Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Va ka Benjamini

81Benjamini a veleka vana lava hi ku tlhandlamana ka vona: Bela, na Axibele, na Ahara, 2na Noha, na Rafa. 3Vana va Bela i Adara, na Gera tata wa Ehudi,Van'wana va ri: na Gera, na Abihudi 4na Abixuwa, na Naamani, na Ahowaka, 5na Gera, na Xefufana, na Huramu. 6Vana va Ehudi a va ri varhangeri va mindyangu le Geba; hi vona va yiseke va le Geba evukhumbini le Manahate; mavito ya vona hi lawa: 7Naamani, na Ahiya, na Gera loyi va nge i Hegilamu, tata wa Uza na Ahihudu.

8Wanuna loyi va nge i Xaharayimi a a ri ni vasati vambirhi, Huximi na Baara, kutani a va hlongola, a ya teka nsati etikweni ra Mowabu; 9vito ra yena a a ri Hodexe, a n'wi velekela vana lava: Yobabu, na Sibiya, na Mexa, na Malikamu, 10na Yewusi, na Sakiya, na Mirima. Lava hi vona vana va Xaharayimi; a va ri varhangeri va mindyangu ya ka vona. 11Xaharayimi a a ri ni vana van'wana vambirhi, Abitubi na Elifali, mana wa vona a ri Huximi. 12Vana va Elifali i Ebere, na Mixamu, na Xemeda loyi a akeke muti wa Ono ni wa Lodo ni swimitana swa yona. 13Vana van'wana va Elifali i Beriya, na Xema. A va ri varhangeri va mindyangu ya ka vona, emutini wa Ayaloni. Hi vona va hlongoleke vanhu va le Gati. 14Va ka Beriya i Ahiyo, na Xadaka, na Yeremoto, 15na Zebadiya, na Aradi, na Edere, 16na Mikaele, na Yixipa, na Yoha. 17Va ka Elifali van'wana hi lava: Zebadiya, na Mexulama, na Hiziki, na Hebere, 18na Yiximerayi, na Yiziliya, na Yobabu. 19Va ka Ximeyi i Yakimi, na Zikri, na Zabidi, 20na Eliyenayi, na Ziletayi, na Eliele, 21na Adaya, na Beraya, na Ximrata. 22Va ka Xaxaka i Yixipana, na Ebere, na Eliele, 23na Abidoni, na Zikri, na Hanana, 24na Hananiya, na Elamu, na Anatotiya, 25na Yifedeya, na Penuwele. 26Va ka Yerohama i Xama, na Xamaxerayi, na Xehariya, na Ataliya, 27na Yarexiya, na Eliya, na Zikri. 28Lava hinkwavo a va ri vakulukumba, va rhangela mindyangu ya ka vona. A va tshama eYerusalema.

Va ka hosi Sawulo

(I Tikr. 9:39-44)

29Emutini wa Gibiyoni, a ku tshama Yehiele tata wa va le Gibiyoni;Van'wana va ri: Emutini wa Gibiyoni a ku tshama Abigibiyoni nsati wa yena a a ri Maaka. 30Vana va yena hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Abidoni, na Suru, na Kixi, na Baali, na Neri, na Nadabu, 31na Gedori, na Ahiyo, na Zakere, 32na Mikiloto tata wa Ximeya. Mikiloto ni n'wana wa yena a va tshama eYerusalema kun'we ni van'wana va ka vona. 33Neri hi yena tata wa Kixi; n'wana Kixi i Sawulo. Vana va Sawulo i Yonatani, na Maliki-Xuwaka, na Abinadaba, na Exi-Baali. 34N'wana Yonatani i Meriba-Baali; n'wana Meriba-Baali i Mika. 35Vana va Mika i Pitoni, na Meleki, na Tareya, na Ahazi. 36N'wana Ahazi i Yoyada. Vana va Yoyada i Alemete, na Azimavhete, na Zimri, n'wana Zimri i Mosa. 37N'wana Mosa i Bineya; n'wana Bineya i Rafa; n'wana Rafa i Eliyasa; n'wana Eliyasa i Asele. 38Asele a a ri ni vana va 6 va xinuna; mavito ya vona hi lawa: Azirikama, na Bokeru,Van'wana va ri: Azirikama lowa mativula na Aximaele, na Xeyariya, na Obadiya, na Hanana. Hinkwavo lava hi vona va ka Asele. 39Vana va Exeke makwavo wa Asele hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Ulamu, na Yewuxi, na Elifelete. 40Vana va Ulamu a ti ri tinhenha ta matimba, va tiva ku copa hi miseve. Va kumile vana ni vatukulu lavo tala, vo ringana 150.

