Xitsonga 1989 (TSO89)
27

Varhangeri va mavuthu ni tiko

271Lava hi vona vakulukumba lava a va tirhela hosi Davhida, va ri varhangeri va mindyangu, ni tindhuna ta masocha ya 1 000 ni ya 100, ni valanguteri va tiko. N'hweti yin'wana ni yin'wana, a ku huma mavuthu yo karhi, ya masocha ya 24 000, ma tirha n'hweti hinkwayo, kutani ma nyizela man'wana mavuthu, va endlisa sweswo lembe hinkwaro. Mavito ya vafambisi va mavuthu ya kona hi lawa:

2-15 Yaxobeyama, n'wana Zabadiele, wa va ka Perese, ndhunankulu ya varhangeri hinkwavo va mavuthu.
N'hweti ya vumbirhi Dodayi
N'hweti ya vunharhu Benaya, n'wana Yoyada muprista lonkulu. Benaya a a ri un'wana wa ntlawa wa “tinhenha ta 30”, ni murhangeri wa wona; eku fambiseni ka mavuthu ya yena, a a pfunana ni n'wana wa yena Amizabada.
N'hweti ya vumune Asahele, makwavo wa Yowabu; loko Asahele a lova, a siviwa hi n'wana wa yena Zebadiya.
N'hweti ya vuntlhanu Xamihuti, wa va ka Yiziraha.
N'hweti ya vu-6 Ira, n'wana Ikexe wa le Tekowa.
N'hweti ya vu-7 Helese wa le Peloni, wa va ka Efrayimi.
N'hweti ya vu-8 Sibekayi wa le Huxa, un'wana wa va ka Zera.
N'hweti ya vu-9 Abiezere wa le Anatoto, wa va ka Benjamini.
N'hweti ya vu-10 Maharayi wa le Netofa, wa va ka Zera.
N'hweti ya vu-11 Benaya wa le Piratoni, un'wana wa ka Efrayimi.
N'hweti ya vu-12 Helidayi wa le Netofa, un'wana wa va ka Otiniele.

Varhangeri va tinyimba ta Vaisraele

16-22Mavito ya varhangeri va tinyimba ta Vaisraele, hi lawa:

Tinyimba Varhangeri
Rhuveni Eliezere, n'wana Zikri.
Simiyoni Xefatiya, n'wana Maaka.
Levhi Haxabiya, n'wana Kemuwele.
Va ka Aroni Sadoki.
Yuda Elihu, un'wana wa vamakwavo wa Davhida.
Isakara Omri, n'wana Mikaele.
Zebuloni Iximaya, n'wana Obadiya.
Neftali Yerimoto, n'wana Aziriele.
Efrayimi Hoxeya, n'wana Azaziya.
Va ka Manase evupeladyambu bya Yordani Yuwele, n'wana Pedaya.
Va ka Manase evuxeni bya Yordani, le Giliyadi Ido, n'wana Zakariya.
Benjamini Yaasiele, n'wana Abinere.
Dani Azarele, n'wana Yerohama.

Vavanuna lava, a va ri vona varhangeri va tinyimba ta Vaisraele. 23

27:23
Gen. 15:5
22:17
26:4
Davhida a nga ringetanga ku kuma nhlayo ya vana va xinuna va Israele, va malembe ya 20 ku ya ehansi, hikuva HOSI Xikwembu a xi n'wi tshembisile ku andzisa Vaisraele, va kondza va ringana ni tinyeleti hi ku tala. 24
27:24
II Sam. 24:1-15
I Tikr. 21:1-14
Yowabu n'wana Seruya yena ú sungurile ku va hlaya, kambe a nga hetanga, hikuva ntirho lowu wa ku hlaya wu vangerile Vaisraele ku hlundzukeriwa hi Xikwembu; hikokwalaho nhlayo leyi ya vana a yi kona eka “Buku ya Matimu” ya hosi Davhida.

