Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Va ka Yuda

41Vana va Yuda hi lava: Perese, na Hesironi, na Karimi, na Huru, na Xobala. 2Xobala a veleka Reyaya, Reyaya a veleka Yahata, Yahata a veleka Ahumayi na Lahada. Lava hi vona vatata wa va le Sora. 3Vana va EtamuVan'wana va ri: Vatata wa va le Etamu i Yizriele, na Ixima, na Yidibaxa, makwavo wa vona wa xisati a ri Haseleli-Poni. 4Penuwele i tata wa va le Gedori; Ezere yena i tata wa va le Huxa. Lava hi vona vana va Huru mativula ya Efrata, ni tata wa va le Betlehema. 5Axuru tata wa va le Tekowa a a ri ni vasati vambirhi, Hela na Naara. 6Naara i mana wa vanhu lava: Ahuzama, na Hefere, na Temeni, na Ahaxitari; hinkwavo i vana va Naara. 7Hela i mana wa vanhu lava: Sereta, na Yisihara, na Etinana. 8Hakosi i tata wa Anuba na Sobeba, naswona i tata wa va ka Aharele wa Harumu.

9A ku ri ni wanuna wo fundzheka ku tlula vamakwavo, loyi a va ku i Yabese; mana wakwe a a n'wi thyile vito ra Yabese (hileswaku “maxangu”), hikuva a a ku: “Ndzi xanisekile loko ndzi n'wi veleka!” 10Kutani Yabese a khongela Xikwembu xa Israele, a ku: “We Xikwembu, ndzi kombela leswaku u ndzi katekisa, u tlhengusa ni mindzilekana ya tiko ra mina, u ndzi biyelela eka leswo biha leswi swi nga ndzi xanisaka.” Kutani Xikwembu xi n'wi nyika leswi a swi kombeleke.

11Kelubi makwavo wa Xuwa a veleka Mehiri, Mehiri a veleka Exitoni, 12Exitoni a veleka Beta-Rhafa, na Paseyaka, na Tehina tata wa Iri-Nahaxa. Lava hi vona va ka Rheka. 13Vanhu va Kenazi i Otiniele na Seraya. Vana va Otiniele i Hatati na Meonotayi. 14Meonotayi i tata wa Ofira. Seraya i tata wa Yowabu, Yowabu i tata wa va le Geharaxi (hileswaku “va-le-nkoveni-wa-vatirhi”), hikuva a va tiva mintirho ya mavoko. 15Vana va Kalebe wa Yefune i Iru, na Ela, na Naama; n'wana Ela i Kenazi. 16Vana va Yehaleleli i Zifi, na Zifa, na Tiriya, na Asarele. 17Vana va Ezra i Yetere, na Merede, na Efere, na Yaloni. Nsati wa Merede i Bitiya n'wana Faro. Vana va vona i Meriyamu, na Xamayi, na Yixiba tata wa va le Exitemoka. 18Merede a tlhela a teka nsati exikarhi ka va ka Yuda, kutani va veleka Yerede tata wa va le Gedori, na Hevere tata wa va le Soko, na Yekutiele tata wa va le Zanowaka. 19Nsati wa Hodiya a a ri makwavo wa Nahamu; vana va vona i vatata wa va ka Keyila va le Garimi, ni vatata wa va ka Exitemoka va le Maaka.Van'wana va ri: vana va vona i Dayila tata wa Keyila wa le Garimi, na Exitemoka wa le Maaka 20Vana va Ximoni hi lava: Aminoni, na Rhina, na Beni-Hanani, na Tiloni. Vana va Yixi hi lava: Zohete na Beni-Zohete. 21Vana va Xela n'wana Yuda i Ere tata wa Leka, na Layada tata wa Marexa, ni vanhu va le Beta-Axabeya lava tivaka ku luka swa ntsembyani, 22ni va le Yokimi, ni va le Kozeba, ni va le Yowaxi, ni va le Sarafu lava nga teka vasati etikweni ra Mowabu, va tlhelela eBetlehema.Van'wana va ri: ni va le Sarafu lava a va fuma le Mowabu ni le Yaxubi-Lehema Matimu ya vanhu lava i ya khale swinene; 23hinkwavo a va ri vavumbi va timbita, va tshama ni hosi ya vona le Netayimi ni le Gedera, va ri karhi va yi tirhela.

