Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta ku khunguvanyeka ka Solomoni

111

11:1
Dut. 17:17
Hosi Solomoni ú rhandzene ni vavasati lavo tala va tinxaka timbe: Ehandle ka N'wa-Faro, ú tekile vasati exikarhi ka Vamowabu, ni Vaamoni, ni Vaedomu, ni Vasidoni, ni Vahiti. 2
11:2
Eks. 34:16
Dut. 7:3-4
Vavasati lava a va huma etinxakeni leti HOSI Xikwembu xi leriseke Vaisraele ehenhla ka tona, loko xi te: “Mi nga tshuki mi tekana na vona, na vona va nga tshuki va tekana na n'wina, hikuva hakunene va ta hambukisa timbilu ta n'wina, mi hundzukela eka swikwembu swa vona.” Hambiswiritano, Solomoni a namarhela swikwembu leswi hi ku rhandzana ni vavasati. 3A a ri ni vasati va 700 vo huma emindyangwini ya tihosi, kun'we ni vasati lavatsongo va 300. Vasati lava va yena va hambukisa mbilu ya yena. 4Kutani loko a sungula ku dyuhala, hi ku hambukisiwa hi vasati lava va yena ni ku hundzukela eka swikwembu swimbe, a nga ha tshembanga HOSI Xikwembu xa yena hi ku hetiseka, tanihileswi Davhida tata wa yena a xi tshembeke. 5Solomoni a sungula ku gandzela Astarte xikwembukazi xa Vasidoni, na Milikomo xikwembu xa ndzhukano xa Vaamoni. 6Hikokwalaho, Solomoni a endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu, a nga ha tshembeki hi ku hetiseka eka xona tanihilaha Davhida tata wa yena a a tshembekile hakona. 7Hiloko Solomoni a dzima gandzelo ra Kemoxi xikwembu xa ndzhukano xa le Mowabu, a dzima ni ra MilikomoVan'wana va ri: a dzima ni ra Moloko xikwembu xa ndzhukano xa Vaamoni, entshaveni ya le vuxeni bya Yerusalema. 8A tlhela a dzimela vasati ya yena hinkwavo va tinxaka timbe emagandzelo layo tano, va hisa mirhi ya risuna ka wona ni ku gandzela swikwembu swa vona kona.

9Kutani HOSI Xikwembu xi hlundzukela Solomoni, hikuva mbilu ya yena a yi fularherile xona Xikwembu xa Israele, hambileswi a xi tikombile kambirhi eka yena; 10naswona hambileswi a xi n'wi lerisile leswaku a nga tshuki a tinyiketa eka swikwembu swimbe, a nga hlayisanga leswi HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke swona. 11Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi ku ka Solomoni: “Leswi u endleke ku rhandza ka wena, u nga hlayisangiki ntwanano exikarhi ka mina na wena ni swiletelo swa mina leswi ndzi ku leriseke swona, ndzi ta susa mfumo wa wena hakunene, ndzi wu nyika un'wana wa malandza ya wena. 12Kambe, hikwalaho ka Davhida tata wa wena, a ndzi nga swi endli enkarhini wa ku hanya ka wena; ndzi ta susa mfumo lowu emavokweni ya n'wana wa wena. 13Naswona ndzi nga ka ndzi nga susi mfumo hinkwawo, kambe ndzi ta endla leswaku n'wana wa wena a sala ni muganga wa nyimba yin'we, hikwalaho ka Davhida nandza wa mina, ni hikwalaho ka muti wa Yerusalema lowu ndzi wu hlawuleke.”

Ta valala va Solomoni

14Kutani HOSI Xikwembu xi pfuxela Solomoni enala, a nga Hadada Muedomu, wa yindlu ya vuhosi bya le Edomu. 15Mhaka hileswaku, enkarhini lowu Davhida a hlomeke ku ya hlasela le Edomu, Yowabu ndhunankulu ya mavuthu ya yena a a dlayile vaaki hinkwavo va xinuna va le Edomu, loko a yile ku ya lahla Vaisraele lava weke enyimpini. 16Yowabu swin'we ni mavuthu ya Israele, a va govile kona tin'hweti ta 6, va kondza va herisa vaaki hinkwavo va xinuna va le Edomu. 17Eminkarhini leyi, Hadada a a ha ri lontsongo, kutani a balekela le Egipta, swin'we ni Vaedomu van'wana va ntlawa wa malandza ya tata wa yena. 18Va suka eMidiyani, va hundza hi le Parani, laha va kumeke vavanuna va nga ri vangani, va suka na vona eParani, va ya le Egipta, eka Faro hosi ya kona. Kutani Faro a nyika Hadada eyindlu, a n'wi tshembisa swakudya, a n'wi avela ni masimu. 19Hadada ú tsakeriwile ngopfu hi Faro, lero ka Faro a n'wi tekisa namu wa yena, makwavo wa nkosikazi Tahapanese nsati wa yena. 20Makwavo wa nkosikazi Tahapanese a velekela Hadada en'wana wa mufana, loyi va nge i Genubata. Kutani Tahapanese a kurisa n'wana loyi emutini wa Faro. Genubata a kula ni vana va Faro va vafana, le ntsindza. 21Kambe siku rin'wana mahungu ma fika etindleveni ta Hadada le Egipta ya leswaku Davhida ú tietlelele, ni leswaku Yowabu ndhunankulu ya mavuthu ú lovile. Hiloko Hadada a kombela eka Faro a ku: “Ndzi tshike ndzi muka, ndzi tlhelela etikweni ra rikwerhu.” 22Faro a n'wi vutisa a ku: “Xana u pfumala yini laha ka mina, leswi u ehleketaka ku tlhelela etikweni ra rikwenu ke?” Hadada a n'wi hlamula a ku: “Wo ndzi tshika ndzi muka!”

