Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Va ka Benjamini

81Benjamini a veleka vana lava hi ku tlhandlamana ka vona: Bela, na Axibele, na Ahara, 2na Noha, na Rafa. 3Vana va Bela i Adara, na Gera tata wa Ehudi,Van'wana va ri: na Gera, na Abihudi 4na Abixuwa, na Naamani, na Ahowaka, 5na Gera, na Xefufana, na Huramu. 6Vana va Ehudi a va ri varhangeri va mindyangu le Geba; hi vona va yiseke va le Geba evukhumbini le Manahate; mavito ya vona hi lawa: 7Naamani, na Ahiya, na Gera loyi va nge i Hegilamu, tata wa Uza na Ahihudu.

8Wanuna loyi va nge i Xaharayimi a a ri ni vasati vambirhi, Huximi na Baara, kutani a va hlongola, a ya teka nsati etikweni ra Mowabu; 9vito ra yena a a ri Hodexe, a n'wi velekela vana lava: Yobabu, na Sibiya, na Mexa, na Malikamu, 10na Yewusi, na Sakiya, na Mirima. Lava hi vona vana va Xaharayimi; a va ri varhangeri va mindyangu ya ka vona. 11Xaharayimi a a ri ni vana van'wana vambirhi, Abitubi na Elifali, mana wa vona a ri Huximi. 12Vana va Elifali i Ebere, na Mixamu, na Xemeda loyi a akeke muti wa Ono ni wa Lodo ni swimitana swa yona. 13Vana van'wana va Elifali i Beriya, na Xema. A va ri varhangeri va mindyangu ya ka vona, emutini wa Ayaloni. Hi vona va hlongoleke vanhu va le Gati. 14Va ka Beriya i Ahiyo, na Xadaka, na Yeremoto, 15na Zebadiya, na Aradi, na Edere, 16na Mikaele, na Yixipa, na Yoha. 17Va ka Elifali van'wana hi lava: Zebadiya, na Mexulama, na Hiziki, na Hebere, 18na Yiximerayi, na Yiziliya, na Yobabu. 19Va ka Ximeyi i Yakimi, na Zikri, na Zabidi, 20na Eliyenayi, na Ziletayi, na Eliele, 21na Adaya, na Beraya, na Ximrata. 22Va ka Xaxaka i Yixipana, na Ebere, na Eliele, 23na Abidoni, na Zikri, na Hanana, 24na Hananiya, na Elamu, na Anatotiya, 25na Yifedeya, na Penuwele. 26Va ka Yerohama i Xama, na Xamaxerayi, na Xehariya, na Ataliya, 27na Yarexiya, na Eliya, na Zikri. 28Lava hinkwavo a va ri vakulukumba, va rhangela mindyangu ya ka vona. A va tshama eYerusalema.

Va ka hosi Sawulo

(I Tikr. 9:39-44)

29Emutini wa Gibiyoni, a ku tshama Yehiele tata wa va le Gibiyoni;Van'wana va ri: Emutini wa Gibiyoni a ku tshama Abigibiyoni nsati wa yena a a ri Maaka. 30Vana va yena hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Abidoni, na Suru, na Kixi, na Baali, na Neri, na Nadabu, 31na Gedori, na Ahiyo, na Zakere, 32na Mikiloto tata wa Ximeya. Mikiloto ni n'wana wa yena a va tshama eYerusalema kun'we ni van'wana va ka vona. 33Neri hi yena tata wa Kixi; n'wana Kixi i Sawulo. Vana va Sawulo i Yonatani, na Maliki-Xuwaka, na Abinadaba, na Exi-Baali. 34N'wana Yonatani i Meriba-Baali; n'wana Meriba-Baali i Mika. 35Vana va Mika i Pitoni, na Meleki, na Tareya, na Ahazi. 36N'wana Ahazi i Yoyada. Vana va Yoyada i Alemete, na Azimavhete, na Zimri, n'wana Zimri i Mosa. 37N'wana Mosa i Bineya; n'wana Bineya i Rafa; n'wana Rafa i Eliyasa; n'wana Eliyasa i Asele. 38Asele a a ri ni vana va 6 va xinuna; mavito ya vona hi lawa: Azirikama, na Bokeru,Van'wana va ri: Azirikama lowa mativula na Aximaele, na Xeyariya, na Obadiya, na Hanana. Hinkwavo lava hi vona va ka Asele. 39Vana va Exeke makwavo wa Asele hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Ulamu, na Yewuxi, na Elifelete. 40Vana va Ulamu a ti ri tinhenha ta matimba, va tiva ku copa hi miseve. Va kumile vana ni vatukulu lavo tala, vo ringana 150.

Vanhu lava hinkwavo, hi vona va ka Benjamini.