Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Vaprista va ka Levhi

61Vana va Levhi i Gerixomu, na Kohata, na Merari. 2Vana va Kohata i Amirama, na Yisihara, na Hebroni, na Uziele. 3Vana va Amirama i Aroni, na Muxe, na Meriyamu. Vana va Aroni i Nadabu, na Abihu, na Eliyazara, na Itamara. 4Eliyazara a veleka Finiyasi, Finiyasi a veleka Abixuwa, 5Abixuwa a veleka Buki, Buki a veleka Uzi, 6Uzi a veleka Zerahiya, Zerahiya a veleka Merayoto, 7Merayoto a veleka Amariya, Amariya a veleka Ahituba, 8Ahituba a veleka Sadoki, Sadoki a veleka Ahimaasi, 9Ahimaasi a veleka Azariya, Azariya a veleka Yohanani, 10Yohanani a veleka Azariya; Azariya loyi ú tirhile swa vuprista eTempeleni leyi hosi Solomoni a yi akeke le Yerusalema. 11Azariya a veleka Amariya, Amariya a veleka Ahituba, 12Ahituba a veleka Sadoki, Sadoki a veleka Xalumi, 13Xalumi a veleka Hilkiya, Hilkiya a veleka Azariya, 14Azariya a veleka Seraya, Seraya a veleka Yosadaki. 15Kutani enkarhini lowu HOSI Xikwembu xi rhumaka Nebukadnetsara ku khoma va ka Yuda ni va le Yerusalema a va yisa evukhumbini, na yena Yosadaki a yisiwa evukhumbini.

Va ka Levhi

16

6:16-19
Eks. 6:16-19
Vana va Levhi i Gerixomu, na Kohata, na Merari. 17Vana va Gerixomu i Libini na Ximeyi. 18Vana va Kohata i Amirama, na Yisirhara, na Hebroni, na Uziele. 19Vana va Merari i Maheli na Muxi. Vanhu lava hinkwavo hi vona va ka Levhi hi ku ya hi mindyangu ya vona.

20Va ka Gerixomu hi lava: N'wana Gerixomu i Libini; n'wana Libini i Yahata; n'wana Yahata i Zima; 21n'wana Zima i Yowa; n'wana Yowa i Ido; n'wana Ido i Zera; n'wana Zera i Yeyaterayi. 22Va ka Kohata hi lava: N'wana Kohata i Aminadaba; n'wana Aminadaba i Kora; n'wana Kora i Asiri; 23n'wana Asiri i Elikana; n'wana Elikana i Ebiyasafa; n'wana Ebiyasafa i Asiri; 24n'wana Asiri i Tahata; n'wana Tahata i Uriele; n'wana Uriele i Uziya; n'wana Uziya i Xawulu. 25Vana va Elikana i Amasiya na Ahimoto; 26n'wana Ahimoto i Elikana; n'wana Elikana i Sofayi;Van'wana va ri: Vana va Elikana i Amasiya na Ahimoto. 26 Va ka Elikana hi lava: N'wana Elikana i Sofayi n'wana Sofayi i Nahata; 27n'wana Nahata i Eliyabu; n'wana Eliyabu i Yerohama; n'wana Yerohama i Elikana. 28Va ka Samiele hi lava: Mativula ya Samiele i Yuwele, a tlhandlamiwa hi Abiya.Van'wana va ri: Mativula ya Samiele i Vhaxini, a tlhandlamiwa hi Abiya 29Va ka Merari hi lava: N'wana Merari i Maheli; n'wana Maheli i Libini; n'wana Libini i Ximeyi, n'wana Ximeyi i Uza; 30n'wana Uza i Ximeya; n'wana Ximeya i Hagiya; n'wana Hagiya i Asaya.

Ta ku hlawuriwa ka vayimbeleri

31Kutani Davhida a veka vanhu entirhweni wo yimbelela tinsimu endlwini ya HOSI Xikwembu, laha Areka yi nga kona. 32A va hamba va yimbelela emahlweni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, ku kondza Solomoni a aka Tempele le Yerusalema; a va endla ntirho wa vona hi nawu wa kona. 33Vavanuna lava hlawuriweke kun'we ni vana va vona, hi lava: Va ka Kohata a va yimbelerisiwa hi Hemani. Hemani i n'wana Yuwele, wa Samiele, 34wa Elikana, wa Yerohama, wa Eliele, wa Towa, 35wa Sufu, wa Elikana, wa Mahata, wa Amasayi, 36wa Elikana, wa Yuwele, wa Azariya, wa Sofoniya, 37wa Tahata, wa Asiri, wa Abiyasafa, wa Kora, 38wa Yisihara, wa Kohata, wa Levhi, wa Israele.

39Evokweni ra xinene ra Hemani a ku yima muyimbelerisi wa vumbirhi, a nga Asafa. Asafa i n'wana Berekiya, wa Ximeya, 40wa Mikaele, wa Baaseya, wa Malikiya, 41wa Etini, wa Zera, wa Adaya, 42wa Etani, wa Zima, wa Ximeyi, 43wa Yahata, wa Gerixomu, wa Levhi.