Vahlayisi va rifuwo ra Davhida, ni mintirho ya vona

25Mavito ya vahlayisi va rifuwo ra hosi Davhida hi lawa: Azimavhete, n'wana Adiele, a a ri mutameri wa xuma xa hosi le Yerusalema. Yonatani n'wana Uziya yena a a hlayisa rifuwo ra hosi ehandle ka Yerusalema, emitini, ni le swimitaneni, ni le makhokholweni. 26Ezri n'wana Kelubi a a langutela ntirho wa varimi emasin'wini. 27Ximeyi wa le Rhama a a hlayisa masimu ya vhinya. Vhinyo ya kona ni swibya leswi yi cheriwaka eka swona, a swi ri emavokweni ya Zabidi wa le Xifimi. 28Mirhi ya mitlhwari ni mikuwa ya le timbaleni a yi languteriwa hi Baala-Hanana wa le Gedere. Mafurha ni swibya swa wona a swi ri emavokweni ya Yowasi. 29Xitrayi wa le Xaroni a a risa tihomu ta hosi emagangeni ya ka vona le Xaroni; kasi emadyelweni ya le minkoveni, a ku risa Xafati, n'wana Adilayi. 30Obili wa ka Iximaele a a hlayisa tikamela; timbhongolo tona a ti languteriwa hi Yehedeya wa le Meronoti. 31Tinyimpfu ni timbuti a ti risiwa hi Yazizi wa le Hageri. Vavanuna lava hinkwavo a va ri vona vahlayisi va rifuwo ra hosi Davhida.

Vatsundzuxi va hosi Davhida

32Yonatani makwavo wa tata wa Davhida, a a ri mutsundzuxi wa hosi; leswi a a ri munhu wo tlhariha, la tivaka ni ku tsala, a a dyondzisa ni vana va hosi, a ri na Yehiele, n'wana Hakimoni. 33Ahitofele na yena a a ri mutsundzuxi wa hosi Davhida. Munghana wa hosi a a ri Huxayi wa le Ariki. 34Vatsundzuxi va Davhida endzhaku ka loko Ahitofele a lovile, a va ri Yoyada n'wana Benaya, na Abiyatara. Ndhunankulu ya mavuthu ya hosi, a a ri Yowabu.

28

Davhida a lerisa ro hetelela ta maakelo ya Tempele

281Davhida a hlengeleta varhangeri hinkwavo va Israele eYerusalema, va nga varhangeri va tinyimba ta ka vona, ni vafambisi va mavuthu lama sirhelelaka hosi, ni tindhuna ta mintlawa ya masocha ya 1 000 ni ya 100; naswona a ku ri ni vahlayisi va xuma xa hosi ni xa vana va yona, ni varisi va swifuwo swa le vuhosini, ni valanguteri va le ntsindza, ni tinhenha, ni vakulukumba lavan'wana hinkwavo. 2

28:2-7
II Sam. 7:1-16
I Tikr. 17:1-14
Hosi Davhida a suka a yima, kutani a ku: “Varikwerhu, n'wina vanhu va mina, ndzi yingiseni! Ndzi vile ni makungu ya ku aka yindlu leyi Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu yi nga ta vekiwa eka yona, yi nga yindlu leyi Xikwembu xa hina xi nga ta tikomba eka yona. A ndzi tilulamisele ku yi aka, 3kambe Xikwembu xi ndzi hlamurile xi ku: ‘U vile munhu wa tinyimpi, u halatile ngati, hikokwalaho u nga ka u nga ndzi akeli yindlu.’ 4Hambiswiritano, HOSI Xikwembu xa Israele xi hlawurile mina exikarhi ka vamakwerhu ku va hosi ya Israele vutomi bya mina hinkwabyo. A xi hlawurile Yuda kokwa wa hina ku va murhangeri wa vamakwavo, kutani endyangwini wa tatana, Xikwembu xi ndzi tsakerile, xi ndzi hlawula ku va hosi ya Vaisraele hinkwavo. 5Kutani exikarhi ka vana lavo tala va xinuna lava HOSI Xikwembu xi ndzi nyikeke vona, xi hlawurile Solomoni ku va exiluvelweni xa vuhosi, a fuma tiko ra xona ra Israele. 6Kutani Xikwembu xi ndzi tivisile xi ku: ‘Loyi a nga ta aka Tempele ya mina ni swivava swa yona, i Solomoni n'wana wa wena, hikuva mina HOSI ndzi n'wi hlawurile leswaku a va n'wana wa mina, na mina ndzi va tata wa yena. 7Loko a ya emahlweni a hlayisa swileriso swa mina ni milawu ya mina ku fana ni namuntlha, ndzi ta tiyisa mfumo wa yena hilaha ku nga heriki.’ 8Hikokwalaho n'wina Vaisraele hinkwenu, nhlengeletano ya HOSI Xikwembu, ndzi vulavula na n'wina Xikwembu xa hina xi ri karhi xi swi twa, ndzi ri: Dyondzani milawu hinkwayo ya HOSI Xikwembu xa n'wina, mi yi hlayisa; loko mi endla sweswo, mi ta tshama etikweni leri ro saseka, mi tlhela mi ri siyela vana va n'wina, ri va ndzhaka ya vona hilaha ku nga heriki.