Vanhu lava hinkwavo, hi vona va ka Benjamini.

9

Ta lava humeke eBabilona, va vuyela eYerusalema

(Neh. 11:1-24)

91Hi mukhuva lowu, Vaisraele hinkwavo va tsariwa ebukwini ya “Matimu ya tihosi ta Israele”, hi ku ya hi tinyimba ta ka vona.

Va ka Yuda a va yisiwile evukhumbini le Babilona, hikuva a va nga tshembekanga eka Xikwembu. 2

9:2-3
Ezr. 2:27
Neh. 7:73
Loko va huma eBabilona, lava nga rhanga va tlhelela etindhawini ta vona ni le mitini ya vona i vanhu ntsena, va landziwa hi vaprista, ni Valevhi, ni vatirhi va le Tempeleni.

3Van'wana va tinyimba ta Yuda, na Benjamini, na Efrayimi, na Manase va yile va ya tshama eYerusalema.

4Eka nyimba ya Yuda, a ku ri na Utayi n'wana Amihudi, wa Omri, wa Imri, wa Bani, munhu wa ndyangu wa ka Perese. 5Va ndyangu wa ka Xiloni, a ku ri na Asaya hosi ya vona, swin'we ni vana va yena. 6Naswona a ku ri na Yuwele wa ndyangu wa ka Zera. Kutani va ka Yuda hinkwavo lava a va ri eYerusalema, a va ringana 690.

7Eka nyimba ya Benjamini, a ku ri na lava: Salu n'wana Mexulama, wa Hodavhiya, wa Hasenuwa; 8na Yibineya n'wana Yerobama; na Ela n'wana Uzi, wa Mikri; na Mexulama n'wana Xefatiya, wa Ruwele, wa Yibiniya. 9Vanhu lava hinkwavo a va ri varhangeri emindyangwini ya ka vona. Kutani va ka Benjamini hinkwavo lava a va ri eYerusalema, a va ringana 956.

10Eka ntlawa wa vaprista, a ku ri na lava: Yedaya, na Yoyaribi, na Yakini. 11A ku ri na Azariya n'wana Hilkiya, wa Mexulama, wa Sadoki, na Merayoto, wa Ahituba; a a ri yena mufambisi wa mintirho ya le Tempeleni. 12Naswona a ku ri na Adaya n'wana Yerohama, wa Paxahuru, wa Malikiya; na Maasayi n'wana Adiele, wa Yahazera, wa Mexulama, wa Mexilemi, wa Imere. 13Vaprista lava a va rhangela mindyangu ya ka vona; a va ri vanhu va ndzhuti, va fambisa mintirho hinkwayo ya le Tempeleni. Loko va katsiwa ni vaprista lavan'wana, ntlawa wa vona a wu ri vanhu va 1 760.

14Eka ntlawa wa Valevhi, a ku ri na Xemaya n'wana Haxuba, wa Azirikama, wa Haxabiya, un'wana wa va ka Merari. 15Naswona a ku ri na Bakabakara, na Herexe, na Galali, na Mataniya n'wana Mika, wa Zikri, wa Asafa; 16a ku ri na Obadiya n'wana Xemaya, wa Galali, wa Yedutuni; na Berekiya n'wana Asa, wa Elkana. Berekiya ni va ka vona a va tshama eswimitaneni swa le Netofa.

