Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ku xeweta

11Mina Pawulo loyi a vitaniweke hi ku rhandza ka Xikwembu ku va muapostola wa Kriste Yesu, na Sostene makwerhu, 2

1:2
Mint. 18:1
hi tsalela kereke ya Xikwembu leyi nge Korinto, va nga lava vitaniweke ku va vahlawuriwa va Xikwembu ni ku basisiwa eka Kriste Yesu; hi tsalela ni hinkwavo lava nge matikweni hinkwawo, lava khongelaka vito ra Hosi ya hina Yesu Kriste yi nga Hosi ya vona ni ya hina, hi ri:

3Tintswalo ni ku rhula a swi ve na n'wina, swi huma eka Xikwembu Tata wa hina, ni ka Hosi Yesu Kriste!

Ku nkhensa hikwalaho ka tinyiko ta Moya

4Masiku hinkwawo ndzi nkhensa Xikwembu xa mina hikwalaho ka n'wina. Ndzi xi nkhensa hikwalaho ka tinyiko ta xona leti mi ti kumeke eka Kriste Yesu. 5Eka yena mi endliwile lava fumeke matlhelo hinkwawo, eku vulavuleni hinkwako, ne ku tiveni hinkwako, 6hikuva vumbhoni bya hina eka Kriste byi tiyisiwile exikarhi ka n'wina; 7hikokwalaho a mi pfumali nyiko ni yin'we ya Moya, loko mi ri karhi mi langutela ku hlavuteriwa ka Hosi ya hina Yesu Kriste, 8loyi a nga ta mi tiyisa ku yisa eku heteleleni, mi va lava nga solekiki hi siku ra Hosi ya hina Yesu Kriste. 9Xikwembu xa tshembeka, xona lexi xi mi vitaneleke ku va ni xinakulobye ni N'wana wa xona Yesu Kriste Hosi ya hina.

Ku avana ekerekeni

10Ndza mi khongotela vamakwerhu, hi vito ra Hosi ya hina Yesu Kriste, ndzi ri: Twananani hinkwenu eku vulavuleni. Ku nga tshuki ku va ni ku avana exikarhi ka n'wina, kambe mi hlangana mi va van'we eku anakanyeni ne makungwini ya n'wina; 11hikuva, vamakwerhu, ndzi byeriwile ta n'wina hi va ka Klowe, va ri ku kanetana ku kona exikarhi ka n'wina. 12

1:12
Mint. 18:24
Ndzi vula hi leswi: Un'wana wa n'wina ú ri: “Mina, ndzi wa ka Pawulo”, un'wana a ku: “Mina ndzi wa ka Apolosi”, un'wana a ku: “Mina ndzi wa ka Kefasi”, kasi un'wana a ku: “Mina ndzi wa ka Kriste.” 13Xana Kriste ú avanile xana? Xana Pawulo ú tshama a vambiwa a vamberiwa n'wina xana, kumbe xana mi khuvuriwile hi vito ra Pawulo xana? 14
1:14
Mint. 18:8
19:29
Rho. 16:23
Ndza nkhensa, hikuva a ndzi khuvulanga ni un'we wa n'wina, loko a nga ri Krispo na Gayo. 15Hikokwalaho, a ku na loyi a nga vulaka leswaku mi khuvuriwile hi vito ra mina. 16
1:16
I Kor. 16:15
(Ndzi khuvurile ni ndyangu wa va ka Stefanasi. Ehandle ka sweswo a ndza ha tsundzuki loko kumbe ndzi nga va ndzi khuvurile ni un'wana.) 17Kriste ú ndzi rhumile, ku nga ri ku ta khuvula, kambe ku ta twarisa Mahungu Lamanene; naswona, ku nga ri hi vutlhari eku vulavuleni, leswaku xihambano xa Kriste xi nga tshuki xi hundzuka swa hava.

