Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Eliya a tlhelela eka Akabu

181Loko ku hundzile masiku layo tala, rito ra HOSI Xikwembu ri ta eka Eliya hi lembe ra vunharhu ra dyandza ri ku: “Famba u ya humelela emahlweni ka Akabu. Ku nga ri khale, ndzi ta nisa mpfula emisaveni.” 2Kutani Eliya a khoma ndlela ku ya humelela emahlweni ka Akabu. Hi minkarhi yoleyo, dyandza a ri kurile ngopfu eSamariya. 3Hikokwalaho, Akabu a vitana Obadiya, mulanguteri wa swa le ntsindza. (Obadiya a a ri munhu la chavaka ngopfu HOSI Xikwembu. 4Loko Yezabele a ri karhi a dlaya vaprofeta va HOSI Xikwembu, Obadiya a a tekile dzana ra vaprofeta lava, a ya va tumbeta emabakweni mambirhi, a nghenisa 50 eka rin'we, na 50 eka lerin'wana, a va nyika swakudya ni mati.) 5Kutani Akabu a ku ka Obadiya: “Famba u ya valanga tiko, u kamba swihlovo hinkwaswo, ni minkova hinkwayo; kumbexana hi nga tshuka hi kumile byanyi byo ponisa tihanci ni timeyila, hi ta ka hi nga boheki ku hunguta ntsengo wa swifuwo swa hina.” 6Hiloko va avelana tindhawu leti va nga ta ti valanga; Akabu a kongoma tlhelo rin'we a ri yexe, na yena Obadiya a kongoma tlhelo lerin'wana a ri yexe.

7Loko Obadiya a ha ri endleleni, o tshuka a hlangene na Eliya. Obadiya a hatla a n'wi tiva, kutani a korhama, mombo wa yena wu ko wu khumba misava, a ku ka yena: “Xana hakunene hi wena Eliya n'wini wanga ke?” 8Eliya a hlamula a ku: “Hi mina! Famba u ya byela n'wini wa wena, u ku: ‘Eliya ú vuyile!’ ” 9Obadiya a ku: “Xana mina nandza wa wena ndzi onhe yini, leswi u ndzi nyiketaka emavokweni ya Akabu, leswaku a ndzi dlaya, ke? 10Ndza tiyisa emahlweni ka HOSI Xikwembu xa wena lexi hanyaka ndzi ri: N'wini wa mina ú rhumerile malandza evanhwini va tinxaka hinkwato ni va mimfumo hinkwayo, ma famba ma ku lava hinkwako. Kutani loko va hlamula Akabu va ku: ‘Eliya a nga kona laha ka hina’, yena a a sindzisa vanhu va mimfumo yoleyo ni va tinxaka toleto leswaku va hlambanya, kutani a va hlambanya va ku: ‘Eliya a hi si n'wi vona haleno.’ 11Sweswi ke, xana u vula leswaku ndzi fanele ku ya byela n'wini wanga, ndzi ku: ‘Eliya ú vuyile’, xana? 12Kasi loko hi ta va hi hambanile, Moya wa HOSI Xikwembu wu nga sala wu ku yisa endhawini leyi ndzi nga yi tiviki; kutaku loko ndzi ya fika eka Akabu, ndzi n'wi tivisa ta wena, kutani yena a nga ku kumi, hakunene ú ta ndzi dlaya, hambileswi mina nandza wa wena ndzi chaveke HOSI Xikwembu ku sukela evuhlangini bya mina. 13Xana wena n'wini wanga, a wu swi twanga leswi ndzi swi endleke xana, loko Yezabele a ri karhi a dlaya vaprofeta va HOSI Xikwembu? Xana a wu twanga hilaha ndzi nga tumbeta dzana ra vaprofeta va HOSI Xikwembu hakona, emabakweni mambirhi, hi ku nghenisa 50 eka rin'we, na 50 eka lerin'wana, xana, ni hilaha ndzi va nyikeke swakudya ni mati hakona, xana ke? 14Sweswi xana u ri, ndzi fanele ku ya byela n'wini wa mina, ndzi ku: ‘Eliya ú vuyile’, xana? Hakunene Akabu ú ta ndzi dlaya.” 15Hiloko Eliya a hlamula a ku: “Ndza tiyisa emahlweni ka HOSI ya matimba hinkwawo, leyi ndzi yi tirhelaka, ndzi ri: Namuntlha ndzi ta ya humelela hi xiviri xa mina emahlweni ka Akabu.” 16Kutani Obadiya a muka a ya tivisa Akabu emhaka leyi; hiloko Akabu a suka a ya hlangana na Eliya.