44Evokweni ra ximatsi ra Hemani a ku yima muyimbelerisi wa va ka Merari, a nga Etani. Etani i n'wana Kixi, wa Abidi, wa Maluka, 45wa Haxabiya, wa Amasiya, wa Hilkiya, 46wa Amisi, wa Bani, wa Xemere, 47wa Maheli, wa Muxi, wa Merari, wa Levhi. 48Va ka Levhi lavan'wana a va vekiwile ku tirha mintirho leyin'wana hinkwayo ya Ntsonga lowo Hlawuleka wa Xikwembu.

Va ka Aroni

49Va ka Aroni a va ri ni ntirho wa ku humesa magandzelo lama hisiwaka ni wa ku hisa mirhi ya risuna etialitarini ta kona; naswona a va tirha mintirho hinkwayo ya le xivandleni lexo hlawuleka ngopfu, va endlela ku susa swidyoho swa Vaisraele, hilaha Muxe nandza wa Xikwembu a va leriseke hakona. 50Va ka Aroni hi lava: N'wana Aroni i Eliyazara; n'wana Eliyazara i Finiyasi; n'wana Finiyasi i Abixuwa; 51n'wana Abixuwa i Buki; n'wana Buki i Uzi; n'wana Uzi i Zerahiya; 52n'wana Zerahiya i Merayoto; n'wana Merayoto i Amariya; n'wana Amariya i Ahituba; 53n'wana Ahituba i Sadoki; n'wana Sadoki i Ahimaasi.

Miti ya va ka Levhi

(Yox. 21:1-42)

54Vatukulu va Aroni, va nga va ka Kohata ni mindyangu ya vona, hi vona va nga sungula ku averiwa miti hi vuhlolotwana, laha a va ri kona; miti ya kona hi leyi landzelaka: 55Exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Yuda, va nyikiwile muti wa Hebroni, ni madyelo ya wona ya swifuwo ku rhendzeleka na wona; 56kambe masimu ni swimitana swa muti lowu swona swi nyikiwile Kalebe n'wana Yefune. 57Va ka Aroni va nyikiwile miti leyi vadlayi va nga tumbelaka eka yona; miti ya kona ni madyelo ya yona ya swifuwo hi leyi: Hebroni, na Libina, na Yatira, na Exitemoka, 58na Hileni,Van'wana va ri: na Holoni na Debiri, 59na Axani, na Beta-Xemexe. 60Exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Benjamini, ku humile miti leyi ni madyelo ya yona ya swifuwo: Geba, na Alemete, na Anatoto. Miti hinkwayo leyi yi nyikiweke mindyangu ya va ka Kohata i 13.

61Exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani, mindyangu yin'wana ya va ka Kohata yi averiwile miti ya khume hi vuhlolotwana. 62Va ka Gerixomu ni mindyangu ya vona va averiwile miti ya 13 exikarhi ka vanhu va tinyimba ta Isakara, na Asere, na Neftali, ni le xikarhi ka va ka Manase va le Baxani. 63Va ka Merari va averiwile miti ya 12 hi vuhlolotwana, exikarhi ka vanhu va tinyimba ta Rhuveni, na Gadi, na Zebuloni. 64Hi mukhuva lowu, Vaisraele va nyikile va ka Levhi emiti ni madyelo ya swifuwo swa yona; 65naswona miti yin'wana leyi nga vuriwa laha henhla, yi averiwile va ka Levhi hi vuhlolotwana exikarhi ka vanhu va tinyimba ta Yuda, na Simiyoni, na Benjamini.

66Mindyangu yin'wana ya va ka Kohata yi kumile miti exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Efrayimi; 67miti leyi va nyikiweke yona a yi ri leyi vadlayi va nga tumbelaka eka yona, naswona a yi ri ni madyelo ya yona ya swifuwo. Mavito ya yona hi lawa: Xikeme emagangeni ya Efrayimi, na Gati-Rimoni, 68na Yokimeyama, na Beta-Horoni, 69na Ayaloni, na Gati-Rimoni. 70Kutani mindyangu leyin'wana ya va ka Kohata yi nyikiwile miti mimbirhi ni madyelo ya yona ya swifuwo exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani; miti ya kona i Anere, na Bileyama.

71Exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani, va ka Gerixomu va kumile miti mimbirhi ni madyelo ya yona ya swifuwo, yi nga leyi: Golani eBaxani, na Axitaroto. 72Exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Isakara, va kumile miti leyi: Kedexe, na Daberata, 73na Ramoto, na Aneme. 74Exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Asere, va kumile miti leyi: Maxale, na Abidoni, 75na Hukoko, na Rehobo. 76Exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Neftali, va kumile miti leyi: Kedexe eGaleliya, na Hamoni, na Kiriyatayimi. Miti ya kona hinkwayo a yi ri ni madyelo ya yona ya swifuwo.

77Va ka Merari lavan'wana va kumile miti ni madyelo ya yona ya swifuwo exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Zebuloni, yi nga leyi: Rimoni, na Taboro. 78Entsungeni wa Yordani hi tlhelo ra le vuxeni, va kumile miti exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Rhuveni, yi nga leyi: Beseri, na Yahasa, 79na Kedemoto, na Mefata. 80Exikarhi ka vanhu va nyimba ya ka Gadi, va kumile miti leyi: Ramoto le Giliyadi, na Mahanayimi, 81na Hexiboni, na Yazere. Miti ya kona hinkwayo a yi ri ni madyelo ya yona ya swifuwo.