9“Na wena Solomoni n'wananga, amukela Xikwembu xa vatata wa wena, u xi tirhela hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya lowunene, hikuva HOSI Xikwembu xi kambela timbilu hinkwato, xi hatla xi vona makungu ni miehleketo ya munhu. Xi ta tsakela ku kumiwa hi wena loko u xi lava, kambe loko u xi fularhela, xi ta ku cukumetela makumu. 10Tsundzuka leswi: HOSI Xikwembu xi ku hlawurile leswaku u va wena loyi a nga ta aka Tempele ni xivandla xa yona lexo hlawuleka. Kutani sweswi tiya nhlana, u sungula ku tirha!”

11Davhida a nyika Solomoni n'wana wa yena exifaniso xa Tempele lexi kombaka mimpimo ya rikupakupa, ni ya tindlu tin'wana ta Tempele; xifaniso a xi komba mimpimo ya vuhlayiselo bya xuma, ni ya vuako bya swithezi, ni ya makamari ya le ndzeni, ni ya xivandla lexo hlawuleka ngopfu xa le mpfungwe. 12Davhida a byela Solomoni mimpimo hinkwayo leyi a a yi ehleketa, ya swivava swa Tempele, ni ya makamari lama rhendzelaka swivava leswi, ni ya vuhlayiselo bya xuma xa Tempele, ni ya makamari yo hlayisela ka wona swilo leswi humeseriwaka Xikwembu. 13Davhida a nyika Solomoni mavito ya lava welaka emintlaweni ya vaprista ni ya Valevhi; a n'wi tivisa mintirho hinkwayo leyi faneleke ku tirhiwa eTempeleni, ni nongonoko wa swibya hinkwaswo leswi tirhisiwaka kona. 14A n'wi lerisa mpimo wa nsuku ni silivhere, lowu fanelaka ku tirhisiwa loko ku vumbiwa swibya leswi swa mintirho ya Tempele. 15A n'wi byela ni ntiko wa nsuku ni silivhere, lowu nga ta vumba switlhoma-timboni, ni timboni ta kona, hi ku ya hi matirhisele ya swona. 16Davhida a komba Solomoni mpimo wa nsuku ni silivhere, lowu nga ta tirhisiwa ku endla matafula ya xinkwa xa magandzelo. 17A n'wi lerisa ntiko wa nsuku lowo tenga, lowu nga ta endla tiforoko, ni minkambana, ni swikhuwana, ni tindyelo, a n'wi komba ni mpimo wa silivhere lowu nga ta endla minkambana yin'wana. 18A n'wi lerisa ni mpimo wa nsuku lowu tenga, lowu nga ta aka alitari ya mirhi ya risuna, ni golonyi ya Tempele, ni tikerubu leti tlharamulaka timpapa ti funengeta Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu. 19Kutani Davhida a ku: “Mimpimo leyi hinkwayo, leyi nga ta tirhisiwa eku akeni ta Tempele, HOSI Xikwembu xi ndzi tivisile yona, kutani mina ndzi yi hlayisile hi ku yi tsala.”Van'wana va ri: Mimpimo leyi hinkwayo leyi tirhisiweke eku akeni ka Tempele, HOSI Xikwembu xi yi tivisile Davhida, kutani yena ú yi hlayisile hi ku yi tsala

20Davhida a engeta a byela Solomoni n'wana wa yena, a ku: “Tiya swinene n'wananga, u nga kanakani, u nghena entirhweni; naswona u nga chavi, u nga heli mbilu, hikuva HOSI Xikwembu, xona Xikwembu xa mina, xi ta va na wena. A xi nga ku tshiki, a xi nga ku rivali, u kondza u heta ntirho hinkwawo, u lulamisa hinkwaswo leswi nga ta tirhisiwa eTempeleni. 21Mintlawa ya vaprista ni ya Valevhi yi tilulamisele ku tirha mintirho hinkwayo ya le Tempeleni; naswona ku ni vanhu lava tivaka mintirho ya tinxaka-xaka, lava tiyimiseleke ku ku pfuna. Vanhu hinkwavo va tiko ni valanguteri va vona va le mavokweni ya wena.”