Kriste i matimba ya Xikwembu ni vutlhari bya xona

18Dyondzo ya xihambano i vuhunguki eka lava lovaka; kambe eka hina lava ponisiwaka i matimba ya Xikwembu. 19

1:19
Es. 29:14
Hikuva ku tsariwile leswaku:

“Ndzi ta onha vutlhari bya tintlhari,

ndzi bakanya vutivi bya vativi.”

20

1:20
Yob. 12:17
Es. 19:12
33:18
Es. 44:25
Yi kwihi ntlhari xana? Ú kwihi mutsari xana? Loyi a tsakelaka ku phikisana na van'wana hi swa misava leyi, ú kwihi ke? Xana Xikwembu a xi kombanga leswaku vutlhari bya misava leyi i vuhunguki ke? 21Hikuva, evutlharini bya xona, Xikwembu xi endlile leswaku vanhu va misava, hi vutlhari bya vona, va tsandzeka ku xi tiva. Kutani swi tsakisile Xikwembu ku ponisa lava pfumelaka, hi ku tirhisa swo sweswi vanhu va nge i “vuhunguki”, loko hi twarisa Rito.

22Vayuda va kombela mahlori, Vagriki vona va lava vutlhari, 23kambe loko hi ri hina hi twarisa Kriste la vambiweke, loyi a nga xikhunguvanyiso eka Vayuda ni vuhunguki eka vamatiko; 24kambe eka lava vitaniweke, hambi va ri Vayuda, hambi va ri Vagriki, Kriste i matimba ya Xikwembu ni vutlhari bya xona. 25Hikuva leswi vanhu va nge i “vuhunguki bya Xikwembu”, swi ni vutlhari ku tlula vutlhari bya vanhu, ni leswi va nge i “ku tsana ka Xikwembu”, swi ni matimba ku tlula matimba ya vanhu.

26Hikowalaho vamakwerhu, anakanyani leswi a mi ri swona loko mi vitaniwa: Hi ku vona ka vanhu, lava tlhariheke, ni lava tiyeke, ni lavo chaviseka, a va nga talanga exikarhi ka n'wina; 27kambe Xikwembu xi hlawurile leswi misava yi swi vonaka swi ri “swa vuhunguki”, ku khomisa tintlhari etingana. Xikwembu xi hlawurile leswi misava yi swi vonaka swi ri ni ku tsana, ku khomisa leswi nga ni matimba etingana. 28Xikwembu xi hlawurile leswi misava yi swi langutelaka ehansi ni ku swi sola, leswi ni ku va kona swi nga riki kona, eku herisa leswi nga kona, 29leswaku ku nga vi na munhu ni un'we loyi a tidzunisaka emahlweni ka xona. 30Hi ku endla ka xona, mi le ka Kriste Yesu, kutani hi xona Xikwembu lexi nga endla leswaku Kriste a va vutlhari eka hina; ha yena hi endliwa lava lulameke, hi hundzuka vahlawuriwa va Xikwembu, hi va ni ku kutsuriwa. 31

1:31
Yer. 9:24
Hikokwalaho Matsalwa ma vulaka leswaku: “Loyi a lavaka ku tidzunisa, a a tidzunisele eHosini.”

2

Ku twarisa Kriste la vambiweke

21Hikokwalaho vamakwerhu, mina loko ndzi tile eka n'wina, a ndzi tanga hi ku tiendla la hlamarisaka hi ku vulavula kumbe hi vutlhari, siku ndzi mi tiviseke xihundla xa makungu ya Xikwembu; 2kambe ndzi tilulamisile leswaku, loko ndzi ri exikarhi ka n'wina, ndzi nga lavi ku tiva swin'wana loko a nga ri Yesu Kriste, yena Kriste la vambiweke. 3

2:3
Mint. 18:9
Loko ndzi tile eka n'wina, a ndzi ri la tsaneke, ni ku chava, ni ku rhurhumela ngopfu. 4A ndzi tirhisanga marito lama khorwisaka ya vutlhari, eku vulavuleni ka mina ni loko ndzi twarisa Rito. Kambe ndzi vekile xikombiso xa Moya ni xa matimba ya Xikwembu, 5leswaku ku pfumela ka n'wina ku nga akiwi ehenhla ka vutlhari bya vanhu, kambe ku akiwa ehenhla ka matimba ya Xikwembu.