Va ka Simiyoni

24Vana va Simiyoni hi lava: Nemuwele, na Yamini, na Yaribi, na Zera, na Xawulu. 25N'wana Xawulu i Xalumi, n'wana Xalumi i Mibisama, n'wana Mibisama i Mixima. 26Va ka Mixima hi lava: N'wana Mixima i Hamuwele; n'wana Hamuwele i Zakuru; n'wana Zakuru i Ximeyi. 27Hambileswi Ximeyi a velekeke vana va xinuna va 16 ni va xisati va 6, vamakwavo wa yena vona a va kumanga vana lavo tala; hikokwalaho vanhu va nyimba ya ka Simiyoni a va andzanga ku fana ni vanhu va nyimba ya ka Yuda. 28-31

4:28-33
Yox. 19:2-8
Miti leyi va ka Simiyoni va tshameke eka yona ku kondza loko Davhida a vekiwa ku va hosi, hi leyi: Berexeba, na Molada, na Hasari-Xuwela, na Biliha, na Esemu, na Tolada, na Betuwele, na Horma, na Sikilaga, na Beta-Marikaboto, na Hasari-Susimi, na Beta-Biri, na Xaarayimi; hi yona miti ya kona leyikulu. 32Kutani miti yin'wana ya va ka Simiyoni hi leyi: Etamu, na Ayini, na Rimoni, na Tokene, na Axani; hinkwayo i ntlhanu. 33Kusuhi ni miti leyi, a ku ri ni swimitana leswo tala, ku ya fika emutini wa Baali.Van'wana va ri: ku ya fika emutini wa Baalata Hi kona laha va ka Simiyoni a va tshama kona; naswona a va hlayisa matsalwa ya xivongo xa ka vona.

34-38Lawa i mavito ya varhangeri va tindlu ta nyimba ya va ka Simiyoni: Mexobaba, na Yamileke, na Yoxa n'wana Amasiya, na Yuwele, na Yehu n'wana Yoxibiya, wa Seraya, wa Asiele; na Eli-Howenayi, na Yaakoba, na Yexohaya, na Asaya, na Adiele, na Yesimiele, na Benaya; na Ziza n'wana Xifi, wa Aloni, wa Yedaya, wa Ximri, wa Xemaya. Miti ya varhangeri lava yi kula, 39yi nava ku ya fika ni le kusuhi ni xiphandze xa Gedori hi tlhelo ra nkova leri langutaka evuxeni, vaaki va yona va ri karhi va lava madyelo ya swifuwo swa vona, 40kutani va ya kuma kona madyelo layo saseka lama noneke, etikweni leri anameke ra ku rhula, leri khale a ri tshama va ka Hamu. 41Kambe enkarhini wa ku fuma ka Hezekiya etikweni ra Yuda, va ka Simiyoni lava mavito ya vona ma ha ku vuriwaka, va ya hlasela mintsonga ya va ka Hamu, va herisa ni swivala swa vona hinkwaswo,Kumbe: va hlasela ni va ka Mewoni va dlaya ni vaaki va kona ku nga sali na un'we, kutani va teka tiko ra vona, hikuva madyelo ya rona ya swifuwo a ma sasekile swinene.

42A ku ri ni ntlawa wa masocha ya 500 ya va ka Simiyoni, lowu a wu fambisiwa hi va ka Yixi, va nga lava: Peletiya, na Neyariya, na Refaya, na Uziele; masocha lawa ma kongomile entshaveni ya Seyira, 43ma fika ma herisa masalela ya Vaamaleke, ma va tekela tiko ri va ra wona; kutani ni namuntlha ra ha ri ra wona.