17Eka ntlawa wa varindzi va le nyangweni, a ku ri na lava: Xalumi, na Akubu, na Talimoni, na Ahimani, ni va ka vona hinkwavo, Xalumi a ri yena murhangeri; 18ni namuntlha va ha ri vona lava rindzaka Nyangwa-ya-Hosi, yi nga nyangwa ya Tempele leyi langutaka evuxeni; naswona khale loko Valevhi va ha ri emixaxeni ya vona, vanhu lava va mune a va ri varindzi va nyangwa ya kona. 19Xalumi n'wana Kore, wa Ebiyasafa, wa Kora, swin'we ni va ka Kora hinkwavo, a va ri ni ntirho wa ku rindza etinyangweni ta Tempele, hilaha vatata wa vona va rindzeke hakona enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, loko vanhu va HOSI Xikwembu va ha tshama emixaxeni. 20Eminkarhini ya khale, Finiyasi n'wana Eliyazara a a ri mufambisi wa vona, hikuva HOSI Xikwembu a xi ri na yena. 21Un'wana wa varindzi enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, a a ri Zakariya n'wana Mexelemiya.

22Vanhu lava hinkwavo lava vekiweke ku rindza etinyangweni ta Ntsonga lowo Hlawuleka, a va ringana 212, va tsariwile eswimitaneni swa vona hi ku ya hi mindyangu ya ka vona; a va ri entirhweni wa masiku hinkwawo lowu wu sunguriweke hi Davhida na Samiele mavonakule. 23Vona ni varikwavo a va ri entirhweni wa ku rindza tinyangwa ta Ntsonga lowo Hlawuleka, yi nga yona yindlu ya HOSI Xikwembu. 24A ku ri ni varindzi va tinyangwa ematlhelweni ya mune ya Tempele, van'wana a va ri evuxeni, van'wana evupeladyambu, van'wana en'walungwini, van'wana edzongeni. 25Va ka vona lava a va tshama eswimitaneni, a va hamba va ta ku ta va pfuna entirhweni, va heta masiku ya 7 va ri na vona. 26Varindzi va mune lavakulu va nga va ka Levhi, a va rindza ni makamari ya Tempele ni yindlu ya yona ya vuhlayiselo. 27A va boheka ku etlela exivaveni xa Tempele, hikuva a va rhwexiwile ntirho wa ku yi rindza, ni wa ku pfula tinyangwa ta yona mixo wun'wana ni wun'wana.

28Van'wana va ka Levhi a va hlayisa swibya swa magandzelo, va swi hlaya loko swi humesiwa ni loko swi vuyisiwa. 29Van'wana a va rhwexiwile ntirho wa ku hlayisa swingolongondzwana leswo hlawuleka hinkwaswo, va hlayisa ni swa magandzelo ku nga vhinyo, ni mafurha, ni mirhi ya risuna, ni swinun'hweriso. 30Van'wana exikarhi ka vaprista a va tirha ku hlanganisela swinun'hweriso sweswo. 31Mulevhi un'wana loyi va nge i Matitiya mativula ya Xalumi wa ka Kora, a a rhwexiwile ntirho wa ku sweka swimbhundzwa swa magandzelo. 32Van'wana varikwavo, va ndyangu wa ka Kohata, a va fanele ku vona leswaku xinkwa xa magandzelo xi va kona vhiki rin'wana ni rin'wana hi siku ra Savata.

33Van'wana va ka Levhi lava a va ri varhangeri emindyangwini ya ka vona, a va vona swa vuyimbeleri, va nga tirhi swin'wana, va tshama emakamarini ya vona eTempeleni, hikuva ntirho wa vona a wu tirhiwa vusiku ni nhlekanhi. 34Hinkwavo lava a va ri vakulukumba; a va rhangela mindyangu ya ka Levhi, va tshama eYerusalema.

35Emutini wa Gibiyoni, a ku tshama Yehiele tata wa va le Gibiyoni; nsati wa yena a a ri Maaka. 36Vana va yena hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Abidoni, na Suru, na Kixi, na Baali, na Neri, na Nadabu, 37-38na Gedori, na Ahiyo, na Zakariya, na Mikiloto tata wa Ximeya; Mikiloto ni n'wana wa yena a va tshama eYerusalema kun'we ni van'wana va ka vona. 39Neri hi yena tata wa Kixi; n'wana Kixi i Sawulo; vana va Sawulo i Yonatani, na Maliki-Xuwaka, na Abinadaba, na Exi-Baali. 40N'wana Yonatani i Meriba-Baali; n'wana Meriba-Baali i Mika; 41vana va Mika i Pitoni, na Meleki, na Tareya, na Ahazi. 42Ahazi i tata wa Yara, Yara i tata wa Alemete na Azimavhete na Zimri; Zimri i tata wa Mosa. 43Mosa i tata wa Bineya; n'wana Bineya i Refaya; n'wana Refaya i Eliyasa; n'wana Eliyasa i Asele. 44Asele a a ri ni vana va 6 va xinuna; mavito ya vona hi lawa: Azirikama, na Bokeru, na Iximaele, na Xeyariya, na Obadiya, na Hanana. Hinkwavo lava hi vona va ka Asele.