Vutlhari bya Xikwembu

6Hambiswiritano, hi vulavula hi swa vutlhari exikarhi ka lava kuleke emoyeni, byi nga ri vutlhari bya minkarhi leyi, kumbe bya tihosi ta minkarhi leyi, hikuva va le ku herisiweni; 7kambe hi vulavula hi swa vutlhari bya Xikwembu, byi nga bya xihundla, vutlhari lebyi fihliweke, lebyi Xikwembu xi byi lunghiseke ka ha ri eku sunguleni, byi ta hi nyika ku dzuneka. 8A ku na un'we wa tihosi ta minkarhi leyi, loyi a byi twisiseke; loko onge va byi twisisile, ingi va nga vambanga Hosi ya ku dzuneka. 9

2:9
Es. 64:4
Kambe hilaha ku tsariweke hakona va ri:

“Leswi ni tihlo ni rin'we ri nga swi vonangiki,

leswi ni ndleve ni yin'we yi nga swi twangiki,

leswi nga si tshamaka swi nghena emiehleketweni ya munhu,

hi swona leswi Xikwembu xi swi lunghiseleke lava va xi rhandzaka.”

10Kambe Xikwembu xi hi pfuletele swilo leswi hi Moya; hikuva Moya wu lavisisa hinkwaswo, hambi swi ri swihundla leswi enteke swa Xikwembu. 11I mani loyi a nga tivaka miehleketo ya munhu, loko wu nga ri moya wa munhu loyi, lowu nge ndzeni ka yena xana? Hi mukhuva wolowo, a ku na munhu loyi a nga tivaka miehleketo ya Xikwembu, loko wu nga ri Moya wa Xikwembu. 12Hina a hi amukelanga moya wa misava leyi, kambe hi amukerile Moya lowu humaka eka Xikwembu, leswaku hi ta tiva hinkwaswo leswi hi nyikiweke swona hi Xikwembu.

13Leswi, hi swona leswi hi vulavulaka ha swona, ku nga ri hi marito lama dyondzisiweke hi vutlhari bya vanhu, kambe hi marito lama dyondzisiweke hi Moya, hi ri karhi hi hlamusela swa Moya eka lava nga ni Moya.Kumbe: hi ri karhi hi hlamusela swilo swa Moya hi marito ya Moya 14Munhu loyi a nga riki na Moya, a nga amukeri swa Moya wa Xikwembu, hikuva eka yena i vuhunguki; kutani wa hluleka ku swi twisisa, hikuva swi fanele ku avanyisiwa hi Moya. 15Kambe la nga ni Moya, ú avanyisa hinkwaswo, kambe yena a nga avanyisiwi hi munhu. 16

2:16
Es. 40:13
Hikuva i mani loyi a tivaka miehleketo ya Hosi, leswaku a ta yi dyondzisa ke? Loko hi ri hina hi ni miehleketo ya Kriste.

3

Malandza ya Xikwembu

31Hikokwalaho vamakwerhu, mina ndzi hlulekile ku vulavula na n'wina tanihi loko ndzi vulavula ni lava nga va Moya; kambe ndzi vulavurile na n'wina tanihi loko mi ri vanhu va misava ntsena, lava fanaka ni swihlangi eka Kriste. 2