29

Tinyiko ta Vaisraele to aka Tempele

291

29:1-2
I Tikr. 22:5
Kutani Davhida a vulavula na nhlengeletano hinkwayo, a ku: “Solomoni n'wana wa mina, hi yena ntsena loyi a nga hlawuriwa hi Xikwembu, kambe wa ha ri lontshwa, a nga si tiva ntirho wa yena; naswona Tempele leyi nga ta akiwa, yi akeriwa HOSI Xikwembu, ku nga ri munhu wa nyama, kutani ntirho wa kona wu ta tika. 2Hikokwalaho ndzi tikarhatile ndzi hlengeleta swo aka ni ku sasekisa ha swona yindlu ya Xikwembu xanga, swi nga leswi: Nsuku, ni silivhere, ni koporo, ni nsimbhi, ni timhandze; ndzi lavile ni maribye layo tala ya nkoka ya ‘onikisi’, ni ya ntima, ni ya mavalavala, ni lama nga ta vekeriwa eswiambalweni swa vaprista, ni maribye yo rhetela yo nameketa emakhumbini. 3Ehandle ka swilo hinkwaswo leswi ndzi swi hlengeleteke, swo aka ha swona yindlu leyo hlawuleka, mina n'winyi ndzi humesa nyiko ya mina ya nsuku ni silivhere, ndzi humesela yindlu ya Xikwembu xanga hi ku tsaka. 4Nsuku lowu ndzi wu humesaka hi lowo tenga wa le Ofiri, wo tlulanyana tithani ta 120, ku tika ka wona; na yona silivhere ya kona hi leyo tenga, yo tika ku tlula tithani ta 280. Vatirhi va ta tirhisa nsuku lowu ni silivhere leyi ku sasekisa makhumbi ya Tempele, 5ni ku endla swibya ni swingolongondzwana hinkwaswo leswi nga ta tirhisiwa eTempeleni. Hikokwalaho, na n'wina tinyiketeni mi humesa swilo swa n'wina hi ku tsaka, mi humesela HOSI Xikwembu!”

6Kavaloko varhangeri va mindyangu, ni vafambisi va tinyimba ta Israele, ni tindhuna ta mintlawa ya masocha ya 1 000 ni ya 100, ni valanguteri va mintirho ya le ntsindza, hinkwavo va humesa tinyiko ta vona, va nga sindzisiwanga hi munhu. 7Leswi va swi humeseleke yindlu ya Xikwembu ni mintirho ya yona, hi leswi: Nsuku wo tika ku tlulanyana tithani ta 200, ni mali ya nsuku yo ringana swingwece swa 10 000, ni silivhere yo tika ku tlula tithani ta 400, ni koporo yo lava ku ringana tithani ta 740 hi ku tika, ni nsimbhi yo tika ku tlulanyana tithani ta 4 000. 8Naswona lava a va ri ni maribye ya nkoka, a va ma tisa evuhlayiselweni bya xuma xa HOSI Xikwembu, ma amukeriwa hi Yehiele wa le Gerixoni. 9Kavaloko Vaisraele va tsaka ku vona tinyiko leti vanhu va ti humeseke hi ku titwa, hikuva varhangeri a va humesile hi timbilu ta vona hinkwato, va humesela HOSI Xikwembu va tsakile. Na yena hosi Davhida a tsakisiwa swinene hi manyikele lawa.

Hosi Davhida a tlangela Xikwembu

10Kutani Davhida a tlangela HOSI Xikwembu emahlweni ka nhlengeletano hinkwayo, a ku: “We HOSI, Xikwembu xa tata wa hina Yakobo, u fanele ku tlangeriwa minkarhi hinkwayo. 11

29:11
Mt. 6:13
Vukulu, ni matimba, ni ku twala, ni ku fuma, ni ku dzuneka, swi le ka wena we HOSI. Hinkwaswo leswi nga tilweni ni laha misaveni i swa wena. Hi wena la fumaka ni ku rhangela swilo hinkwaswo. 12Vanhu va nyikiwa vukosi ni vukulukumba hi wena, hi wena la fambisaka swilo hinkwaswo; ntamu ni vunhenha swi le ka wena, vanhu hinkwavo va kurisiwa ni ku tiyisiwa hi wena ntsena. 13Hikokwalaho ha ku tlangela we Xikwembu xa hina, hi twarisa vito ra wena lero saseka!”

