hinkwato. 17Kambe a a pfa a ya eRhama, hikuva a ku ri kona kaya ka yena; na kona kwale, a a hamba a avanyisa timhaka ta Vaisraele. Ú akerile HOSI Xikwembu alitari emutini wolowo.