Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Vana va Yakobo

(Gen. 35:22-26)

21Vana va Yakobo, yena Israele, hi lava: Rhuveni, na Simiyoni, na Levhi, na Yuda, na Isakara, na Zebuloni, 2na Dani, na Yosefa, na Benjamini, na Neftali, na Gadi, na Asere.

Va ka Yuda

3Vana va Yuda i Ere, na Onani, na Xela, mana wa vona a ri Bata-Xuwaka lowa Mukanana. Ere mativula ya Yuda a a ri munhu wo homboloka emahlweni ka HOSI Xikwembu, hikokwalaho xi n'wi tshikile a fa. 4Kutani Yuda a tlhela a kuma vana vambirhi, Perese na Zera, mana wa vona a ri Tamari n'wingi wa yena. Vana hinkwavo va xinuna va Yuda i ntlhanu.

5Vana va Perese i Hesironi na Hamula. 6Vana va Zera i Zimri, na Etani, na Hemani, na Kalikolo, na Dara; hinkwavo i ntlhanu. 7

2:7
Yox. 7:1
N'wana wa Karimi i Akani;Van'wana va ri: Zimri a veleka Karimi, Karimi a velaka Akari hi yena loyi a nga vanga khombo exikarhi ka Vaisraele, hi ku ala ku nyiketa eka Xikwembu leswi a swi phangheke. 8N'wana wa Etani i Azariya.

9Vana va Hesironi i Yerahamiele, na Rhamu, na Kelubayi. 10Rhamu a veleka Aminadaba, Aminadaba a veleka Nahaxoni, murhangeri wa va ka Yuda. 11Kutani Nahaxoni a veleka Salma,Salma, kumbe: Salmoni. Vonani Rhuti 4:20 Salma a veleka Bowazi, 12Bowazi a veleka Obede, Obede a veleka Yese. 13Yese a veleka vana va 7 va xinuna; mavito ya vona hi ku tlhandlamana hi lawa: Eliyabu, na Abinadaba, na Ximeya, 14na Netanele, na Rhadayi, 15na Oseme, na Davhida. 16Yese a veleka ni vana vambirhi va xisati va nga lava: Seruya na Abigayili. Vana va Seruya i Abixayi, na Yowabu, na Asahele. 17Abigayili yena a tekiwa hi Yetere wa ka Iximaele, a veleka Amasa.

18Kalebe n'wana Hesironi a teka Azuba na Yeriyoti, kutani va n'wi velekela vana lava va xinuna: Yexere, na Xobabu, na Aridoni.Van'wana va ri: Kalebe n'wana Hesironi a teka Azuba, a kuma n'wana wa xisati loyi va nge i Yeriyoto, a kuma ni vana va xinuna lava: Yexere, na Xobabu, na Aridoni 19Loko Azuba a lovile, Kalebe a teka Efrata, kutani Efrata a n'wi velekela Huru. 20Huru a veleka Uri, Uri a veleka Besalele.

21Loko Hesironi a ri ni malembe ya 60, a ya teka nsati emutini wa Makiri, tata wa va le Giliyadi, kutani N'wa-Makiri a n'wi velekela Segubu. 22Segubu i tata wa va le Yayiro, lava a va ri ni miti ya 23 etikweni ra Giliyadi. 23Kambe va le Gexuri ni va le Aramu va teka miti ni swimitana swo ringana 60 swa va le Yayiro, ni swa le Kenata; vaaki va miti ya kona a va ri va ka Makiri, tata wa va le Giliyadi hinkwavo. 24Loko Hesironi a fa, n'wana wa yena Kalebe a teka Efrata, nsati lontsongo wa sirha tata wa yena, kutani Efrata a n'wi velekela Axuri, yena tata wa va le Tekowa.Van'wana va ri: Loko Hesironi a fa, a siya nsati wa yena Abiya, kutani n'wingi wa yena Efrata nkata Kalebe a veleka Axuri, yena tata wa va le Tekowa