14Davhida a engeta a ku: “Mina a ndzi nchumu, ni vanhu va mina a hi nchumu! Xana hi nga ku humesela yini xana? Hinkwaswo leswi hi nga na swona swi huma eka wena, kutani ho ku tlherisela leswi nga swa wena! 15Emahlweni ka wena, hi valuveri ntsena, a hi na rito, ho fana ni vatata wa hina. Masiku ya ku hanya ka hina ma hatla ma hundza, ma nyamalala kukotisa papa. 16We HOSI, Xikwembu xa hina, hi hlengeletile nhundzu ya ku ku akela yindlu leyo hlawuleka, kambe nhundzu ya kona hinkwayo hi nyikiwile hi wena, hikuva hinkwaswo i swa wena. 17Ndza swi tiva leswaku wena Xikwembu xanga, u kambela mbilu ya munhu, u lava leswaku a hanya hi ndlela leyi lulameke. Mina ndzi humesile tinyiko hi mbilu yo basa, kutani vanhu lava yimeke emahlweni ka wena va ndzi tsakisile loko na vona va ku humesela tinyiko va tsakile. 18We HOSI, Xikwembu xa vatata wa hina Abrahama na Isaka na Yakobo, minkarhi hinkwayo dyondzisa vanhu va wena ku va ni makungu layo tano etimbilwini ta vona, va anakanya wena ntsena. 19We HOSI, ndzi kombela leswaku u nyika Solomoni n'wana wa mina matimba ya ku hlayisa swileriso swa wena, ni switsundzuxo swa wena, ni milawu ya wena, leswaku a ta aka Tempele hi nhundzu leyi ndzi yi hlengeleteke.”

Ta Solomoni loko a vekiwa ku va hosi

(I Tih. 2:10-12)

20Kutani Davhida a vulavula ni nhlengeletano hinkwayo, a ku: “Tlangelani HOSI, Xikwembu xa n'wina!” Hiloko nhlengeletano hinkwayo yi tlangela HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona, va korhamisa tinhloko va xi khongela, kutani va tiboha ku tirhela hosi ya tiko. 21Hi siku leri tlhandlamaka, va humesela HOSI Xikwembu magandzelo ya ku nkhensa ni magandzelo lama hisiwaka, va tlhava tinkuzi ta 1 000, ni tinyimpfu ta makhuna ta 1 000, ni swinyimpfana swa 1 000, va chela swakunwa swa kona swa magandzelo, va humesa ni man'wana magandzelo layo tala hi vito ra Vaisraele hinkwavo. 22Kutani va dya va tlhela va nwa, va cina emahlweni ka HOSI Xikwembu va tsakile swinene.

Hiloko va engeta va veka Solomoni n'wana Davhida ku va hosi,Vonani I Tikronika 23:1 va n'wi chela mafurha enhlokweni leswaku a fambisa vanhu va Xikwembu, va chela na Sadoki leswaku a va muprista. 23

29:23
I Tih. 2:12
Kutani Solomoni a tshama exiluvelweni lexi nga vekiwa hi HOSI Xikwembu, a fuma ematshan'wini ya Davhida tata wa yena. Xikwembu xi n'wi katekisa, ni Vaisraele hinkwavo va n'wi yingisa. 24Varhangeri hinkwavo va Israele, ni tinhenha hinkwato, ni vana va hosi Davhida hinkwavo va hlambanya ku tirhela Solomoni. 25HOSI Xikwembu xi nyika Solomoni endzhuti emahlweni ka Vaisraele, xi tiyisa vuhosi bya yena ku tlula bya tihosi tin'wana leti nga tshama ti va kona exikarhi ka Vaisraele.

Ta ku fa ka hosi Davhida

26Davhida n'wana Yese ú fumile tiko hinkwaro ra Israele 27

29:27
II Sam. 5:4-5
I Tikr. 3:4
malembe yo ringana 40: Ú fumile malembe ya 7 a ri le Hebroni, a fuma malembe ya 33 a ri le Yerusalema. 28Loko Davhida a fa, a a kurile swinene, a ri ni malembe layo tala, a fuwile swinene, naswona vanhu a va ha n'wi komba xichavo. Kutani Solomoni n'wana wa yena a sala a fuma. 29Matimu hinkwawo ya hosi Davhida, ku sukela eku sunguleni ku ya fika emakumu, ma tsariwile etibukwini leti vuriwaka “Mintirho ya Samiele mavonakule”, ni “Mintirho ya muprofeta Natani”, ni “Mintirho ya Gadi munhu wa swivono”. 30Hinkwaswo leswi Davhida a a fumisa xiswona swi tsariwile etibukwini teto, naswona ku tsariwile ni ta vunhenha bya yena, ni ta hinkwaswo leswi humeleleke evutomini bya yena, exikarhi ka Vaisraele ni le matikweni lama vandzakaneke na vona.