17Loko Akabu a vona Eliya, a ku ka yena: “Xana a hi wena Eliya ke, wena mupfilunganyi wa tiko ra Israele, ke?” 18Eliya a hlamula a ku: “A hi mina la pfilunganyaka tiko ra Israele, kambe hi wena swin'we ni va ndyangu wa tata wa wena, hikuva mi tshikile swileriso swa HOSI Xikwembu, mi ya gandzela swifaniso swa Baali. 19Sweswi ke, bana hungwe, u ndzi hlengeletela Vaisraele hinkwavo entshaveni ya Karmele, kun'we ni vaprofeta va Baali va 450, ni va Axera xikwembukazi va 400 lava tshamaka eka Yezabele.”

Ta mphikizano entshaveni ya Karmele

20Kutani Akabu a ba hungwe a vitana vanhu hinkwavo va Israele, a hlengeleta ni vaprofeta entshaveni ya Karmele. 21Hiloko Eliya a ta eka ntshungu hinkwawo a ta ku: “Xana mi ta khwita hi milenge mimbirhi ku fikela rini?Van'wana va ri: Xana mi ta cinela Baali ku fikela rini? N'hwari mbirhi, yin'we yi tshwa nkanga! Kumbe: Xana mi ta kanakana emahandzeni ya tindlela ku fikela rini? Loko HOSI Xikwembu xi ri Xikwembu hakunene, tirhelani xona. Kambe loko Baali a ri Xikwembu, tirhelani yena.” Kambe a nga hlamuriwanga hi munhu. 22Eliya a engeta a ku: “Eka vaprofeta va HOSI Xikwembu, ku lo sala mina ntsena, kasi vaprofeta va Baali i vavanuna va 450. 23Humesani tinkuzi timbirhi. Vona va ta tihlawulela yin'we eka tona, va yi phatlulela, va yi tlhandleka ehenhla ka tihunyi; kambe va nga tshuki va lumeka ndzilo. Kutani na mina ndzi ta dlaya nkuzi leyin'wana, ndzi yi tlhandleka henhla ka tihunyi; kambe a ndzi nga lumeki ndzilo. 24Mi ta vitana xikwembu xa n'wina, kutani mina ndzi ta vitana HOSI. Xikwembu lexi nga ta hlamula hi ndzilo, hi xona xi nga Xikwembu.” Ntshungu hinkwawo wu hlamula wu ku: “Leswi u swi vulaka swa twala.”

25Kutani Eliya a ku ka vaprofeta va Baali: “Leswi mi nga tala, sungulani mi tihlawulela nkuzi, mi yi lunghisa, kutani mi vitana xikwembu xa n'wina. Ntsena, mi nga tshuki mi lumeka ndzilo.” 26Hiloko va teka nkuzi leyi va nga ta tirha ha yona, va yi lunghisa, kutani va vitana Baali ku sukela nimixo ku ya fika ninhlekanhi, va ku: “Hi hlamule, we Baali!” Kambe a ku twalanga rito, hambi yi ri nhlamulo. Kutani va cinela Baali va ri karhi va rhendzeleka-rhendzeleka alitari leyi va yi akeke. 27Enkarhini wa nhlekanhi, Eliya a va hlekula, a ku: “Huwelelani swinene; leswi Baali a nga xikwembu na yena, kumbexana ú le timhakeni tin'wana, kumbe wa ha humile, kumbe ú khome riendzo; nkarhi wun'wana ú etlele, ú fanele ku pfuxiwa.” 28Hiloko va huwelela swinene, kutani hi ntolovelo wa vona va tixeka hi mikwana ni mabanga, ngati ya vona yi huma. 29Loko nhlekanhi wu hundzile, va ya emahlweni va kayakayeka va ba huwa,va kayakayeka va ba huwa, kumbe: va jamuka-jamuka ku fikela nkarhi wa magandzelo ya xinakulobye nindzhenga. Kambe a ku twalanga rito, a ku nga ri na loyi a va hlamulaka kumbe ku va yingisa.