25Vana va Yerahamiele mativula ya Hesironi hi ku tlhandlamana ka vona, hi lava: Rhamu, na Buna, na Orene, na Oseme, na Ahiya. 26Yerahamiele a a ri ni nsati wa vumbirhi loyi a va ku i Atara, yena mana wa Onamu. 27Vana va Rhamu mativula ya Yerahamiele i Maasa, na Yamini, na Ekere. 28Vana va Onamu i Xamayi na Yada; vana va Xamayi i Nadabu na Abixuri. 29Nsati wa Abixuri a a ri Abihayili, mana wa Ahabana na Molidi. 30Vana va Nadabu i Seledi na Apayimi, kambe Seledi a fa a nga ri na n'wana. 31Apayimi a veleka Yixi, Yixi a veleka Xexana, Xexana a veleka Ahilayi. 32Yada makwavo wa Xamayi a veleka Yetere na Yonatani, kambe Yetere a fa a nga ri na n'wana. 33Yonatani a veleka Pelete na Zaza. Vanhu lava hinkwavo, hi vona va ka Yerahamiele.

34Xexani a a nga ri na n'wana wa xinuna; vana va yena a va ri va xisati ntsena; kambe Xexani a a ri ni hlonga ra Muegipta, leri a va ku i Yariha. 35Kutani Xexani a nyiketa un'wana wa vana va yena va xisati eka hlonga ra yena Yariha, a va nsati wa rona, kutani va n'wi velekela Atayi. 36Atayi a veleka Natani, Natani a veleka Zabada; 37Zabada a veleka Elifale, Elifale a veleka Obede; 38Obede a veleka Yehu, Yehu a veleka Azariya; 39Azariya a veleka Helese, Helese a veleka Eliyasa; 40Eliyasa a veleka Sisamayi, Sisamayi a veleka Xalumi; 41Xalumi a veleka Yekamiya, Yekamiya a veleka Elixama.

42Vana va Kalebe makwavo wa Yerahamiele hi ku tlhandlamana ka vona, hi lava: Mexa, tata wa va le Zifi, na Marexa, tata wa va le Hebroni.Van'wana va ri: ni vana va Marexa, va nga va le Hebroni 43Va le Hebroni i Kora, na Tapuwaka, na Rekemu, na Xema. 44Xema a veleka Rahamu, Rahamu a veleka Yorkowamu. Rekemu a veleka Xamayi; 45Xamayi a veleka Mawoni, Mawoni a veleka Beta-Suru. 46Kalebe a a ri ni nsati un'wana loyi a va ku i Efa, mana wa Harani, na Mosa, na Gazeze; Harani a va ni n'wana, kutani na yena a thyiwa vito ra Gazeze. 47Vana va Yadayi i Regemu, na Yotamu, na Gexani, na Pelete, na Efa, na Xaafu. 48Nsati un'wana wa Kalebe, loyi a va ku i Maaka, i mana wa Xebere na Tirihana; 49naswona i mana wa Xaafu na Xeva; Xaafu i tata wa Madimana, Xeva yena i tata wa Makabena ni wa Gibeya. Kalebe a a ri ni n'wana wa xisati, loyi a va ku i Akisa. 50Vanhu lava hinkwavo, hi vona va ka Kalebe.

Vana va Huru mativula ya Efrata, hi lava: Xobala, tata wa va le Kiriyata-Yeyarimi; 51na Salma, tata wa va le Betlehema; na Harefi, tata wa va le Beta-Gadere. 52Van'wana va ka Xobala, ehandle ka va le Kiriyata-Yeyarimi, i va le Harowa, ni hafu ya ndyangu wa va ka Menuhoto. 53Exikarhi ka va le Kiriyata-Yeyarimi, ku ni va le Itira, ni va le Puti, ni va le Xuma, ni va le Mixira, swin'we ni va le Sora ni va le Exitawulu. Hinkwavo i va ka Xobala.

54Va ka Salma hi lava: Va le Betlehema, ni va le Netofa, ni va le Atiroto-Beta-Yowabu, ni hafu ya ndyangu wa va ka Manahate, ni va le Sora.

55Emutini wa Yabese, a ku tshama ni mindyangu ya vatsari, va nga lava: Va ka Tiriha, ni va ka Ximeya, ni va ka Suka. Vanhu lava i Vakeni lava humaka eHamata, etikweni ra va ka Rekabi.