3:2
Hev. 5:12-13
Ndzi mi wundlile hi ntswamba, ku nga ri hi swakudya leswi tiyeke, hikuva a mi nga si swi kota ku swi mita; nisweswi a mi si swi kota, 3hikuva ma ha fana ni vanhu ntsena. Hikuva, loko mavondzo ni ku holova swi ri kona exikarhi ka n'wina, xana a mi fani ni vanhu ntsena ke? Xana a mi hanyi tanihi vona ke? 4
3:4
I Kor. 1:12
Loko un'wana a ku: “Mina, ndzi wa ka Pawulo”, ni loko un'wana a ku: “Mina, ndzi wa ka Apolosi”, xana a mi vanhu ntsena xana? 5Apolosi i ncini? Na Pawulo i ncini? I malandza ntsena lawa mi pfumeleke hi mhaka ya wona; un'wana ni un'wana wa hina ú tirha leswi Hosi yi n'wi nyikeke ku swi tirha. 6
3:6
Mint. 18:4-11,24-28
Mina ndzi byarile, Apolosi ú cheletile; kambe Xikwembu hi xona xi miriseke. 7Hikokwalaho, loyi a byalaka a hi nchumu, hambi loyi a cheletaka, kambe i Xikwembu, hikuva hi xona xi mirisaka. 8Loyi a byalaka ni loyi a cheletaka va ringana, hambileswi un'wana ni un'wana a nga ta amukela hakelo ya yena hi mpimo wa ntirho wa yena. 9Hikuva hina hi vatirhi-kuloni eka Xikwembu,Kumbe: hina hi vatirhi-kulobye entirhweni wa Xikwembu; kumbe: hina hi vatirhi-kulobye na Xikwembu n'wina mi nsimu ya Xikwembu, mi yindlu ya Xikwembu.

10Hi tinyiko leti Xikwembu xi ndzi aveleke tona, mina ndzi vekile masungulo kukota muaki lowo tlhariha; sweswi un'wana ú aka ehenhla ka wona. Munhu un'wana ni un'wana a a ake ehenhla ka wona hi ku xiyaxiya. 11A ku na munhu loyi a nga vekaka masungulo man'wana ehandle ka lawa ya nga vekiwa, a nga yena Yesu Kriste. 12Kambe loko munhu a aka ehenhla ka masungulo walawo hi nsuku, kumbe hi silivhere, hambi ku ri hi maribye ya nxavo wa nkoka, kumbe timhandze, kumbe byanyi, kumbe tinhlanga, 13ntirho wa munhu loyi wu ta vonaka; hikuva siku ra Hosi ri ta fika ri ri ni ndzilo, ri ta komba leswi ntirho wa un'wana ni un'wana wu nga swona, kutani ndzilo wu ta ringeta ku tiya ka ntirho wa kona. 14Loko leswi akiweke hi munhu loyi swi tiyile, ú ta kuma hakelo. 15Kambe loko ntirho wa kona wu tshwa, ú ta pfumala hakelo; loko a ri yena, ú ta ponisiwa, kambe swi ta endla onge na yena ú hundzile hi le ndzilweni.

16

3:16
I Kor. 6:19
II Kor. 6:16
Xana a mi tivi leswaku mi tempele ya Xikwembu, ni leswaku Moya wa Xikwembu wu akile eka n'wina xana? 17Loko munhu a onha tempele ya Xikwembu, Xikwembu xi ta n'wi onha na yena; hikuva tempele ya Xikwembu yi hlawulekile, kutani n'wina mi tempele yoleyo.

18Munhu a nga tshuki a tixisa. Loko un'wana exikarhi ka n'wina a tivona a ri la tlhariheke hi ku ya hi swa minkarhi leyi, a a hundzuke wo ke mano, leswaku a ta va lowo tlhariha. 19

3:19
Yob. 5:13
Hikuva vutlhari bya misava leyi i vuhunguki emahlweni ka Xikwembu. Ku tsariwile va ku:

“Xikwembu xi phasa tintlhari emanweni ya tona.”

20
3:20
Ps. 94:11
Va engeta va ku:

“Hosi yi tiva mianakanyo ya lavo tlhariha,

yi tiva leswaku i ya hava.”

21Loko swi ri tano, ku nga vi na loyi a tidzunisaka hi vanhu, hikuva hinkwaswo i swa n'wina; 22hambi a ri Pawulo, hambi a ri Apolosi, hambi a ri Kefasi, hambi yi ri misava, hambi byi ri vutomi, hambi ri ri rifu, hambi swi ri swa sweswi, hambi swi ri leswi nga ta ta: Hinkwaswo i swa n'wina, 23na n'wina mi va ka Kriste, na Kriste i wa Xikwembu.