30Kavaloko Eliya a vitana ntshungu hinkwawo, a ku: “Tshinelani haleno!” Kutani hinkwavo va tshinela. Eliya a sungula hi ku pfuxa alitari ya HOSI Xikwembu leyi a yi hirimuxiwile: 31

18:31
Gen. 32:28
35:10
A hlawula maribye ya 12, hi ku ya hi ntsengo wa tinyimba ta vana va Yakobo (loyi HOSI Xikwembu xi n'wi thyeke vito ra “Israele”). 32Hi maribye lawa, Eliya a pfuxa alitari hi vito ra HOSI Xikwembu. Kutani a cela khele ri rhendzela alitari, ri cheriwa makhuwana mambirhi ya mati, ri tala. 33A veketela tihunyi, a tsemelela nkuzi, a yi tlhandleka ehenhla ka tihunyi. 34Kutani a lerisa a ku: “Tatani mune wa makhuwana hi mati, mi ma chela ehenhla ka mhamba leyi yi nga ta hisiwa, ni le henhla ka tihunyi.” Va chela. Eliya a ku: “Engetani mi chela!” Kutani va chela ra vumbirhi. “Engetani kambe!” Kutani va chela ra vunharhu! 35Mati ma tsakamisa matlhelo hinkwawo ya alitari, ma tata ni khele.

36Enkarhini wa magandzelo ya xinakulobye nindzhenga, muprofeta Eliya a tshinelela alitari, a ku: “We HOSI, Xikwembu xa Abrahama ni xa Isaka ni xa Yakobo, a swi tiveke namuntlha leswaku hi wena la nga Xikwembu etikweni ra Israele, ni leswaku ndzi nandza wa wena, ni leswaku ndzi endlile hinkwaswo leswi hi ku lerisiwa hi wena. 37Ndzi hlamule, we HOSI, ndzi hlamule, kutani ntshungu lowu wu ta tiva leswaku wena HOSI, hi wena la nga Xikwembu, ni leswaku hi wena la hundzuluxeke timbilu ta vona.”

38Kavaloko ndzilo wa HOSI Xikwembu wu wa hi le tilweni, wu hisetela mhamba, ni tihunyi, ni maribye ya alitari, ni misava ya yona, wu phyisa ni mati ekheleni. 39Loko vanhu va vona sweswo, va korhama hinkwavo, mimombo ya vona yi kondza yi khumba misava, kutani va huwelela va ku: “HOSI, hi xona Xikwembu! HOSI, hi xona Xikwembu!” 40Hiloko Eliya a va lerisa a ku: “Khomani vaprista va Baali, ku nga baleki ni un'we wa vona.” Kutani va va khoma; Eliya a rhelela na vona exinkobyaneni xa Kixoni, va ya dlayeriwa kona.

Eliya a khongelela mpfula

41Eliya a tsundzuxa Akabu a ku: “Tlhelela entshaveni, u ya dya ni ku nwa kona, hikuva ndzi twa mpfumawulo wa mpfula leyi taka.” 42

18:42-45
Yak. 5:18
Hiloko Akabu a tlhandlukela entshaveni, a ya dya ni ku nwa kona. Eliya na yena a khandziya a fika kusuhi ni nhlohlorhi ya ntshava ya Karmele, a korhamela ehansi, a khongela hi ku veka mombo wa yena ematsolweni. 43Kutani a ku ka nandza wa yena: “Tlhandlukela enhlohlorhini, u ya languta etlhelweni ra lwandle.” Nandza a endlisa sweswo, kutani a ku: “A ku na nchumu.” Eliya a n'wi byela ku tlhelela enhlohlorhini ka 7, a ya languta. 44Loko nandza a ya ra vu-7, a ku ka muprofeta: “Ndzi vona xipapana xo ringana ni xandla xa munhu, lexi humaka hi le lwandle.” Eliya a ku ka nandza: “Famba eka Akabu, u ya n'wi byela a pana kalachi ya yena hi ku hatlisa, a rhelela, mpfula yi nga si pfala tindlela.”

45Hi nkarhinyana, tilo ri visingana, ku hunga xidzedze, kutani mpfula yi na hi matimba. Akabu a khandziya ekalichini ya yena, a ya le Yizriele. 46Eliya a khomiwa hi matimba ya HOSI Xikwembu; a tikhama, a rhangela Akabu hi ku tsutsuma ku ya fika enyangweni ya muti wa Yizriele.