3

Vana va Davhida

(II Sam. 3:2-5; 5:13-16; I Tikr. 14:3-7)

31Vana va Davhida lava velekiweke loko a ri le Hebroni, hi lava: Mativula i Aminoni, mana wa yena a ri Ahinowama wa le Yizriele; lowa vumbirhi i Daniele, mana wa yena a ri Abigayili wa le Karmele; 2wa vunharhu i Abixalomu, mana wa yena a ri Maaka n'wana wa Talimayi hosi ya le Gexuru; wa vumune i Adoniya, mana wa yena a ri Hagiti; 3wa vuntlhanu i Xefatiya, mana wa yena a ri Abitali; wa vu-6 i Yitereyamu, mana wa yena a ri Egila xirhandzwa xa Davhida. 4

3:4
II Sam. 5:4-5
I Tih. 2:11
I Tikr. 29:27
Davhida ú fumile malembe ya 7 na hafu a ri le Hebroni, kutani vana lava a va kumeke loko a ri le Hebroni i 6. Kutani Davhida ú fumile malembe ya 33 a ri le Yerusalema.

5

3:5
II Sam. 11:3
Loko a ri eYerusalema, Davhida ú kumile vana lava: Ximeya, na Xobabu, na Natani, na Solomoni, mana wa vana lava va mune a ri Bata-XuwakaVan'wana va ri: Batixeba n'wana Amiele. 6Davhida a veleka ni vana van'wana va 9, va nga lava: Yibehari, na Elixuwa, na Elipalete,Van'wana va ri: na Elixama, na Elifelete 7na Noga, na Nefege, na Yafiya, 8na Elixama, na Eliyada, na Elifelete. 9Hinkwavo lava i vana va Davhida, makwavo wa vona wa xisati a ri Tamari. Ka ha ri ni vana van'wana va Davhida, lava a va kumeke hi vasati va yena lavatsongo.

Va ka Solomoni

10Va ka Solomoni hi lava: N'wana wa yena i Rhobuwamu; n'wana Rhobuwamu i Abiya; n'wana Abiya i Asa; n'wana Asa i Yoxafati; 11n'wana Yoxafati i Yoramu; n'wana Yoramu i Ahaziya; n'wana Ahaziya i Yowasi; 12n'wana Yowasi i Amasiya; n'wana Amasiya i Azariya; n'wana Azariya i Yotamu; 13n'wana Yotamu i Akazi; n'wana Akazi i Hezekiya; n'wana Hezekiya i Manase; 14n'wana Manase i Amoni; n'wana Amoni i Yosiyasi. 15Vana va Yosiyasi hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Yohanani, na Yoyakimi, na Sedekiyasi, na Xalumi; hinkwavo i mune. 16Vana va Yoyakimi i Yoyakini,Yoyakini, kumbe: Yekoniya na Sedekiyasi. 17Loko Yoyakini a ri evukhumbini, ú velekile vana lava: Salatiele, 18na Malikirama, na Pedaya, na Xenasara, na Yekamiya, na Hoxama, na Nedabiya. 19Vana va Pedaya i Zerubabele na Ximeyi. Zerubabele a veleka Mexulama na Hananiya, loko a ha ri le Babilona, a kuma ni n'wana wa xisati loyi va nge i Xelomiti. 20Loko a vuyile hi le Babilona a veleka Haxuba,Van'wana va ri: Vana va Mexulama i Haxuba ... na Ohele, na Berekiya, na Hasadiya, na Yuxabi-Hesede; hinkwavo i ntlhanu. 21Va ka Hananiya i vana va yena Pelatiya na Yexaya, ni va le Refaya, ni va le Arinoni, ni va le Obadiya, ni va le Xekaniya. 22Va ka Xekaniya i n'wana wa yena Xemaya, ni vatukulu va yena Hatuxi, na Igala, na Bariya, na Neyariya, na Xafati; hinkwavo i 6.Van'wana va ri: Vana va 6 va Xekaniya i Xemaya, na Hatuxi, na Igala, na Bariya, na Neyariya, na Xafati 23Vana va Neyariya hi lava: Eli-Howenayi, na Hezekiya, na Azirikama; hinkwavo i vanharhu. 24Vana va Eli-Howenayi i Hodavhiya, na Eliyaxibi, na Pelaya, na Akubu, na Yohanani, na Delaya, na Anani; hinkwavo i 7.