10

Ta ku dlayiwa ka Sawulo ni vana va yena

(I Sam. 31:1-13)

101Siku rin'wana, loko Vafilista va ri karhi va lwa ni Vaisraele entshaveni ya Gilibowa, masocha ya Israele ma tsutsuma ma siya mintsumbu ya lava dlayiweke entshaveni. 2Vafilista va hlongorisa Sawulo ni vana va yena, kutani va dlaya vana vanharhu va Sawulo, va nga lava: Yonatani, na Abinadaba, na Maliki-Xuwaka. 3Kuteloko nyimpi yi ya yi hisa laha Sawulo a a ri kona, Vafilista lava a va lwa hi miseve va n'wi kuma, kutani a rhurhumela ngopfu hi ku va chava.Van'wana va ri: kutani va n'wi copa va n'wi vavisa swinene 4Hiloko a lerisa mutameri wa matlhari ya yena a ku: “Hlomula fumu ra wena u ndzi tlhava ha rona, hikuva ndzi chava leswaku lava nga yimbangiki lava, va nga ndzi dlaya, va tlhela va tlanga hi ntsumbu wa mina.” Kambe mutameri wa matlhari a ala ku endla sweswo, hikuva a a chava ngopfu. Kavaloko Sawulo a hlomula fumu ra yena a titlhava ha rona. 5Loko mutameri wa matlhari a vona leswaku Sawulo ú file, na yena a titlhava hi fumu ra yena, a fela kwalaho. 6Sawulo a fisa sweswo, a fa siku rin'we ni vana va yena vanharhu ni vanhu va yena hinkwavo. 7Vavanuna hinkwavo va Israele lava a va ri erivaleni, loko va vona leswaku mavuthu ma tsutsumile ni leswaku Sawulo ni vana va yena va file, va baleka va sukela miti ya vona; kutani Vafilista va ta va ta tshama emitini ya kona.

8Hi siku leri tlhandlamaka, loko Vafilista va ya phangha swiambalo swa lava dlayiweke, va ya kuma Sawulo ni vana va yena vanharhu va fele entshaveni ya Gilibowa. 9Hiloko va n'wi hluvula swiambalo, va n'wi tsema nhloko, va rhwala ni matlhari ya yena, kutani va rhumela vanhu ku ya twarisa mahungu ya ku hlula ka vona etikweni hinkwaro ra Vafilista, va tivisa swikwembu swa vona ni vaaki va tiko. 10Va veka matlhari ya Sawulo endlwini ya swikwembu swa vona, nhloko ya yena yona va yi belela ekhumbini ra tempele ya xikwembu lexi va nge i Dagona. 11Loko vaaki va muti va Yabexe-Giliyadi va twa leswi Vafilista va swi endleke Sawulo, 12va rhumela tinhenha hinkwato ta ka vona ku ya teka ntsumbu wa yena ni mintsumbu ya vana va yena, kutani va vuya na yona eYabexe, va yi lahla ehansi ka nkuhlu, kutani va titsona swakudya masiku ya 7.

13

10:13
Levh. 19:31
20:6
I Sam. 13:8-14
15:1-24
28:7-8
Sawulo ú file hi ndlela leyi hikuva a nga vanga munhu wo tshembeka eka HOSI Xikwembu; a nga hlayisanga swileriso swa xona, ú yile a ya kombela ni ku leteriwa hi munhu la nga ni swikwembu. 14A nga kombelanga ku leteriwa hi HOSI Xikwembu; hikokwalaho Xikwembu xi n'wi tshika a dlawa, vuhosi bya yena xi byi nyika Davhida n'wana Yese.