23Xikwembu xi tlhela xi pfuxela Solomoni enala un'wana, a nga Rezoni n'wana Eliyada. Rezoni loyi a a balekele n'wini wa yena Hadadi-Ezere hosi ya le Soba, 24kutani a tihlengeletela vavanuna, a va mufambisi wa ntlawa wa vona wa swigevenga. Loko Davhida a ringetile ku va herisa, va tsutsumerile eDamaska, va aka kona, kutani va hlawurile Rezoni ku va hosi le Damaska. 25Rezoni ú vile nala wa Vaisraele evutomini hinkwabyo bya Solomoni, a hamba a va karhata tanihi Hadada, a vengana swinene na Vaisraele loko a ri karhi a fuma tiko ra Siriya.

Ta Yerobuwamu loko a pfukela Solomoni

26Yerobuwamu n'wana Nebati na yena a pfukela Solomoni; a a ri nandza wa hosi, a huma eSereda emagangeni ya Efrayimi; mana wa yena wa noni a a ri Seruwa. 27Mhaka leyi susumeteke Yerobuwamu ku pfukela hosi hi leyi: Solomoni a a ri eku akeni ka khokholo leri vuriwaka “Milo”, a hlanganisa ha rona rirhangu ra muti wa Davhida tata wa yena. 28Yerobuwamu a a ri munhu wa migingiriko wo tikarhata swinene. Loko Solomoni a vona ku gingirika ka jaha leri, a ri veka ku va mulanguteri wa vatirhela-xibalo hinkwavo va nyimba ya Yosefa. 29Enkarhini wolowo loko Yerobuwamu a huma emutini wa Yerusalema, a hlangana na muprofeta Ahiya wa le Xilo endleleni. Ahiya a a ambele xiambalo lexintshwa; a vo va vambirhi ntsena erivaleni ra kona. 30Hiloko Ahiya a hluvula xiambalo xa yena, kutani a xi handzulela, xi huma switlakati swa 12. 31Kutani a ku eka Yerobuwamu: “Pambula switlakati swa khume, hikuva HOSI Xikwembu xa Israele xi vula sweswo xi ri: ‘Yingisa! Ku nga ri khale, ndzi ta susa mfumo emavokweni ya Solomoni, ndzi ku nyika miganga ya tinyimba ta khume. 32Loko a ri Solomoni, ú ta sala ni muganga wa nyimba yin'we, hikwalaho ka nandza wa mina Davhida, ni hikwalaho ka Yerusalema, muti lowu ndzi wu hlawuleke eka miti ya tinyimba hinkwato ta Israele. 33Mhaka hileswaku va le Yerusalema va ndzi tshikileVan'wana va ri: Mhaka hileswaku Solomoni ú ndzi tshikile hi ku ya gandzela Astarte xikwembukazi xa Vasidoni, na Kemoxi xikwembu xa le Mowabu, na Milikomo xikwembu xa Vaamoni. A va hanyanga hi tindlela ta mina, ku nga ku endla leswi lulameke emahlweni ka mina ni ku hlayisa milawu ya mina ni swiletelo swa mina, tanihilaha Davhida tata wa vona a endleke hakona. 34Hambiswiritano, sweswi a ndzi tekeli Solomoni emfumo hinkwawo. Ndzi ta n'wi tshika a fuma masiku hinkwawo ya ku hanya ka yena, hikwalaho ka nandza wa mina Davhida loyi ndzi n'wi hlawuleke, loyi a hlayiseke swileriso swa mina ni milawu ya mina. 35Kambe mfumo lowa tinyimba ta khume, ndzi ta wu teka emavokweni ya n'wana wa yena, ndzi ku nyika wona. 36Loko a ri n'wana loyi wa yena, ndzi ta n'wi nyika nyimba yin'we, leswaku rixaka ra nandza wa mina Davhida ri nga tshuki ri tekeriwa vuhosi eYerusalema emutini lowu ndzi wu hlawuleke ku hlayisela kona vito ra mina. 37Kutani wena ndzi ta ku endla hosi; u ta fuma hinkwako lomu moya wa wena wu nga ta swi tsakela, naswona u ta va hosi ehenhla ka Israele. 38Tlhandlakambirhi, loko u yingisa hinkwaswo leswi ndzi ku lerisaka swona, ni loko u hanya etindleleni ta mina, u endla leswi lulameke emahlweni ka mina hi ku hlayisa milawu ya mina ni swileriso swa mina, tanihi Davhida nandza wa mina, ndzi ta va na wena; ndzi ta ku sungulela yindlu ya vuhosi leyi tiyeke, tanihileswi ndzi nga sungulela Davhida, kutani ndzi ta ku nyika tiko ra Israele. 39Hi ndlela leyi, ndzi ta va ndzi tsongahatile vatukulu va Davhida, kambe ku nga ri hilaha ku nga heriki.’ ”

40Solomoni a luka mano yo dlaya Yerobuwamu, kambe Yerobuwamu a pfuka a balekela Egipta, eka hosi ya kona leyi a va ku i Xixaka, a tshama kona ku kondza loko Solomoni a hundza emisaveni.

Ta ku fa ka Solomoni

(II Tikr. 9:29-31)

41Mintirho leyin'wana ya Solomoni, ni hinkwaswo leswi a swi endleke, ni vutlhari bya yena, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Solomoni”. 42Solomoni ú fumile tiko hinkwaro ra Israele malembe ya 40, a ri eYerusalema. 43Kutani Solomoni a tietlelela, a lahliwa emutini wa Davhida tata wa yena. Kutani Rhobuwamu n'wana Solomoni a sala a fuma.