4

Va ka Yuda

41Vana va Yuda hi lava: Perese, na Hesironi, na Karimi, na Huru, na Xobala. 2Xobala a veleka Reyaya, Reyaya a veleka Yahata, Yahata a veleka Ahumayi na Lahada. Lava hi vona vatata wa va le Sora. 3Vana va EtamuVan'wana va ri: Vatata wa va le Etamu i Yizriele, na Ixima, na Yidibaxa, makwavo wa vona wa xisati a ri Haseleli-Poni. 4Penuwele i tata wa va le Gedori; Ezere yena i tata wa va le Huxa. Lava hi vona vana va Huru mativula ya Efrata, ni tata wa va le Betlehema. 5Axuru tata wa va le Tekowa a a ri ni vasati vambirhi, Hela na Naara. 6Naara i mana wa vanhu lava: Ahuzama, na Hefere, na Temeni, na Ahaxitari; hinkwavo i vana va Naara. 7Hela i mana wa vanhu lava: Sereta, na Yisihara, na Etinana. 8Hakosi i tata wa Anuba na Sobeba, naswona i tata wa va ka Aharele wa Harumu.

9A ku ri ni wanuna wo fundzheka ku tlula vamakwavo, loyi a va ku i Yabese; mana wakwe a a n'wi thyile vito ra Yabese (hileswaku “maxangu”), hikuva a a ku: “Ndzi xanisekile loko ndzi n'wi veleka!” 10Kutani Yabese a khongela Xikwembu xa Israele, a ku: “We Xikwembu, ndzi kombela leswaku u ndzi katekisa, u tlhengusa ni mindzilekana ya tiko ra mina, u ndzi biyelela eka leswo biha leswi swi nga ndzi xanisaka.” Kutani Xikwembu xi n'wi nyika leswi a swi kombeleke.

11Kelubi makwavo wa Xuwa a veleka Mehiri, Mehiri a veleka Exitoni, 12Exitoni a veleka Beta-Rhafa, na Paseyaka, na Tehina tata wa Iri-Nahaxa. Lava hi vona va ka Rheka. 13Vanhu va Kenazi i Otiniele na Seraya. Vana va Otiniele i Hatati na Meonotayi. 14Meonotayi i tata wa Ofira. Seraya i tata wa Yowabu, Yowabu i tata wa va le Geharaxi (hileswaku “va-le-nkoveni-wa-vatirhi”), hikuva a va tiva mintirho ya mavoko. 15Vana va Kalebe wa Yefune i Iru, na Ela, na Naama; n'wana Ela i Kenazi. 16Vana va Yehaleleli i Zifi, na Zifa, na Tiriya, na Asarele. 17Vana va Ezra i Yetere, na Merede, na Efere, na Yaloni. Nsati wa Merede i Bitiya n'wana Faro. Vana va vona i Meriyamu, na Xamayi, na Yixiba tata wa va le Exitemoka. 18Merede a tlhela a teka nsati exikarhi ka va ka Yuda, kutani va veleka Yerede tata wa va le Gedori, na Hevere tata wa va le Soko, na Yekutiele tata wa va le Zanowaka. 19Nsati wa Hodiya a a ri makwavo wa Nahamu; vana va vona i vatata wa va ka Keyila va le Garimi, ni vatata wa va ka Exitemoka va le Maaka.Van'wana va ri: vana va vona i Dayila tata wa Keyila wa le Garimi, na Exitemoka wa le Maaka 20Vana va Ximoni hi lava: Aminoni, na Rhina, na Beni-Hanani, na Tiloni. Vana va Yixi hi lava: Zohete na Beni-Zohete. 21Vana va Xela n'wana Yuda i Ere tata wa Leka, na Layada tata wa Marexa, ni vanhu va le Beta-Axabeya lava tivaka ku luka swa ntsembyani, 22ni va le Yokimi, ni va le Kozeba, ni va le Yowaxi, ni va le Sarafu lava nga teka vasati etikweni ra Mowabu, va tlhelela eBetlehema.Van'wana va ri: ni va le Sarafu lava a va fuma le Mowabu ni le Yaxubi-Lehema Matimu ya vanhu lava i ya khale swinene; 23hinkwavo a va ri vavumbi va timbita, va tshama ni hosi ya vona le Netayimi ni le Gedera, va ri karhi va yi tirhela.

Va ka Simiyoni

24Vana va Simiyoni hi lava: Nemuwele, na Yamini, na Yaribi, na Zera, na Xawulu. 25N'wana Xawulu i Xalumi, n'wana Xalumi i Mibisama, n'wana Mibisama i Mixima. 26Va ka Mixima hi lava: N'wana Mixima i Hamuwele; n'wana Hamuwele i Zakuru; n'wana Zakuru i Ximeyi. 27Hambileswi Ximeyi a velekeke vana va xinuna va 16 ni va xisati va 6, vamakwavo wa yena vona a va kumanga vana lavo tala; hikokwalaho vanhu va nyimba ya ka Simiyoni a va andzanga ku fana ni vanhu va nyimba ya ka Yuda. 28-31

4:28-33
Yox. 19:2-8
Miti leyi va ka Simiyoni va tshameke eka yona ku kondza loko Davhida a vekiwa ku va hosi, hi leyi: Berexeba, na Molada, na Hasari-Xuwela, na Biliha, na Esemu, na Tolada, na Betuwele, na Horma, na Sikilaga, na Beta-Marikaboto, na Hasari-Susimi, na Beta-Biri, na Xaarayimi; hi yona miti ya kona leyikulu. 32Kutani miti yin'wana ya va ka Simiyoni hi leyi: Etamu, na Ayini, na Rimoni, na Tokene, na Axani; hinkwayo i ntlhanu. 33Kusuhi ni miti leyi, a ku ri ni swimitana leswo tala, ku ya fika emutini wa Baali.Van'wana va ri: ku ya fika emutini wa Baalata Hi kona laha va ka Simiyoni a va tshama kona; naswona a va hlayisa matsalwa ya xivongo xa ka vona.

34-38Lawa i mavito ya varhangeri va tindlu ta nyimba ya va ka Simiyoni: Mexobaba, na Yamileke, na Yoxa n'wana Amasiya, na Yuwele, na Yehu n'wana Yoxibiya, wa Seraya, wa Asiele; na Eli-Howenayi, na Yaakoba, na Yexohaya, na Asaya, na Adiele, na Yesimiele, na Benaya; na Ziza n'wana Xifi, wa Aloni, wa Yedaya, wa Ximri, wa Xemaya. Miti ya varhangeri lava yi kula, 39yi nava ku ya fika ni le kusuhi ni xiphandze xa Gedori hi tlhelo ra nkova leri langutaka evuxeni, vaaki va yona va ri karhi va lava madyelo ya swifuwo swa vona, 40kutani va ya kuma kona madyelo layo saseka lama noneke, etikweni leri anameke ra ku rhula, leri khale a ri tshama va ka Hamu. 41Kambe enkarhini wa ku fuma ka Hezekiya etikweni ra Yuda, va ka Simiyoni lava mavito ya vona ma ha ku vuriwaka, va ya hlasela mintsonga ya va ka Hamu, va herisa ni swivala swa vona hinkwaswo,Kumbe: va hlasela ni va ka Mewoni va dlaya ni vaaki va kona ku nga sali na un'we, kutani va teka tiko ra vona, hikuva madyelo ya rona ya swifuwo a ma sasekile swinene.

42A ku ri ni ntlawa wa masocha ya 500 ya va ka Simiyoni, lowu a wu fambisiwa hi va ka Yixi, va nga lava: Peletiya, na Neyariya, na Refaya, na Uziele; masocha lawa ma kongomile entshaveni ya Seyira, 43ma fika ma herisa masalela ya Vaamaleke, ma va tekela tiko ri va ra wona; kutani ni namuntlha ra ha ri ra wona.